Modules for course Q5AQ | MA/CEL
MA The Celts

These are the modules currently offered on this course in the 2019–20 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2020–21.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • CXC-4004: Y Celt: Ffyn. a Deunydd Craidd (40) Core
  Bydd pedwar prif faes, sef; i) tystiolaeth hanesyddol o’r cyfnod clasurol: archwilir testunau gan yr awduron megis Athaneus, Cesar, etc., sydd yn enwi’r Celtiaid; ii) tystiolaeth archaeolegol a gweledol, o gyfnod Hallstatt a La Tène ymlaen; hanes celf a newididadau paradeim yn archeoleg yr 20g; iii) tystiolaeth ieithyddol, gan astudio ieitheg y 19g a darganfod/creu’r Indo-Ewropeg (ac felly’r ieithoedd Celteg), ac astudio natur yr ieithoedd Celteg (beth? ble?); iv) tystiolaeth hanesyddol ddiweddar, gan gyflwyno’r ffynonellau ar gyfer hanes y ‘Celtiaid’ diweddar (croniclau a Chyfraith; y traddodiadau barddol; hanes diweddar).
  or
  CXE-4004: The Celt: Sources of Evidence (40) Core
  There will be four main fields, namely: i) Historical evidence from the classical period: texts by authors such as Athaneus, Caesar, etc., who name the Celts, will be examined; ii) Archaeological and visual evidence, from the Hallstatt and La Tène period onwards; history of art and paradigm changes in twentieth century archaeology; iii) Linguistic evidence, studying nineteenth century philology and the discovery/creation of Indo-European (and consequently the Celtic languages), and studying the nature of the Celtic languages (what? where?); iv) Recent historical evidence, introducing sources for the history of the later ‘Celts’ (chronicles and Laws; the poetic tradition; recent history).

Semester 2

 • CXC-4004: Y Celt: Ffyn. a Deunydd Craidd
  Bydd pedwar prif faes, sef; i) tystiolaeth hanesyddol o’r cyfnod clasurol: archwilir testunau gan yr awduron megis Athaneus, Cesar, etc., sydd yn enwi’r Celtiaid; ii) tystiolaeth archaeolegol a gweledol, o gyfnod Hallstatt a La Tène ymlaen; hanes celf a newididadau paradeim yn archeoleg yr 20g; iii) tystiolaeth ieithyddol, gan astudio ieitheg y 19g a darganfod/creu’r Indo-Ewropeg (ac felly’r ieithoedd Celteg), ac astudio natur yr ieithoedd Celteg (beth? ble?); iv) tystiolaeth hanesyddol ddiweddar, gan gyflwyno’r ffynonellau ar gyfer hanes y ‘Celtiaid’ diweddar (croniclau a Chyfraith; y traddodiadau barddol; hanes diweddar).
  or
  CXE-4004: The Celt: Sources of Evidence
  There will be four main fields, namely: i) Historical evidence from the classical period: texts by authors such as Athaneus, Caesar, etc., who name the Celts, will be examined; ii) Archaeological and visual evidence, from the Hallstatt and La Tène period onwards; history of art and paradigm changes in twentieth century archaeology; iii) Linguistic evidence, studying nineteenth century philology and the discovery/creation of Indo-European (and consequently the Celtic languages), and studying the nature of the Celtic languages (what? where?); iv) Recent historical evidence, introducing sources for the history of the later ‘Celts’ (chronicles and Laws; the poetic tradition; recent history).

credits from:

