Module XCC-1210:
Profiad Ysgol 1

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Gwyn Ellis

Overall aims and purpose

Amcanion a phwrpas cyffredinol

Bydd y modiwl yn dechrau datblygu sgiliau proffesiynol athrawon cyswllt gan baratoi ac integreiddio sgiliau ac addysgeg drwy gyfnodau cynyddol o brofiadau dysgu.

Caiff strwythur y modiwl ei lywio gan arweiniad y meini prawf ar gyfer achredu Rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru (Addysgu Athrawon Yfory). Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif 004/2017 a'r Safonau proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Trwy'r bartneriaeth, bydd y modiwl yn cyflawni'r canlynol:

• Cefnogi athrawon cyswllt i weithio'n annibynnol i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau (yn cynnwys cryfhau eu gwybodaeth o'r Gymraeg i hyrwyddo 'Cymraeg Pob Dydd') ac ymarfer adfyfyriol i fodloni gofynion y safonau statudol i fod yn athro cymwysedig a chyfrannu at y gymuned ddysgu.

• sicrhau bod athrawon cyswllt yn gwbl ymwybodol o sut mae cymhwyso gwybodaeth ac ymarfer adfyfyriol yn darparu profiadau dysgu cyfoethog i'r dysgwyr

• Cefnogi athrawon cyswllt i nodi amrywiaeth eang o dechnegau'n annibynnol, er mwyn adfyfyrio'n feirniadol ar eu datblygiad proffesiynol eu hunain ac integreiddio i amgylchedd yr ysgol.

Course content

Cynnwys y Modiwl

Mae athrawon cyswllt (gelwir myfyrwyr addysg, Addysg Gychwynnol Athrawon yn athrawon cyswllt) yn treulio 40 diwrnod i ddechrau dysgu sut i ddod yn ymarferwyr trwy brofiadau dysgu yn y gwaith (ysgolion a chlystyrau). Bydd hyn yn cynnwys:

• digwyddiadau addysgu ac adolygu wythnosol mewn clwstwr

• arsylwadau a datblygiad paratoadol

• ymchwil agos at ymarfer (ymchwiliadau ar raddfa fach)

• integreiddio i'r amgylchedd addysgu

• mentora a hunan-adfyfyrio

Mae cyfranogiad athrawon cyswllt at brofiad ysgol yn cynyddu dros amser wrth iddynt ddatblygu cymhwysedd mewn addysgu a dysgu. Bydd y profiad yn cynnwys seminarau ar ymarfer a gaiff eu harwain ar y cyd (yn y lleoliad) ac a fydd yn llywio sut byddant yn addysgu ac yn arsylwi yn yr ysgol.

Dyma enghraifft o'r patrwm:

Cyfanswm: 8 wythnos (40 diwrnod)

Cam 1: Paratoi - pythefnos (10 diwrnod) Diwrnod 1 cyflwyniad yn yr ysgol arweiniol/diwrnod 2-9 yn yr ysgol bartner/diwrnod 10 yn yr ysgol arweiniol i adfyfyrio a gwerthuso.

Cam 2: Integreiddio - Pythefnos (10 diwrnod)

Diwrnod 1 cyflwyniad yn yr ysgol arweiniol/diwrnod 2-9 yn yr ysgol bartner/diwrnod 10 yn yr ysgol arweiniol i adfyfyrio a gwerthuso.

Cam 3: Datblygiad - Pythefnos (10 diwrnod)

Diwrnod 1 cyflwyniad yn yr ysgol arweiniol/diwrnod 2-9 yn yr ysgol bartner/diwrnod 10 yn yr ysgol arweiniol i adfyfyrio a gwerthuso.

Cam 4: Ymarfer a Gweithredu - Pythefnos (10 diwrnod)

Diwrnod 1 cyflwyniad yn yr ysgol arweiniol/diwrnod 2-9 yn yr ysgol bartner/diwrnod 10 yn yr ysgol arweiniol i adfyfyrio a gwerthuso.

Bydd ymchwil penodol yn ystod digwyddiadau clwstwr a chylchoedd parhaus yn cysylltu'n agos â chynnwys XCE1211. XCE 1212, XCB1213, XCE1214, XCE1215 (a ddefnyddir i lywio asesiadau o'r modiwlau lefel 4 eraill). Dulliau a Methodoleg Ymchwil

Cyflwyniad yn seiliedig ar ymchwil ac addysgu'n seiliedig ar ymchwil

Mae dysgu sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sydd ag ymchwil yn gefn iddo'n sail i gynnwys a chyflwyniad y modiwl hwn a chaiff ei gyflwyno mewn ffordd sy'n cyfleu sut y cyfunir theori ac ymarfer. Yn y modiwl hwn byddwn yn cyflwyno ac yn disgrifio cryfderau a gwendidau tystiolaeth yn yr ymarfer diweddaraf sy'n seiliedig ar theori a thystiolaeth sy'n sail i'r addysgeg a'r arferion dosbarth a gaiff eu trafod. Bydd cynnwys y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i bwysigrwydd datblygu eu gallu i fod yn ddefnyddwyr ac yn gynhyrchwyr ymchwil a datblygu eu gwybodaeth am y sbectrwm ymchwil sy'n cyfrannu at addysgu.

a

• Cymhwyso arsylwi fel dull o gasglu data

*Cyfeiriwch hefyd at y canllawiau estynedig yn y ddogfennaeth ddilysu ategol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol (DCF) a Microsoft Student Teacher Education Programme (STEP)

• Addysgu gyda Thechnoleg 1

Cymraeg Pob Dydd a'r Cwricwlwm Cymreig

Nodi a chyflwyno amrywiaeth o sefyllfaoedd anffurfiol sylfaenol i hyrwyddo'r defnydd o batrymau iaith cyfathrebu Cymraeg Pob Dydd ar draws y cwricwlwm.

Esbonio'n glir a chyflwyno dull dysgu wedi ei gynllunio ar gyfer prif bum agwedd y Cwricwlwm Cymreig sy'n berthnasol i wahanol bynciau a Meysydd Dysgu a Phrofiad.

**Sylwer y bydd yr holl gynnwys ac asesiadau wedi eu cysylltu'n benodol â'r safonau proffesiynol newydd Cymru ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Gellir eu darllen yma: http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170901-professional-standards-for-teaching-and-leadership-en.pdf

Caiff y modd mae'r modiwl hwn yn cyfrannu at gynnydd athrawon cyswllt yn erbyn y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ei olrhain mewn dogfen ychwanegol.

Meini Prawf Asesu

trothwy

Bydd yr holl ddeilliannau dysgu wedi eu cyflawni i lefel foddhaol.

Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth o gynnwys y modiwl eu cefnogi gan amrywiaeth foddhaol o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr wedi dangos tystiolaeth foddhaol o ddadansoddiad beirniadol wrth adfyfyrio ar addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon foddhaol, a byddant yn gallu cyfathrebu i safon foddhaol mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

Deilliannau dysgu

Dechrau cofnodi a gweithredu strategaethau ymchwil gweithredol addas

Esbonio'n glir bwysigrwydd amgylchedd dysgu pwrpasol a chadarnhaol sy'n cefnogi anghenion pob dysgwr.

Gallu gwerthuso eu hymarfer proffesiynol eu hunain a dechrau dangos y gallu i gydweithio a sefydlu perthynas broffesiynol gyda mentoriaid/tiwtoriaid fel sail i ddatblygu'n annibynnol

Disgrifio amrywiaeth o dechnegau i adlewyrchu a mireinio eu hymarfer fel ymarferwyr dosbarth a'u swyddogaeth yn y gymuned ddysgu

Gwerthuso cyfleoedd addas i ddysgwyr ddatblygu sgiliau allweddol ar draws y cwricwlwm.

Dangos eu bod yn gwneud cynnydd personol boddhaol yn ôl y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

Nodi amrywiaeth o sgiliau cynllunio i sefydlu amgylchedd dysgu trefnus sy'n hyrwyddo dibenion y cwricwlwm ehangach/themâu trawsgwricwlaidd ac astudio sy'n seiliedig ar bwnc.

Dulliau Asesu

Math Enw Disgrifiad Mesuriadau Pwysoliad LLYFR LOG NEU Dysgu Proffesiynol Dangos eu bod wedi gwneud cyfateb i 4000 o eiriau 100 PORTFFOLIO Pasbort cynnydd personol boddhaol fel y nodwyd yn eu
Pasbort Dysgu Personol (PLP). Ar gyfer y
modiwl hwn, cofnodir llwyddo neu fethu yn y
bwrdd arholi gan ddefnyddio'r Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer
Addysgu ac Arweinyddiaeth.

Deilliannau dysgu a brofir

• Esbonio'n glir bwysigrwydd amgylchedd dysgu pwrpasol a chadarnhaol sy'n cefnogi anghenion pob dysgwr.

• Nodi amrywiaeth o sgiliau cynllunio i sefydlu amgylchedd dysgu trefnus sy'n hyrwyddo dibenion y cwricwlwm ehangach/themâu trawsgwricwlaidd ac astudio sy'n seiliedig ar bwnc. • Gwerthuso cyfleoedd addas i ddysgwyr ddatblygu sgiliau allweddol ar draws y cwricwlwm.

• Disgrifio amrywiaeth o dechnegau i adlewyrchu a mireinio eu hymarfer fel ymarferydd dosbarth a'u swyddogaeth yn y gymuned ddysgu

• Dechrau cofnodi a gweithredu strategaethau ymchwil gweithredol addas

• Gallu gwerthuso eu hymarfer proffesiynol eu hunain a dechrau dangos y gallu i gydweithio a sefydlu perthynas broffesiynol gyda mentoriaid/tiwtoriaid fel sail i ddatblygu'n annibynnol
• Dangos eu bod yn gwneud cynnydd personol boddhaol yn ôl y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth

Strategaeth addysgu a dysgu

    Oriau

Astudio preifat Astudiaeth breifat i fodloni deilliannau dysgu'r 79 modiwl
Darlith Cyfleoedd strwythuredig i ddatblygu eu 8 dealltwriaeth o faterion ysgol gyfan.
Gweithdy Gweithdai a chyfleoedd ymarferol 8 i ddatblygu eu dealltwriaeth o
faterion ysgol gyfan.

Dysgu seiliedig ar waith Bydd ymchwil penodol trwy gylchoedd dysgu yn ystod 240 profiad ysgol/sesiynau clwstwr a sesiynau prifysgol yn cynnwys cyfle i: • arsylwi ac addysgu ochr yn ochr ag athrawon effeithiol
• addysgu ar y cyd ag ymarferwyr effeithiol • dechrau dysgu ar eu pennau eu hunain
(tua 30%)
• adborth rheolaidd yn dilyn arsylwadau gan fentoriaid hyfforddedig • cyfleoedd strwythuredig i ddatblygu eu
dealltwriaeth o faterion ysgol gyfan.
• cyfleoedd ffurfiol rheolaidd i gwestiynu
eu haddysgu eu hunain ac eraill (cyfleodd micro-ddysgu
) yng ngoleuni mathau eraill o
wybodaeth broffesiynol sy'n deillio o theori,
ymchwil ac ymarfer mewn mannau eraill.
• cyfleoedd i gofnodi eu hadfyfyrio eu hunain hun a'u
damcaniaethau ymarfer sy'n dod i'r amlwg mewn log adfyfyriol
Asesu Ffurfiannol:
• adborth ffurfiannol parhaus gan
fentor proffesiynol/mentor yn yr ysgol/ tiwtor yn seiliedig ar
ddatblygiad proffesiynol athrawon cyswllt trwy
broses adolygu wythnosol;
• adborth ffurfiannol gan gymheiriaid mewn rhwydweithiau
proffesiynol;
• hunan-adfyfyrio a hunanasesu parhaus; • deialog gyda dysgwyr; • dadansoddi deilliannau dysgwyr.
Astudio preifat Modiwl STEP Addysgu gyda Thechnoleg Sylfaenol 1 1 Tiwtorial Sesiynau tiwtorial mewn grŵp bach/unigol i ddatblygu 8 eu dealltwriaeth o faterion ysgol gyfan.

Sgiliau trosglwyddadwy

• Llythrennedd – Medrusrwydd wrth ddarllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau

• Rhifedd – Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb

• Defnyddio cyfrifiaduron – Medrusrwydd wrth ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd cyfrifiadurol

• Hunanreolaeth – gallu gweithio heb oruchwyliaeth mewn ffordd effeithlon, brydlon a threfnus. Edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd

• Archwilio – Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill

• Dod o hyd i wybodaeth – Gallu defnyddio nifer o wahanol ffynonellau gwybodaeth

• Rhyngbersonol – Gallu gofyn cwestiynau, gwrando’n astud, ystyried atebion a roddir a rhyngweithio'n sensitif gydag eraill.

• Dadansoddi beirniadol a datrys problemau – gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio'r holl bosibiliadau gan ddefnyddio dulliau, adnoddau a chreadigrwydd priodol.

• Ymwybyddiaeth o ddiogelwch – bod yn ymwybodol o’ch amgylchedd, a hyder wrth gadw at reoliadau iechyd a diogelwch

• Cyflwyno – Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfathrebu'n ysgrifenedig neu ar lafar yn gywir ac yn gryno.

• Gwaith tîm – Gallu cydweithio’n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm sy'n gweithio o ddydd i ddydd

• Mentora – Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli a/neu hyfforddi eraill

• Gofalu – dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau a/neu’r henoed • Rheolaeth – Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)

• Dadl – Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grŵp ehangach

• Hunanymwybyddiaeth ac adfyfyrio – bod yn ymwybodol o’ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu, gwerthuso ac adfyfyrio’n rheolaidd ar eu perfformiad eu hunain ac eraill

• Arweinyddiaeth – gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â’r pwysau sy’n gysylltiedig ag awdurdod o’r fath

Sgiliau pwnc-benodol

• Bod ganddynt sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol yn eu gwaith coleg a chyda disgyblion a chydweithwyr proffesiynol mewn ysgolion;

• Eu bod yn gallu cyflwyno ac egluro'n effeithiol i grwpiau cymheiriaid gan gynnwys disgyblion ysgol;

• Eu bod yn gallu defnyddio TGCh yn effeithiol i gefnogi addysgu a dysgu a'u swyddogaeth broffesiynol ehangach.

• Bod ganddynt sgiliau rhifedd effeithiol er mwyn cyflawni eu swyddogaeth broffesiynol.

• Bod ganddynt wybodaeth a dealltwriaeth gadarn o'r Cwricwlwm Cynradd;

• Eu bod yn gwybod ac yn deall nodau a chanllawiau'r Cwricwlwm Cenedlaethol (Cyfnod Allweddol 2) a'r Fframwaith Cyfnod Sylfaen;

• Eu bod yn deall eu cyfrifoldebau o dan God Ymarfer AAA i Gymru ac yn gwybod sut i ofyn am gyngor gan arbenigwyr ar fathau llai cyffredin o anghenion addysgol arbennig.

• Eu bod yn gosod amcanion addysgu a dysgu heriol sy'n berthnasol i bob dysgwr yn eu dosbarthiadau ac yn defnyddio'r amcanion addysgu a dysgu hynny i gynllunio gwersi, a sesiynau dilynol ar wersi gyda gwahaniaethu priodol ar gyfer dysgwyr;

• Eu bod yn dewis ac yn paratoi adnoddau, ac yn bwriadu eu trefnu mewn modd diogel ac effeithiol, gan ystyried diddordebau dysgwyr, eu hiaith a'u cefndiroedd diwylliannol, gyda chymorth staff cynorthwyol pan fo hynny'n briodol.

• Eu bod yn cymryd rhan mewn timau addysgu, ac yn cyfrannu atynt, yn ôl yr hyn sy'n briodol i'r ysgol. Eu bod yn cynllunio, lle bo'n berthnasol, i ddefnyddio oedolyn ychwanegol i gefnogi dysgu plant a phobl ifanc.

• Eu bod yn gwneud defnydd priodol o amrywiaeth o strategaethau monitro ac asesu i werthuso cynnydd dysgwyr tuag at amcanion addysgu a gynlluniwyd, ac yn defnyddio'r wybodaeth honno i wella eu cynllunio a'u haddysgu eu hunain.

• Eu bod yn nodi dysgwyr mwy abl a thalentog ac yn rhoi cefnogaeth iddynt;

• Eu bod yn cofnodi cynnydd a llwyddiannau disgyblion yn systematig, er mwyn darparu tystiolaeth o amrywiaeth eu gwaith, eu cynnydd a'u cyflawniad dros amser. Eu bod yn defnyddio hyn i gefnogi dysgwyr i adolygu eu cynnydd eu hunain ac i gyfrannu at gynllunio.

• Eu bod yn gallu addysgu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen neu a ddisgwylir mewn perthynas â'r cwricwlwm i ddysgwyr yn yr ystod oedran y maent wedi eu hyfforddi i'w haddysgu a sut maent yn berthnasol i'r ystod oedran y cawsant eu hyfforddi i'w haddysgu gan wneud defnydd priodol o'r Cwricwlwm Cymreig i ddysgwyr 7 - 14 oed;

• Eu bod yn addasu eu haddysgu er mwyn diwallu anghenion dysgwyr, gan gynnwys y rhai mwy abl a thalentog, a'r rhai ag anghenion addysgol arbennig. Eu bod yn gallu derbyn arweiniad gan athro profiadol pan fo'n briodol.

• Eu bod yn gallu cefnogi'r rhai sy'n dysgu Cymraeg neu Saesneg os mai honno yw'r iaith y maent yn cael eu haddysgu ynddi ac yn wahanol i'r iaith, neu i ffurf iaith eu cartref, gyda chefnogaeth athro profiadol pan fo'n briodol.

• Eu bod yn ystyried amrywiol ddiddordebau, profiadau a llwyddiannau pob disgybl y maent yn ei addysgu er mwyn cynorthwyo cynnydd dysgwyr.

• Eu bod yn trefnu ac yn rheoli amser addysgu a dysgu yn effeithiol.

• Eu bod yn cymryd cyfleoedd priodol i ddysgu addysg datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang ym mhob agwedd berthnasol ar eu haddysgu.

• Eu bod yn trefnu ac yn rheoli'r amgylchedd dysgu, yr offer, y deunyddiau, y llyfrau ac adnoddau eraill mewn modd diogel ac effeithiol, gyda chymorth staff cynorthwyol pan fo hynny'n briodol.

• Eu bod yn gallu cymryd cyfrifoldeb am addysgu dosbarth neu ddosbarthiadau dros gyfnod parhaus a sylweddol. Eu bod yn gallu addysgu ar draws yr ystod oedran y cawsant eu hyfforddi ar ei chyfer.

• Eu bod yn gallu adnabod ac ymateb yn effeithiol i faterion sy'n ymwneud â chynhwysiant cymdeithasol a chyfle cyfartal pan fyddant yn codi yn y dosbarth, gan gynnwys herio safbwyntiau ystrydebol, a herio bwlio neu aflonyddu trwy ddilyn y polisi a'r gweithdrefnau perthnasol.

• Eu bod yn gallu dadansoddi gwybodaeth ymchwil a mathau eraill o dystiolaeth yn feirniadol;

• Eu bod yn gallu cyfuno gwybodaeth o nifer o ffynonellau er mwyn deall theori ac ymarfer;

• Eu bod yn gallu adfyfyrio'n feirniadol ar y gwerthoedd a'r egwyddorion sy'n sail i addysg gynradd, datblygu safbwyntiau, agweddau ac ymarfer personol;

• Eu bod yn adfyfyriol, gyda'r gallu yn eu meysydd astudio ac addysgu i ddadansoddi, crynhoi, cymhwyso a rheoli, a gwerthuso dulliau ac arferion proffesiynol;

Adnoddau

Goblygiadau penodol i fyfyrwyr o ran adnoddau

Teithio i leoliadau ac yn ôl

Rhestr ddarllen

Baker, C. & Wright, W. (2017). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (6th ed.). Clevedon: Multilingual matters.

Clarke, S. (2014). Outstanding Formative Assessment: Culture and Practice. London: Hodder Education.

Cooper, H. (2nd ed. 2014) Professional Studies in Primary Education. London:Sage

Donaldson, G. (2015). The Donaldson Review of Curriculum and Assessment. Caerdydd: Llywodraeth Cymru

Dweck, C (2012). Mindset : Changing the Way You Think to Fulfil Your Potential. London, United Kingdom: Little Brown Book Group.

Estyn (2011) Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd ar gyfer dysgwyr 3-18 oed/Strategy and guidance for inspecting literacy in 3-18 year old pupils. Caerdydd.

Glazzard, J. and Stokoe, J. (2011). Achieving Outstanding on your Teaching Placement. London, United Kingdom: SAGE.

Grigg, R. (2014). Becoming an Outstanding Primary School Teacher. London, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.

Hattie, J. (2013). Visible Learning for Teachers: Maximising Impact on Learning. London, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.

Jacques, K., Hyland, R. (3rd ed. 2007) Professional Studies: Primary and Early Years. Learning Matters t. 185-198

Muncaster, K., Clarke, S. (2016). Growth Mindset Lessons-Every Child a Learner. Oxon, United Kingdom: Rising Stars.

Robinson, C., Bingle, B. and Howard C. (2015). Your Primary School-Based Experience : A Guide to Outstanding Placements. Northwich, United Kingdom: Critical Publishing Ltd.

Thomas, A. and Lewis, A. (2016). An Introduction to the Foundation Phase. London, United Kingdom: Bloomsbury.

Webster-Stratton, C. (2009) How to Promote Children’s Social and Emotional Competence. Paul Chapman

Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Wragg, E.C. (2011). An Introduction to Lesson Observation. Abingdon, United Kingdom.

Wyse, D. and Rogers, S. (2016). A Guide to Early Years and Primary Teaching. London, United Kingdom: SAGE.

Gwefannau

Cyswllt ar gyfer Cwricwlwm Cymru:

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/curriculum-for-wales-curriculum-for-life/?lang=en

Yn unol â Pholisiau Dan 18 Oed ac Oedolion Bregus y Brifysgol rhaid cynnal gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) o dan rai amgylchiadau, yn arbennig pan fydd myfyrwyr ac/neu staff yn cael cyswllt sylweddol, a chyson neu reolaidd â phobl ifanc dan 18 oed neu oedolion bregus, a hynny heb oruchwyliaeth.%}

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gofynnol

Sut mae cael y rhain? Trefnir cliriad uwch manylach trwy Brifysgol Bangor

Learning outcomes

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours

Courses including this module

Compulsory in courses: