Addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Bangor yn ystod Covid

O safbwynt addysgu a dysgu, rydym wedi ymateb gyda'n gilydd i heriau’r pandemig gan ddangos cryn ystwythder, gwytnwch ac ymrwymiad. Mae ymateb ar y cyd ein staff o’r gwasanaethau proffesiynol a’r staff academaidd wedi caniatáu inni ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel i'n myfyrwyr wrth inni symud o ymateb brys i ar-lein, ac yna cyflwyno dysgu cyfunol yng nghyd-destun y pandemig.


Yn ystod y cyfnod hwn, fel sector, ac fel prifysgol, rydym wedi adfyfyrio ar ein gwir bwrpas, ac wedi sylweddoli efallai y bydd y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud heddiw fel addysgwyr yn pennu cwrs bywyd a bywoliaeth cenhedlaeth gyfan, ac mae wedi gwneud i ni ddeall bod gennym gyfrifoldeb i baratoi ein myfyrwyr i ddelio â byd mwy ansicr nag y mae llawer ohonom wedi'i brofi hyd yn hyn.


Wrth baratoi ar gyfer trosglwyddiad y Brifysgol i gyflwyno dysgu cyfunol, a pharhau â hynny, creodd y Ganolfan Gwella Addysgu a Dysgu ganolfan hyfforddiant staff yn cynnwys adnoddau, gweminarau a gwybodaeth i'n staff yn ystod sesiwn academaidd 2020/21.


Nawr, wrth i ni symud ymlaen i’r flwyddyn academaidd nesaf, ac er mwyn datblygu graddedigion sydd nid yn unig yn meddu ar wybodaeth bynciol berthnasol a manwl, ond sydd hefyd yn gallu addasu a bod yn gydnerth, mae'n bwysig ein bod yn cyflymu’r broses o drawsnewid ein hamgylchedd addysgu a dysgu ymhellach.

Gan ddefnyddio ein rhwydwaith llwyddiannus ar draws y parth Academaidd, y Gwasanaethau Proffesiynol ac Undeb y Myfyrwyr, bydd wyth project 'sgaffald' addysgu a dysgu yn cael eu gweithredu ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf:

  • Cefnogi’r Trawsnewid i Brifysgol Bangor 
  • Project Dysgu Digidol 
  • Asesu ac Adborth 
  • Cefnogaeth a Hyfforddiant Adnoddau Addysgu Cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog 
  • Project dal gafael 
  • Cynllun Arsylwi Cydweithwyr  
  • Rhinweddau Addysgol 
  • Llwybr Dysgu Hyblyg 

Bydd pob un o'r rhain yn ein helpu i gyflawni ein dull deinamig o addysgu a dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22, gan wneud y mwyaf o weithgaredd addysgu yn y cnawd gyda'r potensial i’w ddatblygu wrth i amser fynd yn ei flaen.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?