Module XAC-3039:
Anawsterau Dysgu Dwys

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jean Ware

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i'r goblygiadau ar gyfer datblygiad babanod ifanc, plant a phobl ifanc sydd ag Anawsterau Dysgu Difrifol (ADD) ac Anableddau Dysgu Dwys a Lluosog (AADLl). Mae'n cyflwyno materion cyffredinol i fyfyrwyr yng nghyswllt astudio datblygiad yn ystod blynyddoedd cynnar bywyd, ac i'r materion penodol wrth edrych ar ddatblygiad mewn plant a phobl ifanc gydag amrywiaeth o amhariadau cymhleth. Mae'n edrych ar y cysylltiadau rhwng rhyngweithiadau gyda rhai sy'n gofalu - ym mlynyddoedd cynnar bywyd ac ar ôl datblygu. Mae'n archwilio'r cysylltiad rhwng modelau o ddatblygiad nodweddiadol ac addysg plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Mae'n edrych ar gysyniad ymarfer wedi'i seilio ar dystiolaeth mewn ymyriadau gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad nodweddiadol ym mlynyddoedd cynnar bywyd, a sut mae ymchwil i'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddatblygiad, a dealltwriaeth ohonynt, yn dylanwadu ar addysg a gofal plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Bydd yn cynnwys:

• Dysgu Cynnar a'r Cof • Datblygiad echddygol a chwarae • Datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu • Materion wrth hwyluso datblygu a dysgu mewn plant a phobl ifanc ag ADD / ADDLl • Asesu plant a phobl ifanc gydag amhariadau lluosog a'u datblygiad: canfyddiadau o ymchwil. • Rhyngweithio rhwng babanod gydag anableddau a heb anableddau a'r rhai sy'n gofalu amdanynt - goblygiadau ar gyfer y datblygiad. • Datblygiad y golwg a chanfyddiad • Materion meddygol yn ymwneud ag ADD ac ADDLl • Materion wrth ymchwilio i ddatblygiad a dysgu cynnar iawn ac ADD ac ADDLl • . Sail y dystiolaeth ar gyfer ymyriadau poblogaidd gan gynnwys materion wrth werthuso'r dystiolaeth ar gyfer ymyriadau;

• Ymagweddau damcaniaethol at addysg a gofal plant a phobl ifanc ag ADD ac ADDLl

Assessment Criteria

threshold

D+ i D-: Mae myfyrwyr yn dangos gwybodaeth foddhaol o ychydig o ddeunydd darllen ar asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Maent yn darparu tystiolaeth iddynt gwblhau lleoliad yn ystod yr hyn y maent wedi arsylwi plentyn neu berson ifanc gydag ADD neu ADDLl ar sawl achlysur, a'u bod yn gwneud rhai awgrymiadau ynghylch sut y gellir gwneud asesiad mwy manwl, â'r hwn y maent yn cysylltu o leiaf un safbwynt damcaniaethol.

good

C+ i B+: Mae myfyrwyr yn dangos gwybodaeth dda o amrywiaeth o ddeunydd darllen ar asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, a gwahanol safbwyntiau damcaniaethol. Maent yn darparu tystiolaeth iddynt gwblhau lleoliad yn ystod yr hyn y maent wedi arsylwi plentyn neu berson ifanc gydag ADD neu ADDLl ar sawl achlysur, a'u bod yn gwneud eu harsylwadau'n drylwyr. Maent yn gwneud awgrymiadau ynghylch sut y gellir gwneud asesiad mwy manwl, â'r hwn y maent yn cysylltu llenyddiaeth ddamcaniaethol. Maent yn rhoi rhesymeg glir ynghylch pam maent wedi dewis y dulliau a wnaethant.

excellent

A* i A-: Mae myfyrwyr yn dangos gwybodaeth drylwyr o amrywiaeth eang o ddeunydd darllen ar asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, a gwahanol safbwyntiau damcaniaethol. Maent yn darparu tystiolaeth iddynt gwblhau lleoliad yn ystod yr hyn y maent wedi arsylwi plentyn neu berson ifanc gydag ADD neu ADDLl ar sawl achlysur, a'u bod yn gwneud eu harsylwadau'n drylwyr, ac wedi rhoi sylw i'r angen i sicrhau dilysrwydd a dibynadwyedd y wybodaeth a gasglwyd. Maent yn gwneud awgrymiadau ynghylch sut y gellir gwneud asesiad mwy manwl, â'r hwn y maent yn cysylltu'r llenyddiaeth. Maent yn rhoi rhesymeg glir ynghylch pam maent wedi dewis y dulliau a wnaethant, ac yn dangos eu bod wedi gwerthuso'n feirniadol y gwahanol ddulliau.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth o wahanol ymagweddau damcaniaethol at ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADD / ADDLl a thrafod eu cryfderau a'u gwendidau

 2. Dangos dealltwriaeth feirniadol o gryfderau a chyfyngiadau safbwynt datblygiadol mewn cysylltiad ag addysg dysgwyr gydag ADD ac ADDLl.

 3. Adfyfyrio'n feirniadol ar her asesu babanod ifanc, plant a phobl ifanc gydag amhariadau cymhleth.

 4. Dangos dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiadau mewn polisi sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, a gwerthuso'n feirniadol sut mae'r rhain yn debygol o effeithio ar ddarpariaeth.

 5. Dangos dealltwriaeth o un ymyriadau a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl, o leiaf a gallu gwerthuso'n feirniadol cryfder y dystiolaeth sy'n cefnogi'r fath ymyriadau hyn.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd - 2,000 o eiriau 50
Adroddiad y Lleoliad - yn cyfateb i 2000 o eiriau 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth personol (144 awr)

144
Lecture

Darlithoedd a seminarau rhyngweithiol: 24 awr (12 @ 2 awr/wythnos).

24
Workshop

Gweithdai: 10 awr (5 @ 2 awr/wythnos).

10
Work-based learning

Lleoliad: 20 awr (4@ 5 awr/wythnos).

20
External visit

Ymweliad (2 awr)

2

Transferable skills

 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module