Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau unwaith eto yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Mae ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn rhychwantu ystod eang o ddisgyblaethau, ac yn cyfuno arbenigedd ar draws meysydd mewn sawl achos. Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â photensial ymchwil yn y meysydd lle mae diddordebau ymchwil ein wyth Ysgolion academaidd a saith Ganolfan Ymchwil. Ymhlith themâu ymchwil allweddol y Coleg a weithredir ar y cyd mae dwyieithrwydd a chyfieithu, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil ar sail ymarfer, ieithyddiaeth gwybyddol, economïau digidol, cerddoriaeth cynnar a chyfoes, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.  Mae rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau ymchwil yn yr Ysgolion academaidd unigol ar gael yma.

Fel myfyriwr PhD ym Mangor, byddech yn rhan o amgylchedd ysgolheigaidd bywiog ac agos. Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn gartref i gymuned ffyniannus o ymchwilwyr ôl-raddedig sy'n cael budd o fod yn rhan o Ysgol Graddedigion y Coleg ac Ysgol Doethuriaeth y Brifysgol, sy'n anelu at ddarparu amgylchedd cefnogol ar gyfer astudio ac ymchwil ôl-raddedig.

A hithau wedi’i sefydlu ym 1884, saif Prifysgol Bangor mewn lleoliad godidog rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac arfordir Gogledd Cymru, ac mae ganddi gysylltiadau trafnidiol gwych â Llundain (3 awr yn y trên), gogledd-orllewin a chanolbarth Lloegr, a Gweriniaeth Iwerddon.

Beth yw’r cynllun eithrio rhag talu?   

Caniateir eithrio rhag talu ffioedd i fyfyrwyr rhagorol yn seiliedig ar ragoriaeth ac addewid heb unrhyw ymrwymiadau ar wahân i gwblhau eu PhD yn llwyddiannus, yn ogystal â disgwyliad i gwblhau PGCertHE.  Bydd y Coleg yn dyfarnu uchafswm o wyth gwobr.   Bydd yr eithrio rhag talu ffioedd ar gael am dair blynedd i bob myfyriwr, cyn belled bod y myfyriwr yn cwblhau cyfnod prawf y flwyddyn gyntaf a’r adolygiad yn llwyddiannus.  Caniateir eithrio rhag talu ffioedd dim ond os oes cais llawn i astudio ar raglen ymchwil ôl-radd y Brifysgol ar y ffurf arferol wedi’i gyflwyno’n llwyddiannus.  Mae'n rhaid i'r prosiect arfaethedig fod yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag un o'r meysydd ymchwil yn y Coleg a rhaid eu cefnogi yn benodol gan ddarpar oruchwyliwr neu tîm o oruchwyliwyr.  Croesawir yn arbennig cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Ydw i’n gymwys i wneud cais?                       

I fod yn gymwys, rhaid i ddarpar-fyfyrwyr ateb yr amodau ar gyfer astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Bangor.  Rhaid bod ymgeiswyr wedi cwblhau neu ar fîn cwblhau gradd Meistr neu MArts gyda gradd cyfartalog 2:1 neu Rhagoriaeth.  Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar ei (h)astudiaethau ym Mangor yn hydref 2017 neu cyn gynted ag y bo modd wedyn.

Mae'r Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD yn berthnasol yn UNIG i'r rhai hynny nad ydynt eisoes yn derbyn unrhyw gymorth ariannol arall , a dim ond i fyfyrwyr y DU a'r UE ( efallai gall statws myfyrwyr yr UE yn newid yn y dyfodol). Gall myfyrwyr PhD rhan amser cymryd rhan yn y cynllun.  Nid yw myfyrwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer gwrs PhD ym Mangor yn gymwys.

Gwneud Cais: 

Mae'n rhaid i ymgeiswyr wneud cais llawn ar gyfer astudio i Raglenni Ymchwil Ôl-raddedig y Brifysgol gan ddefnyddio Ffurflen Gais Ôl-radd Ar-Lein y Brifysgol , gan nodi 'Cynllun Dileu Ffi CCD' pan ofynnir a nodi'r Ysgol y maent yn gwneud cais.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno ffurflen gais ar gyfer y cynllun eithrio rhag talu ffioedd. Rhaid i hyn gael ei anfon at y Gweinyddwr Derbyn Ôl-raddedig  (pgadmissionscah@bangor.ac.uk). Rhaid i bob cais am eithrio ffioedd cael ei awdurdodi a'i gymeradwyo gan y Pennaeth Ysgol perthnasol .

  • Gellwch lwytho'r ffurflen gais ar gyfer y cynllun eithrio rhag talu ffioedd yma.
  • Mae manylion y cynllun eithrio rhag talu ffioedd ar gael yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017.