Sut i wneud cais drwy’r System Glirio

1. Peidiwch â phryderu

Mae gennym gyrsiau ar gael mis Medi yma drwy’r System Glirio. Bydd staff ein Llinell Gymorth yn gallu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cyrsiau.

2. Ydych yn gymwys i wneud cais drwy’r System Glirio?

Efallai nad ydych wedi derbyn y graddau neu’r pwyntiau oedd angen arnoch, ond mae’n bosib cewch eich derbyn gan eich dewis cyntaf neu eich dewis wrth gefn. Cysylltwch â nhw yn gyntaf a pheidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod yn y System Glirio.

Os nad ydynt yn cynnig lle i chi, neu os nad oes gennych gynigion gan brifysgolion eraill, rydych yn gymwys i wneud cais drwy’r System Glirio. Mae ymgeiswyr sy’n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin yn cael eu gosod yn y System Glirio yn awtomatig.

Bydd UCAS yn eich hysbysu eich bod yn gymwys i’r System Glirio drwy Track. Bydd botwm ‘Add a Clearing Choice’ a rhif Clirio sy’n dechrau gyda C yn ymddangos yno. Dylech gael y rhif yma wrth law pan rydych yn galw’r Llinell Gymorth.

Os ydych yn y System Glirio, mae’n rhaid i chi gysylltu â phrifysgolion yn uniongyrchol i holi am lefydd gwag ar gyrsiau ac i ganfod os ydych yn cydymffurfio a’u gofynion mynediad.

3. Byddwch yn barod

Gwnewch yn siŵr fod gennych eich rhif ymgeisio UCAS, eich rhif Clirio, cod cyrsiau, eich canlyniadau Lefel A a chanlyniadau TGAU perthnasol wrth law – bydd y staff ar y Llinell Gymorth yn gofyn am rain. Rydym hefyd angen eich manylion cyswllt a chyfeiriad e-bost er mwyn gallu cynnig lle i chi’n swyddogol.

4. Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Clirio

Bydd staff y llinell gymorth yn gofyn ichi am eich canlyniadau arholiad a byddent yn gallu dweud wrthych os oes lle ar gael ar y cwrs neu ddim.

Os ydych yn ateb ein gofynion mynediad, fe wnawn ni gynnig lle i chi ar lafar a bydd staff y Llinell Gymorth yn nodi eich manylion.

5. Derbyn ein cynnig

Ar ôl cynnig lle i chi ar lafar dros y ffôn, byddwn ni wedyn yn e-bostio cynnig swyddogol i chi. Mae’n rhaid i chi dderbyn hwn drwy Track ar wefan UCAS erbyn y dyddiad a nodir yn yr e-bost.

Gallwch dderbyn dim ond un cynnig drwy’r System Glirio ac mae’n hanfodol eich bod yn siarad gyda’r brifysgol yn gyntaf cyn llenwi eich manylion ar Track.

6. Gofynnwch Gwestiynau

Wedi i chi siarad â staff y Llinell Gymorth, gofynnwch i gael siarad â’r adran berthnasol i drafod y cwrs ymhellach. Gwnewch nodiadau yn ystod y sgwrs fel bod gennych rywbeth i edrych yn ôl arno wedi’r galwad. Nodwch enwau a rhifau ffôn staff rhag ofn bod angen i chi gysylltu eto.

Gofynnwch hefyd iddynt yrru prosbectws a thaflenni gwybodaeth. Ar ôl edrych ar y wybodaeth am y cwrs, gwnewch restr o unrhyw gwestiynau hoffech ofyn i staff a myfyrwyr er mwyn dod i adnabod y Brifysgol yn well.

Ffoniwch y Brifysgol am sgwrs bellach, neu dewch yma ar Ddiwrnod Ymweld.

Unwaith rydych wedi derbyn eich lle yma drwy Track ar wefan UCAS, cewch:

7. Dydy hi ddim yn ddiwedd y byd!

Llynedd, cafodd bron i 60,000 o fyfyrwyr le yn y brifysgol drwy’r System Glirio. Mae hynny’n dros 10% o’r holl ymgeiswyr ar gyfer y flwyddyn yna.

Mae’r System Glirio yn ffordd o gael mynediad at gyrsiau rhagorol a graddio gyda gradd dda. Mae nifer o’n myfyrwyr a ddaeth drwy’r system Glirio yn falch iawn o’u cyfnod ym Mangor – darllenwch am rai ohonynt yma.