Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCY-1002:
Cyflwyniad i Gyf Troseddol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

Bwriad y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth gadarn i fyfyrwyr Blwyddyn Un o'r ffyrdd y mae troseddau, yng Nghymru a Lloegr, yn dod i sylw'r awdurdodau, sut mae trosedd yn cael ei fesur, sut mae trosedd yn cael ei phlismona, a sut mae pobl a gyhuddir yn cael eu dwyn i dreial ac sut mae'r rhai sy'n euog yn cael eu dedfrydu a'u cosbi.

Mae'r modiwl yn cymryd trosolwg hanesyddol o darddiad cyfraith droseddol, yr heddlu, y llysoedd troseddol a'r carchar, gan archwilio'r newidiadau cymdeithasol, economaidd ac athronyddol sylweddol sydd wedi helpu i lunio'r system cyfiawnder troseddol a chosbi modern. Mae'n archwilio swyddogaethau'r asiantaethau cyfiawnder troseddol, yn archwilio rhai o'r prif syniadau a damcaniaethau ynghylch sut mae'r systemau'n gweithredu ac yn codi cwestiynau beirniadol am y ffyrdd y mae cyfiawnder troseddol yn cael ei wneud a chosb yn cael ei chyflawni.

Course content

Themâu a drafodir: Deall prosesau cyfiawnder troseddol, amcanion y systemn a prhif asiantaethau cyfiawnder Modelau cyfiawnder troseddol - themâu a dylanwad athroniaeth Astudiaeth maes Dioddefwyr Gwasanaeth heddlu a datblygiad technoleg a gwyddoniaeth fforensig Prosesau Erlyn, Gwasanaeth Erlyn y Goron Llysoedd a phrosesau dedfrydu Gwasanaeth Prawf, cosb, disgwrs, adfer a rheolaeth Gwasanaeth Carchar, cosbi, adfer ac argyfwng System Gyfianwder Troseddwyr Ifanc Camweinyddu Cyfiawnder

Assessment Criteria

threshold

D- i D+ Rhoi cyfrif o darddiad y system cyfiawnder troseddol ac egwyddorion ac arferion cosb; esbonio strwythur sylfaenol y system cyfiawnder troseddol; dangos ymwybyddiaeth o'r prif fodelau cyfiawnder troseddol; darparu cyfrif sylfaenol o ffactorau economaidd, cymdeithasol ac athronyddol a dangos ymwybyddiaeth o'u harwyddocâd mewn perthynas â chyfiawnder troseddol a pholisi cosbi; dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth sylfaenol a chynhyrchu gwaith wedi'i fformatio'n briodol a'i gyfeirnodi. Dangos dealltwriaeth o rai o'r prif esboniadau troseddegol pam mae trosedd yn cael ei chyflawni, egluro rhai o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y damcaniaethau hyn

good

C- i B+ Rhoi cyfrif cynhwysfawr o hanes troseddau, cyfraith droseddol a'r systemau cyfiawnder troseddol a chosbi a dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth o'u rhesymeg sylfaenol; disgrifio'r gwahanol asiantaethau sy'n rhan o'r broses cyfiawnder troseddol ac egluro'n gywir eu prif rolau a'u swyddogaethau; egluro a gwerthuso'r prif fodelau cyfiawnder troseddol; egluro a gwerthfawrogi'r ffyrdd y mae ffactorau hanesyddol yn gyffredinol ac yn benodol wedi effeithio ar gyfiawnder troseddol a chosb; Dangos dealltwriaeth dda o rai o'r prif esboniadau troseddegol o pam mae trosedd yn cael ei chyflawni, ac egluro a gwerthuso rhai o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y damcaniaethau hyn.

excellent

A- i A+

Darparu cyfrif cynhwysfawr o hanes troseddau, cyfraith droseddol, cyfiawnder troseddol a phrosesau cosbi, a dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth o'u rhesymeg sylfaenol, archwilio asiantaethau sy'n ymwneud â'r prosesau cyfiawnder troseddol a chosbi; darparu disgrifiad gwerthusol o gysyniadau damcaniaethol mewn perthynas â chyfiawnder troseddol a chosb ac awgrymu enghreifftiau o'u cymhwyso i faterion cyfoes; egluro a gwerthfawrogi'r ffyrdd y mae ffactorau hanesyddol yn gyffredinol ac yn benodol wedi effeithio ar y broses cyfiawnder troseddol ac yn parhau i effeithio arni; Rhoi disgrifiad cynhwysfawr o rai o'r prif esboniadau troseddegol pam mae trosedd yn cael ei chyflawni, a dadansoddi rhai o'r prif debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y damcaniaethau hyn

