Coronavirus (Covid-19) Information

Dylunio Arloesi Cymhwysol MSc/PGDip/PGCert

Overview

Course facts

 • Name: Dylunio Arloesi Cymhwysol
 • Qualification: MSc/PGDip/PGCert
 • Duration: 1 flwyddyn galendr lawn fel myfyriwr llawn-amser; hefyd ar gael yn rhan-amser, dros 2 flynedd

Noder: nid yw hwn yn gwrs cyfrwng Cymraeg ond bydd darlithwyr sy'n siarad Cymraeg ar gael i sgwrsio am eich gwaith ac mae hefyd yn bosib cyflwyno aseiniadau yn Gymraeg.  

Gellir newid y byd trwy roi meddylfryd dylunio ar waith.  Mae'r cwrs hwn yn cynnig llwybr i unigolion sy'n dymuno arwain ym maes arloesi trwy gyfrwng creadigrwydd a meddylfryd dylunio cymhwysol, mewn amrywiaeth o ddiwydiannau cysylltiedig. 

Ceir sawl diffiniad o'r gair 'arloesi' a p’un ai eich bod yn dewis ei ddiffinio fel cam neu naid, arloesi yw ffordd newydd o wireddu gwerth. Gallai hyn fod trwy gynnyrch neu wasanaeth newydd, newid sefydliadol, prosesau newydd, hwyluso arfer creadigol neu bennu cyfeiriad strategol ac arwain arno. Mae ar y byd angen pobl sy'n gallu ymwneud â thirwedd cynyddol newidiol anghenion cymdeithasol, busnes a chynaliadwyedd, sydd wedi eu harfogi â meddylfryd dylunio a dulliau cydweithredol, i greu gwir werth.

Mae sgiliau meddylfryd dylunio yn hynod yn drosglwyddadwy a gellir eu defnyddio i ddeall a rhoi sylw i amrywiaeth o heriau sy'n ymwneud â phobl, ac mae ganddynt botensial i beri newid sylweddol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i lywio, rhwyfo a siglo'r cwch yng nghyd-destun gweithgareddau arloesi cymhwysol. 

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Course Content

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal dros ddau semester astudio,  sy'n cynnwys projectau sy'n seiliedig ar ddylunio; astudiaeth academaidd; a lleoliad diwydiannol proffesiynol sy'n canolbwyntio ar ymchwil, gan arwain at broject ymchwil annibynnol, terfynol.   Gall y project ymchwil terfynol ddilyn tri llwybr, gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth fasnachol, entrepreneuriaeth neu ymgynghoriaeth fasnachol, a hynny ar sail dyheadau gyrfaol a maes diddordeb yr unigolyn. 

Rhennir y modiwlau cynnwys rhwng modiwlau craidd, sy'n cynnig dealltwriaeth fanwl o'r offer a thechnegau a ddefnyddir i roi syniadau dylunio arloesol ar waith, tra bod modiwlau dewisol yn cynnig cyfleoedd i ddilyn meysydd cysylltiedig o ddiddordeb mewn mwy o fanylder.  Rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd addysgu a dysgu rhagorol ar eich cyfer trwy ddefnyddio adnoddau dysgu, technoleg, cyfryngau ac amgylcheddau arloesol, a thrwy amrywiaeth eang o ddulliau asesu. 

Modiwlau Craidd

 • Meddylfryd Dylunio - Proses a Hwyluso
 • Meddylfryd Dylunio - Strategaeth
 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Dylunio
 • Project Dylunio
 • Traethawd Hir MSc (gyda llwybrau ar sail ymchwil, arteffactau ac adroddiad, a chynllunio strategol) 

Modiwlau Dewisol

 • CAD Parametrig gyda Modelu Arwyneb Uwch
 • Dadansoddiad Elfen Feidraidd CAD ar gyfer Diwydiant
 • Graffeg Ddigidol Gymhwysol
 • Hwb a Newid Ymddygiad
 • Seicoleg Defnyddwyr:  Theori
 • Seicoleg Defnyddwyr Gymhwysol

Entry Requirements

Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn pwnc cysylltiedig fel Dylunio, Seicoleg neu Fusnes, neu gymwysterau/profiad cyfwerth.  Dylai ymgeiswyr hefyd fod â chefndir neu dystiolaeth o ddiddordeb mewn dylunio, neu weithgaredd cysylltiedig â dylunio.

IELTS: 6.5

International Students

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages on the International Education Centre section of our website.

Ask the IEC for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Apply

How to Apply

Home/EU students

Home/EU students: apply online yourself with the help of our Guidance Notes on online application for Home/EU students. We strongly recommend you read these before you start to apply online.

Apply online

Once you have read the Guidance Notes you should apply using our Online Application form.

Need help applying? Home/EU students please contact:

Postgraduate Admissions: postgraduate@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717.

International students

 • Agents: if you are an agent applying on behalf of the student, then you can Apply here. For further guidance click here

Need help applying? International students please contact:

International Education Office: international@bangor.ac.uk or write to

International Education Centre
Bangor University
Gwynedd
LL57 2DG

Telephone: +44 (0) 1248 382028

When to apply

The University will accept applications throughout the year, but we would generally advise that you send in your application form by the end of June to ensure that you have time to make any funding and/or accommodation arrangements, and for documents such as transcripts and references to be obtained if not submitted with the application. This will also give you more time to meet any conditions we may potentially attach to an offer. If you are making an application for one of our professional courses, which has limited place availability, you are advised to contact the academic school for advice on the final dates for applications.

Careers and Employability

Bwriad y Radd Meistr mewn Dylunio Arloesi Cymhwysol yw gwella eich rhagolygon a'ch cyfleoedd gyrfa, gan gynnig yr hyblygrwydd i addasu'r cwrs i'ch maes chi neu i ddiwydiant sydd o ddiddordeb i chi.  Gall myfyrwyr ddewis astudio naill ai'n llawn-amser neu'n rhan-amser, a all gynnwys astudio ochr yn ochr â chyflogaeth mewn swydd gysylltiedig.  Bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs Meistr yn gallu ymgymryd â swyddi arwain, rheoli ac ymarfer mewn meysydd sy'n gysylltiedig â dylunio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, yn ogystal â dilyn llwybrau entrepreneuraidd.   

Ymchwil/Dolenni Diwydiannol

Mae gan yr academyddion sy'n gysylltiedig â'r rhaglen hon gysylltiadau helaeth â chwmnïau dylunio a gweithgynhyrchu yn fyd-eang, a chânt eu defnyddio i sicrhau bod modiwlau'n berthnasol i swyddi modern dylunio arloesi, ac fel sylfaen i ddatblygiad proffesiynol trwy leoliadau gwaith, ac i hyrwyddo meddylfryd arloesol sy'n canolbwyntio ar fasnach.

Further information

Contact us

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: applieddesign@bangor.ac.uk

Other Courses

(leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

PGCE Secondary leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Next steps