Module ADB-2109:
Ymchwil Marchnata

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Rhoi cyflwyniad i ymchwil i’r farchnad a’r technegau sy’n gysylltiedig â hynny, fel dull o wella penderfyniadau'n ymwneud â marchnata, gan roi gwybodaeth berthnasol, amserol a chywir. Canolbwyntir ar ddulliau o gasglu data ar gyfer dadansoddiadau ansoddol a meintiol.

Course content

Swyddogaeth ymchwil marchnata;
Diffinio problem ymchwil, cwestiwn ymchwil ac amcanion; Cynllun holiaduron, mesur a graddio; Samplu; Dadansoddi meintiol; Casglu data eilaidd a defnyddio cronfeydd data; Dulliau ansoddol yn cynnwys cyfweliadau, grwpiau ffocws ac arsylwi; Dadansoddi ansoddol; Ysgrifennu adroddiad ymchwil; Ymchwil achosol a chyflwyniad i arbrofion.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dim o bwys wedi'i hepgor nac anghywirdeb mawr o ran datblygu gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Rhywfaint o integreiddio damcaniaeth/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir.

excellent

Trothwy Dim o bwys wedi'i hepgor nac anghywirdeb mawr o ran datblygu gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Rhywfaint o integreiddio damcaniaeth/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Da Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o damcaniaeth/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol. Rhagorol Perfformiad rhagorol, arbennig o abl. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ardderchog o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o ddamcaniaeth/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

Da: Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o damcaniaeth/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

  1. Bod yn gyfarwydd â’r technegau dadansoddol a ddefnyddir yn gyffredin mewn ymchwil i’r farchnad.

  2. Gwneud ymchwil marchnata sylfaenol.

  3. Gwahaniaethu rhwng nodweddion a defnydd dulliau ymchwil archwiliadol, disgrifiadol ac achosol.

  4. Deall y dulliau ymchwil a ddefnyddir mewn samplu, datblygu graddfa a llunio holiaduron.

  5. Trin data meintiol ac ansoddol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau casglu data.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad Gwaith Cwrs 40
Arholiad Ysgrifenedig S2 2awr 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Dwy ddarlith awr yr wythnos.

 

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: