Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau Cyffredin - Medi 2020

Byddwn yn agor ein campws i fyfyrwyr ym mis Medi.

Cyn belled â bod y gofynion pellhau cymdeithasol yn parhau, bydd gwahaniaethau o ran sut y byddwn yn gweithredu, ond ein blaenoriaethau yw darparu'r profiad myfyrwyr gorau posibl wrth gadw pawb yn ddiogel.

Edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin isod i gael mwy o wybodaeth, neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.

A fydd y campws ar agor fis Medi?

Rydym yn bwriadu agor y campws ym mis Medi. Bydd sut y byddwn yn gweithredu ar y campws yn dibynnu ar ofynion pellhau cymdeithasol ac unrhyw gyfyngiadau eraill sydd yn rhaid cydymffurfio â nhw ar y pryd.

A fydd addysgu wyneb yn wyneb ar y campws ym mis Medi?

Ein bwriad yw darparu rhaglen ddysgu gyfun ym mis Medi. Mae hyn yn golygu y bydd rhai rhannau o'n cyrsiau'n cael eu cyflwyno wyneb yn wyneb ar y campws a bydd rhai yn cael eu cyflwyno ar-lein.

A fydd addysgu ar-lein ar gael trwy'r flwyddyn? 

Ein bwriad yw sicrhau bod ein rhaglenni ar gael ar-lein am y flwyddyn academaidd gyfan.

Beth os na allaf fynd i ddosbarthiadau oherwydd bod yn rhaid i mi hunan-ynysu?

Os oes angen i chi hunan-ynysu byddwch yn gallu defnyddio'r adnoddau ar-lein i barhau â'ch cwrs nes eich bod chi'n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb eto. 

A fydd llety'r Brifysgol ar agor ym mis Medi?

Bydd, ein cynllun ni yw i agor ein llety'r Brifysgol ym mis Medi. Gwnewch gais nawr os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes.

A fydd rhaid i mi dalu am lety os bydd yn rhaid i'r campws gau

Os oes rhaid i'r campws gloi i lawr ac na allwch ddefnyddio'ch llety, ni fydd yn rhaid i chi dalu.

A fydd Gwasanaethau Myfyrwyr ar agor ar y campws?

Bydd staff gwasanaethau myfyrwyr ar y campws i'ch cefnogi. Byddant hefyd ar gael dros y ffôn ac e-bost.

A fydd Wythnos Groeso?

Byddwn yn cynnal Wythnos Groeso. Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ar ei gyfer a darperir manylion pellach cyn gynted ag y cânt eu cadarnhau.

A fyddaf yn gallu ymuno â chlybiau a chymdeithasau?

Bydd ein clybiau a'n cymdeithasau chwaraeon yn rhedeg o fis Medi. Byddwn yn gwneud y gorau o'r gofod awyr agored ar garreg ein drws i gynnig rhaglen o weithgareddau chwaraeon a chyffredinol drwy gadw pellter cymdeithasol, yn ogystal â chynnig darpariaeth ar-lein.

Rwy'n dod o Loegr, rwyf wedi clywed bod cap ar fyfyrwyr newydd o Loegr sy'n astudio yng Nghymru, a fyddaf yn gallu cael lle?

Disgwyliwn allu darparu lle i bob myfyriwr newydd o Loegr a hoffai ymuno â ni ym mis Medi. 

Nid oes gen i liniadur / cyfrifiadur personol ar gyfer gweithio ar-lein. A all y Brifysgol gynghori / helpu?  

Mae Cronfa Caledi Ddigidol ar gael ar gyfer myfyrwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd sydd yn gymwys. Mae'r gronfa hon yn darparu cefnogaeth ar gyfer costau annisgwyl na all myfyrwyr eu talu. Cysylltwch â moneysupport@bangor.ac.uk am wybodaeth.

Pa gymorth fydd ar gael I fyfyrwyr?  

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gymorth lle bynnag y mae nhw, bydd yr holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael ar-lein. Yn ogystal, bydd myfyrwyr ar y campws yn gallu gwneud apwyntiad wyneb yn wyneb ag Ymgynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr ac ystod o staff Cymorth Myfyrwyr eraill.

A fydd gweithgareddau clybiau a chymdeithasau?

Bydd, bydd llawer o'n gweithgareddau allgyrsiol yn rhedeg o fis Medi. Undeb Myfyrwyr Bangor fydd yn arwain rhain, ac maent am ddim i bob myfyriwr ymuno.

Byddwn yn darparu rhaglen o weithgareddau cymdeithasol i lawer o'n cymdeithasau a'n clybiau, yn ogystal â chynnig darpariaeth ar-lein lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol.

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Clybiau a Chymdeithasau Gorau WhatUni am dair blynedd yn olynol, ac rydym yn gweithio'n galed iawn i sicrhau ein bod yn cyflawni'r enw da hwn y flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd manylion penodol am yr ystod o weithgareddau allgyrsiol a gynigir ar gael cyn mis Medi.

Rwyf wedi gwneud cais am gwrs a fyddai fel arfer wedi'i gyflwyno ar y campws, a allaf ddewis astudio yn gyfan gwbl trwy ddysgu o bell y flwyddyn nesaf?

Na, mae'n ddrwg gennym, nid yw hwn yn opsiwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod yr holl gynnwys craidd ar gael ar-lein i'w ddefnyddio lle na all myfyrwyr fod ar y campws oherwydd Covid 19.

Mae hyn er mwyn amddiffyn myfyrwyr rhag colli elfennau o'u rhaglen os na allant fynychu'r campws am gyfnod byr neu os na ellir cyflwyno rhannau o'r rhaglen, fel darlithoedd mawr, ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol.

Mae cryfderau allweddol Prifysgol Bangor o amgylch ein cymuned a'r ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth a gynigiwn.

Felly, byddwn yn disgwyl ichi sicrhau eich bod ar gael i gymryd rhan mewn cymaint o'r cymorth, y ddarpariaeth a'r gweithgareddau ar y campws â phosib.

Byw yn Neuaddau'r Brifysgol

Sut bydd pellter cymdeithasol yn gweithio yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol?

Bydd ystafell yn cael ei dyrannu i chi mewn fflat, bydd y myfyrwyr eraill yn y fflat yn dod yn ‘aelwyd’ i chi felly does dim angen i chi bellhau’n gymdeithasol oddi wrthynt. Bydd gennych eich cyfleusterau en-suite eich hun ond byddwch yn rhannu cyfleusterau cegin gyda'r myfyrwyr eraill yn eich fflat.

A fyddaf yn gallu teithio / mynd adref i ymweld â theulu neu ffrindiau ar y penwythnos unwaith y byddaf ym Mangor?

Byddwch yn rhydd i deithio, ar yr amod bod teithio o'r fath yn unol â chyngor y Llywodraeth. Ni fydd y Brifysgol yn gosod unrhyw gyfyngiadau.

A fydd unrhyw weithgareddau cymdeithasol i fyfyrwyr mewn llety?

Mae Campws Byw yn cynllunio rhaglen ar-lein o weithgareddau cymdeithasol. Byddwch wrth gwrs yn gallu trefnu eich gweithgareddau cymdeithasol eich hun wyneb yn wyneb â’r myfyrwyr eraill yn eich fflat gan y byddant yn rhan o’ch ‘cartref’.

Beth os bydd angen i mi ynysu fy hun tra byddaf yn byw mewn Neuaddau?

Byddwch chi'n hunan-ynysu yn eich ystafell. Dylech roi gwybod i staff y Neuaddau ar unwaith ac yna byddwn yn eich cefnogi i sicrhau eich bod yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch, gan gynnwys cyflenwadau o fwyd.

Myfyrwyr Rhyngwladol

A ellir dyfarnu'r ysgoloriaeth ryngwladol i gyd yn erbyn y ffioedd os na fyddaf yn byw ar y campws?

Dyfernir 50% o'r ysgoloriaeth ryngwladol yn erbyn eich ffioedd academaidd. Bydd y 50% arall yn cael ei gadw ar eich cyfer fel y bydd y 50% sy'n weddill yn cael ei dynnu oddi ar eich taliadau llety pan allwch deithio a chymryd llety ar y campws.

Cysylltwch â ni

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.