Module HXC-1009:
Rhyfel, Cymdeithas, Cyfryngau

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Nikolaos Papadogiannis

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn byddwch yn edrych ar y ffordd mae rhyfela wedi siapio unigolion a chymdeithasau ar draws Ewrop, Gogledd America, Asia ac Affrica yn ystod yr ugeinfed ganrif a dechrau’r unfed ganrif ar hugain, gan ymdrin yn benodol â’r ffordd y caiff rhyfel ei gyflwyno ac yr adroddir arno yn y cyfryngau ac mewn diwylliant poblogaidd. Mae hyn yn cyd-weddu ar rai o'r prif feincnodau ar gyfer gradd Hanes, megis archwilio armediad eang o hanes pobl ac archwilio'r modd y caiff y gorffennol ei lunio yn y presennol. Mae digonedd o luniau a ffilmiau cignoeth ar gael sy’n cyfleu barbareiddiwch rhyfela modern: o ffotograffau o erchyllterau rhyfela yn y ffosydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf i ryddhau fideos heb eu sensro ar gyfryngau cymdeithasol o dorri pennau pobl yn y cyfnod wedi 9/11. Wrth i dechnolegau ac ideolegau newid yn ystod y cyfnod modern, cafodd effaith rhyfela y tu hwnt i faes y frwydr ei drawsnewid hefyd. Yn wir, mae technoleg newydd yn golygu y gall effaith rhyfel ar bobl gael ei wylio bron mewn amser real erbyn hyn. Mae datblygiad ‘Rhyfel Rhithwir’ wedi dod â gwedd gynyddol fwy rhyngweithiol i ryfel a gwerthdaro, gan drawsnewid theatrau rhyfel traddodiadol yn gyfan gwbl, yn ogystal â rôl ‘cyfranogwyr’ a ‘dioddefwyr’. Nid modiwl traddodiadol ar hanes milwrol yn symud o un rhyfel i’r llall yw hwn, ond un sy’n ceisio eich annog i gwestiynu effaith rhyfel ar gymdeithas fodern, a chymryd rhan mewn dadleuon cyfoes iawn. Er enghraifft, sut mae rhai pobl yn teimlo bod cyfiawnhad dros iddynt gymryd rhan mewn gweithredoedd o ladd erchyll? A wnaeth ‘rhyfel ar y teledu’ newid popeth? Pa mor bwysig mae propaganda a choffau wedi bod mewn rhyfela modern? Beth sy’n gwahaniaethu ‘terfysgwr’, ‘gwrthryfelwr’, ‘ymladdwr dros ryddid’ a ‘grym rhyddhaol’, a phwy sy’n penderfynu? Sut mae dioddefwyr a ffoaduriaid wedi cael eu portreadu yn ystod y cyfnod modern? Trafodir astudiaethau achos o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Rhyfel Cartref Sbaen, yr Ail Ryfel Byd, y Rhyfel Oer, rhyfeloedd trefedigaethol, Rhyfel Fietnam, Iwerddon, Rhyfel y Gwlff, Iwgoslafia a 9/11. Yn y modiwl gwneir defnydd helaeth o glipiau ffilm, hanes llafar, papurau newydd, celf, ffotonewyddiaduraeth, gemau fideo a blogiau mewn darlithoedd, seminarau ac asesiadau ac anogir myfyrwyr i ddefnyddio ystod o ddeunydd darllen rhyngddisgyblaethol: o weithiau ar y cyfryngau i seicoleg. Bydd hefyd yn cynnwys ymweliad â’r Imperial War Museum North (ym Manceinion), yn ogystal â chyfrif penodol ar Twitter. Bydd darlithoedd y modiwl hwn yn cael eu cyflwyno'n Saesneg, a chynigir grŵp seminar Cymraeg.

