Coronavirus (Covid-19) Information

Hanes gyda Newyddiaduraeth BA (Hons)

UCAS CodeV1PM
QualificationBA (Hons)
Duration3 years
Study modeFull-time

About this Course

Mae’r cyfryngau – papurau newydd, radio, teledu a’r rhyngrwyd – yn dod yn fwyfwy pwysig yn ein bywydau. Mae’n bwysig deall, felly, sut y newidiodd swyddogaeth y cyfryngau yn y gorffennol yn ogystal ag yn y presennol. Mae’n debyg fod diddordeb gennych eisoes mewn hanes modern a chyfoes, gwleidyddiaeth neu faterion cyfoes. Mae’n bur debyg fod gennych ddiddordeb byw hefyd yn un neu fwy o feysydd y cyfryngau. Bydd y cwrs yn rhoi i chi seiliau deallusol ac academaidd amrywiol ac eang. Bydd hefyd yn darparu’r medrau a’r wybodaeth a fydd yn eich helpu i ddilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth.

Why choose Bangor University for this course?

 • Mae gennym enw da am ymchwil a dysgu mewn Hanes a Hanes Cymru.
 • Mae nifer o ganolfannau cyfryngau darlledu a’r wasg yn y cyffiniau.
 • Ceir hyfforddiant mewn Newyddiaduraeth gan newyddiadurwyr profiadol.
 • Mae bywyd y myfyrwyr yn fywiog ac mae cyfle i Gymry ifanc fwynhau pob math o weithgarwch yn y Gymraeg.

Course Content

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael tua 12 awr o ddarlithoedd a dosbarthiau tiwtorial bob wythnos. Byddwch yn treulio cryn dipyn o amser yn darllen, ymchwilio, ysgrifennu traethodau a pharatoi ar gyfer cyflwyniadau mewn tiwtorial.

Bydd rhai cyrsiau yn gwneud defnydd arbennig o ddogfennau, ffilm a rhaglenni dogfen yn ogystal â hanes llafar. Bydd eraill yn cynnwys teithiau i weld safleoedd perthnasol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd y modiwlau Newyddiaduraeth yn cynnwys gwaith ymarferol.

Bydd cyfle i chi hefyd wneud modiwl ar leoliad gwaith mewn archifdy lleol, neu amgueddfa, neu yn y byd newyddiadurol. Bydd yr asesiad yn cynnwys cymysgedd o arholiadau a thraethodau yn ogystal â'r traethawd estynedig yn y flwyddyn olaf.

What will you study on this course?

Blwyddyn 1

Byddwch yn dilyn cyfuniad o fodiwlau Hanes a modiwlau sy’n ymwneud â newyddiaduraeth. Bydd y modiwlau Hanes a Hanes Cymru a argymhellir yn rhoi cryn sylw i swyddogaeth y cyfryngau yng ngwleidyddiaeth yr ugeinfed ganrif a’u dylanwad arni, ac yn edrych ar yr her a’r cyfleoedd a roddwyd i Gymru gan ddatblygiadau pan-Ewropeaidd diweddar. Bydd gofyn i chi ddewis o leiaf dau fodiwl Hanes, ond gallwch ddewis astudio mwy o fodiwlau Hanes a phynciau cysylltiedig os dymunwch hynny..

 • Cymru yn y Byd Modern
 • Syniadau ffurfiodd yr 20 ganrif
 • Introduction to Modern History 1815-1914

Bydd modiwlau newyddiadurol yn datblygu medrau sylfaenol ac yn cyflwyno nodweddion allweddol disgyblaeth newydd:

 • Cyflwyniad i Newyddiaduraeth
 • Ymarfer Creadigol
 • Cyfathrebu Digidol
 • Cyflwyniad i Ymarfer y Cyfryngau:

Blwyddyn 2 a 3

Byddwch yn treulio bron i ddwy ran o dair o’ch amser yn gwneud cyrsiau Hanes. Cewch gyfle i ddewis amrywiaeth helaeth o gyrsiau. Bydd rhai ohonynt yn gyffredinol ac wedi cael eu cynllunio i ddatblygu ymwybyddiaeth o dueddiadau dros amser, tra bydd eraill yn canolbwyntio ar un testun neu gyfnod.

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd modiwl gorfodol, Dehongli’r Gorffennol, yn canolbwyntio ar sut y cafodd y gorffennol ei gyflwyno mewn ysgrifen, a dylanwad ysgrifennu ar ddatblygiad hanes ei hun. Rhoddir cyfle hefyd i ddatblygu dealltwriaeth lawn o gymdeithas a gwleidyddiaeth Cymru ochr yn ochr ag archwilio datblygiadau y tu allan iddi drwy astudio modiwlau ar hanes Ewrop, America a Phrydain yn ystod yr ugeinfed ganrif. Gallwch hefyd ddilyn modiwlau sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg, gan ysgrifennu gwaith cwrs a gwaith i'w asesu yn Gymraeg os mynnwch. Bydd cyfle i chi hefyd wneud 'modiwl yn y gweithle' gyda phapur newydd neu gyfryngau lleol neu ymchwilio mewn archifdy lleol.

Yn ystod y drydedd flwyddyn byddwch yn dewis pwnc arbennig a fydd yn caniatáu i chi astudio testun mewn dyfnder. Byddwch yn gwneud traethawd estynedig lle byddwch yn gwneud eich gwaith ymchwil eich hun. Anogir chi i ysgrifennu ar bwnc hanesyddol sy'n ymwneud â newyddiaduraeth neu'r cyfryngau.

Bydd y modiwlau newyddiaduraeth yn ystod y blynyddoedd hyn yn datblygu dealltwriaeth ehangach o'r cyd-destun y mae newyddiadurwyr yn gweithredu ynddo, gan edrych ar gyfryngau print a darlledu. Bydd cyfle hefyd i gryfhau medrau ymarferol perthnasol. Ymhlith y modiwlau a gynigir mae:

 • Hanes a Datblygiad Newyddiaduraeth
 • Y Cyfryngau yng Nghymru
 • Ymarfer y Cyfryngau
 • Y Ffilm Ddogfen
 • Datblygu Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Journalism and Risk
 • Digital Journalism

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Hanes gyda Newyddiaduraeth Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Mae hwn yn gwrs sy’n rhoi dealltwriaeth ymarferol a theoretig o broffesiwn y newyddiadurwr, ynghyd â dealltwriaeth gyd-destunol fanwl o faterion cyfoes a digwyddiadau blaenorol. Bydd yr amrediad o fedrau dadansoddi a chyflwyno a gewch yn eich galluogi i gyflawni tasgau yn y cyfryngau yn gywir ac yn eglur iawn.

Employability and History and Archaeology degrees

The strength of a History and Archaeology degree is its intellectual breadth and flexibility. This makes our graduates an attractive proposition for employers looking for analytical and lateral thinkers.

Transferable skills

Studying History, Archaeology and Heritage prepares our students for the workplace by providing academic skills and honing personal ones:

 • Research skills and the evaluation of data sets
 • Critical thinking
 • Writing and editorial skills
 • Confidence and flexibility
 • Independent and team working
 • Communication and presentation skills
 • IT and Time management
 • Practical skills in archaeology (survey, excavation and the study of material evidence).

Work experience while you study

The School’s work placement module provides an insight into the type of employment to which a degree in History or Archaeology can lead.

Students gain work experience in:

 • Archives
 • Schools
 • Heritage sites (National Trust, Cadw, English Heritage)
 • Heritage railways
 • Museums
 • Westminster Parliament and the Welsh Assembly
 • Archaeological digs and units
 • Trusts and charities

Read what our students say about the workplace experience (link to work placement page).

Directed personal and professional development while studying helps our students achieve a CV that catches the attention of prospective employers.

In addition to a degree, Bangor students can provide prospective employers with a record of academic and non-academic achievements through the Bangor Employability Award Scheme (BEA) and HEAR report.

Career opportunities

History, Archaeology and Heritage students enter careers in many different fields:

 • Archaeological units, archives and librarianship
 • Museums and heritage management
 • Research (Academic and the media – television, radio, film).
 • Teaching in primary, secondary and higher education
 • Business and finance professions
 • Law
 • Commercial, industrial and public service management
 • Marketing, sales and public relations
 • Civil service, charities and local and regional government
 • Personnel
 • Leisure and travel
 • Tourism

Work experience opportunities at Bangor University

Level 5 and 6 students are provided with the opportunity to complete work-placement modules, which can be carried out in the university or through external organizations. These are assessed as part of the final degree. The programme enhances employability prospects and offers an insight into the type of employment opportunities a degree in history or archaeology offers.  Students have undertaken placements in a wide range of workplaces, including archives, archaeological units, museums and heritage centres.

Employment Opportunities

Examples of employment opportunities in history and archaeology can be found at the following sites:

Employability and Creative Studies and Media degrees

Creative Studies and Media courses offer a number of career paths for you to choose from once you graduate. They emphasise the importance of creative exploration, and actual university-level critical understanding. These things - the ability to be creatively adaptable, consider the tools at hand and apply creative thinking, the importance of innovation and a combination of practical and critical knowledge - make Creative Studies and Media graduates ideal employees or, indeed, creative entrepreneurs in their own businesses.

Creative Studies and Media courses have seen graduates involved in both academe and in industry, including work in:

 • Creative Writing, Professional Writing and Publishing;
 • Performance and the Theatre, both on and behind the stage;
 • Print and/or Broadcast Journalism;
 • Actors, presenters and in television programme production;
 • Advertising and the Marketing industries;
 • Radio, as presenters, as well as in programme production;
 • Digital, Web and New Media production;
 • Multi-media industries.

A number of graduates have likewise continued to Postgraduate study.

Some have followed careers in teaching, lecturing, politics and public relations.

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Mynediad yn 2021:

Ar gyfer cyrsiau gradd cydanrhydedd, cofiwch fwrw golwg ar ofynion mynediad y pwnc arall a ddewiswch.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff ar gyfer BA o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (Hanes yn ddymunol)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Mynediad yn 2020:

Ar gyfer cyrsiau gradd cydanrhydedd, cofiwch fwrw golwg ar ofynion mynediad y pwnc arall a ddewiswch.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff ar gyfer BA o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (Hanes yn ddymunol)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (starting in 2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to apply?

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Y Tiwtor Derbyn
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Ffôn: 01248 382085
E-bost: hwha@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/hanes

Studying History with us

 • We are a centre of academic excellence offering high-quality, research-led teaching
 • History has been taught at Bangor since the foundation of the University in 1884 – we have a wealth of experience and a strong sense of tradition
 • Our expertise spans medieval, early modern, modern and contemporary history as well as Welsh history, archaeology and heritage
 • We are recognised for outstanding pastoral care and award-winning teaching
 • Bangor is an inspiring location in which to study history, particularly Welsh History in which we have an unrivalled research record
 • The School has an excellent teaching reputation with an emphasis on small group teaching and one-on-one support
 • Our community of students, lecturers and researchers is a friendly and stimulating place to work and study
 • The School has a proven record of research achievement, with the regular publication of books and articles by staff with international reputations in their fields
 • Bangor is located in an area with an outstanding range of archaeology monuments: prehistoric tombs and stone circles, Roman forts, native farmsteads, and medieval castles including the World Heritage sites of Beaumaris, Caernarfon and Conwy
 • Students are encouraged to take part in excavations and there are opportunities to work in the local Archaelogical unit, museums and archives

Why study a Creative Studies and Media degree?

Research and practice

 • Our courses combine elements of research and practice.
 • You have the opportunity to create and produce in all media fields under the supervision of staff that have many years of experience working in the media.
 • We have excellent links with theatre companies, newspapers and the television industry. BBC Wales’ television and radio centre is literally next-door, and there are many independent producers nearby.
 • Students will be able to take advantage of the new Pontio centre, which includes a theatre, a cinema, a design and innovation centre, and spacious lecture rooms.
 • Our students play a prominent role in many creative projects, such as Student Cut Films, two student newspapers – Seren and Llef – and a radio station, Storm FM.

Excellent Facilities

 • We have a dedicated Media Centre with with editing suites, production studios, and digital media equipment.
 • We also have a professionally equipped Radio studio with the latest digital equipment.
 • The Centre has Avid, Matrox and analogue editing suites, and digital sound editing suites.
 • We have a large performance space, computer lighting system and digital sound for rehearsal and performance work.
 • We have a digital cinema with first-rate projection equipment and Dolby Surround Sound.

Our Staff

 • Our staff have many years of experience working in the media, so can offer students practical guidance
 • We have research active staff who are world-experts in their fields, providing advice to governments, corporations and NGOs
 • We're a close-knit department and give individual attention to our students to help their development

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been awarded the Silver at the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice.

Related Courses

Next steps