Coronavirus (Covid-19) Information

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymdeithaseg BA (Cydanrhydedd)

UCAS CodeX316
QualificationBA (Cydanrhydedd)
Duration3 years
Study modeFull-time

About this Course

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg / This course is also available through the medium of English.

Mae Astudiaethau Plentyndod yn addas ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn gweithio â phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa. Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud â bywydau plant. Diffinnir ‘Plentyndod’ fel bywyd plentyn o’i flynyddoedd cynnar i flynyddoedd yr arddegau, ac mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar dair prif thema Plentyndod:

 • Y Plentyn a’i (d)datblygiad;
 • Y Plentyn a chymdeithas;
 • Y Plentyn a byd addysg.

Bydd y rhaglen drwyddi draw yn hyrwyddo sgiliau astudio a dealltwriaeth ar gyfer gwneud ymchwil i faterion yn ymwneud â phlentyndod.

Mae agwedd Cymdeithaseg y cwrs yn ystyried natur gymdeithasol ein bywydau ac yn craffu ar berthynas pobl a grwpiau â’i gilydd. Mae’r cwrs yn gofyn y cwestiynau mawr megis: sut mae cymdeithas yn cael ei threfnu, beth yw pwrpas y trefniadau yna a phwy sydd ar ei ennill?

Byddwn yn ystyried beth sy’n gwneud ein cymdeithas ni yng Nghymru ac Ewrop yn wahanol i gymdeithasau eraill ar draws y byd? Byddwn hefyd yn olrhain newidiadau mewn cymdeithas. Er mwyn ein cynorthwyo i lunio atebion byddwn yn cyflwyno y damcaniaethau mwyaf blaenllaw fel eich bod chi yn medru beirniadu a dod i’ch canlyniadau chi eich hun.

Why choose Bangor University for this course?

 • Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnig amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol, ac yn eich annog i ddatblygu'ch diddordebau eich hunain.
 • Mae ein modiwlau i gyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, felly byddwch yn astudio mewn amgylchedd lle byddwch yn cyfarfod llawer o siaradwyr Cymraeg eraill.
 • Mae’r cwrs yn canolbwyntio yn arbennig ar Gymru a materion Cymreig mewn fframwaith Ewropeaidd.
 • Mae ein staff yn ymchwilwyr cydnabyddedig yn eu meysydd pwnc, ac mae gan yr uned record dda o gynhyrchu graddedigion ar gyfer graddau MPhil a PhD, gyda rhai ohonynt wedi symud ymlaen wedyn i wneud ymchwil bellach.

Course Content

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael darlithoedd a grwpiau seminar bob wythnos yn ogystal â dosbarthiadau tiwtorial unigol lle bo’r angen. Byddwch hefyd yn gwneud traethodau, gwneud gwaith paratoi ar gyfer cyflwyniadau seminar, darllen, ymchwilio, dadansoddi dogfennau a gwneud gwaith cwrs arall. Os byddwch yn dilyn y cwrs fel pwnc gradd unigol, byddwch yn gwneud traethawd estynedig yn ymwneud ag ymchwil mewn maes o’ch dewis chi.

What will you study on this course?

Blwyddyn 1

Modiwlau gorfodol:

 • Sgiliau Ymchwil
 • Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes
 • Sgiliau ar gyfer Dysgu
 • Seicoleg Plant
 • Plant a Chymdeithas

Modiwlau dewisol:

20 credyd allan o:

 • Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol
 • Sgiliau Craidd yr Heddlu
 • Cyflwyniad i Drosedd a Chyfiawnder
 • Cyflwyniad i Gynllunio Ieithyddol

Blwyddyn 2

Modiwlau gorfodol:

 • Dulliau Ymchwil
 • Datblygiad Plentyn
 • Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu
 • Theori Gymdeithasegol

Modiwlau dewisol:

20 credyd allan o:

 • Y Plentyn Byd-eang
 • Datblygu Ymarfer Effeithiol
 • Plant, Llythrennedd a Llen
 • Y Plentyn a'r Awyr Agored
 • Mentora a Chyfeillio

20 credyd allan o:

 • Gwasanaethu Cymdeithasol
 • Cynllunio Ieithyddol yn Ewrop
 • Datganoli Addysg: Polisi Cymru/thu hwnt

Blwyddyn 3

Modiwlau gorfodol:

 • Methodoleg Ymchwil
 • Diogelu Plant
 • Hunaniaethau mewn Plentyndod
 • Pwer, Cyfalaf a Chymdeithas

Modiwlau dewisol:

20 credyd allan o:

 • Plant a Cham-drin Sylweddau
 • Plant ag Anawsterau Cyfathrebu
 • Anawsterau Dysgu Dwys

20 credyd allan o:

 • Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes
 • Problemau Cymdeithasol Cymru
 • Hawliau Ieithyddol
 • Addysg yn y Gymru Gyfoes

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymdeithaseg Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Gall graddedigion ddewis allan o ystod o lwybrau gyrfa ym myd addysg a phroffesiynau cysylltiedig, yn y sector cyhoeddus, preifat, a gwirfoddol yn ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol, y Gwasanaeth Prawf, yr Heddlu, gwaith ieuenctid a chymunedol.

Mae rhai myfyrwyr yn parhau â’u hastudiaethau ar raglen Meistr neu’n ymgeisio am le ar gwrs TAR Cynradd. Os penderfynwch ymgeisio am gwrs TAR Cynradd ym Mangor, cynigir cyfweliad i chi os byddwch yn cyflawni’r gofynion mynediad.

Employability and the School of Education and Human Development

Courses at the School open up a range of opportunities for those who are interested in teaching, product design and working with children. 

Graduates can also look forward to opportunities in a range of other career pathways. These interesting career opportunities could include:

 • social work
 • child care
 • youth and community work
 • publishing, journalism and the media
 • museum and gallery education
 • libraries
 • public services
 • human resources
 • industry

 

Employability and Social Sciences degrees

Employers today need analytical and lateral thinkers who can play a part in almost any working environment. As a result, the breadth and flexibility of a social science degree makes it attractive to almost any employer. Our graduates have followed a wide range of career paths.

Criminology and Criminal Justice

There are a wide range of options open to students following graduation and these include careers in social work, the police force, the probation service, the prison service and the legal profession.

Social Policy

Social Policy graduates enter a wide range of occupations within the policy field including public housing, social work, local government administration and the voluntary sector.

Sociology

Sociology graduates enter a wide range of occupations including management, journalism, public relations, social work, personnel, teaching and research.

Social Work

Most newly qualified social workers will be employed in local authority social services departments. These are increasing opportunities within the independent sector. The demand for professionally qualified social workers is a very high and employment prospects are extremely good following graduation.

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Mynediad 2021:

Edrychwch ar ofynion mynediad y pwnc arall hefyd.

 • Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.
 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma Estynedig: Gradd C
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com. 

Mynediad 2020:

Edrychwch ar ofynion mynediad y pwnc arall hefyd.

 • Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.
 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma Estynedig: Gradd C
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com. 

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (starting in 2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to apply?

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Ffôn: 01248 382408

Ebost: addysg@bangor.ac.uk 

Studying within the School of Education and Human Development

 • 100% Student Satisfaction in Childhood and Youth Studies (NSS 2020) 
 • Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019)
 • We have well-established partnerships with Primary and Secondary Schools to provide varied and supportive training environments 
 • We have a purpose built Design and Technology Centre to teach Product Design degree students. The centre comprises a well equipped IT/lecture room, a fully equipped workshop with a comprehensive range of CNC machinery and equipment, stores and offices

Why study Social Sciences?

 • Students from countries worldwide study Social Sciences degrees at Bangor - for undergraduate, masters and research training, creating a dynamic learning environment.
 • Our staff undertake research of national and international reputation and have written major text books and articles published in top academic journals.
 • We aim to provide a friendly, supportive and stimulating learning environment, supplemented by contributions from practitioners in the statutory, voluntary and independent sectors.
 • Undergraduate degree structure is flexible enough to offer a range of specialisms and breadth of choice.
 • We have a long history of high quality social work education and a long-standing, strong and effective partnership with social service agencies in north Wales.
 • Under our personal tutor scheme, a member of lecturing staff will monitor the student’s academic progress and will offer help, advice and support on an individual basis.

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been awarded the Silver at the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice.

Related Courses

Next steps