Moeseg

Mae’n rhaid i’r holl ymchwil a wneir gan staff a myfyrwyr sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol basio prawf o gadw at bolisi Prifysgol Bangor ar foeseg ymchwil. Mae’r polisi ar gael i’w lawrlwytho yma.

Y Weithdrefn

Cytunwyd ar y weithdrefn ganlynol gan Bwyllgor Moeseg y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas:

 1. Rhaid rhoi gwybod am bob project ymchwil a gyllidir yn allanol sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol i Bwyllgor Moeseg y Coleg drwy Gadeirydd y pwyllgor hwnnw cyn cyflwyno’r cais. Pryd bynnag y bo modd, dylid ceisio cymeradwyaeth cyn cyflwyno cais am gyllid.
 2. Rhaid i bob project sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol, ni waeth os yw’r project yn cael ei gyllido’n allanol ai peidio, lle mae hyd yn oed y risg leiaf fel y diffinnir hynny yn y ddogfen moeseg ymchwil uchod ac fel yr eglurir dros y ddalen, gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Moeseg cyn dechrau ar y project.
 3. Mae’n ofynnol bod ymgeiswyr yn ysgrifennu eu cais moeseg yn defnyddio’r Ffurflen Gais Moeseg isod. Rhowch wybodaeth ychwanegol os oes angen. Gellir cyflwyno’r Ffurflen Gais Moeseg fel dogfen Word neu mewn fformat PDF. Dylech ganiatáu rhwng 15 ac 20 diwrnod gwaith ar gyfer cael adborth ar eich cais. Nodwch y bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd os nad yw’n darparu’r holl wybodaeth y gofynnir amdani yn y Ffurflen Gais Moeseg.
 4. Dylid llofnodi’r Ffurflen Gais Moeseg a’i sganio a’i chyflwyno (ynghyd â’r ffurflenni atodol priodol) mewn e-bost i: CAHBEthics@bangor.ac.uk
 5. Mae’n ofynnol anfon y dogfennau atodol canlynol gyda’r Ffurflen Gais Moeseg:
  • Taflen Wybodaeth i Gyfranogwyr (GORFODOL)
  • Ffurflen gydsynio (GORFODOL)
  • Unrhyw ffurflenni eraill (er enghraifft, llythyrau gwahoddiad a thaflenni gwybodaeth i gyfranogwyr)
 6. Nid oes angen cyfeirio ymchwil ar ddadansoddi data cyhoeddedig, lle nad oes angen i grwpiau sy’n agored i niwed (gweler trosodd) gymryd rhan, am adolygiad moesegol, a gellir cymryd bod caniatâd wedi’i roi.
 7. Os yw Pwyllgor Moeseg y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas yn argymell peidio â rhoi cymeradwyaeth, a bod y pwyllgor yn ei gyfanrwydd yn cymeradwyo’r penderfyniad hwnnw, yna gall yr ymchwilydd gyflwyno apêl i Bwyllgor Moeseg y Brifysgol yn unol â’r polisi apêl.

Ffeiliau y gellir eu lawrlwytho