Ysgoloriaethau Ôl-radd: Ysgol Busnes Bangor

Nodwch: i fedru gwneud cais am Ysgoloriaeth Aur, Arian neu Ffioedd Hyfforddi Llawn y DU/EU, mae rhaid eich bod chi eisoes wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol ac mae RHAID cynnwys y rhif cais sydd yn eich llythyr cynnig.

Ysgoloriaethau Aur ac Arian

Mae gan Ysgol Busnes Bangor ddau gynllun ysgoloriaeth, sy’n rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr llawn-amser ar yr holl raglenni MSc, MA ac MBA:

 • Ysgoloriaeth Aur (gwerth £5,000 y flwyddyn)
 • Ysgoloriaeth Arian (gwerth £2,000 y flwyddyn).


Mae nifer yr Ysgoloriaethau Aur ac Arian yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, fel rheol, nifer fach o Ysgoloriaethau Aur a mwy o Ysgoloriaethau Arian sydd ar gael. Mae gan yr holl fyfyrwyr DU/UE hawl i wneud cais am y ddau fath o Ysgoloriaeth; fodd bynnag, un ysgoloriaeth yn unig y bydd myfyrwyr yn ei derbyn.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr roi manylion am eu cyraeddiadau academaidd a’u campau personol, gan roi eu rhesymau dros wneud cais am ysgoloriaeth gan Ysgol Busnes Bangor. Byddwn yn dyfarnu ysgoloriaethau ar sail cryfder y ceisiadau a ddaw i law. Er bod cyrhaeddiad academaidd yn faen prawf allweddol, byddwn yn ystyried rhychwant eang o hanes academaidd yr holl ymgeiswyr, ynghyd â’u profiad gwaith a’r hyn y maent wedi’i gyflawni mewn bywyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna tri dyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

 • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
 • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf
 • Dyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr i dderbyniad mis Ionawr: 1 Rhagfyr


Llwythwch y ffurflen gais i lawr
(NODWCH: rhaid cynnwys copi o’ch CV gyda’ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Ysgoloriaethau Ffioedd Hyfforddi Llawn y DU/UE

Mae’r cynllun ysgoloriaeth hwn yn rhoi cefnogaeth ariannol, sy’n gyfwerth â’r ffi hyfforddi DU/UE, i fyfyrwyr â chymwysterau uchel ar raglenni dethol MSc ac MA.

I fod yn gymwys i gael eich ystyried am Ysgoloriaeth Ffioedd Hyfforddi Llawn y DU/UE, rhaid i chi:

 • wedi cael eich dosbarthu fel myfyriwr y DU/UE at ddibenion statws ffioedd hyfforddi;
 • wedi derbyn gradd BA/BSc gyda Dosbarth Cyntaf (neu gyfwerth gan brifysgol y tu allan i Brydain);
 • wedi cofrestru fel myfyriwr llawn-amser;
 • wedi cael cynnig lle ar un o’r rhaglenni ôl-radd hyfforddedig canlynol yn Ysgol Busnes Bangor:
  • MSc Accounting
  • MSc Accounting and Banking
  • MSc Accounting and Finance
  • MA / MSc Banking and Finance
  • MA Business and Marketing
  • MA / MSc Finance
  • MSc International Banking
  • MSc International Finance
  • MSc Investment Management
  • MA / MSc Islamic Banking and Finance
  • MA / MSc Management and Finance


Mae nifer yr ysgoloriaethau yn amrywio o un flwyddyn i’r llall.

Mae yna tri ddyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

 • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
 • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf
 • Dyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr i dderbyniad mis Ionawr: 1 Rhagfyr

Llwythwch y ffurflen gais i lawr (NODWCH: rhaid cynnwys copi o’ch CV gyda’ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Nid yw’r ysgoloriaeth hon yn berthnasol i unrhyw raddau Meistr eraill a gynigir yn gyfan gwbl, neu’n rhannol, gan Ysgol Busnes Bangor ac y rhoddir gwybod amdanynt yn ein taflenni hysbysrwydd ac ar ein gwe-dudalennau.

Gostyngiadau teyrngarwch i raddedigion o Fangor

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser yn Ysgol Busnes Bangor eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £1,000 oddi ar y ffioedd dysgu.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Am fanylion ffynonellau eraill o gyllid, gweler ein tudalen we amdan Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-radd.