Modules for course LQ3J | BA/ELSOC
BA English Lang. & Sociology

These were the modules for this course in the 2017–18 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2019–20.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • SXU-1002: Doing Social Research (20)
  The course will cover the following topics: • What is Social Research? • Research design • The importance of ethics in social science research • Quantitative data collection, analysis and presentation (sampling, surveys, interviews, questionnaire research, content analysis and the use of secondary data in social research). • Qualitative data collection, analysis and presentation (ethnographies, qualitative interviews, observational research, focus groups, the uses of documents in social research. • An introduction to multi-method research. • Preparing for your dissertation
  or
  SCU-1001: Ymchwil Cymdeithasol (20)
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel gyffredinol a fydd yn sail i waith mwy ymarferol yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn dysgu am seiliau cysyniadol a methodoleg ymchwil yn gyffredinol, a'r dewisiadau sydd ynghlwm wrth ddewis dull ymchwil arbennig. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ar lefel mwy ymarferol ar draws y cwricwlwm ac yn enwedig parthad gwaith Treathawd Hir yn yr ail flwyddyn.
 • SXU-1003: Understanding Society (20)
  This module introduces students to Sociology. The module runs over two semesters giving students a comprehensive sociological foundation to some of the key sociological issues and debates. The module introduces following aspects of social sciences: Semester 1 The nature of social sciences and relations between key disciplines and methods (2 weeks). Interaction and communication (2 weeks) Life course and the family (2 weeks) Gender and socialisation (2 weeks) Culture and media (2 weeks) Semester 2 Social stratification, Education and work (2 weeks) Organisations and institutions (2 weeks) The environment, urbanisation (2 weeks) Political Sociology and social movements (2 weeks) Globalisation (2 weeks)
  or
  SCS-1004: Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes (20)
  Ceir cyflwyniad i'r prif theorïau cymdeithasegol, gan ganolbwyntio ar bersbectifau ffwythiannaeth a theori gwrthdaro. Edrychir ar waith Emile Durkheim a Karl Marx a'u gwaith arloesol mewn ffurfio theorïau cymdeithasegol cynnar. Yna edrychir ar sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes, gan gymhwyso'r theorïau a'r persbectifau at ddadansoddi sefydliadau fel y teulu, addysg, gwaith a dosbarth cymdeithasol.
 • SXP-1006: Health & Welfare Issues (20)
  This module will provide an exploration of the ways and means by which welfare is delivered to service users and patients. It will examine personal, social, economic and political aspects of health and social care, and consider some of the moral and philosophical issues raised. The course also traces the development and use of concepts such as social need, health care need, welfare, social justice and equality, citizenship and social exclusion amongst others within the framework of the policy process. Students will consider a series of substantive issues, e.g. the care of older people, child protection, services for people with mental health problems, etc. Students will become familiar with a variety of theoretical perspectives used by the social sciences. They will examine the main institutions of health and welfare, and consider some of the main dilemmas of our age, e.g. how to balance individual and collective responsibilities; how to balance the needs of carers, and those receiving care; and how to address some of the ethical issues raised by modern medicine. To what extent should the state be involved in the provision of welfare - residually or universally? To what extent does the state amplify or produce social inequalities?
  or
  SCP-1006: Cyflwyniad Astudiaethau Iechyd (10)
  Bydd y modiwl hwn yn edrych ar y modd y darperir gwasanaethau ‘lles’ i gleientiaid. Bydd yn edrych ar agweddau personol, cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol gofal iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn ystyried rhai o’r materion moesol ac athronyddol a godir. Mae’r cwrs hefyd yn olrhain datblygiad a defnydd cysyniadau megis angen cymdeithasol, angen o ran gofal iechyd, lles cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, dinasyddiaeth ac eithrio cymdeithasol ymysg eraill o fewn fframwaith proses y polisi. Bydd myfyrwyr yn ystyried cyfres o faterion perthnasol, e.e. gofal yr henoed, amddiffyn plant, thriniaeth i bobl â salwch meddwl, ayyb. Daw myfyrwyr yn gyfarwydd ag amrywiaeth o safbwyntiau theoretig a ddefnyddir gan y gwasanaethau cymdeithasol. Bydd yn edrych ar brif sefydliadau iechyd a lles, ac yn ystyried rhai o brif ddilemâu ein hoes, e.e. sut i greu cydbwysedd rhwng cyfrifoldebau unigol a chyfrifoldebau torfol, sut i greu cydbwysedd rhwng anghenion cynhalwyr a’r rhai sy’n cael gofal, a sut i ymdrin â rhai o’r materion moesegol a godir gan feddyginiaeth fodern. I ba raddau y dylai’r wlad fod yn gyfrifol am ddarpariaeth lles - yn breswyl neu’n gyffredinol? I ba raddau y mae’r wlad yn lluosogi neu’n creu anghyfartaleddau cymdeithasol?
 • QXL-1110: Introduction to Language (20) Core
  The course provides an overview of a wide range of topics in the study of natural language, including: 1. What is language? 2. Morphology: words and their structure. 3. Phonetics and Phonology: language sounds and sound systems. 4. Syntax: sentence structure 5. Semantics and Pragmatics: meaning and context 6. Language variation. 7. Language change. 8. Language acquisition 9. Language pathologies 10. Language and the brain Furthermore, the course provides guidance on how to plan & write an essay as well as other assessment methods, and on how to prepare effectively for examinations.