 • CXC-4030: Y Celtiaid: Traethawd Hir (60) (Semester 3) Core
  Dysgir y modiwl drwy gyfres o diwtorialau (cyfarfodydd wyneb yn wyneb rhwng y myfyriwr a’r tiwtor) a drefnir fel arfer ar gais y myfyriwr, neu weithiau ar gais y tiwtor. Bydd myfyrwyr yn ymghynghori â’u tiwtoriaid i ddeall a fydd cyfnodau pryd na fydd un o’r ddau ar gael (yn ystod yr haf). Defnyddir cyfarfodydd cynnar i drafod syniadau, adnoddau a methodolegau, a bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn hyfforddiant ynglŷn a sgiliau ymchwil, i’w paratoi’n drylwyr ar gyfer y gwaith ffurfiol o gynllunio a chynhyrchu traethawd ymchwil estynedig yn y maes dan sylw (gwneir hyn gan fanteisio ar ddarpariaeth bwnc-benodol yn yr Ysgol(ion) p/berthnasol). Yn y cyfarfodydd hwyrach trafodir drafftiau o’r traethawd ei hun. Gellir trafod dros yr ebost yn lle cyfarfod wyneb yn wyneb os cytunir yn achlysurol mai hyn yw’r ffordd fwyaf effeithiol o weithio. Bydd nifer y tiwtorialau yn amrywio yn ôl amgylchiadau myfyrwyr unigol; cynghorir nifer o ddeg, ond nid yw hyn o reidrwydd yn uchafswm. Bydd myfyrwyr yn gallu dilyn ymchwil i unrhyw feysydd sy’n berthnasol i faes ‘Y Celtiaid’, a chaiff y gwaith ei oruchwylio gan diwtor gydag arbenigeddau priodol.
  or
  CXE-4030: The Celt: Dissertation (60) (Semester 3) Core
  The module is taught by means of a series of tutorials (face to face meetings between the student and the tutor), which are usually arranged at the request of the student, and sometimes at the request of the tutor. Students will liaise with their tutors to see if there will be periods when neither is available (during the summer). The first meetings will be used to discuss ideas, resources and methodologies, and students will also receive training in research skills, to prepare them thoroughly for the formal work of planning and producing an extended research essay in the field in question (this is done taking advantage of the subject-specific provision in the relevant School(s). At later meetings drafts of the essay itself will be discussed. Discussions via e-mail can also take place occasionally if it is mutually agreed that this is the most effective way of working. The number of tutorials will vary according to the circumstances of individual students; ten are recommended, but this is not necessarily the maximum. Students can research any fields which are relevant to ‘The Celts’ and the work will be supervised by a tutor with appropriate expertise in the chosen field.

40 credits from:

 • HPA-4001: Celtic Societies in Europe (40) (Semester 2)
  This course will investigate the various different Celtic societies in continental Europe in the late Bronze and Iron Age, the Iron Age Celtic societies in Asia minor, and the Iron Age and Roman period Celtic societies in Britain and Ireland. Although it will concentrate on the archaeological evidence, written sources ¿ both primary (epigraphic) and secondary (historical material) ¿ as well as linguistic evidence (both original and reconstructed) will be used where appropriate, as will be anthropological comparisons and later literary sources where they serve explanatory purposes. The rich archaeological remains, including settlements, cemeteries, communal monuments and different kinds of finds (pottery, metalwork, glass, organic remains) will be analysed with reference to what they reveal about similarities and differences between the different Celtic societies that existed in Europe (and Asia Minor) during the period c. 1000 BC ¿ 500 AD; burial rites and other ritual activity; settlement patterns and the development and collapse of settlement hierarchies, ranging from small, unspecialised farming villages to specialised craftsmen/miners settlements (e.g. Hallstatt, Dürrnberg bei Hallein) to early towns (e.g. Heuneburg, Mont Lassois, Bibracte, Manching); the development of social hierarchy and heterarchy and their different expression in material culture; the archaeological and social impact of culture contact with Mediterranean and north-east European societies.
 • HPA-4003: Theory&Interp. in Archaeology (40) (Semester 1)
  Definitions of 'the Celts' and 'Celtic', the origins/invention of the 'Celts', archaeological gender studies, social archaeology, material culture studies, landscape archaeology, archaeology & politics, archaeology & art history, historical archaeology, the archaeology of belief and religion, reconstructive archaeology, archaeology & the modern period, spatial archaeology

Optional Modules

40 credits from:

 • HPA-4001: Celtic Societies in Europe (40) (Semester 2)
  This course will investigate the various different Celtic societies in continental Europe in the late Bronze and Iron Age, the Iron Age Celtic societies in Asia minor, and the Iron Age and Roman period Celtic societies in Britain and Ireland. Although it will concentrate on the archaeological evidence, written sources ¿ both primary (epigraphic) and secondary (historical material) ¿ as well as linguistic evidence (both original and reconstructed) will be used where appropriate, as will be anthropological comparisons and later literary sources where they serve explanatory purposes. The rich archaeological remains, including settlements, cemeteries, communal monuments and different kinds of finds (pottery, metalwork, glass, organic remains) will be analysed with reference to what they reveal about similarities and differences between the different Celtic societies that existed in Europe (and Asia Minor) during the period c. 1000 BC ¿ 500 AD; burial rites and other ritual activity; settlement patterns and the development and collapse of settlement hierarchies, ranging from small, unspecialised farming villages to specialised craftsmen/miners settlements (e.g. Hallstatt, Dürrnberg bei Hallein) to early towns (e.g. Heuneburg, Mont Lassois, Bibracte, Manching); the development of social hierarchy and heterarchy and their different expression in material culture; the archaeological and social impact of culture contact with Mediterranean and north-east European societies.
 • HPA-4003: Theory&Interp. in Archaeology (40) (Semester 1)
  Definitions of 'the Celts' and 'Celtic', the origins/invention of the 'Celts', archaeological gender studies, social archaeology, material culture studies, landscape archaeology, archaeology & politics, archaeology & art history, historical archaeology, the archaeology of belief and religion, reconstructive archaeology, archaeology & the modern period, spatial archaeology
 • CXC-4005: Y Celt: Sefydliadau Celtaidd (40) (Semester 1 + 2)
  Ceir pum prif adran: i) ‘Mytholeg(au)’: archwilio’r dystiolaeth a geir am dduwiau a chrefydd ii) Llawysgrifau a llythrennedd: ystyried prif lawysgrifau’r traddodiadau Cymreig a Gwyddelig iii) Eglwys a Seintiau: ‘sefydliad’ yr Eglwys Geltaidd a Christnogaeth Geltaidd iv) Rhyddiaith: y Mabinogion a’r Cylchoedd Gwyddeleg v) Barddoniaeth: y Bardd a’r traddodiad barddol yng Nghymru ac Iwerddon; y traddodiadau mawl a dychan; barddoniaeth Gymraeg gyfoes a’r Eisteddfod.
  or
  CXE-4005: The Celt: Celtic Institutions (40) (Semester 2)
  There are five main areas: i) ‘Mythology/Mythologies’ – examining the evidence relating to gods and religion ii) Manuscripts and literacy: considering the main manuscripts in the Welsh and Irish traditions iii) Church and Saints: the Celtic Church and Celtic Christianity iv) Prose: the Mabinogion and the Irish Cycles v) Poetry: the Poet and bardic tradition in Wales and Ireland; the praise and satirical traditions; contemporary Welsh poetry and the Eisteddfod.
 • HPH-4005: Themes and issues in History (20) (Semester 1)
  The module will introduce you to current debates and important areas of research in historical discipline. These will include themes such as history and postmodernism, cultural history, gender, class, urban history, national identity, religious history. The selected topics will provide case-studies for understanding of changes in intellectual fashion, e.g. the shift from Marxism and Feminism to Postmodernism. We aim at allowing you to have a good awareness of historical debates, issues and shifting paradigms. Seminars will look at individual themes and historical approaches to these. Individual members of staff will usually focus on their particular period or topic of expertise, using it as a case-study; however, in the list of reading you will have a broader selection of literature that covers earlier and modern periods.
 • CXC-4006: Creu'r Celt Modern (40) (Semester 1 + 2)
  Edrychir ar bedwar prif faes: 1. Agweddau newidiol tuag at y ‘Celt’ mewn rhai meysydd academaidd. Hynny yw, datblygiadau methodolegol a syniadol mewn Ieithyddiaeth, Archaeoleg, Anthropoleg Gorfforol. 2. Y ‘Celtaidd’ yn y cyfryngau celfyddydol ar wahân i lenyddiaeth (yn enwedig Celf, Cerddoriaeth) 3. Y ‘Celtaidd’ yng nghyfnod Rhamantiaeth, gan ystyried sut yr aethpwyd ati i ail-ddarganfod ac ail-ddehongli llenyddiaeth ganoloesol (llenyddiaeth Gymraeg a Gwyddeleg yn enwedig); edrychir ar ffigyrau megis Ossian, Iolo Morganwg a hefyd ar ddatblygiad Astudiaethau Celtaidd academaidd ym mhrifysgolion Ewrop. 4. Y ‘Celt’ gwleidyddol: theorïau cenedlaetholdeb, a’r rhannau a chwaraeodd (ac a chwery) ‘Celtigrwydd’ yn y byd gwleidyddol o’r 19-21g.
  or
  CXE-4006: Creation of the Modern Celt (40) (Semester 1)
  There will be four main fields, namely: 1. Changing attitudes towards the ‘Celt’ in some academic fields. That is, changes in methodology and ideation in linguistics, archaeology, physical anthropology. 2. The ‘Celts’ in artistic media apart from literature (especially Art, Music) 3. The ‘Celts’ in the Romantic period, considering how mediaeval literature was rediscovered and reinterpreted (especially Welsh and Irish literature); figures such as Ossian and Iolo Morganwg will be considered, and also the development of Celtic Studies as an academic subject in European universities. 4. The political ‘Celt’: theories of nationalism, and the part played (and being played) by ‘Celticity’ in the political world of the nineteenth to twenty first centuries.
 • HPH-4008: Initiating a Research Project (20) (Semester 2)
  How to produce a successful thesis. Use of finding aids to compile lists of secondary and primary sources; presentation of scholarly bibliographies; production of critical literature search; construction of research plans for substantial and original research pieces.
 • HPS-4008: Age of Llywelyn ap Iorwerth (20) (Semester 1)
 • CXC-4012: Astudiaeth Unigol: 1 (40) (Semester 1 + 2)
  Mae `Astudiaeth Unigol: 1' yn un o fodiwlau craidd MA: Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Bydd union gynnwys a chyfeiriad y modiwl yn dibynnu ar raglen unigol y myfyriwr. Bydd y tri modiwl `Astudiaeth Unigol' sy'n 40 credyd yr un yn ymffurfio rhyngddynt yn rhaglen gydlynus a chydgysylltiol a fydd yn paratoi'r myfyriwr ar gyfer y traethawd hir 60 credyd dilynol. Rhoddir sylw i hyfforddiant ymchwil o fewn y modiwlau unigol. At hynny, mewn cyfres seminarau pwnc-benodol, trafodir amryw faterion sy'n berthnasol i'r broses o ymchwilio ar gyfer gwaith ôl-radd, e.e. cywair priodol ar gyfer traethodau academaidd, llên-ladrad, cywain ffynonellau, trefnu nodiadau, sefydlu llyfryddiaethau. Trwy gyfrwng ymweliadau â llyfrgelloedd ac archifdy PCB, tynnir sylw at yr ystod o gronfeydd gwybodaeth sydd ar gael a'u defnyddioldeb i'r ymchwilydd unigol. Yn ogystal â sylw i'r agweddau ymarferol a thechnegol hyn ar weithgaredd ymchwil, bydd cyfle mewn seminarau i gyfranogi o amgylchedd ymchwil Ysgol y Gymraeg ac elwa ar y cyfle i drafod rhaglenni unigol yng nghwmni myfyrwyr ôl-radd ac ymchwil eraill.
 • QXE-4030: Medieval Arthur (30) (Semester 1)
  This module will explore the Arthurian myth and legends from its inception through to the end of the Middle Ages, while paying attention to the way the story was shaped in different centuries, socio-political contexts, as well as material culture – the manuscript and printed editions. The module will offer the postgraduates on the MA in Arthurian Literature a solid foundation for the continuation of their course, while giving others, who choose this module as an option, an insight into the origins and development of Arthurian themes in early literature. There will be ample time during the semester for the postgraduates to shape and develop their own enquiries of the subject.
 • QXE-4031: Post-Medieval Arthur (30) (Semester 2)
  This module will explore the Arthurian myth and legends in the post-medieval periods, particularly from the early modern period onwards, also paying attention to the way the story was shaped in different centuries, socio-political contexts, as well as material culture – the manuscript and printed editions up to the present day. The module will offer the postgraduates on the MA in Arthurian Literature a solid foundation for the continuation of their course, while giving others, who choose this module as an option, an insight into the origins and development of Arthurian themes in post-medieval literature, including adaptations for film. There will be ample time during the semester for the postgraduates to shape and develop their own enquiries of the subject.
 • QXE-4033: Postgraduate Portfolio S1 (10) (Semester 1)
  This module is designed to enable to postgraduate to pursue advanced level of research through sustained pieces of writing on a research area to be determined by student and tutor. This module offers the opportunity for the postgraduate to submit a portfolio of work of independent research (guided by tutorial supervision) addressing an enquiry which might not be on offer within the existing range of core and optional postgraduate modules within the existing menu in the home CAH School. The intellectual format of the portfolio will be agreed by tutor and student and will present an ideal outlet in which to demonstrate the student¿s scholarly practices: the ability to construct carefully researched and organised piece(s) of writing; the ability to abide by scholarly practices of notation and referencing; the ability to engage at an advanced level with critical approaches to the chosen field of enquiry; the ability to formulate argumentation at an advanced level.
 • QXE-4034: Postgraduate Portfolio S2 (10) (Semester 2)
  This module is designed to enable to postgraduate to pursue advanced level of research through sustained pieces of writing on a research area to be determined by student and tutor. This module offers the opportunity for the postgraduate to submit a portfolio of work of independent research (guided by tutorial supervision) addressing an enquiry which might not be on offer within the existing range of core and optional postgraduate modules within the existing menu in the home CAH School. The intellectual format of the portfolio will be agreed by tutor and student and will present an ideal outlet in which to demonstrate the student¿s scholarly practices: the ability to construct carefully researched and organised piece(s) of writing; the ability to abide by scholarly practices of notation and referencing; the ability to engage at an advanced level with critical approaches to the chosen field of enquiry; the ability to formulate argumentation at an advanced level.