Module VPC-3302:
Moeseg Gymhwysol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl yw edrych ar berthnasedd moeseg i ddadleuon yn ymwneud â materion dadleuol mewn cymdeithas gyfoes. Gwneir hyn mewn perthynas â rhai o'r materion canlynol: cyfrifoldeb dros liniaru tlodi yn y byd; gofal cyfrifol dros yr amgylchedd; problemau'n ymwneud ag ewthanasia; mater erthylu a hawliau merched; a chyfiawnhad dros ryfel. Diben hyn fydd galluogi myfyrwyr i edrych ar wahanol ochrau'r dadleuon ym mhob achos a dod i'w casgliadau eu hunain yn y diwedd.

Course content

Bydd y modiwl yn dechrau gydag amlinelliad byr o'r gwahanol sialensiau moesegol sy'n wynebu cymdeithas gyfoes. Bydd wedyn yn ystyried y materion canlynol: (a) tlodi byd-eang (ai cyfrifoldeb unigolion neu lywodraethau, neu'r ddau, yw lliniaru tlodi byd-eang?); (b) y dadleuon sy'n cyfiawnhau moeseg amgylcheddol; ystyriaethau moesegol i'w hystyried yn achos ewthanasia gwirfoddol ac anwirfoddol; mater erthyliad a'r syniad o barchu bywyd dynol; rhyfel a heddwch (theori'r rhyfel cyfiawn; moeseg ac arfau niwclear etc).

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- – D+: Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn:  Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor.  Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.  Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.  Defnyddio amrywiaeth cymharol gul o ddeunydd.

good

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos:  Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol. Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos:  Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:  Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.  Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.  Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau..

Learning outcomes

  1. dangos dealltwriaeth lawn o'r cymhlethdod a'r amwysedd sy'n gysylltiedig â dadleuon yn ymwneud â materion cyfoes sy’n achosi pryder
  2. dangos dealltwriaeth gynhwysfawr o'r sgiliau astudio perthnasol a gallu cyflwyno dadleuon mewn ffordd glir ac argyhoeddiadol, ar lafar ac yn ysgrifenedig
  3. cymryd rhan mewn trafodaeth feirniadol gydag ystod o foesegwyr ar faterion penodol sy'n destun pryder
  4. cloriannu pynciau llosg moesegol yn feirniadol gan gyfeirio at astudiaethau achos penodol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Darlithoedd: 2 awr yr wythnos am 9 wythnos Seminarau 2 awr yr wythnos am 2 wythnos  

Courses including this module