Semester 2

 • SXU-1002: Doing Social Research
  The course will cover the following topics: • What is Social Research? • Research design • The importance of ethics in social science research • Quantitative data collection, analysis and presentation (sampling, surveys, interviews, questionnaire research, content analysis and the use of secondary data in social research). • Qualitative data collection, analysis and presentation (ethnographies, qualitative interviews, observational research, focus groups, the uses of documents in social research. • An introduction to multi-method research. • Preparing for your dissertation
  or
  SCU-1001: Ymchwil Cymdeithasol
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel gyffredinol a fydd yn sail i waith mwy ymarferol yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn dysgu am seiliau cysyniadol a methodoleg ymchwil yn gyffredinol, a'r dewisiadau sydd ynghlwm wrth ddewis dull ymchwil arbennig. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ar lefel mwy ymarferol ar draws y cwricwlwm ac yn enwedig parthad gwaith Treathawd Hir yn yr ail flwyddyn.
 • SXU-1003: Understanding Society
  This module introduces students to Sociology. The module runs over two semesters giving students a comprehensive sociological foundation to some of the key sociological issues and debates. The module introduces following aspects of social sciences: Semester 1 The nature of social sciences and relations between key disciplines and methods (2 weeks). Interaction and communication (2 weeks) Life course and the family (2 weeks) Gender and socialisation (2 weeks) Culture and media (2 weeks) Semester 2 Social stratification, Education and work (2 weeks) Organisations and institutions (2 weeks) The environment, urbanisation (2 weeks) Political Sociology and social movements (2 weeks) Globalisation (2 weeks)
 • SXP-1006: Health & Welfare Issues
  This module will provide an exploration of the ways and means by which welfare is delivered to service users and patients. It will examine personal, social, economic and political aspects of health and social care, and consider some of the moral and philosophical issues raised. The course also traces the development and use of concepts such as social need, health care need, welfare, social justice and equality, citizenship and social exclusion amongst others within the framework of the policy process. Students will consider a series of substantive issues, e.g. the care of older people, child protection, services for people with mental health problems, etc. Students will become familiar with a variety of theoretical perspectives used by the social sciences. They will examine the main institutions of health and welfare, and consider some of the main dilemmas of our age, e.g. how to balance individual and collective responsibilities; how to balance the needs of carers, and those receiving care; and how to address some of the ethical issues raised by modern medicine. To what extent should the state be involved in the provision of welfare - residually or universally? To what extent does the state amplify or produce social inequalities?
  or
  SCP-1002: Cyflwyniad i Bolisi Cym (10)
  Mae¿r modiwl hwn yn ystyried beth yw polisi cymdeithasol, ac yn trafod cysyniadau allweddol yn y maes.Cyflwynir ideolegau gwahanol ym maes polisi cymdeithasol, ac ystyrir sut mae polisiau cymdeithasol yn cael eu llunio, gweithredu a'u hariannu.Mae'r modiwl yn edrych ar ddatblygiad polisiau cymdeithasol o ddechrau y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y presennol, a gwneir hynny o fewn cyd-destun gwleidyddol, economaidd, a chymdeithasol.Ystyrier pwy yw'r prif ddarparwyr lles,ac edrychir yn arbennig ar y dimensiwn Cymreig wrth ystyried anghenion,polisiau cymdeithasol a darpariaeth lles yng Nghymru.Rhoddir sylw bras i rôl yr Undeb Ewropeaidd mewn perthynas a pholisiau cymdeithasol.

Optional Modules

40 credits from:

 • QXL-1113: Language and Society (20) (Semester 1)
  Sociolinguistic variability means that people use language in various different ways, depending on their social background and the current situation they are in. We will consider this phenomenon using three interrelated perspectives of studying variability: • Linguistic variables: Which aspects of the English language are variable? • Social (and regional) variables: How do speakers differ & which social aspects lead to using the English language in different ways? • Situational variables: When do speakers use which variants of English? Along these lines, the basic terminology used in this field will be introduced and employed for discussion, and empirical insights gained by sociolinguists will be examined critically.
  or
  QCB-1113: Iaith a Chymdeithas (20) (Semester 1)
 • QXL-1115: Intro to Phonetics & Phonology (20) (Semester 1 + 2)
  This class is an introduction to the phonetics of spoken languages, covering articulatory phonetics, acoustics, and introductory phonology. Areas covered include: anatomy of the vocal tract and terminology used to describe speech articulators, articulatory phonetics, with an emphasis on the International Phonetic Alphabet (IPA) and how to use it to transcribe speech, an introduction to acoustic theory as it relates to speech sounds, the nature of phonological patterns (alternation and phonotactics), melody and prosody, and the structural representation of speakers’ phonological knowledge. The knowledge and skills acquired here will be essential for many other modules and/or projects.
 • QXL-1116: Introduction to Meaning (20) (Semester 2)
  1. Introduction: What is semantics? Meaning - communication and significance. The semiotic triangle: mind language world and meaning. Lexemes. Sense / reference / denotation / connotation. 2. Semantics: Meaning - Word meaning and sentence meaning. Literal versus non literal. Utterance, sentences and propositions. Semantics and pragmatics 3. Meaning, Thought & Reality - Reference: types. Mental representations: concepts, necessary and sufficient conditions, prototypes, and relations between concepts. Linguistic Relativity. Thought & Reality. 4. Semantic Description - Words and grammatical categories. Words and lexical items, Lexical relations (homonymy, polysemy, synonymy, antonymy, hyponymy, meronymy) 5. Sentence Relations and Truth - Logic and truth, Necessary Truth, A Priori truth and Analyticity, Entailment and Presupposition. 6. Pragmatics: Making sense of each other linguistically - Context and Structure 7. Speech Act Theory & the Cooperative Principle 8. Politeness Theories 9. Critical Discourse Analysis 10. Intercultural Pragmatics
 • QXL-1117: Intro to Morphology & Syntax (20) (Semester 1 + 2)
  The module will be split between the study of syntax and the study or morphology in the ration 60:40. 1. Morphemes: the parts of a word. 2. Types of affix and affix ordering 3. The productivity of affixation. 4. Word-formation without affixes. 5. Compounding 6. Syntactic classification: Parts of Speech and functional relations. 7. Syntactic structure and Immediate Constituent Analysis. 8. Recursion and the generation of syntactic structure. 9. Heads and their dependents 10. Syntactic relations within the sentence. 11. Relations between sentence types.
 • QCL-1145: Disgrifio'r Gymraeg (20) (Semester 2)
  • Rhannau ymadrodd y Gymraeg • Cystrawen a threfn geiriol sylfaenol y Gymraeg • Morffoleg sylfaenol y Gymraeg • Ffonoleg a seineg (h.y. sain) sylfaenol y Gymraeg a sut i drawsgrifio’r Gymraeg gan ddefnyddio’r IPA • Disgrifio Cymraeg ffurfiol o safbwynt ieithyddol • Cyflwyniad i ddisgrifio tafodieithoedd y Gymraeg mewn modd ieithyddol • Dylanwad y Saesneg ac ieithoedd eraill ar y Gymraeg (e.e. benthyg, ymyrraeth) • Cymharu’r Gymraeg ag ieithoedd lleiafrifol eraill • Dyfodol y Gymraeg o safbwynt gramadegol

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • SXS-2035: Classical Social Theory (20)
  The module introduces the classic contributions of Marx, Tocqueville, Tonnies, Weber, Durkheim and Simmel and the development of their thinking concerning modernity, capitalism, rationalisation and bureaucracy, and the question of moral and social order. The module then considers how the classic tradition has been transformed and new paths have been pursued in the contexts of Parsons' 'system theory', symbolic interactionism, critical theory and feminist social theory.
 • QXL-2222: History of English (20) Core
  1. Studying the History of English. 2. The Sounds and Writing of English 3. Causes and Mechanisms of Language Change. 4. The Indo-European Language Family and Proto-Indo European. 5. Germanic and the Development of English. 6. The Sounds and Words of Old English. 7. The Grammar of Old English. 8. The Rise of Middle English: Words and Sounds 9. The Grammar of Middle English and the Rise of a Written Standard. 10. The Sounds and Inflections of Early Modern English. 11. Early Modern English Verbal Constructions and Eighteenth-Century Prescriptivism. 12. Modern English.

Semester 2

 • SXS-2011: Identity & Diversity (20)
  The structure of the module covers following topics: 1. The nature of social diversity and identies. 2. The scope of social inequalities in the global, national and local contexts; 3. the class and economic inequalities; 4. Gender inequalities and sexualities; 5. Race and ethnicities; 6. Nationality; 7. Consumer culture and subcultures 8. New types of inequalities in global age.

Optional Modules

40 credits from:

 • QXL-2201: Sounds and Sound Systems (20) (Semester 2)
  1. articulatory phonetics, 2. spectrographic analysis, 3. the interaction of melody and prosody, 4. the nature of phonological rules, 5. the structural representation of speakers’ phonological knowledge.
 • QXL-2202: Meaning, Mind and Truth (20) (Semester 1 + 2)
  1) Language, meaning and mind 2) Universals and Variation in Language, Thought & Experience 3) Embodiment and Conceptual structure 4) Encyclopaedic Semantics 5) Metaphor 6) Metonymy 7) Word meaning and radial categories 8) Mental Spaces and Compositional Semantics 9) Conceptual Blending 10) The semantic basis of grammar
 • QXL-2204: Morphosyntax (20) (Semester 1 + 2)
  This module provides an intermediate level framework in which to both study and apply key ideas, terms and concepts on the fields of morphology and syntax. There are two goals for this course. The first goal is to introduce students to more advanced ideas and principles central to the study of both morphology and syntax. The second goal is to provide students with the tools to apply the terms and principles to data / problem sets from a range of languages in order to conduct morphological and /or syntactical analysis. The lectures will provide students with the “big picture”, i.e. central ideas are summarized, important terms and principles defined and theoretical implications outlined. In the tutorials, students discuss key elements in detail and reflect on theoretical implications and apply the knowledge gained to cross linguistic examples and/or data sets. The following are representative topics: 1: Review: Introduction, word structure, types of morphemes. 2: Productivity, Inflectional morphology 3: Morphological mappings of grammatical function 4: Grammatical relations 5: Dependency relations 6: Constituent structure 7: Theories of syntax
 • QCL-2245: Ieithyddiaeth Gymraeg (20) (Semester 1)
  • Orthograffeg (sillafu) y Gymraeg • Agweddau canolradd o ffonoleg a seineg y Gymraeg • Agweddau canolradd o gystrawen y Gymraeg • Agweddau canolradd o forffoleg y Gymraeg • Agweddau canolradd o eirfa’r Gymraeg • Treiglo yn y Gymraeg • Agweddau canolradd o dafodieithoedd y Gymraeg • Creu ac astudio corpysau ieithyddol Cymraeg • Y Gymraeg yn y gymdeithas heddiw (e.e. ar y We, teledu) • Symud iaith, newid iaith a marwolaeth iaith o safbwynt gramadegol
 • QXL-2250: Functions of Discourse (20) (Semester 2)
  In the first part of this module we will focus on the theory of Systemic Functional Grammar (SFG) so as to grasp its basic mechanisms, and identify the main lexicogrammatical structures that are available to speakers of English. The second part will be dedicated to issues around discourse and context. We will look at theories and findings based on SFG, and analyse instances of discourse, exploiting theory to gain insights about the meaning and significance of specific linguistic choices for the discourse area they appear in. Along with theory and analysis, we will consider implications for English language education. Whilst lectures will provide the theoretical and conceptual foundations of SFG and SFG based discourse analysis, the tutorials will be used for discussion, case presentations, and exercises as appropriate for each week's topic. The following topics will be covered: 1. Introduction: SFG and its purposes 2. SFG theory: Clause as message – the textual function 3. SFG theory: Clause as exchange – the interpersonal function 4. SFG theory: Clause as representation – the ideational function 5. SFG theory: Above and below the clause 6. SFG theory: Around the clause – cohesion and discourse 7. Interpreting discourse: Approaches and findings using SFG tools 8. Working with discourse: Appraisal 9. Working with discourse: Ideation 10. Working with discourse: Conjunction and identification 11. Interpreting discourse at different levels of proficiency
 • QCL-2271: Amrywiaeth yn y Gymraeg (20) (Semester 2)
  • Tafodieitheg a thafodieithoedd y Gymraeg • William Labov a theori sosioieithyddiaeth amrywiaethol • Newidynnau annibynnol ieithyddol (e.e. oedran, rhyw, grŵp cymdeithasol) • Amrywiaeth yng ngwahanol rannau o ramadeg y Gymraeg (e.e. ffonoleg, geirfa, morffoleg, cystrawen, cyfnewid cod, treiglo) • Theori ac astudiaethau o newid iaith yn y cyd-destun Cymraeg a thu hwnt • Cymraeg hanesyddol (e.e. Cymraeg Canol) • Hanfodion casglu data sosioieithyddol • Hanfodion dadansoddi data sosioieithyddol (gan gynnwys sesiynau ymarferol)

