Myfyrwyr yn eistedd o flaen Porth Coffa Prifysgol Bangor

Cefnogi'r Myfyrwyr drwy Covid-19

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r myfyrwyr trwy'r pandemig Covid-19 a rhoddwn flaenoriaeth uchel i ddysgu, iechyd meddwl a lles a sicrhau bod y myfyrwyr yn dal i brofi'r gwresogrwydd, y cyfeillgarwch a'r ymdeimlad o undod yr ydym yn adnabyddus amdanynt. 

Dyma rai o'r ffyrdd rydym wedi darparu, ac yn parhau i ddarparu, cefnogaeth trwy'r amseroedd heriol sydd ohoni.
 

Myfyrwyr yn astudio a chymdeithasu yn Barlows ym Mhentref y Santes Fair

CEFNOGAETH ACADEMAIDD

 • Mae’r darlithoedd wedi parhau ar-lein gyda pheth gwaith ymarferol wyneb yn wyneb pan fo hynny’n angenrheidiol i’r cwrs, fel nyrsio. 
 • Mae Chwiliad Llyfrgell yn darparu cyfoeth o ddeunyddiau electronig i’r myfyrwyr.
 • Mae Gofynnwch i’r Llyfrgell, gwasanaeth sgwrsio ar-lein, yn helpu’r myfyrwyr gydag ymholiadau cyffredinol. 
 • Bu'r tîm cefnogaeth academaidd yn darparu sesiynau rhithwir pwnc-benodol un i un.

CEFNOGAETH ARIANNOL

 •  Cynigiwyd ad-daliadau rhent i fyfyrwyr a oedd â chontract Neuaddau. Roedd ad-daliad cychwynnol o 10% a rhoddwyd gostyngiadau pellach i fyfyrwyr nad oeddent yn gallu byw yn y Neuaddau rhwng Ionawr a Mawrth 2021. 
 • Cafodd cronfa caledi digidol ei sefydlu i gefnogi myfyrwyr sy'n profi rhwystrau o ran sicrhau gwasanaeth ar-lein. Gall myfyrwyr sydd ag incwm cartref llai na £40,000 wneud cais am daliad hyd at £500.
 • Fel y gwyddoch, yn ddiweddar cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru £40 miliwn o gyllid ychwanegol i Brifysgolion Cymru i helpu myfyrwyr sydd mewn trafferthion ariannol oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

IECHYD A LLES MEDDYLIOL

 • Bu Ymgynghorwyr y Gwasanaethau Anabledd (gan gynnwys cefnogaeth Dyslecsia, Ymgynghorwyr Anabledd ac Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl) yn cefnogi fyfyrwyr trwy apwyntiadau sgwrsio rhithwir, ar fideo, ffôn ac e-byst.
 • Roedd myfyrwyr yn gallu cwrdd ag Ymgynghorwyr Anabledd ac Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl wyneb yn wyneb pan oedd rheolau’r cyfnod clo’n caniatáu.
 • Roedd mentoriaid lles ar gael i gefnogi myfyrwyr sydd ag anghenion mwy cymhleth.
 • Roedd y Gwasanaethau Cwnsela’n darparu sesiynau cefnogaeth, rhaglenni grwpiau seicogymdeithasol a sesiynau Cwnsela 1:1.
 • Cynhaliwyd sesiynau myfyrio’r ymwybyddiaeth ofalgar tros Zoom a phob sesiwn yn cynnig cyfnod o fyfyrio o dan arweiniad, ychydig funudau o adfyfyrio a chwestiynau ar y diwedd.
 • Roedd y cynllun cyfeillion lles yn cysylltu myfyrwyr â gwirfoddolwyr a ddewiswyd yn ofalus o blith y myfyrwyr.
 • Roedd blychau cyfeillion yn annog myfyrwyr i ddatblygu strategaethau hunangymorth fel ffyrdd cyflym o helpu rheoli teimladau o bryder, technegau hunanofal a strategaethau i fynd i’r afael ag anawsterau yn eu perthnasoedd, a chefnogid y myfyrwyr gan Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl, Swyddogion Undeb y Myfyrwyr a gwirfoddolwyr Cyswllt@Bangor.
 • I nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y brifysgol, cynhaliodd Undeb y Myfyrwyr Sesiwn Holi ac Ateb gydag Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl a bu’n cynnal gweithgareddau rhyngweithiol rhithwir.
 • Student Space, sy'n cael ei redeg gan Student Minds, yw elusen iechyd meddwl myfyrwyr y Deyrnas Unedig ac mae'n cynnig cefnogaeth y tu allan i oriau dros e-bost, negeseuon testun neu sgwrs.
Pasta

Mae angen maeth i ffynnu!

 • Parhaodd y tîm arlwyo i ddarparu gwasanaethau i fyfyrwyr ar y campws.
 • Roedd siopau ar safleoedd y Ffriddoedd a’r Santes Fair yn cynnig danfoniadau am ddim i fyfyrwyr yn Neuaddau'r brifysgol.
 • Cynigid prydau bwyd am ddim i fyfyrwyr a oedd yn hunanynysu.
 • Cynigid e-dalebau Morrisons gwerth £100 i fyfyrwyr yn hunanynysu mewn llety preifat.
 • Darparwyd pecynnau gofal gaeaf i fyfyrwyr a fu’n aros ym Mangor dros wyliau'r Nadolig.

CLYBIAU, CYMDEITHASAU a GWEITHGAREDDAU

Mae gwasanaethau a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr wedi parhau ar-lein gyda digwyddiadau arbennig gan gynnwys:

 • Grŵp Cerdded a Siarad Strava a oedd yn annog y myfyrwyr i dynnu lluniau wrth fynd am dro a'u huwchlwytho i wefan clwb.
 • Coginio gyda’r Swyddogion Sabothol.
 • “TheraPanad” yn cynnig ioga a sgwrs.
 • Gerddi iachaol i fyfyrwyr â bysedd gwyrdd ymweld â nhw'n ddiogel.
 • Mynd i'r afael â thabŵ siarad am iechyd meddwl i ddynion.
 • Bwrdd rhithwir “gyda'n gilydd ar gyfer iechyd meddwl”. Cymryd cawod, gwrando ar yr adar neu wneud cinio, gwahoddwyd myfyrwyr i ddathlu'r pethau bach ar dudalennau’r cyfryngau cymdeithasol.
 • Sesiynau Lles Dydd Mercher i atgoffa’r myfyrwyr y dylai ein hiechyd meddwl fod yn flaenoriaeth trwy gydol y flwyddyn.

GWASANAETHAU CEFNOGI MYFYRWYR

Fe wnaethom barhau i gynnig ein holl wasanaethau cefnogaeth i’r myfyrwyr gan gynnwys:

 • Rhaglen yr wythnos groeso ar-lein ar ddechrau'r tymor.
 • Darparu gwybodaeth i’r myfyrwyr ynglŷn â chael mynediad at feddalwedd TG gartref.
 • Sesiynau Sgiliau Astudio ar-lein
 • Sesiynau a gweithdai cyflogadwyedd.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i’r myfyrwyr am y rheolau a datblygu Cwestiynau Cyffredin i hwyluso llif gwybodaeth.
 • Hybu cyfleoedd i gymdeithasu ar-lein.
 • Cyflwyno bwletin y myfyrwyr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt yn rheolaidd heb ddibynnu'n ormodol ar e-byst.

NEUADDAU PRESWYL

Amgylchedd diogel a chefnogol

Myfyrwyr yn cymdeithasu mewn un o'r fflatiau ym mhentref y Santes Fair
 • Cynlluniodd tîm Campws Byw 288 o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd 2020/21 - gan ddarparu calendr digwyddiadau ar-lein/yn bersonol (fel bo'n briodol). Yn eu plith roedd ioga wythnosol ar-lein, cwisiau, gwersi coginio, clwb adolygu llyfrau, myfyrdod, a sesiynau holi ac ateb gyda siaradwyr gwadd. Bu’r brecwast tecawê’n boblogaidd iawn ynghyd â phartïon pitsa tecawê, Gwener y ffrwythau ffres, a’r fan hufen iâ’n dosbarthu hufen iâ am ddim yn y ddau bentref myfyrwyr.
 • Cafodd dros 1300 o flychau nwyddau eu creu, eu pacio â llaw a'u dosbarthu i fyfyrwyr y Neuaddau. Roeddent yn cynnwys amrywiaeth o eitemau dymunol, gan gynnwys cynnyrch Cymreig lleol, eitemau hunanofal fel hufen llaw a gemau hwyliog.
 • Bu cyswllt rhwng cyfoedion trwy ein cynllun mentoriaid er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw fyfyrwyr ar eu pennau’u hunain neu heb gefnogaeth yn y Neuaddau. Cynhaliwyd cyfarfodydd Zoom rhwng y mentoriaid a'u blociau i sicrhau cyswllt a chyfathrebu rheolaidd.
 • Bu galwadau ffôn/e-byst dyddiol gyda’r myfyrwyr a oedd ar eu pennau eu hunain ynglŷn â’u lles gan y Prif Warden a thîm yr Uwch Warden.
 • Dosbarthwyd y post â llaw i’r myfyrwyr hynny a oedd ar eu pennau eu hunain, gan sicrhau bod deunyddiau astudio, parseli o gartref a danfoniadau hollbwysig Amazon yn cyrraedd eu drysau.
 • Dosbarthwyd dros 500 o becynnau cwarantîn o ddillad gwely ac arlwyo i’r ystafelloedd gwely cyn i’r myfyrwyr rhyngwladol gyrraedd, gan sicrhau bod popeth yn ddi-drafferth wrth iddynt gyrraedd. Ar ben hynny danfonwyd prydau bwyd i’r stepen drws yn ddyddiol i’r ystafelloedd gwely dros yr 14 diwrnod o gwarantîn.
 • Sicrhaodd tîm y Neuaddau y bu gwaith cynnal a chadw brys trwy gydol y pandemig, gan ganiatáu i fyfyrwyr fyw mewn amgylchedd diogel.
 • Mae tîm y Neuaddau bob amser wedi cynnal presenoldeb wyneb yn wyneb ar y safle, ac mae’r myfyrwyr yn gwybod bod ganddynt bwynt cyswllt i ofyn cwestiynau neu godi problemau.
 • Bu tîm diogelwch y Neuaddau ar y safle’n darparu cefnogaeth 24-7 trwy gydol y cyfnod hwn. Gwnaeth eu presenoldeb parhaus gyfraniad enfawr at ddiogelwch, lles a chefnogaeth y myfyrwyr. Mae hyn oll a’r tîm ar alwad y tu allan i oriau yn y Neuaddau, yn golygu na ddylai’r myfyrwyr deimlo'n unig nac yn ynysig.
 • Mae’r tîm Neuaddau wedi cydlynu ymadawiad a dychweliad diogel cannoedd o fyfyrwyr y bu’n rhaid iddynt gefnu ar eu hystafelloedd astudio. Oni allai’r myfyrwyr ddychwelyd i Neuaddau'r Brifysgol i gasglu eu heiddo, paciodd y staff bopeth o’r ystafelloedd yn barod i'w gludo ledled y byd.
 • Fis Medi 2020, roedd tîm y Neuaddau’n falch o gydlynu dyfodiad diogel ein myfyrwyr. Bu canmol a diolch gan lawer o deuluoedd am ein croeso enwog ac roedd y croeso hwnnw’n wresog ac yn groesawgar er gwaethaf y cyfyngiadau a roddwyd ar y digwyddiad.
 • Bangor oedd un o'r prifysgolion cyntaf i gynnig ad-daliadau rhent i fyfyrwyr a oedd â chontract Neuaddau, gydag ad-daliad cychwynnol o 10%.
 • Rhoddwyd ad-daliadau pellach i’r myfyrwyr hynny na allent fyw yn y Neuaddau rhwng mis Ionawr a mis Mawrth, er cydnabod yr anawsterau yr oedd ein myfyrwyr yn eu hwynebu.
 • Cynigiwyd “Gwarant Covid” ar bob contract a roddwyd. Golygai hynny ganslo contractau’r myfyrwyr na allent gyrraedd Bangor oherwydd Covid-19 a hynny heb gosbau. Unwaith eto, cynigir Gwarant Covid yn ystod y flwyddyn i ddod.
Myfyrwyr yn cerdded ger Neuaddau Preswyl Ffriddoedd

PROFION COVID-19

Roedd profion ansymptomatig ar gael, ac maent ar gael o hyd, ar dri safle prifysgol lle caiff y myfyrwyr brofion rheolaidd, mor aml ag y dymunant.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?