Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCE-3200:
Astudio'r Cyfryngau

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr David Miranda-Barreiro

Overall aims and purpose

 1. Datblygu adnabyddiaeth fanwl o fater cyfoes sy'n berthnasol i un neu fwy o wledydd / rhanbarthau lle y siaredir yr iaith darged, trwy ddadansoddi mathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau.
 2. Gwella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddiwylliannau a chymdeithasau sy'n siarad yr iaith darged.
 3. Meithrin dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o gyhoeddiadau a chyfryngau sydd ar gael yn yr iaith darged, yn ogystal â'u hamrywiol ddylanwadau ar farn y cyhoedd.
 4. Gwella eu sgiliau yn yr iaith darged, sgiliau darllen a deall yn arbennig - drwy archwilio gwahanol arddulliau a chyweiriau - yn ogystal â sgiliau iaith ysgrifenedig a manylder gramadegol.
 5. Meithrin sgiliau dadansoddi a gyflwynwyd yn ystod lefel dau, wrth adeiladu ar feysydd penodol o ddiddordeb a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn dramor.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio pwnc cyfoes sy'n berthnasol i un neu fwy o wledydd/rhanbarthau lle y siaredir yr iaith darged. Gwyntyllir y pwnc a ddewisir drwy brism y wasg a'r cyfryngau, er mwyn magu dealltwriaeth o'r pwnc penodol ond hefyd o'r cyhoeddiadau a chyfryngau sydd ar gael yn y gymdeithas dan sylw. Bydd yr adroddiad terfynol yn cynnwys dadansoddiad o sut y mae mathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau yn ymdrin â'r pwnc, yn ogystal ag asesiad o'u pwysigrwydd wrth ddylanwadu ar farn y cyhoedd. Ysgrifennir yr adroddiad yn yr iaith darged, ac atodir y deunyddiau a drafodir wrtho.

Erthyglau o'r cyfryngau a'r wasg a gesglir gan y myfyriwr fydd y prif ddeunyddiau ar gyfer y modiwl hwn. Bydd llawer o ddeunyddiau o'r fath ar gael ar-lein; bydd deunyddiau eraill ar gael ar ffurf gylchgronau a phapurau newydd a archebir gan yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern.

Bydd darllen ehangach yn dibynnu ar y pwnc a ddewisir, a bydd yn cynnwys yn bennaf gyhoeddiadau printiedig a ffynonellau ar-lein.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: Gafael sylfaenol ar faterion allweddol yn ymwneud â'r pwnc a ddewisir a'r cyhoeddiadau a chyfryngau perthnasol sydd ar gael. Gallu cyfyngedig i ddadansoddi a deall materion yn eu cyd-destun, gan dynnu ar dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach. Dealltwriaeth sylfaenol o'r defnydd o rethreg, cywair ac arddull yn yr iaith darged, a gallu i gyflwyno dadleuon sylfaenol yn yr iaith darged gyda mesur cyfyngedig o gywirdeb ieithyddol.

good

C- - B+: Gafael dda ar faterion allweddol yn ymwneud â'r pwnc a ddewisir a'r cyhoeddiadau a chyfryngau perthnasol. Peth gallu i ddadansoddi a deall materion yn eu cyd-destun, gan dynnu ar dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach. Dealltwriaeth dda o'r defnydd o rethreg, cywair ac arddull yn yr iaith darged, a gallu i gyflwyno dadleuon yn yr iaith darged gyda rhyw fesur o gywirdeb ieithyddol.

excellent

A- - A*: Gafael ardderchog ar faterion allweddol yn ymwneud â'r pwnc a ddewisir a'r cyhoeddiadau a chyfryngau perthnasol. Gallu amlwg i ddadansoddi a deall materion yn eu cyd-destun, gan dynnu ar dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach. Dealltwriaeth ardderchog o'r defnydd o rethreg, cywair ac arddull yn yr iaith darged, a gallu i gyflwyno dadleuon uwch yn yr iaith darged gyda lefel uchel o gywirdeb ieithyddol.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth ehangach o oblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol y pwnc a ddewisir.

 2. Dangos dealltwriaeth glir o'r wasg a'r cyfryngau mewn cymdeithas benodol trwy astudiaeth fanwl o fathau cyferbyniol o gyhoeddiadau a chyfryngau, ac asesiad o'u dylanwad ar farn y cyhoedd.

 3. Dangos dealltwriaeth uwch o'r defnydd o rethreg yn yr iaith darged, a'r gallu i ddadansoddi amrywiaeth o arddulliau a chyweiriau.

 4. Cyflwyno a strwythuro dadleuon mewn astudiaeth estynedig annibynnol, a gefnogir gan dystiolaeth destunol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol ehangach.

 5. Dangos dealltwriaeth a sgiliau ysgrifennu uwch yn yr iaith darged.

 6. Dangos dealltwriaeth fanwl o bwnc cyfoes mewn un neu fwy o wledydd / rhanbarthau lle siaredir yr iaith darged.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Written assignment, including essay Cynllun ysgrifenedig ar gyfer y project 10
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad llafar am destun y project 10
Written assignment, including essay Adroddiad ysgrifenedig ar y cyfryngau 80

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar
 1. Seminarau: dau seminar un awr yr un yn wythnosau 1 a 2 (i ymdrin â gofynion y modiwl, dulliau ymchwil, cynllunio, dadansoddi ayb).
 2. Seminar cyflwyno un awr yn wythnos 8.
 3. Goruchwyliaeth unigol: 30 munud bob yn ail wythnos (cyfanswm o 5 awr).
3
Individual Project 197

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Courses including this module

Optional in courses: