Module WXC-3222:
Cerddoriaeth yn y Gymuned

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Guto Puw

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr:

 1. Rhoi syniad ynglŷn â’r modd y gall cerddoriaeth fod o fudd i ffyniant unigolion mewn dwy ardal wrthgyferbyniol o fewn y gymuned.

 2. Gosod eu syniadau a’u profiad eu hunain mewn perthynas fewn y gymuned, a chyfrannu trwy gerddoriaeth.

 3. Meithrin ymdeimlad priodol o gyfrifoldeb personol a chymdeithasol wrth weithio o fewn y cyd-destun hwnnw.

 4. Dadansoddi a gwerthuso’r cyfraniad hwnnw.

 5. Meistroli medrau newydd yn gysylltiedig â chyflwyniad ysgrifenedig a llafar, fel y bo’n briodol ar gyfer y lefel hon o astudiaeth.

Course content

Mae’r modiwl yn gofyn am ichi gynllunio a chynnal dau broject neu leoliad yn y gymuned, o fewn ardal Bangor neu rhywle arall. Mae’n eich galluogi i arsylwi a phrofi gweithgareddau rhan benodol o’r gymuned leol sydd ryw ffordd yn gysylltiedig â cherddoriaeth, a chael dealltwriaeth ohonynt, a hefyd gellwch gyfrannu’n weithredol at y sefydliad gwesteiol yr ydych wedi’i ddewis. Gall hyn olygu eich bod yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau staff o fewn y sefydliad hwnnw, ond dylai hefyd olygu cryn dipyn o waith annibynnol sy’n gyfrifoldeb penodol i chi. Fel rheol, ni chaniateir i fyfyrwyr gynnal projectau Adrannol (e.e. Cerddorfa’r Gymdeithas Gerdd) sydd yn rhan o’r rheolwaith arferol yn barod.

Dyma enghreifftiau posibl o brojectau yn y gymuned:

• Cydlynu a pherfformio cyfres o gyngherddau ar gyfer eglwys, clwb ieuenctid neu gartref hen bobl leol;

• cynnal cyfres o weithdai ar thema;

• cynorthwyo gyda darpariaeth gerddorol mewn ysgol leol;

• gweithio gyda phlant neu oedolion sydd ag anabledd dysgu;

• arsylwi a chynorthwyo gwaith rhywun o bwys o fewn y gymuned, megis therapydd cerdd;

• cynorthwyo gyda gwaith rheolaidd Canolfan Gelfyddydau, cwmni cyhoeddi cerddoriaeth, neu Ŵyl Gerdd leol.

Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys trafodaeth grŵp ar amryw o agweddau ar gerddoriaeth yn y gymuned, gyda siaradwyr gwadd priodol lle bo’n bosibl.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. arsylwi'n fanwl weithgareddau mewn dau faes annibynnol penodol o fewn cymuned sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth mewn rhyw fodd, a dod i'w deall yn drylwyr

 2. cyfranu'n weithredol ac yn annibynnol at y ddau sefydliad dan sylw

 3. datblygu ymwybyddiaeth drylwyr a beirniadol o gyfrifoldeb personol a chymdeithasol penodol oddi mewn i gyd-destun y gymuned honno

 4. llunio dadansoddiad manwl o'r lleoliadau, gan nodi'r sialensiau a wynebwyd a'r cyrhaeddiad cyffredinol (i chi ac i'r gymuned) ym mhob achos

 5. meistroli amrywiaeth o fedrau newydd sy'n gysylltiedig â chyflwyniad ysgrifenedig a llafar, fel y bo'n briodol ar gyfer y lefel hon o astudiaeth, a dangos y gellwch eu defnyddio'n effeithiol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
REPORT Adroddiad 1 45
REPORT Adroddiad 2 45
ORAL Cyflwyniad Llafar 5
COURSEWORK Cynnig Ffurfiol 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Byddwch yn treulio lleiafswm o 35 awr ar gyfer pob project (gan gynnwys ysgrifennu’r adroddiad). Dylai pob awr a dreuliwyd ar y lleoliad (gan gynnwys y paratoi a’r cynllunio) gael ei gofnodi a dylai dyddiadur a ‘log’ gael ei gyflwyno gyda’r adroddiad. Caiff pob project gynnwys ymweliad wythnosol â’r sefydliad gwesteiol, sawl sesiwn fyrrach, un neu fwy o flociau dwys (megis dau benwythnos). Gellir hefyd gynnal projectau yng ngwyliau’r haf cyn y flwyddyn academaidd dan sylw.

Bydd yn ofynnol ichi gyflwyno i gydlynydd y modiwl, erbyn Wythnos 4, Semester 1, gynnig dros dro ar gyfer project, yn nodi amcanion a bwriadau eich project ac amserlen amlinellol.

Fe ddylech gyflwyno eich adroddiadau yn ystod Wythnos 8 a Wythnos 13 Semester 2.

Mewn amgylchiadau eithriadol, lle bo angen i broject bara’n hwyrach na hyn (efallai am eich bod yn cymryd rhan mewn cyngerdd), gellir caniatáu estyniad byr ar gyfer yr adroddiad (gweler isod), ar yr amod fod cynllun project boddhaol wedi’i gynllunio ymlaen llaw.

75
Lecture

1 ddarlith ar ddiwedd y flwyddyn academaidd flaenorol, er mwyn paratoi y myfyrwyr hynny sydd eisiau gwneud un prosiect dros wyliau'r haf.

1 cyfarfod (oddeutu 1 awr) ar ddechrau Semester 1 o'r flwyddyn academaidd bresennol i drafod prosiectau.

11 darlith neu sgyrsiau gan siaradwyr gwadd

25

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Courses including this module

Optional in courses: