Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-4011:
Project Meistr

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

60 Credits or 30 ECTS Credits

Organiser: Prof Andrew Lewis

Overall aims and purpose

Mae’r Project Meistr ar gyfer rhaglen MA neu MMus yn cynnwys project unigol ar rychwant a graddfa y byddai disgwyl rhesymol i'w gwblhau o fewn pedwar i bum mis o astudiaeth annibynnol, llawn-amser dan arolygaeth.

Dylai ddangos gwybodaeth ac astudiaeth uwch yn y maes, gan ymgorffori rhyw lefel o waith gwreiddiol o ran meddwl a dull ymchwil. Gall gymeryd un o nifer o ffurfiau sy’n addas ar gyfer y rhaglen a astudiwyd:

• Traethawd hir neu astudiaeth ryddieithol gyfatebol (MA mewn Cerddoriaeth, MA mewn Cerddoriaeth ag Addysg); • Argraffiad gyda sylwebaeth (rhaglenni MA mewn Cerddoriaeth); • Portffolio o Gyfansoddiadau, neu un cyfansoddiad sylweddol (MMus mewn Cyfansoddi a Chelfyddyd Sonig); • Datganiad cyhoeddus (MMus mewn Perfformio) • Project sy’n cyfuno un neu fwy o’r elfennau hyn (MA mewn Cerddoriaeth ag Addysg) • Darlith-Ddatganiad (MA mewn Cerddoriaeth ag Addysg; MMus mewn Perfformio) • Portffolio o ddeunyddiau pedagogaidd (MA mewn Cerddoriaeth ag Addysg)

Fe fydd rhaid i natur y project gael ei gymeradwyo gan is-bwyllgor o’r Bwrdd Arholwyr. Rhoddir arweiniad i’r testun gan arolygydd perthnasol.

Course content

Hyd y gwaith: • Traethawd hir: 15,000–20,000 o eiriau. Gall y nifer geiriau fod yn llai os yw’r traethawd yn cynnwys deunydd dadansoddiadol graffig neu ar ffurf tabl (e.e. dadansoddiad Schenkeraidd); • Golygiad: portffolio o drawsgrifiadau mewn nodiant o gerddoriaeth wedi ei drafod a’i gytuno gyda’r arolygydd, ynghyd â sylwebaeth lawn a thraethawd o oddeutu 5,000–10,000 o eiriau; • Cyfansoddiad (mewn nodiant): un gwaith sylweddol neu bortffolio o ddarnau sydd yn sylweddol o ran cwmpas, oddeutu 20–25 munud o ran hyd, ynghyd â sylwebaeth o oddeutu 2,000 o eiriau; • Cyfansoddiad (acwsmataidd/celf sonig): portffolio o ddarnau sydd yn sylweddol o ran cwmpas, oddeutu 14–16 munud mewn perfformiad, ynghyd â sylwebaeth o oddeutu 2,000 o eiriau; • Datganiad: datganiad cyhoeddus o oddeutu 50–60 munud o ran hyd (heb gynnwys seibiannau a thoriadau rhwng y darnau), ynghyd â nodiadau rhaglen. Ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn MA mewn Cerddoriaeth ag Addysg sydd yn dewis perfformiad fel eu project terfynol, fe ddylai’r datganiad fod oddeutu 30–35 munud (heb gynnwys seibiannau a thoriadau rhwng y darnau), ynghyd â nodiadau rhaglen (fe fydd y perfformiad a’r nodiadau rhaglen yn pwyso 90% a 10% fel ei gilydd); • Darlith-Ddatganiad: perfformiad o oddeutu 50–60 munud o ran hyd (heb gynnwys seibiannau a thoriadau rhwng y darnau), ynghyd â sylwebaeth eiriol o tua 2,000 o eiriau (asesir y perfformiad a’r sylwebaeth fel un eitem o asesiad). Ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn MA mewn Cerddoriaeth ag Addysg sydd yn dewis y Darlith-Ddatganiad fel eu project terfynol, fe ddylai’r datganiad fod oddeutu 30–35 munud (heb gynnwys seibiannau a thoriadau rhwng y darnau), ynghyd â nodiadau rhaglen (fe fydd y perfformiad a’r nodiadau rhaglen yn pwyso 90% a 10% fel ei gilydd); • Portffolio o ddeunyddiau addysgiadol: 15,000–20,000 o eiriau, neu 20–25 munud o gerddoriaeth, neu gydbwysedd cyfartal o’r ddau, neu debyg. Fe fydd angen i’r arolygwr gytuno ar hyd a lled y project o flaen llaw; – Mewn rhai amgylchiadau (e.e. myfyrwyr sydd yn dilyn y cwrs MA Cerddoriaeth ag Addysg), fe fydd yn bosib cyfuno mwy nag un math o gyflwyniad o fewn un project, neu i gytuno ar fath gwahanol o gyflwyniad. Fodd bynnag, fe fydd angen i natur project o’r fath gael ei gymeradwyo rhag blaen gan is-bwyllgor o’r Bwrdd Arholwyr.

Assessment Criteria

threshold

O ran gwaith creadigol: Gwaith sy'n dangos crap sylfaenol ar rai arddulliau a thechnegau cyfoes, ysgrifennu medrus ar gyfer offerynnau, lleisiau neu gyfryngau eraill, ond heb ddangos ond ychydig o allu creadigol. O ran gwaith sy'n seiliedig ar draethodau: Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

good

O ran gwaith creadigol: Gwaith sy'n dangos hyder a sicrwydd wrth ymdrin ag arddull, ffurf a thechneg, a lefel nodedig o addewid a gwreiddioldeb creadigol, a dealltwriaeth sicr o offerynnau cerdd, lleisiau neu gyfryngau eraill, ac o sut i ysgrifennu ar eu cyfer. O ran gwaith sy'n seiliedig ar draethodau: Dylai'r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o'r pwnc, lefel dda o feddwl cysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

O ran gwaith creadigol: Gwaith sy'n dangos hyder a sicrwydd safon uwch o arddulliad, ffurfiau a thechnegau cerddorol cyfoes, ystod nodedig o adnoddau technegol a meddwl creadigol ar lefel uchel, ac ymwybyddiaeth ddatblygedig o sut i ysgrifennu ar gyfer offerynnau cerdd, lleisiau neu gyfryngau eraill. O ran gwaith sy'n seiliedig ar draethodau: Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ychwanegol, meddwl yn fwy trylwyr, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos dealltwriaeth wreiddiol a/neu annibyniaeth greadiol;

 2. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos y gallu i ddatblygu dadl (mewn rhyddiaith a/neu mewn cerddoriaeth) gan gyfathrebu’n glir ac mewn modd effeithiol;

 3. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos y gallu i ddeall ystod eang o gysyniadau a thechnegau yn eu maes dewisol;

 4. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos y gallu i feddwl a phwyso a mesur yn feirniadol ac yn annibynnol;

 5. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos sgiliau ymchwil soffistigedig sy’n arddangos ystod eang o fethodolegau ymchwil addas ym maes cerddoreg; sgiliau golygu soffistigedig yn achos golygiad gyda sylwebaeth; tystiolaeth o allu creadigol a thechnegol ym maes cyfansoddi; neu sgiliau technegol a rheolaeth gywir, ynghyd â dealltwriaeth amlwg o’r gerddoriaeth, yn achos perfformiad.

 6. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos y gallu i gwblhau a chyflwyno darn estynedig o waith sydd yn arddangos dealltwriaeth fanwl o’r maes dan sylw;

 7. Er mwyn cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe ddylai’r myfyriwr arddangos y gallu i arddangos ystod eang o sgiliau yn eu maes dewisol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Written assignment, including essay Prif Gyflwyniad 95
FORMATIVE ASSESSMENT Cynllun Prosiect Cryno

(1) Amilnelliad byr, i’w gyflwyno erbyn dydd Gwener Wythnos 13 o Semester 2 (wythnos yn dechrau 10 Mai 2021), gan ddefnyddio’r proforma fydd wedi ei atodi gyda’r linc ar gyfer y modiwl ar Blacbord. Mae’n cyfrif at 5% o’r marc terfynol ac yn asesu Canlyniadau Dysgu 1–7;

5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

MA mewn Cerddoriaeth a MMus: hyd at 10 cyfarfod arolygol un-i-un â'r arolygwr/ arolygwyr a ddynodir, bob hyn a hyn, trwy gytundeb. (Fel rheol, bydd y rhain yn gwneud cyfanswm o ryw 10 awr, a heb fod yn fwy na 15 awr).

MA mewn Perfformiad Cerddorol: hyd at 13 awr o hyfforddiant unigol gyda¿r tiwtor a ddynodir.

18
Private study 582

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-4011.html

Courses including this module

Compulsory in courses: