Module XAC-2035:
Plant, Llythrennedd a Llen

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Fliss Kyffin

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddadansoddi a dehongli ystyr llythrennedd plant yng nghyd-destun llenyddiaeth plant. Bydd yn craffu ar ddamcaniaethau ynghylch sut mae plant yn datblygu llythrennedd. Mae’n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r modd y cefnogir llythrennedd cynnar mewn plant o dan 5 oed gan rieni a theuluoedd, asiantaethau ac ymarferwyr. Mae’n astudio sut y datblygir llenyddiaeth plant mewn ysgolion, llyfrgelloedd a chanolfannau eraill ar ffurf straeon, barddoniaeth a thestunau gwybodaeth. Mae’n cynnig cyfleoedd i werthuso dulliau, strategaethau a gweithgareddau er mwyn datblygu llythrennedd mewn plant. Bydd cyfleoedd i arbrofi wrth gyfansoddi testun llenyddol ac anllenyddol ar gyfer plant, er mwyn meithrin diddordeb mewn llythrennedd a llenyddiaeth. Erbyn diwedd y modiwl, bydd myfyrwyr wedi gwerthuso pwysigrwydd datblygu plant a phobl ifanc lythrennog.

Course content

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau perthnasol yn ymwneud â llythrennedd a llenyddiaeth plant, megis:
• pwysigrwydd a gwerth arfogi plant â sgiliau llythrennedd yng nghyd-destun llenyddiaeth plant;
• diffinio llythrennedd cynnar plentyn a’u llythrennedd datblygol;
• damcaniaethau ynghylch sut dylid datblygu llythrennedd plant; • sut y gall rhieni hyrwyddo llythrennedd cynnar plant, Rhaglenni Sgiliau Sylfaenol Cymru – Rhaglen Iaith a Chwarae, Rhaglen Dechrau’n Deg; Rhaglen Cychwyn Cadarn; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin, Llyfrgellydd Plant; • gweithdy ymarferol ar sut i gyfansoddi stori, llyfr gwybodaeth, neu flodeugerdd i blant; gwerthuso sut mae defnyddio’r cyfansoddiadau sy’n cyfrannu at lythrennedd plant, dadansoddi detholiad o lenyddiaeth arwyddocaol;
• ysgrifennu/creu stori, llyfr ffeithiol a barddoniaeth i blant, a dadansoddi nodweddion y ffurfiau hyn; • gwerthuso sut mae ymarferwyr gwahanol yn hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a gwahanol ddulliau, strategaethau ac adnoddau sy’n cynnal diddordeb plant mewn llythrennedd a darllen.

Assessment Criteria

threshold

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth dderbyniol o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol boddhaol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedgi ar wybodaeth a barn eraill, i gefnogi eu safbwynt.

good

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth da o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol boddhaol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi’r effeithiol eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedig ar wybodaeth a barn eraill, i gefnogi eu safbwynt.

excellent

Gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth cynhywsfawr o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol neilltuol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi’n effeithiol eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedig ar wybodaeth a barn eraill i gefnogi eu safbwyntiau mewn modd beirniadol a chwaethus.

Learning outcomes

  1. arfarnu potensial amrywiaeth o adnoddau i gynnal sgiliau llythrennedd plant hŷn a chynnal eu diddordeb mewn darllen.

  2. Arddangos dealltwriaeth beirniadol o’r damcaniaethau ynghylch sut i ddatblygu llythrennedd plant ac i ddehongli beth yw ystyr llythrennedd mewn plant o dan 5 a nodweddion llythrennedd datblygol plant dros 5;

  3. arddangos dealltwriaeth dyfnach o swyddogaeth rhieni a theuluoedd, gwahanol asiantaethau ac ymarferwyr wrth iddynt gefnogi a hyrwyddo llythrennedd cynnar mewn plant;

  4. gwerthuso strategaethau ymarferol effeithiol ar gyfer cyflwyno stori, hwiangerdd a chân i blant a chael eu hymateb;

  5. cyfansoddi testunau llenyddol ac anllenyddol i blant – testunau a fydd yn datblygu chwilfrydedd y plant a'u mwynhad wrth ddarllen ac ysgrifennu.

  6. dewis a gwerthuso amrywiaeth o lenyddiaeth plant sy’n addas i’w chyflwyno yn y cartref, yn yr ysgol, mewn llyfrgell, amgueddfa neu ganolfan;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Llythrennedd Teulu 25
Ymweliad Addysgol 25
Datblygiad diwyll llenyddiaeth 25
Cofnod Darllen 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

(a) Amser Cyswllt - e.e. yn y dosbarth, neu waith maes : 44 awr

(b) Astudiaeth Breifat – amser darllen, paratoi a gwneud asesiadau: 156 awr

Patrwm y Dysgu:

Darlithoedd: 28 awr

Arall: 16 awr

Strategaeth Addysgu:

  1. Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 28 awr (14 @ 2 awr bob wythnos)

  2. Gweithdai 12 awr (6 @ 2 awr yr wythnos)

  3. Ymweliad: 2 awr (1@2 awr)

  4. Siaradwr gwadd: 2 awr (1 @ 2 awr)

 

Courses including this module