Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd 2018/19 ar PhD yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn falch o gyhoeddi ei fod yn gwahodd ceisiadau am y trydydd tro i'r Cynllun Eithrio Rhag Talu Ffioedd, ar gyfer rhaglenni PhD sy'n dechrau yn 2018/19. Mae ymchwil Bangor yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau'n cwmpasu nifer o feysydd a phynciau, a’r rheiny’n aml yn cyfuno ymchwil ac arbenigedd o amryw o ddisgyblaethau.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial rhagorol yn yr holl feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i'n Hysgolion Academaidd a'n Canolfannau Ymchwil ni. Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu, astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, ieithyddiaeth wybyddol, yr economiau digidol, cerddoriaeth gynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, astudiaethau ffilm a sgrîn, y cyfryngau a chyfathrebu er darbwyllo, y gwyddorau cymdeithasol, troseddeg ac unrhyw agwedd ar hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru. Cewch fwy o wybodaeth am y gweithgareddau ymchwil gan yr ysgolion academaidd unigol.

Fel myfyriwr PhD ym Mangor, byddech yn rhan o amgylchedd ysgolheigaidd bywiog a chlos, a digonedd o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant academaidd proffesiynol a digwyddiadau cymdeithasol, wedi eu trefnu gan y Coleg a gan Ysgol ddoethurol y Brifysgol. Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884, a saif mewn man godidog rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac arfordir gogledd Cymru. Mae ganddi gysylltiadau trafnidiaeth gwych â Llundain (3 awr yn y trên), gogledd-orllewin a chanolbarth Lloegr, a Gweriniaeth Iwerddon.

Beth yw’r cynllun Eithrio rhag Ffioedd?

Caniateir i fyfyrwyr rhagorol gael eu heithrio rhag talu ffioedd, ar sail rhagoriaeth ac addewid heb unrhyw ymrwymiadau heblaw am gwblhau PhD yn llwyddiannus, a chyfrannu trwy hynny at ymchwil yn y Coleg. Yn 2018 bydd y Coleg yn rhoddi eithriadau i hyd at 6 o fyfyrwyr. Bydd pob myfyriwr yn cael ei eithrio rhag talu ffioedd am dair blynedd, yn amodol ar gwblhau adolygiad blynyddol PhD.

Ar gyfer graddau PhD yn unig mae eithrio ffioedd ac fe gânt eu rhoddi'n amodol ar gais llwyddiannus i wneud PhD yn y Brifysgol. Rhaid i'r project arfaethedig fod yn uniongyrchol berthnasol i un o leiaf o feysydd ymchwil y celfyddydau a'r dyniaethau yn y Coleg a bydd angen cefnogaeth agored gan ddarpar oruchwyliwr neu dîm o oruchwylwyr. Bydd croeso arbennig i gynigion ymchwil sy’n croesi ffiniau disgyblaethau, yn ogystal â phrosiectau sy'n gysylltiedig ag un o ganolfannau ymchwil presennol Prifysgol Bangor.

 

Ydw i’n gymwys i wneud cais?

I fod yn gymwys, rhaid i ddarpar fyfyrwyr ateb yr amodau sy'n ymwneud ag astudio ar gyfer doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Bydd angen bod yr ymgeiswyr wedi cwblhau neu eu bod ar fin cwblhau MA neu MArts perthnasol gyda gradd gyfartalog o 2:1 neu Ragoriaeth. 1af o Hydref 2018 bydd dyddiad cychwyn arferol ar gyfer PhD. Rhaid cyfiawnhau dyddiad cychwyn hwyrach na hyn ac ystytrir pob achos yn unigol. Ni ystyrir dyddiad cychwyn heibio Ionawr 2019.

Mae'r Cynllun Eithrio rhag Talu Ffioedd PhD yn berthnasol i'r rhai sydd ddim yn cael dim cymorth ariannol arall YN UNIG. Nid yw'r myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi cofrestru ar gwrs PhD ym Mhrifysgol Bangor yn gymwys. Mae'r Cynllun hwn yn agored i fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig ac Undeb Ewrop YN UNIG (Fe allai statws myfyrwyr Undeb Ewrop newid yn y dyfodol). Gall myfyrwyr PhD rhan amser gymryd rhan yn y cynllun hefyd.

Sut i Wneud Cais:

Rhaid cyflwyno cais llawn i astudio ar raglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol gan ddefnyddio Ffurflen Gais Ar-lein y Brifysgol i Ol-raddedigion, gan nodi 'Cynllun Eithrio Rhag Ffioedd CCD' pan ofynnir o dan yr adran cyllido ar y ffurflen ar-lein a nodi’r maes pwnc yr ydych yn gwneud cais iddo.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd lenwi a chyflwyno ffurflen Eithrio rhag Ffioedd. Rhaid anfon y ffurflen gais at y Gweinyddwr Derbyniadau Ôl-radd. Mae'n rhaid i bob cais i gael eich eithrio rhag ffioedd gael ei awdurdodi a'i gymeradwyo gan Bennaeth yr Ysgol dan sylw.

  • Gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais Eithrio rhag Ffioedd yma
  • Fe welwch fanylion y Broses Ymgeisio i gael eich Eithrio rhag Ffioedd yma

Dyddiad cau’r ceisiadau yw Dydd Gwener 29 Mehefin 2018