Course content

 1. ‘Rhyfel Diarbed a Newid Cymdeithasol’: Cyflwyniad i’r dadleuon hanesyddol, damcaniaethol a moesegol allweddol yn ymwneud ag effaith rhyfela, a’r berthynas â’r cyfryngau, yn ystod yr ugeinfed a’r unfed ganrif ar hugain. Cynhwysir cronoleg o ryfela’r ugeinfed ganrif hefyd er mwyn rhoi cyd-destun i’r modiwl.
 2. Rhyfel, technoleg a dinistrio: Cafodd moderneiddio technolegol yn ystod dechrau’r ugeinfed ganrif effaith sylweddol ar faes y frwydr, y ffrynt cartref ac ar fywydau milwyr a sifiliaid unigol. Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys ymladd yn y ffosydd a bomio o’r awyr, a sut y cyflwynwyd hynny mewn adroddiadau yn y wasg ac mewn barddoniaeth/llenyddiaeth ryfel.
 3. Propaganda: Golwg gyffredinol ar wahanol ffurfiau propaganda rhyfel – a’i swyddogaeth yn ‘cyfreithloni’ rhyfel – gan ganolbwyntio’n arbennig ar ddeunydd a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod 1914-1945.
 4. Rhyfel, gender ac emosiynau: Bydd y pwnc hwn yn ystyried effaith rhyfela modern, a’r ffordd y caiff ei gyfleu yn y cyfryngau/diwylliant poblogaidd, ar elfennau sy’n pennu benyweidd-dra a gwryweidd-dra , a chyfunir hynny ag astudio emosiynau megis ‘ofn’ a ‘trawma’.
 5. Hil-laddiad, glanhau ethnig a ffoaduriaid: O’r Holocost i Rwanda a Srebrenica, mae’r pwnc hwn yn rhoi sylw i nifer o astudiaethau achos yn ymwneud â hil-laddiad yn ystod yr ugeinfed ganrif ac ymdriniaeth y cyfryngau o hynny. Bydd yn edrych hefyd ar symudiad ffoaduriaid, swyddogaeth sefydliadau rhyngwladol fel y Cenhedloedd Unedig a’r pwyslais cynyddol ar ‘gymodi’.
 6. Rhyfel a Gwladychiaeth: Cafodd rhyfeloedd trefedigaethol a dadwladychu effaith sylweddol ar bŵer a hunaniaeth ar draws Ewrop, Asia ac Affrica er eu bod wedi eu gwthio o’r neillu’n aml gan y sylw a roddwyd i’r ddau ryfel byd. Fel rhan o’r pwnc hwn ystyrir y ffordd yr ymdriniodd y cyfryngau â digwyddiadau wedi 1945 megis Rhannu India, Rhyfel Algeria a’r Gwrthryfel Mau Mau yn Kenya.
 7. Rhyfeloedd Teledu: Cyfeirir yn aml at Fietnam fel y ‘Rhyfel Teledu Cyntaf’ a bydd y pwnc hwn yn rhoi sylw manwl i ddigwyddiadau yn Indochina. Bydd yn rhoi sylw hefyd i faterion fel sensoriaeth, gohebwyr yn gweithredu ochr yn ochr ag unedau milwrol a gohebwyr rhyfel yn ennill enwogrwydd.
 8. Heddychiaeth a mudiadau yn erbyn rhyfel: Mae gwrthwynebwyr cydwybodol a heddychwyr yn aml yn ffigurau dadleuol gan eu bod yn cyflwyno safbwynt sy’n gwbl groes i safbwynt grymus y wladwriaeth ynghylch rhyfel. Trwy archwilio astudiaethau achos – o’r ffordd y portreadwyd gwrthwynebwyr cydwybodol yn y Rhyfel Byd Cyntaf i’r hyn a elwid yn ‘draft-dodging’ a’r mudiad heddwch a wrthwynebai ryfel Fietnam – bydd y pwnc hwn yn trafod pam mae militariaeth yn anfoesol i lawer o bobl a swyddogaeth y cyfryngau’n creu ‘arwyr’ a ‘dihirod’.
 9. ‘All Quiet on the Western Front’? Ffilmiau rhyfel: Mae ffilmiau a rhaglenni teledu ffuglennol yn portreadu rhyfel yn rhoi argraffiadau ffurfiannol a dylanwadol iawn o ryfela. Bydd y modiwl hwn yn cynnwys ystod eang o enghreifftiau: o’r ffilm ddylanwadol All Quiet on the Western Front, a gynhyrchwyd yn 1930, i’r gyfres deledu ôl-9/11, 24, a’i phrif gymeriad, Jack Bauer. Rhoddir pwyslais neilltuol ar ddadansoddi ffilm fel ffynhonnell hanesyddol, gan fod hyn yn gydran a asesir yn y modiwl.
 10. Y Rhyfel Oer: O’r ‘reds under the beds’ i James Bond, mae’r Rhyfel Oer wedi cael effaith sylweddol ar y cyfryngau a diwylliant poblogaidd. Bydd y pwnc hwn yn rhoi golwg gyffredinol ar y Rhyfel Oer, ond bydd yn canolbwyntio’n bennaf ar y ffordd yr amlygodd ei hun yn y maes diwylliannol.
 11. Terfysgaeth: Er bod tuedd i ystyried y ‘Rhyfel ar Derfysgaeth’ fel nodwedd o’r unfed ganrif ar hugain, mae ‘terfysgwyr’ wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd mewn gwirionedd. Trwy edrych ar adroddiadau’r cyfryngau yn y 1970au, e.e. yn ymwneud â ‘Theyrngarwyr’ a ‘Gweriniaethwyr’ yng Ngogledd Iwerddon, a grwpiau ‘terfysgol’ Palestinaidd, byddwn yn edrych ar sut y gall ‘ymladdwr dros ryddid’ yng ngolwg un fod yn ‘derfysgwr’ yng ngolwg un arall.
 12. Rhyfel Digidol: Bydd y pwnc hwn yn edrych ar ryfela ar ôl 9/11 a bydd yn edrych ar swyddogaeth y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol, damcaniaethau cynllwynio a gemau fideo yn newid a disodli terfynau rhyfel a sensoriaeth y cyfryngau.
 13. Rhyfel pwy? Coffau a threftadaeth: Trwy gyfrwng ‘hanes cyhoeddus’, bydd y modiwl yn archwilio sut y caiff rhyfeloedd eu coffau, a sut y maent yn cael eu pecynnu (yn aml yn ddethol iawn) gan sylwebwyr a’r diwydiant treftadaeth.

Assessment Criteria

threshold

Mae tair graddfa ar gyfer perfformiad trydydd dosbarth:

D+ (48%)

Caiff gwaith farc D+ os yw’n dangos tystiolaeth o ddarllen derbyniol, ond hyn wedi ei seilio’n bennaf ar nodiadau darlith ac/neu werslyfr sylfaenol; ymdrin â llawer o’r maes angenrheidiol ond yn methu â thrafod rhai agweddau mawr a hanfodol ar y testun; defnyddio deunydd perthnasol, ond yn methu’n rhannol â thynnu’r rhain at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol, neu’n cynnal dadl glir mewn rhannau o’r darn yn unig; defnyddio peth tystiolaeth i gadarnhau rhai pwyntiau unigol ond weithiau’n methu â gwneud hynny, neu’n dangos anhawster i bwyso a mesur tystiolaeth neu’n dewis tystiolaeth annibynadwy; dangos ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond ni fydd y gwahaniaethau’n cael eu trafod neu eu dadansoddi’n drwyadl; wedi’i gyflwyno’n gywir at ei gilydd ond ceir rhannau lle mae anawsterau difrifol o ran cyflwyniad, arddull, sillafu, gramadeg neu lunio paragraffau (ond gweler yr adran ar ddyslecsia isod); ac yn defnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth lle mae angen hynny ond weithiau camddeellir y dull priodol o’u defnyddio neu gwneir camgymeriadau wrth eu cyflwyno.

D (45%)

Caiff gwaith farc D os yw’n: dangos tystiolaeth o ddarllen derbyniol yr isafswm gofynnol, ond hyn wedi ei seilio’n bennaf ar nodiadau darlith ac/neu werslyfr sylfaenol; ymdrin â pheth o’r maes angenrheidiol ond yn methu â thrafod rhai agweddau mawr a hanfodol ar destun; defnyddio peth deunydd perthnasol, ond yn methu’n rhannol â thynnu’r rhain at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol, neu’n cynnal dadl glir mewn rhannau o’r darn yn unig; defnyddio peth tystiolaeth i gadarnhau rhai pwyntiau unigol ond yn aml yn methu â gwneud hynny, neu’n dangos anhawster i bwyso a mesur tystiolaeth neu’n dewis tystiolaeth annibynadwy neu amhriodol; dangos peth ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond ni fydd y gwahaniaethau’n cael eu trafod neu eu dadansoddi’n drwyadl; wedi’i gyflwyno’n gywir yn aml ond ceir rhannau lle mae anawsterau difrifol o ran cyflwyniad, arddull, sillafu, gramadeg neu lunio paragraffau (ond gweler yr adran ar ddyslecsia isod); ac yn defnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth lle mae angen hynny ond weithiau camddeellir y dull priodol o’u defnyddio neu gwneir camgymeriadau difrifol wrth eu cyflwyno.

