Cyrsiau i ôl-raddedigion

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Cynradd)

Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi dod at ei gilydd i ddarparu Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru, un o dair canolfan genedlaethol, yn hyfforddi athrawon cynradd ac uwchradd. Caiff y ganolfan newydd ei rheoli gan y ddau sefydliad ar y cyd, gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarthau. Mae’r cydweithio hwn yn digwydd yng nghyd-destun partneriaeth strategol ehangach rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor mewn perthynas ag Ymchwil a Menter.

Trosolwg Cwrs TAR

Mae'r rhaglen TAR Cynradd wedi ei chynllunio i roi i hyfforddeion amrywiaeth o brofiadau heriol gyda chontinwwm o waith prifysgol ag ysgol, er mwyn paratoi hyfforddeion i fod yn athrawon cynradd ac er mwyn eu galluogi i gwrdd â'r safonau ar gyfer Statws Athro Cymwysedig. Gall hyfforddeion ddewis dilyn naill ai llwybr Y Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r sesiynau prifysgol yn cynnwys naill ai brofiad yn y meysydd dysgu a amlinellir yn y Cyfnod Sylfaen neu'r pynciau a amlinellir yng ngorchmynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r holl hyfforddeion yn dysgu Cymraeg fel rhan o raglen brifysgol gyda thua 25 y cant o'n hyfforddeion yn cael eu paratoi ar gyfer swyddi addysgu mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'r elfen Ysgol ar y rhaglen yn cynnwys profiadau ysgol bloc mewn ysgolion partneriaeth. Mae'r hyfforddeion yn cael eu hasesu ar eu profiad ysgol yn unol â chyfres o feini prawf.  Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi hyfforddeion i gael y cymhwyster Statws Athro Cymwysedig (SAC), a ddyfarnwyd gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC).

Gofynion Mynediad

Dylai pob ymgeisydd fodloni'r meini prawf hanfodol canlynol:

 • TGAU gradd B neu uwch yn Iaith Saesneg a Mathemateg a TGAU gradd C Gwyddoniaeth (neu safon gyfwerth). Bydd hyfforddeion sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, hefyd angen gradd TGAU C neu uwch yn y Gymraeg (iaith gyntaf).
 • Gradd anrhydedd dda mewn maes sy'n gysylltiedig ag addysg gynradd.
 • Profiad diweddar a pherthnasol mewn ysgol gynradd ar draws yr ystod oedran cynradd. Dylai hyn fod am o leiaf ddeg diwrnod ac wedi digwydd o fewn y 12 mis cyn mynychu'r cyfweliad. RHAID cynnwys tystiolaeth o hyn ar y ffurflen o fewn yr adran profiad gwaith.
 • Datganiad personol cryf sy'n dangos potensial yr ymgeisydd i ddilyn y Rhaglen TAR Cynradd. Dylai'r datganiad ddangos gwerthusiad craff a myfyriol o sut mae profiad personol o addysg hyd yma wedi paratoi'r ymgeisydd i fod yn athro/athrawes cynradd effeithiol. Yn ogystal, dylid cyfeirio at brofiadau personol / diddordebau allgyrsiol a allai gyfrannu at gyfoethogi dysgu plant. Disgwylir safon uchel o Saesneg ysgrifenedig / Cymraeg.
 • Rhaid i'r prif ganolwr fod yn academydd sydd yn gallu rhoi sylwadau ar alluoedd yr ymgeisydd yn academaidd a galwedigaethol. Ar gyfer yr ymgeiswyr hynny y mae eu tystlythyr SAU yn fwy nag 8 mlwydd oed gall fod yn fwy priodol i gael geirda mwy diweddar, megis gan unigolyn proffesiynol addysgol fel pennaeth ysgol gynradd. Mae'n bwysig y gall y canolwr wneud sylwadau gwrthrychol a gwybodus yn seiliedig ar wybodaeth sylweddol yr ymgeisydd mewn cyd-destun addysgol.
 • Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer rhaglenni sy'n arwain at SAC yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad undydd. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau profion amseredig llythrennedd a rhifedd. Bydd y profion yn cael eu cwblhau a'u goruchwylio o dan  amodau arholiad a byddant yn ffurfio rhan o'r diwrnod cyfweliad.
 • Mae angen i unrhyw ymgeiswyr sydd ag anghenion ychwanegol hysbysu'r Brifysgol ar unwaith fel y gellir gwneud trefniadau priodol ar eu cyfer.
 • Mae mynediad hefyd yn ddibynnol ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer naill ai’r Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2. Rhaid nodi hyn yn glir yn y datganiad personol fel bod cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau a dderbynir ar gyfer y rhaglen hon, ni all ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf mynediad a restrir uchod gael eu hystyried.

Rhaid gwneud cais am y rhaglen yn www.ucas.com

Diwrnod Cyfweld

Am fwy o wybodaeth am y Diwrnod Cyfweld cliciwch yma.

Profion

Prawf Llythrennedd (Saesneg)

 • Bydd yn profi sillafu, atalnodi, gramadeg a dealltwriaeth. Bydd y prawf hwn yn cael ei gwblhau ar ddiwrnod y cyfweliad, gwelir copi sampl papur yma. Bydd deg munud o amser ychwanegol yn cael ei ganiatáu ar bob prawf ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno tystiolaeth ddogfennol o ADY. Dylai hyn gael ei drefnu ymlaen llaw yn unol â pholisïau presennol y Ganolfan .
 • Er mwyn paratoi ar gyfer y prawf llythrennedd dylai ymgeiswyr weithio drwy'r copi sampl a ddarperir. Yn ogystal, mae'r prawf sgiliau llythrennedd a ddefnyddir yn Lloegr ac yn arf cyfeirio defnyddiol gan fod y profion yn debyg o ran cynnwys.

Adnodd defnyddiol arall yw: Johnson, J. (2012) Passing the Literacy Skills Test (Achieving QTS) 3rd edn. Exeter: Learning Matters, ISBN 9780857258793.

Patmore, M. (2013) Passing the Literacy Skills Test (Achieving QTS) 5th edn Exeter: Learning Matters, ISBN 9781446275160

Prawf Rhifedd
Bydd y prawf rhifedd yn canolbwyntio ar y fathemateg ‘ffwythiannol’ sydd ei angen ar athrawon yn eu rôl broffesiynol.

 • Bydd y prawf yn cael ei gwblhau ar ddiwrnod y cyfweliad, ond gellir gweld copi sampl o'r papur yn Saesneg yma neu'r Gymraeg yma.
 • Ni chaniateir cyfrifianellau ond bydd ymgeiswyr yn cael defnyddio papur ar gyfer  nodiadau bras.
 • Bydd y prawf yn 30 munud o hyd. Bydd deg munud o amser ychwanegol yn cael ei ganiatáu ar bob prawf ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno tystiolaeth ddogfennol o ADY. Dylai hyn gael ei drefnu ymlaen llaw yn unol â pholisïau presennol y Ganolfan .

Er mwyn paratoi ar gyfer y prawf rhifedd, dylai ymgeiswyr weithio drwy'r papur sampl a ddarperir. Yn ogystal,  mae'r prawf sgiliau rhifedd a ddefnyddir yn Lloegr ac yn arf cyfeirio defnyddiol gan fod y profion yn debyg o ran cynnwys - gweler  y Numeracy Practice Paper 2 a Numeracy Practice Paper 3.

Adnodd defnyddiol arall yw: Tyreman, C. (2011) How to Pass the QTS Numeracy and Literacy Skills Tests: Essential Practice for the Qualified Teacher Status Skills Tests. London: Kogan Page

Ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg
Dylai myfyrwyr sy'n dymuno hyfforddi ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg ddangos y dewis hwn yn glir ar eu ceisiadau. Byddwch yn cael eich lleoli mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a bydd y ddarpariaeth yn y Brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod y drefn cyfweld byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Profion Llythrennedd (Cymraeg)

 • Bydd pob ymgeisydd yn cwblhau'r prawf llythrennedd cyntaf yn Saesneg (gweler uchod am fanylion pellach)
 • Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn cwblhau prawf sgiliau llythrennedd yn y Gymraeg (30 munud.) Bydd deg munud o amser ychwanegol yn cael ei ganiatáu ar bob prawf ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno tystiolaeth ddogfennol o ADY. Dylai hyn gael ei drefnu ymlaen llaw yn unol â pholisïau presennol y Ganolfan .
 • Bydd gofyn i hyfforddeion arddangos eu dealltwriaeth o sillafu, atalnodi a gramadeg Cymraeg. Wrth baratoi ar gyfer y prawf hwn rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y papur sampl a ddarperir yma ac yn cyfeirio at y testun canlynol i’ch helpu:
  Breese, N., Clement, B. (2011) Seren Iaith. Ceredigion: Atebol Cyfyngedig. ISBN 978-1-907004-85-8 (£ 5.99) Bydd yr adrannau canlynol fwyaf defnyddiol: Chwilio'r gwallau 1 pp.6-105 a pp.166-197s

Prawf Rhifedd
Bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r papur cwestiynau yn cael eu darparu. Gall ymgeiswyr ddewis i ateb yn naill iaith neu'r llall.

Tystysgrif mewn Addysg i Raddedigion (Cynradd) Grantiau a chefnogaeth ariannol

Gweler wybodaeth am y Tystysgrif mewn Addysg i Raddedigion (Cynradd) Grantiau a chefnogaeth ariannol yma.

Ffeithiau Allweddol

Ysgol: Ysgol Addysg , Brifysgol Bangor

Hyd y Cwrs: Blwyddyn yn llawn-amser

Codau UCAS
TAR Cynradd (3-11) 2L5P
PGCE Primary (3-11) 2L5N

Asesu
Bydd hyfforddeion yn cael eu hasesu ar agweddau ymarferol addysgu a gwaith cwrs prifysgol. Mae elfen o’r gwaith cwrs yn cael ei asesu ar lefel gradd Meistr ac yn rhoi 40 credyd ar lefel M i’r hyfforddeion. Mae angen llwyddo ar yr holl agweddau prifysgol a phrofiad ysgol. Caiff cynnydd ei fonitro drwy asesiad parhaus o gymhwysedd hyfforddeion. Nid oes arholiad ffurfiol ar derfyn y rhaglen. Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn arwain at Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) ac argymhelliad i’r Cyngor Addysgu Cyffredinol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Sut i Wneud Cais
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud drwy'r UCAS.

Y Broses Ddethol
Ffurflen gais, profion llythrennedd a rhifedd a chyfweliad.

Cysylltu â ni
Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch Gweinyddwraig Cwrs TAR Cynradd +44 (0) 1248 383083 neu e-bostiwch tarcynradd@bangor.ac.uk 

Gweler hefyd y dudalen yma

Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon.