Module PCC-2001:
Research Methods III (Cym)

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Nia Griffith

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y dulliau ymchwilio a dadansoddi data a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf. Mae’r modiwl yn ymdrin â deall data, priodweddau seicometreg holiaduron a mesurau seicolegol; dibynadwyedd a dilysrwydd; cydberthyniad ac atchweliad a dulliau ansoddol. Mae cynnwys y modiwl hwn yn cwmpasu llawer o sgiliau craidd sydd eu hangen yn unol â chanllawiau BPS ar gyfer gradd achrededig ac yn rhagofyniad ar gyfer y modiwl dulliau ymchwil ac ystadegau 4

Gan fod y modiwl hwn yn canolbwyntio ar uwch dechnegau ystadegol, disgwylir i fyfyrwyr feddu ar TGAU mathemateg a dealltwriaeth ddigonol o'r cysyniadau a astudiwyd yn y modiwl dulliau ymchwil yn y flwyddyn gyntaf.

Mi fydd y modiwl yma yn ymestyn eich sgiliau a hyder wrth fynd i'r afael â dylunio ymchwil a dadansoddi data, ac yn hanfodol er mwyn eich paratoi ar gyfer eich traethawd hir yn y 3edd flwyddyn.

Course content

Cyflwyniad i'r modiwl Dylunio holiadur – rhan 1 Dylunio holiadur – rhan 2 Cydberthynas a cydberthyniad rhannol Atchweliad I; Un rhagfynegydd Atchweliad II: Rhagfynegydd lluosog Ymchwil Ansoddol I: beth yw hwn? Ymchwil Ansoddol II: Sut i gasglu’r math yma o ddata? Ymchwil Ansoddol III: Sut i ddadansoddi’r math yma o ddata? Adolygu arholiad a'r canllawiau ar ysgrifennu eich adroddiad ymchwil

Assessment Criteria

threshold

• Ateb digonol i’r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd a deunydd darllen sylfaenol. • Dim datblygu gwirioneddol ar ddadleuon. • Wedi ei drefnu a’i gynllunio’n dda.

good

• Ymdriniaeth weddol gynhwysfawr. • Dealltwriaeth dda o’r deunydd ac o faterion damcaniaethol. • Wedi ei drefnu a’i gynllunio’n dda. • Wedi ei ysgrifennu’n glir.

excellent

• Ymdrin â'r maes yn gynhwysfawr a chywir. • Ymdriniaeth dreiddgar â materion damcaniaethol. • Dadleuon gweddol gryf wedi eu hysgrifennu'n dda. • Dadleuon a mynegiant clir.

Learning outcomes

 1. Deallt y gwahaniaeth rhwng dulliau ansoddol a menintiol wrth gasglu a dadansoddi’r mathau yma o ddata.

 2. Dangos dealltwriaeth o sail profion seicolegol a sut cânt eu defnyddio a lluniadau cysylltiedig yn cynnwys dibynadwyedd, dilysrwydd a phwêr didoli.

 3. Defnyddio eu gwybodaeth am gysyniadau profion seicolegol i greu a gwerthuso holiadur seicometreg. Dadansoddi eitemau unigol o ran eu dibynadwyedd a’u pwêr didoli.

 4. Dangos y gallu i gyfathrebu ymchwil gwyddonol ar lafar ac ar bapur.

 5. Defnyddio eu gwybodaeth am gysyniadau methodolegol i werthuso a deall materion sy'n ymwneud â chynllunio ymchwil, rhesymeg profi damcaniaethau, casglu a dehongli data.

 6. Ymarfer casglu, trawsgrifio a dadansoddi data ansoddol. A sut i ysgrigennu’r data yma i fyny ar gyfer adroddiad ymchwil.

 7. Defnyddio eu gwybodaeth am ddulliau ymchwil ac ystadegau i ddadansoddi setiau data â llaw ac ar gyfrifiadur (yn cynnwys dewis dadansoddiadau priodol yn seiliedig ar ddamcaniaethau astudiaethau), cynhyrchu graffiau o ddata a dehongli canlyniadau yng nghyd-destun y damcaniaethau.

 8. Dehongli dadansoddiadau ystadegol a dulliau ymchwil trwy lunio cwestiynau ymchwil, dewis/gwneud dadansoddiadau a llunio graffiau o ddata a dehongli canfyddiadau'n seiliedig ar y data a gesglir.

 9. Cymryd rhan mewn ymchwil seicolegol parhaus trwy’r rhaglen SONA, yn ogystal ag aseiniadau gwaith cartref yn gysylltiedig ag arbrofion.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Gwaith Cartref Dulliau Ymchwil wythnosol 15
COURSEWORK Adroddiad Ymchwil 20
EXAM Arholiad ymarferol ganol-tymor 20
EXAM Arholiad 2 20
ORAL POPPS Participation 2
CLASS PARTICIPATION SONA 1 2.5
ORAL POPPS Small Roles 4
ORAL POPPS PS1 5
ORAL POPPS PS2 5
ORAL POPPS IMP1 2
ORAL IMP2 2
CLASS PARTICIPATION SONA 2 2.5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 22
Private study 156
Workshop

Sesiynau labordy (Maclab)

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module