D- (42%)

Caiff gwaith farc D- os yw’n: dangos tystiolaeth o ddarllen derbyniol yr isafswm gofynnol, wedi ei seilio’n bennaf ar nodiadau darlith ac/neu werslyfr sylfaenol; ymdrin â rhannau o’r maes angenrheidiol ond yn methu â thrafod rhai agweddau mawr a hanfodol ar destun; defnyddio peth deunydd a all fod yn berthnasol, ond yn methu â thynnu’r rhain at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol, neu’n cynnal dadl glir mewn rhannau o’r darn yn unig; defnyddio tystiolaeth yn achlysurol i gadarnhau rhai pwyntiau unigol ond yn aml yn methu â gwneud hynny, neu’n dangos anhawster i bwyso a mesur tystiolaeth neu’n dewis tystiolaeth annibynadwy neu amhriodol; gall ddangos peth ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond ni fydd y gwahaniaethau’n cael eu trafod neu eu dadansoddi’n drwyadl; wedi’i gyflwyno’n gywir yn rhannol ond ceir rhannau lle mae anawsterau difrifol o ran cyflwyniad, arddull, sillafu, gramadeg neu lunio paragraffau (ond gweler yr adran ar ddyslecsia isod); ac yn defnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth lle mae angen hynny ond weithiau camddeellir y dull priodol o’u defnyddio neu gwneir camgymeriadau difrifol wrth eu cyflwyno.

Yn ychwanegol, ar gyfer gwaith nad yw’n cwrdd â’r safon am radd anrhydedd:

E+ (38%)

Darllen: Gall y gwaith ddangos peth tystiolaeth o ddarllen, ond arwynebol yn ac yn dameidiog yn bennaf. Cynnwys: Gwaith yn trafod ychydig agweddau sylfaenol ar destun - ond gadewir llawer allan; neu ddangos yn bennaf dim ond gwybodaeth gyfyngedig o’r rhai a drafodir; neu’n lled fyr; neu wneud camgymeriadau mawr ynglŷn â phatrwm digwyddiadau. Dadl: Gwaith wedi ei drefnu’n wael at ei gilydd; neu’n cynnwys dadl nad yw’n glir; neu sy’n cynnig dadl bur amherthnasol i’r dasg a osodwyd. Dadansoddiad: Gwaith yn defnyddio ychydig o dystiolaeth yn unig ac yn tueddu i fynegi barn heb gefnogi hynny lawer â ffeithiau hanesyddol (neu dystiolaeth archaeolegol); neu’n camddefnyddio tystiolaeth; neu ddangos dim ond ychydig ymwybyddiaeth y gellir dehongli tystiolaeth mewn gwahanol ffyrdd. Cyflwyniad: Gwaith yn cynnwys rhai camgymeriadau difrifol o ran cyflwyniad neu arddull ysgrifennu neu eglurder; neu’n cynnwys rhai gwallau difrifol mewn gramadeg, sillafu neu lunio paragraffau (ond gweler canllawiau ar ddyslecsia). Sgiliau Ysgolheigaidd: Gwaith yn dueddol o gamddefnyddio cyfeiriadau a llyfryddiaeth, neu’n anghyson o ran eu cydnabod pan mae’r rhain yn hanfodol.

good

Mae tair graddfa ar gyfer perfformiad ail ddosbarth uwch:

B+ (68%)

Bydd gwaith yn cael marc B+ os yw’n gyson gadarn o ran: ymdrin â’r maes angenrheidiol mewn dyfnder a manylion; cynnig dadl berthnasol sydd wedi ei llunio’n briodol; dadansoddi a defnyddio amrediad priodol o dystiolaeth hanesyddol a/neu archaeolegol ac yn ystyried gwahaniaethau posibl o ran dehongli; ac wedi ei gyflwyno’n gywir gyda chyfeiriadau a llyfryddiaeth lle bo’n briodol.

B (65%)

Bydd gwaith yn cael marc B os yw’n: amlwg ei fod wedi ei seilio ar ddarllen cadarn; ymdrin â’r maes angenrheidiol mewn dyfnder a manylion; cynnig dadl berthnasol sydd wedi ei llunio’n briodol; dadansoddi a defnyddio amrediad priodol o dystiolaeth hanesyddol a/neu archaeolegol ac yn ystyried gwahaniaethau posibl o ran dehongli; ac wedi ei gyflwyno’n gywir gyda chyfeiriadau a llyfryddiaeth lle bo’n briodol.

B- (62%)

Bydd gwaith yn cael marc B- os yw’n: amlwg ei fod wedi ei seilio ar ddarllen cadarn; ymdrin â’r maes angenrheidiol mewn peth dyfnder a manylion; cynnig dadl berthnasol sydd wedi ei llunio’n briodol; dadansoddi a defnyddio amrediad priodol o dystiolaeth hanesyddol a/neu archaeolegol ac yn ystyried gwahaniaethau posibl o ran dehongli; ac wedi ei gyflwyno’n gywir gyda chyfeiriadau a llyfryddiaeth lle bo’n briodol.

excellent

Mae pedair graddfa ar gyfer perfformiad dosbarth cyntaf.

A* (95%)

Ar y lefel hon, mae gwaith dosbarth cyntaf yn ennill ei farc drwy ddangos gwreiddioldeb go iawn. Gall gynnig dadl newydd - neu ddelio â thystiolaeth nas ystyriwyd o'r blaen. Cyplysir y math hwn o wreiddioldeb o ran syniadau neu dystiolaeth â'r safonau cynnwys, dadlau a dadansoddi a ddisgwylir mewn gwaith Dosbarth Cyntaf A neu A+. Ar y lefel hon, mae’r gwaith yn dihysbyddu’r deunydd eilaidd perthnasol, ac mewn traethodau hir yn cynnwys tystiolaeth wreiddiol eang ac, yn aml, annisgwyl, heb ddangos gwallau ffeithiol neu ddeongliadol. Gall hefyd ddangos meistrolaeth ar ddamcaniaethau a’r gallu i’w defnyddio mewn modd cynnil a dychmygus. Yn achos traethodau a thraethodau hir, bydd gwaith ar y lefel hon yn ddi-fai o ran ei gyflwyniad ac o’r safon i’w gyhoeddi.

A+ (87%)

Ar y lefel hon, bydd gwaith Dosbarth Cyntaf hefyd yn cefnogi ei ddadl â chyfoeth o fanylion perthnasol ond hefyd yn defnyddio tystiolaeth mewn modd cywir yn gyson ac yn dangos y gallu i ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd annisgwyl. Fel rheol bydd yn dangos ymwybyddiaeth arbennig o fyw o'r hanesyddiaeth a/neu ddadleuon archaeolegol, gan gynnwys agweddau cysyniadol, gan roi cyfrif arbennig o alluog o'r rhesymau dros bwysigrwydd y casgliadau mewn dadl hanesyddol neu archaeolegol arbennig. Bydd yn dangos agwedd arbennig o gynnil at wrthwynebiad posibl - gan gymedroli'r ddadl yng ngoleuni gwrthenghreifftiau, neu gynhyrchu synthesis diddorol o wahanol safbwyntiau gwrthgyferbyniol. Bydd yn waith gwreiddiol. Bydd safonau’r cynnwys, dadlau a dadansoddi a ddisgwylir yn waith Dosbarth Cyntaf yn gyson. Yn achos traethodau a thraethodau hir bydd safonau’r cyflwyniad yn uchel iawn.

A (80%)

Ar y lefel hon, bydd gwaith Dosbarth Cyntaf yn cefnogi ei ddadl â chyfoeth o fanylion perthnasol. Fel rheol bydd hefyd yn dangos ymwybyddiaeth arbennig o fyw o'r hanesyddiaeth a/neu ddadleuon archaeolegol, gan roi cyfrif arbennig o alluog o'r rhesymau dros bwysigrwydd y casgliadau mewn dadl hanesyddol neu archaeolegol arbennig. Yr un modd gall ddangos agwedd arbennig o gynnil at wrthwynebiad posibl - gan gymedroli'r ddadl yng ngoleuni gwrthenghreifftiau, neu gynhyrchu synthesis diddorol o wahanol safbwyntiau gwrthgyferbyniol. Yn gyffredinol, bydd safonau’r cynnwys, dadlau a dadansoddi a ddisgwylir yn gyson uwch na’r eiddo gwaith ar ben yr ail ddosbarth uwch. Yn achos traethodau a thraethodau hir bydd safonau’r cyflwyniad yn uchel.

A- (74%)

Nid oes unrhyw fwlch na ellir ei bontio rhwng marc B+ ac un A-. Yn aml ceir marciau dosbarth cyntaf ar y lefel hon drwy ddangos yn syml un neu ragor o nodweddion gradd dda ail ddosbarth uwch i raddfa arbennig, h.y. trefn y ddadl, ffocws fwy neu lai cyson, amrediad darllen, ymateb i’r hanesyddiaeth a/neu ddadleuon archaeolegol, dyfnder dealltwriaeth, arddull derbyniol a chyflwyniad cywir.

C- to C+

Mae tair graddfa ar gyfer perfformiad ail ddosbarth is:

C+ (58%) Bydd gwaith yn cael marc C+ os yw’n: dangos tystiolaeth o gryn ddarllen, ond yn arwynebol mewn mannau; ymdrin â’r rhan fwyaf o agweddau pwysig maes arbennig, ond gan ddangos diffyg dyfnder mewn mannau; cynnig dadl gydlynol a pherthnasol; defnyddio peth tystiolaeth i gadarnhau ei bwyntiau; ac wedi ei gyflwyno’n weddol dda gydag ond ychydig neu ddim camgymeriadau. Bydd hefyd yn cynnwys cyfeiriadau a llyfryddiaeth briodol, ond a all fod ychydig yn ansicr ac/neu’n annigonol i ryw raddau.

C (55%) Bydd gwaith yn cael marc C os yw’n: dangos tystiolaeth o gryn ddarllen, ond yn parhau’n arwynebol; ymdrin â’r rhan fwyaf o agweddau pwysig maes arbennig, ond gan ddangos diffyg dyfnder; cynnig dadl gydlynol a pherthnasol i gryn raddau; defnyddio peth tystiolaeth gyfyngedig i gadarnhau ei bwyntiau; ac wedi ei gyflwyno’n weddol dda gydag ond ychydig gamgymeriadau. Bydd hefyd yn cynnwys cyfeiriadau a llyfryddiaeth briodol, ond a all gynnwys rhai camgymeriadau neu fod ychydig yn ansicr ac/neu’n annigonol i ryw raddau.

C- (52%) Bydd gwaith yn cael marc C- os yw’n dangos tystiolaeth o gryn ddarllen, ond yn dangos ychydig dystiolaeth bod hyn yn cynnwys astudiaethau dwfn (yng ngwaith y flwyddyn gyntaf gall hyn olygu nad yw’r myfyriwr wedi darllen mwy nag ychydig weithiau safonol; yn yr ail a’r drydedd flwyddyn gall olygu nad yw’r myfyriwr wedi darllen detholiad da o erthyglau mewn cyfnodolion a monograffau arbenigol); ymdrin â’r rhan fwyaf o agweddau pwysig maes arbennig, ond nad yw’n gwneud hynny’n ddwfn, neu gall fethu â chynnwys maes o bwys (yn yr ail a’r drydedd flwyddyn gall hyn olygu methu â defnyddio’r math o fanylion hanesyddol trawiadol a geir mewn llenyddiaeth arbenigol); cynnig dadl gydlynol a pherthnasol weithiau, ond yn llithro oddi wrth fynd i’r afael â’r dasg dan sylw (er enghraifft, trwy drefnu’r ddadl mewn ffordd afresymegol, mynd ar ôl deunydd ymylol, neu lithro i naratif nad yw ond yn lled berthnasol); fel rheol yn defnyddio tystiolaeth i gadarnhau ei bwyntiau, ond weithiau’n methu â gwneud hynny neu’n methu â defnyddio amrediad digonol o dystiolaeth; dangos ymwybyddiaeth y gellir dehongli’r gorffennol mewn gwahanol ffyrdd, ond gall fethu â mynd i wraidd y ddadl ysgolheigaidd ganolog neu gall fethu â deall yn llawn bwynt dadleuol allweddol (yng ngwaith yr ail a’r drydedd flwyddyn gall y methiannau hyn gynnwys diffyg tystiolaeth ddigon manwl, neu fethu â thrafod gwahaniaethau bychain neu amwyseddau yn y dystiolaeth, neu ddiffyg ymwybyddiaeth o’r drafodaeth hanesyddol neu archaeolegol gyfredol); wedi ei gyflwyno’n weddol dda ac yn cynnwys cyfeiriadau a llyfryddiaeth briodol, ond rhai camgymeriadau o ran cyflwyniad neu ddefnydd priodol.

