Cwrs Wlpan (Lefel Mynediad)

Beth yw cwrs 'WLPAN' ?

Daw'r gair 'Wlpan' o'r iaith Hebraeg, a'i ystyr yw 'stiwdio'. Mae'r enw wedi cael ei fabwysiadu gan y cwrs dwys Cymraeg mwyaf llwyddiannus ers dros deg mlynedd. Mae dosbarthiadau’n cyfarfod fel arfer am rhwng tair a phump awr yr wythnos er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr feistroli Cymraeg sylfaenol mor fuan â sy’n bosib. Mae'r pwyslais ar Gymraeg llafar bob amser. Mae pob un o'r cyrsiau Wlpan yn addas ar gyfer dechreuwyr pur, ond bydd y cwrs yn symud ymlaen yn eitha cyflym. Erbyn diwedd y cwrs, gall myfyrwyr cydwybodol ddisgwyl gallu cynnal sgwrs mewn Cymraeg syml. Bydd pob grŵp yn cael cynnig dilyniant, er mwyn sicrhau bod cynnydd yn parhau.

Mae’n bosib cymryd arholiad Defnyddio’r Gymraeg Mynediad yn ystod y cwrs hwn, os dach chi isio.

Mae’r Wlpan yn gwrs llafar adnabyddus i ddechreuwyr pur.  Mi fydd y ffocws ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando, er y bydd peth darllen ac ysgrifennu i gadarnhau’r dysgu.  Mi fydd dysgwyr yn gyfarwydd â holl batrymau sylfaenol Cymraeg llafar ac mi ddylen nhw fedru cynnal sgyrsiau pob dydd sylfaenol erbyn diwedd y cwrs. 

Dan ni’n cynnig y cwrs mewn amrywiaeth o fformatau:

  1. Superwlpan dwys,  23 awr/pum diwrnod yr wythnos ym Mangor.  Mi fydd y rhai sy’n dilyn y cwrs yma’n cwblhau’r ffeil Wlpan gyfan erbyn y Nadolig ac yn medru symud ymlaen yn syth i’r cwrs Superpellach (gweler isod) ym mis Ionawr. 
  2. Wlpan carlam, 3 – 4 awr yr wythnos.  Mae’r oriau estynedig yn golygu y bydd dysgwyr yn magu momentwm dysgu da ac mi ddylen nhw gwblhau’r cwrs Wlpan cyfan mewn dwy flynedd.  Mae’r cwrs carlam ar gael mewn dau fformat:
    • 3 – 4 awr yr wythnos yn yr ystafell ddosbarth
    • cyrsiau “Hanner a Hanner ”, lle mae dysgwyr fel arfer yn mynychu dosbarthiadau am 2.5 awr yr wythnos ond lle mae disgwyl iddyn nhw wneud gweddill y gwaith ar-lein yn eu hamser eu hunain.  Mi fydd yr elfen ar-lein yn cynnwys gwersi fideo, adnoddau testun a sain rhyngweithiol ac apiau symudol.
  3. Wlpan cyffredin, 2 neu 2.5 awr yr wythnos.  Gall dysgwyr godi’r iaith ar eu cyflymder eu hunain ac manteisio ar gael mwy o amser i amsugno deunydd y cwrs.  Mi fydd hi’n cymryd 3-4 blynedd i gwblhau’r Wlpan cyfan ar y sail yma.

Yn y gorffennol, mae ffioedd cyrsiau wedi adlewyrchu’r oriau cyswllt, felly mae cyrsiau dwysach bob amser wedi bod yn ddrutach.  Eleni, fodd bynnag, fel cynllun peilot, dan ni’n cynnig pob cwrs am yr un ffi, yn y gobaith y bydd darpar-ddysgwyr yn dewis cwrs yn ôl mwyafswm yr oriau maen nhw’n medru eu neilltuo i ddysgu yn hytrach nag ar sail cost. 

Mae ffioedd y cyrsiau’n cynnwys y deunyddiau craidd i gyd.  Mae CDiau adolygu i gyd-fynd â’r cwrs ar gael ar wahân, os byddwch chi’n dymuno eu prynu nhw.

Os ydy cymwysterau ffurfiol yn bwysig i chi, mi fydd hi’n bosib i chi sefyll arholiad Defnyddio’r Gymraeg Mynediad pan fyddwch chi hanner ffordd trwy’r ffeil Wlpan ac arholiad Defnyddio’r Gymraeg Sylfaen pan fyddwch chi wedi cwblhau’r Wlpan.