Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwobrau Addysgu

Mae’r Brifysgol yn rhoi blaenoriaeth uchel i sicrhau bod rhagoriaeth mewn addysgu nid yn unig yn cael ei datblygu a’i hachredu, ond hefyd ei chydnabod a’i gwobrwyo. Ar hyn o bryd mae yna dri phrif gynllun gyda’r nod o gefnogi’r egwyddor hon.

Y Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTFS)

Mae’r cynllun hynod bwysig hwn yn cydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol, gyda hyd at 55 o wobrau ar gael yn flynyddol i ddarparwyr addysg uwch cymwys yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, Cymru a’r Alban. Mae pedwar o gydweithwyr Bangor wedi ennill y wobr bwysig hon yn y tair blynedd ddiwethaf yn olynol, sef 40% o’r NTFS a ddyfarnwyd i Gymru gyfan hyd yma.

Cyllidir y cynllun gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon, ac mae’r Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol yn wobrau nodedig iawn y gellir eu rhoi i rai sy’n ymwneud ag addysgu neu gefnogi addysgu mewn addysg uwch. Gall pob darparwr addysg uwch cymwys ond enwebu hyd at dri o’i staff dysgu ac addysgu i’w hystyried bob blwyddyn.

Mae’r gwobrau’n gystadleuol iawn a bydd angen gwneud gwaith sylweddol ar ddatganiad y cais yn ystod yr hydref. Fodd bynnag, gan fod gennym lawer o brofiad o ennill y wobr hon, mae cymorth ar gael i helpu ein henwebeion i ddatblygu eu cyflwyniadau.

Mae Cais am Gymrodoriaeth yn cynnwys datganiad 5,000 o eiriau sut mae’r unigolyn yn arddangos rhagoriaeth sy’n berthnasol i’r tri phrif faen prawf:

Rhagoriaeth unigol:

Tystiolaeth o gryfhau a thrawsnewid y profiad dysgu i fyfyrwyr sy’n gymesur â chyd-destun yr unigolyn a’r profiadau sydd ar gael drwyddo.

Codi proffil rhagoriaeth:

Tystiolaeth o gefnogi cydweithwyr a dylanwadu ar gefnogaeth i fyfyrwyr ddysgu; dangos effaith a dylanwad y tu hwnt i swyddogaeth academaidd neu broffesiynol uniongyrchol y sawl a enwebir.

Datblygu rhagoriaeth:

Tystiolaeth o ymroddiad y sawl a enwebir i’w d(d)atblygiad proffesiynol parhaus o ran addysgu a dysgu a/neu gefnogi dysgu.

Mae’r rownd gyflwyno ar gyfer NTFS 2015 wedi cau erbyn hyn ac unwaith eto mae gennym dri o enwebeion cryf yn disgwyl y canlyniad ym Mehefin. Felly croeswch eich bysedd!

Os hoffech gael eich ystyried fel un o enwebeion Bangor yn rownd y flwyddyn nesaf, cysylltwch â Phennaeth CPD (Addysgu a Dysgu) am drafodaeth anffurfiol a chyngor: sue.clayton@bangor.ac.uk Ffôn: 01248 (38) 2640

I gael manylion am y cynllun a’r math o broffil sydd ei angen dilynwch y cyswllt isod: www.heacademy.ac.uk/professional-recognition/awards/national-teaching-fellowship-scheme-ntfs

Cymrodoriaethau Addysgu Bangor

Dyfernir Cymrodoriaethau Addysgu’r Brifysgol bob blwyddyn i hyrwyddo, gwobrwyo a dathlu rhagoriaeth mewn addysgu a gweithgareddau cysylltiedig sy’n cefnogi a chryfhau profiad myfyrwyr ym Mangor.

Amcanion

  • Cydnabod pwysigrwydd dysgu ardderchog, gwella profiad dysgu myfyrwyr, a’r gefnogaeth a roddir i fyfyrwyr.
  • Dathlu ymrwymiad y brifysgol i ragoriaeth dysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr.

Cymhwysedd

Gellir enwebu unrhyw aelod staff sy’n cyfrannau at addysgu a dysgu mewn unrhyw Ysgol i dderbyn Cymrodoriaeth Ddysgu. Oherwydd y sylfaen tystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi enwebiadau, ni ddisgwylir i staff gael eu henwebu o fewn y tair blynedd gyntaf ar ôl eu penodi fel staff addysgu.

A fyddech cystal â darllen y Nodiadau Canllaw i gael manylion llawn am gymhwysedd a chyngor ar gyflwyno enwebiad.

Ceir gwybodaeth bellach yma sut i wneud cais:

www.bangor.ac.uk/ar/main/indices/teachingfellowship.php.en

Academi Cymrodyr Dysgu

Unwaith y byddant yn derbyn Cymrodoriaeth Ddysgu, gwahoddir Cymrodyr Dysgu i ymuno ag Academi Cymrodyr Dysgu Bangor (ATF). Cysylltwch â chadeirydd presennol yr Academi Cymrodyr Dysgu, Ms Penny Dowdney, i gael gwybodaeth bellach am waith yr ATF; p.j.dowdney@bangor.ac.uk

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ym Mangor

Mae’r gwobrau blynyddol llwyddiannus hyn yn gynllun a gynhelir ar y cyd rhwng Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol. Daw dros 200 o bobl i’r achlysur hwn a rhoddir 15 o wobrau i ystod eang o staff mewn categorïau penodol.

Mae manylion am y cynllun i’w cael yma: cy.undebbangor.com/eichllais/academic/slta/