Learning outcomes

 1. Datblygu ac atgyfnerthu sgiliau astudio sylfaenol sydd i gael eu haddysgu trwy gydol Blwyddyn 1 e.e. defnyddio rhestrau darllen, ymgorffori cyfarpar ysgolheigidd, adlewyrchu ar adborth ayyb.

 2. Dangos gwybodaeth o rai o’r prif ddigwyddiadau, cysyniadau a phroblemau’n ymwneud ag effaith rhyfela ar gymdeithasau yn yr ugeinfed a’r unfed ganrif ar hugain

 3. Dangos ymwybyddiaeth o swyddogaeth y cyfryngau a diwylliant poblogaidd yn siapio ac adrodd ar y digwyddiadau hynny.

 4. Cloriannu’n feirniadol a dadansoddi gwahanol ddehongliadau hanesyddol o ryfel a’r cyfryngau yn ystod y cyfnod modern.

 5. Gwahaniaethu rhwng hanes ‘academaidd’ a ‘cyhoeddus’.

 6. Llunio dadleuon hanesyddol drwy ddefnyddio ystod o ffynonellau rhyngddisgyblaethol gwreiddiol ac eilaidd fel tystiolaeth mewn gwaith a asesir (adolygol) ac mewn dadleuon seminar.

 7. Cyfathrebu syniadau’n glir mewn trafodaethau seminar, gwaith ysgrifenedig a’r podlediad.

 8. Cynhyrchu eu recordiad digidol/podlediad eu hunain wedi ei seilio ar destun o’r modiwl.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL BLOG Podcast

Ar gyfer yr aseiniad hwn, bydd angen i chi gynhyrchu 'Adnodd Addysgol Agored' ar ffurf podlediad/fideo-lediad: bydd yn debygol o fod ar ffurf Powerpoint gyda sylwebaeth, yn egluro un o'r testunau fydd yn cael eu rhestru yn y llawlyfr modiwl ar gychwyn y modiwl. Pwrpas hyn yw i'ch ymgyfarwyddo gyda'r cysyniad o hanes cyhoeddus. Mewn termau eangfrydig, golyga hanes cyhoeddus y modd y cyflwynir hanes i gynulleidfa o'r cyhoedd, ac mae'n ffurf cynyddol bwysig o gyfathrebu ar gyfer haneswyr. Dylech ddewis un testun o'r rhestr, ac yn gynhyrchu cyflwyniad clyweledol yn amlinellu'r testun a'i arwyddocâd. Dylai fod wedi'i anelu at gynulleidfa o'r cyhoedd. Bydd atebion yn cael eu graddio trwy ystyried dyfnder yr ymgodymu hanesyddiaethol yn y cynnwys, safon a chlirdeb y cynhyrchiad a pha mor dda mae'n cael ei berthnasu i gynulleidfa gyhoeddus a'i ddilysrwydd fel adnodd hanes cyhoeddus.

30
Written assignment, including essay Adolygiad ffilm

Mae llunio adolygiad - boed hynny o lyfr, ffilm, cerddoriaeth ayyb - o gymorth i ddatblygu sgiliau megis meddwl yn feirniadol, dadansoddi a gwerthuso, yn arbennig pan y cysylltir yr adolygiad â gweithiau ysgolheigaidd ac hanesyddiaeth ehangach y testun. Bydd y pwyslais yn yr adolygiad ffilm academaidd yma ar ddefnyddioldeb ffilmiau drama fel ffynhonnell hanesyddol. Nid yw'n union yr un peth ac adolygiadau ffilm mwy poblogaidd a ganfyddir mewn papurau newydd neu ar wefannau a ganfyddir o Google. Dylech ddewis un ffilm o'r rhestr a ddarperir a llunio adolygiad o'r modd y mae'r ffilm yn cynrychioli'r agwedd benodol yna o ryfel; y graddau yr adlewyrcha ddigwyddiadau hanesyddol, gan ystyried os yw dilysrwydd hanesyddol yn bwysig mewn ffilm. Bydd atebion yn cael eu graddio trwy ystyried y ffactorau hyn i gyd.

30
EXAM Arholiad

Mae arholiadau'n brawf o'ch gallu i gywain ystod o wybodaeth hanesyddol; i ddeall cwestiynau hanesyddol yn gyflym; i ddethol deunydd perthnasol i lunio dadleuon penodol; ac i adeiladu dadleuon yn gyflym ac yn hyblyg. Bydd yr arholiad yn para DWY awr a bydd disgwyl i chi ateb DAU gwestiwn.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Cynhelir 20 darlith, a bydd pob un yn awr o hyd. Mae mynychu'r darlithoedd yn hanfodol gan eu bod yn asgwrn cefn i'r cwrs. Bydd y darlithoedd yn eich darparu gyda gwybodaeth a dealltwriaeth o't themâu a'r materion craidd yn Rhyfel, Cymdeithas a'r Cyfryngau. Byddant hefyd yn rhoi gorolwg o'r hanesyddiaeth a mewnwelediad i ffynonellau gwreiddiol. Gan na ellir disgwyl i unrhyw ddarlith drafod pob agwedd o destun, eu pwrpas creiddiol yw i weithredu fel man cychwyn i'r astudiaeth breifat. Bydd unrhyw ateb arholiad neu draethawd a sylfaenir yn unig ar nodiadau darlith yn cael ei gosbi.

20
Private study

Er y bydd y dulliau addysgu a ddefnyddir ar y modiwl yn rhoi sylfaen gref i chi yn y pwnc, mae angen i chi hefyd fod yn rhagweithiol o ran darllen yn eang o amgylch pynciau, paratoi ar gyfer dosbarthiadau, ysgrifennu aseiniadau ac ymateb i adborth. Mae ymroi amser i addysgu annibynnol yn arddangos ysgogiad personol, sydd yn sgil a werthfawrogir gan gyflogwyr.

166
Seminar

Cynhelir 10 seminar ar y modiwl, a bydd pob un yn 1 awr o hyd. Byddant yn golygu'ch bod mewn grŵp bychan o c. 10-12 o fyfyrwyr fydd yn cael ei arwain gan aelod staff neu ymchwilydd PhD. Mae seminar yn gyfle i ganolbwyntio mewn dyfnder ar destunau penodol, ffynonellau ac asesiadau, ac hefyd i ymgodymu mewn trafodaeth â'ch cyfoedion. Bydd seminarau ar RhCC yn gosod sylw penodol ar fathau amrywiol o ffynonellau - o farddoniaeth i hanes llafar - a byddant o gymorth wrth i chi baratoi ar gyfer eich aseiniadau, yn arbennig yr aseiniad clyweledol a'r Adolygiad Ffilm. RHAID i chi baratoi ar gyfer seminarau trwy gwblhau'r holl waith darllen a osodir ar gyfer y sesiynau. Bydd ffocws yn y seminarau ar waith grŵp bychan ac ar gyflwyniadau i'r holl grŵp, felly mae paratoi yn angenrheidiol. Gosodir gwaith paratoi ar gyfer eich seminarau, a bydd y tasgau hyn yn cael eu rhyddhau ar Blackboard wythnos o flan llaw.

10
External visit

Bydd y modiwl yn cynnwys taith amgueddfa i leoliad megis yr Imperial War Museum North. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr weld sut mae rhyfela modern yn cael ei gyfleu mewn hanes cyhoeddus a gan y diwydiant treftadaeth, a gall fod o ddefnydd i'r elfen podlediad/stori ddigidol ar y modiwl.

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Resources

Resource implications for students

Dim oni bai eu bod yn dewis prynu un o'r llyfrau craidd.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hxc-1009.html

Reading list

S. L. Carruthers, The Media at War (2nd edition, 2011). M. Connelly & D. Welch, War and the Media: Reportage and Propaganda 1900-2003 (2005). P. Hammond (ed.), Screens of terror : representations of war and terrorism in film and television since 9/11 (2011). N.Hayes et al, Millions like Us: British culture in the Second World War (1999). A. Marwick, Total war and social change (1988). A. Marwick et al (eds.), Total War and Historical Change (2001). I. Stewart & S. L. Carruthers, War, Culture and the Media (1996). P. Young and P. Jesser, The media and the military (1997).

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: