Eich traethawd hir

Ar ôl cwblhau rhan hyfforddedig eich gradd MSc, MA neu MBA yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at gyfnod y traethawd hir, sy’n werth 60 o gredydau. Fel rheol, mae’r traethawd hir yn cynnwys tua 12,000-15,000 o eiriau. Byddwch yn dechrau cael cymorth ar gyfer cyfnod y traethawd byr wrth fynd i weithdy a gynhelir tra bydd cydran hyfforddedig eich rhaglen radd ar droed.

Cymorth

Ar bob cyfnod, byddwch yn cael cymorth ffurfiol ac anffurfiol gan staff darlithio, yn ogystal â chan fyfyrwyr PhD ac ymchwilwyr eraill, o ran dewis meysydd pwnc addas ar gyfer eich traethawd hir.

Bydd eich arolygwr yn goruchwylio cynllun, methodoleg a chanlyniadau’r ymchwil, y penodau drafft a chyflwyniad terfynol y traethawd hir. Mae’r rhestr isod o deitlau diweddar ar draethodau hir yn rhoi syniad am ystod eang y pynciau a archwiliwyd mewn traethodau hir a gyflwynwyd yn ddiweddar. Mae teitlau diweddar ar draethodau hir yn cynnwys:

 • Cystadleuaeth rhwng Marchnadoedd Cynnig Cyhoeddus Cyntaf (IPO) Hong Kong a Shanghai
 • Penderfynyddion Strwythur Cyfalafol: Dadansoddiad Trawstoriadol a Phanel yng nghyswllt Cwmnïau Anghyllidol yn y DU
 • Gwahaniaethau Rhwng Diwylliannau mewn Cysylltiadau Rhwng Marchnadoedd
 • Diwygio Cyfundrefn y Cyfraddau Cyfnewid Tramor a Chamleoliad y Gyfradd Gyfnewid yn Tsieina
 • Strwythur Cyfalafol ac Argyfwng Ariannol ym Maleisia
 • Effaith yr Argyfwng Ariannol yn Asia ar y Cyswllt rhwng Datblygiad Ariannol a Thwf Economaidd
 • Cyfrif Newydd Basel: Y goblygiadau ar Farchnad Morgeisi Tai Preswyl yn y DU
 • Penderfynyddion ar Broffidioldeb Banciau Masnachol Japán, 1995-2003
 • Deilliadau Cyllidol a Chyflwr Diamddiffyn Banciau UDA
 • Diwylliant, Datblygiad Economaidd a’r Sector Cyllidol: traethawd
 • Argyfyngau Economaidd a’r Sector Cyllidol: Tystiolaeth Empeiraidd o Dwrci
 • Effeithlondeb Banciau yn Sector Banciau Masnachol Nigeria
 • Busnes Banciau nad ydynt ar Fantolenni a Threthi ar fod yn Agored i Risg
 • Effeithiau Ail-brisio Asedion Sefydlog ar Adenillion Stoc Tystiolaeth o Wlad Groeg
 • Astudiaeth archwiliadol ar integreiddio’r gadwyn gyflenwi ar y Rhyngrwyd
 • Ryseitiau ar lwyddiant bwydydd cyflym y Gorllewin yn Tsieina – golwg ar gadwyn gwerth
 • Amgylchedd fentrus ar gyfer Entrepreneuriaid
 • Cyfleusterau e-fasnach o fewn mannau adwerthol yng Ngwlad Groeg
 • Sut y gall rheolwyr wella Ysgogiad Gweithwyr o fewn y gwasanaethau adwerthol heb gynyddu costau
 • Perthnasedd Adroddiadau Strategol i gyflenwad gwerth i gyfranddeiliaid
 • Gweithio’n rhithwir: archwiliad o brofiad tele-weithwyr cartref yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru
 • Ai cleientiaid yw canolbwynt cyfreithwyr?
 • Ehangu rhyngwladol trwy ryddfreinio
 • Effeithiolrwydd marchnata: achos Cronfa Ymddiriedol Islamaidd Brunei
 • Swyddogaeth hyfforddiannol y Gyd Fenter Ryngwladol