Learning outcomes

 1. Adnabod prif gysyniadau system gyfiawnder troseddol, cyfraith droseddol a chosb.

 2. Archwilio dylanwad ac effaith trosedd ar gymdeithas a dioddefwyr

 3. Deall natur, rolau a chyfrioldebau asiantaethau cyfiawnder troseddol gyfoes o fewn y system gyfiawnder troseddol, cyfraith droseddol a chosb

 4. Deall a chymhwyso modelau cyfiawnder troseddol allweddol

 5. Deall sut mae trosedd wedi ei ddiffinio a'i lunio o fewn cyd-destun cyfreithiol, gwleidyddol, cymdeithasol a hanesyddol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Prawf Dosbarth 40
Aseiniad 1, 500 o eiriau 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

1 x 12 Darlith

12
Seminar

1 x 12 Seminar

12
Private study

Astudiaeth breifat yn 176 awr - darllen yn eang o amgylch testynau darlithoedd, paratoi ar gyfer seminarau ac asesiadau

176

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • control, policing, criminal and youth justice, sentencing, and alternative responses to offending
 • how to make ethically sound judgements in relation to research carried out by others or oneself
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own - have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • trends in crime, harm and victimisation
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • alternative theoretical approaches within criminology, and contemporary debates about the content and scope of criminology
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • different forms of crime and their social organisation
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the effectiveness of such measures, and human rights issues in relation to preventive and pre-emptive measures
 • the social and historical development of the main institutions involved in crime control in different locations
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity
 • governance of criminal and youth justice, and other crime control processes
 • the development of penal and alternative policies in different locations and their relationship to social change
 • the main forms of sentence and alternatives; the governance, roles and structure of the agencies involved; and offenders' experiences of adjudication and sentence
 • representations of victimisation, crime and deviance, and of the main agents and institutions which respond to crime and deviance, as found in the mass media, new media, in official reports and in public opinion
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw goblygiadau adnoddau i fyfyrwyr wrth astudio'r fodiwl hwn.

Reading list

Llyfryddiaeth

Mae’r llyfryddiaeth hwn wedi ei gynllunio i’ch annog i ddarllen yn ehangach na chynnwys darlithoedd yn unig.

Ashworth, A.(2015) Sentencing and criminal justice, Cambridge: Cambridge University Press. 5ed cyfrol ar gael ar ffurf e-lyfr drwy wasanaeth llyfrgell y Brifysgol.

Cavadino, P & Dignan, J. (2007) The Penal System: An Introduction, 4ydd Argraffiad. London: Sage Publications.

Cavadino, M. & Dignan, J. (2006) Penal systems: a comparative approach, London: Sage Publications.

Crawford, A.& Hucklesby, A. (2013, Gol) Legitimacy and compliance in criminal justice, Abingdon, Oxon: Routledge.

Davies, M; Croall, H & Tyrer, J. (2005) Criminal Justice, An introduction to the Criminal Justice System in England and Wales, 3ydd Argraffiad, Pearson Longman: London.

Drake, D; Muncie, M; & Westmarland, L. (2012) Criminal Justice: local and global, Argraffiad e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Gibson, B. & Cavadino, P. (2008) The Criminal Justice System, 3ydd Argraffiad. Winchester: Waterside Press.

Hostettler, J. (2009) A history of criminal justice in England and Wales, Hock, Hampshire: Waterside Press.

Liebling, A., Maruna, S. & McAra, L. (2017, Gol) The Oxford Handbook of Criminology, 6ed Argraffiad. Oxford: Oxford University Press.

Maguire, M., Morgan, R. & Reiner, R. (2012, Gol) The Oxford Handbook of Criminology, 5ed Argraffiad. Oxford: Oxford University Press.

McLaughlin, E. (2007) The New Policing. London: Sage Publications.

Newburn, T. & R. Sparks (2004) Criminal justice and political cultures: national and international dimensions of crime control, Cullompton; Portland; Willan Publishing.

Rowe, M. (2007) Policing Beyond Macpherson: Issues in Policing, Race and Society. Cullompton, Devon: Willan Publishing.

Rowe, M. (2008) Introduction to Policing. London: Sage Publications.

Wahidin, A. (2013) Understanding criminal justice, Argraffiad e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Wood, J. & Gannon, T. (2009) Public opinion and criminal justice, Cullompton: Portland, OR: Willan Publishing.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: