Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy MSc/MA

Overview

Course facts

 • Name: Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy
 • Qualification: MSc/MA
 • Duration: Mae’r cwrs ar gael yn llawn amser dros flwyddyn neu’n rhan amser dros ddwy flynedd.

This course is only offered through the medium of Welsh.

 • Diddordeb yn ein dyfodol?
 • Wedi graddio’n ddiweddar?
 • Profiad eang o waith perthnasol?
 • Angen hwb i’ch gyrfa?
 • Am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr yng Nghymru am bobl sydd nid yn unig gyda’r cymwysterau amgylcheddol perthnasol, ond sydd hefyd yn gallu trin a thrafod y maes allweddol hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae meithrin a datblygu staff dwyieithog proffesiynol yn flaenoriaeth iddynt ac mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes allweddol hwn.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Course Content

Dysgir y cwrs mewn dwy ran:

Rhan 1:

Cynhelir Rhan Un o Fedi i Fehefin. Ceir rhaglen ddiddorol o fodiwlau gan gynnwys lleoliadau proffesiynol a gwaith maes ymarferol. Hefyd ceir modiwl unigryw fydd yn datblygu sgiliau Cymraeg, yn arbennig i weithwyr yn y maes amgylcheddol, yn ogystal â methodoleg ymchwil fydd yn eich paratoi ar gyfer traethawd hir. Rhaid cwblhau Rhan Un yn llwyddiannus cyn mynd ymlaen i Ran Dau.

Rhan 2:

Cynhelir y rhan yma o’r cwrs o Fehefin i Fedi a byddwch yn ymgymryd â phroject ymchwil a gyflwynir ar ffurf traethawd hir. Byddwch yn penderfynu ar broject o’ch dewis ac yna cytunir ar y testun gyda’ch goruchwyliwr. Gall yr ymchwil fod yn berthnasol i unrhyw faes o reolaeth amgylcheddol gynaliadwy. Bydd maes ymchwil penodol y traethawd hir yn penderfynu ai gradd MSc neu MA fydd yn cael ei dyfarnu i chi ar ddiwedd y cwrs.

Modiwlau Rhan 1:

Cysyniadau Datblygiad Cynaliadwy: Mae’r modiwl hwn yn rhoi sylfaen gadarn o’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig â datblygiad cynaliadwy, gan gynnwys yr elfennau amgylcheddol, economeg a chymdeithasol. Byddwn yn ystyried cynaladwyedd mewn cyd-destun Cymraeg a Chymreig, yn ogystal â’r elfen ryngwladol, gan gynnwys astudio polisïau a deddfwriaeth lywodraethol. Bydd nifer o arbenigwyr proffesiynol allanol yn cyfrannu’n helaeth tuag at y modiwl.

Rheolaeth Cefn Gwlad: Yn y modiwl hwn byddwn yn astudio elfennau o ddefnydd tir, cadwraeth, datblygiad cymunedol, amaethyddiaeth, coedwigaeth, cynllunio, ynni amgen, twristiaeth gynaliadwy a hamdden. Bydd cyfleoedd arbennig ar gyfer gwaith maes ymarferol, gan gynnwys  ymweliadau i Eryri ac Ynys Môn. Byddwn yn astudio projectau sy’n ymwneud â datblygu cefn gwlad cynaliadwy a cheir cyfraniadau pwysig gan nifer o’r asiantaethau amgylcheddol, cyrff gwirfoddol, awdurdodau lleol, busnesau a grwpiau cymunedol.

Strategic Environmental Management: Mae’r modiwl cyfrwng Saesneg yma yn datblygu eich dealltwriaeth o ddatblygu cynaliadwy, cyfraith amgylcheddol, archwilio ac asesu amgylcheddol yn ogystal â datblygiad o dechnoleg wyrdd. Mae’r modiwl wedi ei achredu gan Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA) ac ar orffen y modiwl yn llwyddiannus mae posib ymaelodi fel aelod cysylltiol o’r sefydliad (aelodaeth AIEMA).

Gwaith Maes: Mae rhaglen flynyddol cyfrwng Saesneg o ymweliadau maes sy’n gysylltiedig â chadwraeth a rheoli tir. Bwriad yr ymweliadau fyddi astudio ystod eang o wahanol sefydliadau cadwraeth a dysgu am y gwahanol weithgareddau maent yn eu defnyddio i gyrraedd eu nodau unigol. Yn y gorffennol rydym wedi ymweld a safleoedd preifat, awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau natur a safleoedd cymunedol.

Ymdrin â'ch pwnc yn Gymraeg: Modiwl arbennig ar gyfer gweithwyr ym maes yr amgylchedd fydd yn datblygu sgiliau cyfathrebu yn yr iaith Gymraeg. Mae’r modiwl yma’n cael ei ddarparu gan arbenigwyr o Ganolfan Bedwyr ac mae wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer myfyrwyr y cwrs meistr. Pwrpas y modiwl yw meithrin hyder unigolion ar gyfer cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg yn y maes amgylcheddol, nid yn unig o safbwynt academaidd ond yn enwedig ar gyfer sefyllfaoedd proffesiynol ac yn y gweithle.

Research Methods: Mae’r modiwl cyfrwng Saesneg yma yn eich paratoi ar gyfer y cyfnod ymchwil a thraethawd hir o’r cwrs. Cewch ddysgu am gysyniadau o ddatblygu damcaniaeth, samplu, cynllunio astudiaeth, dulliau gofodol, dulliau ymchwil cymdeithasol, methodoleg ansoddol a meintiol, a chyflwyno canfyddiadau ymchwil. Mae cyfuniad o waith maes ac astudiaethau ymarferol yn sylfaen i’r dysgu arferol. Mae’r modiwl yn cael ei gyflwyno mewn 2 ran, mae elfen addysgol yn semester 1 a chyfnod o gynllunio prosiect yn yr ail semester sy’n dilyn ymlaen at y cyfnod ymchwil a’r traethawd hir.

Lleoliad Gwaith Proffesiynol: Mae hwn yn fodiwl allweddol i’r cwrs ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr  gael profiad proffesiynol gyda chorff neu fudiad amgylcheddol perthnasol i’ch diddordebau. Cynhelir y lleoliad pedair wythnos ar ddiwedd Rhan Un yn ystod Mai a Mehefin. Cyfrifoldeb y myfyrwyr eu hunain, gydag arweiniad adrannol, yw trefnu’r lleoliad ymlaen llaw ac mae cyfleoedd gwych ar gael mewn awdurdodau lleol, cyrff amgylcheddol, busnesau, grwpiau cymunedol a’r sector wirfoddol. Un o fanteision amlwg y lleoliad yw ehangu gorwelion a phrofiadau gyda darpar gyflogwyr a fydd o gymorth mawr wrth ymgeisio am swyddi a datblygu gyrfa yn y maes.

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy Modules page.

Entry Requirements

Dylai bod gan ymgeiswyr radd Dosbarth 2(ii), neu uwch, mewn maes perthnasol. Derbynnir ceisiadau hefyd gan ymgeiswyr gyda chefndir mewn meysydd eraill ond sydd â gwir ymroddiad a diddordeb mewn astudio’r pwnc.

Hefyd byddwn yn derbyn ymgeiswyr sydd heb radd ond sydd â phrofiad eang o waith perthnasol ac sy’n awyddus i ddatblygu neu newid gyrfa.

International Students

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages on the International Education Centre section of our website.

Ask the IEC for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Apply

Gellir cael manylion ar sut i wneud cais, a hefyd wybodaeth am ffioedd, gan Y Gofrestra Academaidd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, neu ewch i’r wefan ganlynol: www.bangor.ac.uk

How to Apply

Home/EU students

Home/EU students: apply online yourself with the help of our Guidance Notes on online application for Home/EU students. We strongly recommend you read these before you start to apply online.

Apply online

Once you have read the Guidance Notes you should apply using our Online Application form.

Need help applying? Home/EU students please contact:

Postgraduate Admissions: postgraduate@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717.

International students

 • Agents: if you are an agent applying on behalf of the student, then you can Apply here.  For further guidance click here

Need help applying? International students please contact:

International Education Office: international@bangor.ac.uk or write to

International Education Centre
Bangor University
Gwynedd
LL57 2DG

Telephone: +44 (0) 1248 382028

When to apply

The University will accept applications throughout the year, but we would generally advise that you send in your application form by the end of June to ensure that you have time to make any funding and/or accommodation arrangements, and for documents such as transcripts and references to be obtained if not submitted with the application. This will also give you more time to meet any conditions we may potentially attach to an offer.

Careers and Employability

Un o brif amcanion y cwrs meistr arbennig hwn yw ymateb i’r galw cynyddol sydd ymysg cyflogwyr yng Nghymru am unigolion gyda’r cefndir academaidd perthnasol a hefyd y sgiliau a’r hyder i gyfathrebu’n effeithiol mewn sefyllfaoedd dwyieithog.

Mae gwir angen staff dwyieithog mewn awdurdodau lleol, adrannau cynllunio ac ym myd busnes a’r sector breifat. Rhai o’r prif gyflogwyr yw’r cyrff amgylcheddol statudol a’r sector wirfoddol, e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Parciau Cenedlaethol, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt. Mae cyfleoedd hefyd yn y maes ymgynghorol, byd addysg a diwydiant.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn arbennig o addas ar gyfer unigolion sydd yn ystyried newid cyfeiriad neu sydd eisoes mewn swydd berthnasol ac sy’n awyddus i ehangu eu gorwelion. Mae’n bosib dilyn y cwrs yn llawn amser, neu’n rhan amser fel rhan o ddatblygiad proffesiynol mewn swydd.

 

Funding

Mae cymorth ariannol penodol ar gael ar gyfer astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys:

 • Ysgoloriaethau Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Bwrsariaeth Prifysgol Bangor

Cysylltwch â Paula Roberts, cyfarwyddwr y cwrs, am fanylion pellach: e-bost: p.roberts@bangor.ac.uk

Further information

Next steps