Symposiwm 'Y Gymraeg a Brexit'

8 Tachwedd 2016, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

#bedwyr20

Nod y symposiwm hwn, sy'n cael ei drefnu gan Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor, yw dechrau’r gwaith o ystyried sefyllfa’r Gymraeg yn dilyn Brexit.

Prif siaradwr y symposiwm fydd Emyr Lewis, sy'n gyfreithiwr uchel ei barch ac yn arbenigwr ar hawliau ieithyddol. Bydd yn traddodi darlith ar y testun 'Dwi isio fy iaith nôl': sofraniaeth, xenophobia a'r Gymraeg yn dilyn refferendwm Ewrop.

Yn dilyn y brif ddarlith, bydd panel o academyddion o Brifysgol Bangor yn trafod Y Gymraeg a Brexit o wahanol safbwyntiau. Byddant yn trafod y cyd-destun hanesyddol i’r rhethreg sy’n cael ei amlygu ar hyn o bryd, yr oblygiadau ymarferol i faes cynllunio iaith heddiw a’r oblygiadau posib i'r Gymraeg yn dilyn newidiadau i fyd amaeth, iechyd a’r economi. Aelodau’r panel fydd Dr Tomos Owen (Ysgol Saesneg), Dr Lowri Hughes (Canolfan Bedwyr), Dr Prysor Williams (Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth), Dr Myfanwy Davies (Ysgol Gwyddorau Cymdeithas), Dr Edward Jones (Ysgol Busnes Bangor). Bydd cyfle wedyn i aelodau’r gynulleidfa gyfrannu at drafodaeth agored.

Bwriad y symposiwm ydy sbarduno trafodaeth eang ar yr oblygiadau posib i’r Gymraeg yn dilyn Brexit, a thrwy hynny, ddechrau ar y gwaith o gynllunio a gweithredu’n rhagweithiol dros yr iaith yn y cyd-destun newydd hwn.Logos

#bedwyr20

13.30 Cofrestru
14:00 Emyr Lewis: 'Dwi isio fy iaith nôl': sofraniaeth, xenophobia a'r Gymraeg yn dilyn refferendwm Ewrop
15:00 Te a Choffi
15:15

Cyflwyniadau gan y panel
Dr Tomos Owen: cyd-destun hanesyddol a llenyddol y rhethreg Cymraeg / Cymreig / Prydeinig
Dr Lowri Hughes: yr effaith ar gynllunio iaith ymarferol heddiw
Dr Prysor Williams: yr effaith posib ar y Gymraeg yn sgil y newidiadau mawr sy’n debygol o ddod i’r diwydiant Amaeth
Dr Myfanwy Davies: yr effaith posib ar y Gymraeg yn y sector iechyd a gofal a gwaith cymdeithasol
Dr Edward Jones: yr effaith ymarferol ar economi Cymru, yn enwedig yng nghyd-destun y ffaith bod iaith ac economi yn thema hollbwysig i ddatblygiad y Gymraeg

15:45 Sesiwn cwestiynau a thrafodaeth agored o’r llawr
16:30 Cloi

logos

#bedwyr20

Bydd y Symposiwm yn cael ei chynnal yn Neuadd Reichel ar Ffordd Ffriddoedd. Mae'r neuadd wedi'i nodi fel rhif 17 ar y map isod o adeiladau'r Brifysgol.

reichel

Mae digonedd o lefydd parcio ar gael o flaen y neuadd yn rhad ac am ddim.

logos

#bedwyr20

Mae'r lleoedd ar gyfer y Symposiwm bellach i gyd wedi'u llenwi

Os hoffech gael eich rhoi ar restr wrth gefn, e-bostiwch bedwyr20@bangor.ac.uk os gwelwch yn dda.

Fel arall, fe gewch flas ar y Symposiwm trwy ddilyn #bedwyr20 ar Twitter.

logos

#bedwyr20

Os oes gennych unrhyw ymholiadau o gwbl ynglŷn â'r Symposiwm, mae pob croeso i chi gysylltu â'r trefnwyr:

E-bost: bedwyr20@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383293.

logos

Mae'r ddarlith a draddododd Emyr Lewis yn ystod y symposiwm bellach ar gael i'w darllen trwy dechnoleg Flip neu i'w llwytho i lawr ar ffurf ffeil PDF.

logos