20 credits from:

 • SXU-2002: Contemporary Social Debates (20) (Semester 1)
  There will be no set curriculum - rather this will emerge each time the module is taught depending on staff and student interests. The approach adopted will be to devote the first workshop to identifying themes and issues to be addressed, and to draw up the curriculum for that academic session in collaboration between staff and students. The workshop style of teaching and learning will allow emerging issues and contemporary debates to be addressed. Possible topics to be covered: Should drugs be legalised? Social control and the media Thinking critically about criminology Should there be a sociology of the environment? Exploring disaster capitalism Girls will be girls and boys will be boys – debunking the myth of gender. Exploring the relationship between inequality and capitalism Radicalisation, immigration, identity and racism. The Arab Spring Riots and civil liberties Thinking beyond the norm – the rationalization of ‘them’ and ‘us’
 • SXY-2004: Crime & the Media (20) (Semester 2)
  Media stories on crime and law are numerous. They form an object of inexhaustible interest to audiences. Many people learn about crime and law from the media, especially from newspapers, books and films. Media portrayals often contributed decisively to changes in public opinion and politics. Also, deviant behaviour can be influenced by media. Media construct deviance (e.g. by identifying `folk devils`), but media also offer cultural templates for people involved in deviant activities. The class deals with the cultural and political significance of media portrayals of crime and law. Students learn about economic, political, legal and other backgrounds. Major narratives employed by the media will be identified. The standard patterns of telling and other technical means of the media are analysed. The audience's reaction to media portrayals and its use of media also form a topic for the class.
 • SXS-2009: Sociology of Health (20) (Semester 2)
  This module will introduce students to the main sociological perspectives on health and medicine, and will explore current debates concerning the nature and role of biomedicine. Lay experiences and health beliefs will be studied, and lay/professional interactions explored. The role of the professions, and changing power relationships within the health services will be put under scrutiny. The medicalization of birth, death and society will be considered. Students will evaluate the changing profile of health and illness in contemporary society, and consider the experience of chronic illness and disability. The social patterning of health according to class, gender and ethnicity will be analyzed, and competing explanations considered. Geographic inequalities in health status will be explored as well as social differences relating to age and the life course.
  or
  SCS-2011: Cymdeithaseg Iechyd (20) (Semester 2)
 • SXP-2010: Poverty & Social Exclusion (20) (Semester 2)
  This module will examine the explanations for, and the experience of, poverty in the UK and in comparative perspective. It will aim to address the following aspects: 1. Defining poverty – how is poverty defined? What is social exclusion? How important is inequality? 2. Explaining poverty - how has the persistence of poverty been explained? This will look particularly at ‘pathological’ explanations involving a ‘culture of poverty’ or the existence of an ‘underclass’ 3. The risk of poverty – who is most at risk of being poor, and what are the possible consequences? 4. Experiencing poverty - what does it mean to be poor in the UK today? 5. Dimensions of poverty - what are the various dimensions of poverty, including income, wealth, health, education and housing. 6. International issues – can we ‘make poverty history’? 7. Confronting poverty – what policies are most effective against poverty? Is poverty or inequality the real problem?
 • SXP-2020: Personal Social Services (20) (Semester 1)
  This module traces the development of the Personal Social Services in Wales and England , and analyzes the organisation of the services.Consideration is given to the importance of values in social work and social care and in particular the emphasis given to anti-discriminatory and anti-oppresive practice.The contemporary social framework is explored, and the module also examines the personal social needs of groups such as children and families, older people , people with disabilities, and people who experience mental health problems.The module examines how these needs can be met by implementing policies such as Care in the Community and the Mixed Economy of Care.Consideration is given to developments and provision within some other European Union countries.The future of the Personal Social Services is also considered in view of current government policies. Lecture Programme: Lecture 1: An introduction to the module- what is the Personal Social Services? Lecture 2: The development of the Personal Social Services Lecture 3: The values of social care and social work Lecture 4: Poverty, Social Exclusion and Social Work Lecture 5: Child Protection: Definitions and significant developments /Theories of child abuse Lecture 6: Looked After Children (Foster Care, Adoption and Group Care) Lecture 7: Reading week Lecture 8: Community Care Policy and the Mixed Economy of Care Lecture 9: Older People in Society (including Dementia) Lecture 10: Physical Disability and Learning Disability – developments in policy and practice Lecture 11: Mental Illness – models of causation Lecture 12: The Future of the Personal Social Services /Review and Revision
  or
  SCP-2001: Gwasanaethu Cymdeithasol (20) (Semester 1)
  Mae'r modiwl yma yn olrhain datblygiad y Gwasanaethau Cymdeithasol Personol yng Nghymru a Lloegr. Ystyrir pwysigrwydd gwerthoedd ym maes gwaith a gofal cymdeithasol ac yn arbennig y pwyslais ar ymarfer gwrth wahaniaethol a gwrthormesol. Ceir cyfle i gyfarwyddo gyda'r fframwaith cymdeithasol cyfoes ac i ymdrin ag anghenion cymdeithasol personol grwpiau amrywiol megis plant a'u teuluoedd pobl hyn, pobl ag anableddau, a phobl sy'n profi afiechyd meddwl. Mae'r modiwl yn archwilio sut y ceisir diwallu'r anghenion cymdeithasol drwy weithredu polisiau megis 'Gofal yn y Gymuned' a datblygu 'Economi Lles Cymysg'. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ddyfodol y Gwasanaethau Cymdeithasol Personolyng ngoleuni polisiau cyfredol y llywodraeth.
 • SXP-2040: Social Work Perspectives (20) (Semester 2)
  1. What is Social Work? Describing and defining Social Work. 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work? 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice. 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs. 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society. 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment. 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership. 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children. 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.
  or
  SCP-2040: Safbwyntiau GC (20) (Semester 2)
  1. What is Social Work? Describing and defining Social Work. 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work? 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice. 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs. 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society. 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment. 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership. 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children. 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.
 • SXP-2050: Social Problems (20) (Semester 1)
  Workshop topics include: How to help young people who are not in education, employment or training needs (NEETS); Encouraging more men into in care related professions; How to create inclusive work places for transgender employees and understanding/tackling hate crime.

Year 3 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • SXS-3003: Sociological Theory Today (20)
  This module explores the origins, nature and significance of sociological theories and concepts developed in the 20th and 21st century. It examines the strengths and weaknesses of such approaches as critical theory (Adorno, Horkheimer, Marcuse et al) structuralism and neo-structuralism (Levi-Strauss, Foucault, Bourdieu), and feminist standpoint theory. It considers a range of theories which seek to address knowledge, power and subordination in terms of gender divisions and differences of class, race or sexuality. The module seeks to ask questions about the relationship between social theory, social action, sociological research and everyday life. This in turn encourages students to reflect on their own position as participants in social interaction.

Semester 2

 • SXS-3030: Globalisation & Social Change (20)
  Topics include: • theories of social change • demographical changes to the modern societies • debating and explaining globalisation • migration • capitalism and globalisation • politics, the state and globalisation • power and inequality in the global economy • globalisation movements • global culture

Optional Modules

60 credits from:

 • QXL-3313: EFL Theory (20) (Semester 1)
  This module provides an overview of TEFL theory by examining a wide range of contexts in which language teaching and learning takes place. Topics will include the following: 1. The use of English within a global context. 2. Language awareness in the classroom. 3. English teaching methodologies. 4. Analysis of teaching English to speakers of other languages based on research articles and DVD material: affective factors and classroom interaction. 5. Implementing and evaluating curriculum change.
 • QXL-3320: SLA and Language Teaching (20) (Semester 2)
  The topics covered in this module would be the following: 1. Background to SLA Research 2. Individual differences in L2 users and L2 learners 3. L1 transfer: Code-switching and Second Language Learning 4. Theories of L2 acquisition 5. The role of age in L2 acquisition 6. The goals of language teaching and assessment 7. The L2 user and the native speaker 8. Embedding SLA research into Language teaching
 • QXL-3329: Teaching EFL (20) (Semester 1 + 2)
  This module provides an introduction to the teaching of EFL through practice and theory and by examining a range of contexts in which English language teaching and learning takes place. Topics will include the following: 1. The nature of EFL teaching contexts. 2. Methodologies employed in the EFL classroom. 3. The role of the teacher of EFL. 4. Strategies used teaching vocabulary, grammar, writing, speaking, reading & listening. 5. Factors affecting lesson planning and materials choice/design. 6. Reflective practice – evaluating teaching and lesson aims.
 • QXL-3335: Bilingual & Acquisition Issues (20) (Semester 1)
  Topics will change from year to year and may include: 1. Bilingual social interaction 2. Bilingual first language acquisition 3. Second language acquisition 4. Multilingualism 5. Issues of identity 6. The bilingual brain
 • QXL-3336: Phonology in Bilingual Acq. (20) (Semester 1)
  This module provides an overview of how simultaneous bilinguals develop knowledge of the sound systems of their two languages and how that knowledge is represented in their minds. There are three goals for this course. The first goal is to introduce students to key findings and central debates in research on bilingual acquisition of phonology. The second goal is to provide students with the tools to critically examine the existing literature, particularly with regard to explaining phenomena in bilingual phonology through theory development and evaluation. The third goal is to equip the students with the ability to appropriately frame narrow research hypotheses in view of well-known phenomena and to apply this ability to their own research. The lectures will present and discuss specific issues from current research (mostly from research articles) while also outlining open questions on the topic. In the seminars, students discuss key studies in more detail and reflect on methodologies, results and theoretical implications. The topics will include: 1. Introduction to the acquisition of phonology in bilinguals 2. Phonological organisation in bilinguals 3. Transfer effects in phonology 4. Acceleration effects in phonology 5. The acquisition of melody and segmental content in bilinguals. 6. Phonotactic effects in bilingual acquisition 7. The bilingual acquisition of prosodic patterns.
 • QXL-3341: Dissertation (40) (Semester 1 + 2)
  Topics vary depending on individual students choices, and the emphasis is on individual study. However, they relate to a wide array of issues in linguistics and/or English Language studies. However, classes will include: • How to formulate a research question • Producing a research proposal • Research methodologies • Statistics
  or
  QCB-3341: Traethawd Hir/Dissertation (40) (Semester 1 + 2)
  Topics vary depending on individual students’ choices. However, they relate to a wide array of issues in linguistics and/or English Language studies.
 • QCL-3370: Agweddau ar Ddwyieithrwydd (20) (Semester 1)
  • Cymru a’r Gymraeg yn y cyd-destun dwyieithog • Diffinio dwyieithrwydd • Dwyieithrwydd unigol vs. dwyieithrwydd cymdeithasol • Caffael iaith mewn cyd-destun dwyieithog • Addysg ddwyieithog yng Nghymru a thu hwnt • Polisïau iaith yn y cyd-destun dwyieithog Cymreig • Cyfnewid côd o safbwynt cymdeithasol a gramadegol • Agweddau seicoieithyddol o ddwyieithrwydd • Agweddau pobl ar ddwyieithrwydd ac ieithoedd lleiafrifol • Newid iaith, marwolaeth iaith a dyfodol y Gymraeg
 • QXL-3376: Cognitive Discourse Analysis (20) (Semester 1)
  The module will start by considering what kinds of thoughts, concepts, and cognitive processes can be accessed through language, and then discuss each step of a research process that involves verbalisation of thought: from identifying a suitable research question via data collection and transcription to analysis, interpretation, and triangulation with other kinds of data. The main emphasis will lie on the systematic analysis of linguistic choices, aiming to identify indicators for specific cognitive phenomena that are of interest for the research purpose at hand. In this process, insights from the wider field of cognitive linguistics highlight the significance of specific linguistic choices. While lectures will provide the theoretical and conceptual foundations needed for doing CODA, the tutorials will be used for discussion and exercises as appropriate for each step of the analysis procedure. The following topics will be covered: 1. Introduction: CODA and its purposes 2. Scientific background I: Cognitive Linguistics 3. Scientific background II: Cognitive Psychology 4. Research questions for CODA 5. Data collection techniques and data preparation (transcription and unitisation) 6. Content analysis 7. Resources for linguistic analysis I: Cognitive Linguistics 8. Resources for linguistic analysis II: Functional grammar and discourse structure analysis techniques 9. Linguistic feature analysis I: Mental representations 10. Linguistic feature analysis II: Problem solving processes 11. Interpreting results and establishing relations to other findings
 • QXL-3377: Using Corpora: Theory&Practice (20) (Semester 2)
  This module introduces students to the theoretical and practical issues of using corpora in linguistic studies and helps them to develop the background, knowledge and skills needed in order to develop and utilize a corpus based approach in their own research projects. The goals of this module are two-fold. First the students will be introduced and become familiar with the technical aspects of course based approaches and research. Then, attention will be directed to looking at how corpora and corpuses based approaches are used in a range of linguistic and language oriented studies. The lectures will provide students with the “big picture”, i.e. different research domains will be explored, central topics are summarized, important studies discussed and open questions outlined. In the tutorials, students discuss key studies in detail and reflect on methodologies, results and implications. The following topics will be covered: 1. Introducing corpus linguistics, corpus design, types of corpora and corpus annotation 2. Corpus analysis: concordance, wordlist, keyword analysis 3. Integrating stats and making statistic claims 4. Corpora in grammatical studies 5. Corpora in diachronic studies 6. Metaphor and Corpus Linguistics (A. Deignan) 7. Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis (J. Charteris-Black) 8. Corpora in critical discourse analysis (C. Hart) 9. Corpora language variation research 10. Corpora in sociolinguistic studies 11. Corpora in language education - focus on TEFL.

20 credits from:

 • SXU-3004: Ethnography (20) (Semester 1)
  Topics: British Social Anthropology: (re)presenting the other; The Chicago School: landmark studies and their contemporary relevance; Symbolic Interactionism: perspective, method, and studies; Ethnomethodologically informed ethnography: doing everyday life; Ethnography and reflexivity: observers observed or mundane properties? Feminist Ethnography: standpoints on knowledge; The Ownership of Knowledge in Ethnography: whose knowledge is it anyway? Visual ethnography: pictures of? Virtual ethnography: opportunity or oxymoron? Ethnography – what is it good for? A wide variety of source materials will be used. Materials and the opportunity to discuss them will be made available on Blackboard wherever possible.
 • SXY-3015: Crime & Power (20) (Semester 2)
  State crimes: from ghettos to genocide. How does criminology and criminal justice respond when it is the formal State who offends? How do we define crime, justice and victimisation in this context? Transnational and organised crimes: human trafficking and the international trade in sexual services and illegal substances are examples of crimes which transcend national boundaries. Interpersonal levels of crime and power: examples may include ‘honour’-based violence and coercion; homophobic hate crimes; gender violence in intimate relationships; what happens when the victim becomes the offender as in the case of battered women who kill? How do the law, society and criminal justice system respond to these forms of crime?
 • SXS-3040: Gender Perspectives (20) (Semester 2)
  Conceptualizing gender Feminisms Men and masculinities Social movements Families, intimacy and sexuality Gender and schooling Gender and work Gender and the media Representations of gender in popular culture Cyberspace and technology Methodologies Gender mainstreaming Gender from a worldwide perspective
 • SXH-3063: Mental Health & Society (20) (Semester 1)
  • Influential sociological perspectives on mental health and illness. • The social patterning of mental illness, according to social class, age, gender and ethnicity. • The historical and contemporary organisation of psychiatry, its professional power and governmentality. • Anti-psychiatric and lay perspectives on mental health, service-user movements and patient power. • Current policy issues, debates and service structures. • Social stress theories. • Intellectual disabilities and mental health. • Dual diagnosis: mental health & addictions. • Trauma and the impact of life events.
 • SXP-3210: Issues in Housing (20) (Semester 1)
  This module introduces students to some of the key current issues in housing policy, concentrating on the three key areas of quantity, quality and affordability. It examines the factors affecting the supply of, and demand for, housing, and explores the characteristics of the different tenures people may experience during their housing careers, looking at contemporary issues in each housing tenure. The module will also examine housing standards, and the policies for maintaining housing quality, together issues of housing finance. It will explore the managerial context of social rented housing which has undergone considerable change both governmentally [through devolution] and administratively [through a changing mix of local authorities, housing associations and other social rented housing agencies].