Cwestiynau Cyffredin am Covid-19 (Coronafeirws) a'r Brifysgol

Cwestiynau Cyffredinol am y Brifysgol

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gymorth lle bynnag y mae nhw, bydd yr holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael ar-lein. Yn ogystal, bydd myfyrwyr ar y campws yn gallu gwneud apwyntiad wyneb yn wyneb ag Ymgynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr ac ystod o staff Cymorth Myfyrwyr eraill.

Bydd mannau astudio yn parhau i fod ar agor i fyfyrwyr nad oes ganddynt fynediad at fannau astudio addas yn eu llety. Cewch ragor o wybodaeth yma 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i argymell yn gryf eich bod yn dal i wisgo gorchuddion wyneb hyd yn oed pan nad oes angen i chi wneud hynny.  Mae COVID-19 yn dal i fod yn risg, a rhaid inni barhau i wneud yr hyn a allwn i gyfyngu ei ledaenu. Anogir gorchuddion wyneb o hyd a gellir eu gwisgo os dymunir yn adeiladau'r Brifysgol ac ar gludiant y Brifysgol. Mae’n bosibl y bydd angen gorchuddion wyneb lle nodir hynny gan asesiadau risg gweithgaredd, yn enwedig os ydych yn gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed yn glinigol. Dylai staff a myfyrwyr fod yn ymwybodol o ofynion penodol tra ar leoliadau ac ati.

Os oes angen i chi hunan-ynysu byddwch yn gallu defnyddio’r adnoddau ar-lein i barhau â’ch cwrs nes eich bod chi’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb eto.

Na, mae’n ddrwg gennym, nid yw hwn yn opsiwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod yr holl gynnwys craidd ar gael ar-lein i’w ddefnyddio lle na all myfyrwyr fod ar y campws oherwydd Covid 19.

Mae hyn er mwyn amddiffyn myfyrwyr rhag colli elfennau o’u rhaglen os na allant fynychu’r campws am gyfnod byr neu os na ellir cyflwyno rhannau o’r rhaglen, fel darlithoedd mawr, ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol.

Mae cryfderau allweddol Prifysgol Bangor o amgylch ein cymuned a’r ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth a gynigiwn.

Felly, byddwn yn disgwyl ichi sicrhau eich bod ar gael i gymryd rhan mewn cymaint o’r cymorth, y ddarpariaeth a’r gweithgareddau ar y campws â phosib.

Am fwy o wybodaeth, ewch at ein tudalennau Cwestiynau a Ofynnwyd yn Aml (FAQ). Os nad yw eich cwestiwn wedi ei restri, cysylltwch â ni drwy ein gwasanaeth Holi’r Llyfrgell neu e-bostiwch ni at llyfrgell@bangor.ac.uk.

 

Byw yn Neuaddau’r Brifysgol

Ydy.

Os oes rhaid i’r campws gloi i lawr ac na allwch ddefnyddio’ch llety, ni fydd yn rhaid i chi dalu.

Byddwch chi’n hunan-ynysu yn eich ystafell. Dylech roi gwybod i staff y Neuaddau ar unwaith drwy ebostio cymorthcovid@bangor.ac.uk ac yna byddwn yn eich cefnogi i sicrhau eich bod yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch. Bydd y gefnogaeth yma hefyd ar gael i fyfyrwyr Bangor yn Neuadd Snowdon, Wrecsam.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?