Wythnos Gwynedd yn dathlu’r goreuon mewn busnes

Am y nawfed flwyddyn yn olynol mae Wythnos Busnes Gwynedd wedi dathlu llwyddiannau busnesau lleol a chynnig cyfle gwych i bob math o gwmnïau lleol i ddod ynghyd i rwydweithio a chyfnewid syniadau.

 

Yn ystod yr wythnos trefnwyd rhaglen o ddigwyddiadau cefnogi busnes mewn canolfannau ar draws Gwynedd gan gynnwys Bangor, Dolgellau, Caernarfon a Phwllheli.

 

Uchafbwynt yr wythnos oedd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd a gynhaliwyd ar nos Iau, 22 Mai yn y Ganolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor. Roedd y Cinio yn gyfle i arweinwyr busnes ledled Gwynedd gyfarfod gyda phobl debyg iddynt i rannu syniadau a phrofiadau.

 

Croesawyd y gwesteion gan yr Arglwydd Wigley o Gaernarfon a ddywedodd ychydig o eiriau ar ran y Brifysgol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards: “Mae Wythnos Busnes Gwynedd a’r Gwobrau yn blatfform da i ddathlu goreuon busnes y sir.

 

“Bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae’r digwyddiad sydd wedi dod yn un o uchafbwyntiau’r calendr busnes wedi rhoi cyfle gwych i fusnesau ddod ynghyd i drafod materion busnes yn ogystal â derbyn cefnogaeth ymarferol ar sut i ffynnu yn y cyfnod heriol sydd ohoni.”

 

Yn ystod y Cinio, cyflwynodd Rwydwaith Busnes Gwynedd wobr i Sean Taylor, perchenog Zip World ym Methesda a Blaenau Ffestiniog fel Person Busnes Gwynedd y Flwyddyn. Cyflwynodd Gwyn Jones y wobr ar ran Rhwydwaith Business Gwynedd gan longyfarch Sean ar ei lwyddiant aruthrol ym Methesda gyda niferoedd ymwelwyr yn llawer uwch na’r disgwyl, ac mae ar fin agor menter Zip WorldTitan ym Mlaenau Ffestiniog. Bydd y ddau brosiect yn rhoi hwb sylweddol i economi Gwynedd.

 

Yn ogystal, cyflwynodd gangen Gwynedd o Ffederasiwn Busnesau Bach wobr i Dafydd Lake o Lake Digital, Porthmadog fel Entrepreneur Ifanc sydd wedi llwyddo i sefydlu busnes yn y flwyddyn gyfredol a chyfrannu’n positif i economi Gwynedd.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Llongyfarchiadau gwresog i’r holl fusnesau sydd wedi cael eu cydnabod - roedd y Cinio Gala yn un o uchafbwyntiau Wythnos Busnes Gwynedd a roddodd gyfle arbennig i dynnu sylw at yr amrywiaeth gyfoethog o gwmnïau sydd yn llwyddo yma yn y sir,

 

“Yn ystod yr wythnos, mae amrywiaeth eang o weithdai a digwyddiadau wedi rhoi cyfle gwych i fusnesau Gwynedd ddod at ei gilydd i rannu profiadau a thrafod cyfleon i lwyddo gan bwysleisio’r ffaith fod Gwynedd yn lle penigamp i wneud busnes.”

 

 

Yn ystod y Cinio cymerodd Prifysgol Bangor y cyfle i lansio eu gwefan i fusnesau ar ei newydd wedd - microsafle - ‘microsite’ - gyda gwybodaeth ar amrywiad eang o gyfleon i fusnesau a chyflogwyr a gynnir gan Brifysgol Bangor. Mae’r wefan ar gael yma: www.bangor.ac.uk/gweithiogydabusnes

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014