Cwestiynau Cyffredin am Covid-19 (Coronafeirws) a'r Brifysgol

Cwestiynau Cyffredinol am y Brifysgol

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gymorth lle bynnag y mae nhw, bydd yr holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael ar-lein. Yn ogystal, bydd myfyrwyr ar y campws yn gallu gwneud apwyntiad wyneb yn wyneb ag Ymgynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr ac ystod o staff Cymorth Myfyrwyr eraill.

Bydd mannau astudio yn parhau i fod ar agor i fyfyrwyr nad oes ganddynt fynediad at fannau astudio addas yn eu llety. Cewch ragor o wybodaeth yma 

Er diogelwch pawb, staff, myfyrwyr a'n cymunedau, ac yn arbennig er diogelwch y rhai sydd â gwendidau iechyd, rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol, oni bai eu bod wedi'u heithrio neu yn unol â chyfarwyddyd yr asesiad risg gweithgaredd.

Wrth gwrs, gellir tynnu gorchuddion wyneb wrth fwyta ac yfed, tra mewn swyddfeydd a cherbydau deiliadaeth sengl neu wrth ddysgu.

Cofiwch fod rhai pobl wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Rydym yn annog pobl sydd wedi'u heithrio i gario cerdyn eithrio neu fathodyn yn lle.

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn helpu i amddiffyn nid yn unig ein hunain ond hefyd yn helpu i ddiogelu eraill a allai fod mewn mwy o risg o'r firws hwn. Bydd polisi'r Brifysgol ar orchuddion wyneb yn cael ei adolygu'n barhaus a gall newid yn ystod y flwyddyn.

Os oes angen i chi hunan-ynysu byddwch yn gallu defnyddio’r adnoddau ar-lein i barhau â’ch cwrs nes eich bod chi’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb eto.

Bydd myfyrwyr presennol eisoes yn gyfarwydd â'r Ap Cofrestru https://yma.bangor.ac.uk a ddefnyddir fel arfer gan y Brifysgol i fonitro presenoldeb mewn darlithoedd at ddibenion gwella ymgysylltiad a chyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol. Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i'r Ap hwn fel y gallwn adnabod eich cysylltiadau agos yn gyflym os byddwch chi neu gyd-fyfyriwr yr ydych wedi cael cysylltiad agos a hwy yn cael canlyniad Covid-19 positif.

I gefnogi'r gwaith o olrhain cysylltiadau byddwn yn casglu data trwy'r ap, a phan ofynnir i ni wneud hynny byddwn yn rhannu data â system Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru ar sail y cofnod presenoldeb a gawn gennych wrth i chi fynychu ein digwyddiadau yn ogystal â mathau eraill o wybodaeth arall ar gais y tîm olrhain ar y pryd.

Sylwch, nid yn unig y byddwn yn defnyddio’r Ap mewn darlithoedd ond yn ystod cyfnod y pandemig byddwn hefyd yn ei ddefnyddio ar adegau eraill mewn lleoliadau academaidd ac anacademaidd. Byddwch yn barod i nodi'r cod PIN yn yr URL uchod pryd bynnag y gofynnir ichi wneud hynny - bydd hyn yn eich cadw chi a'ch cyd-fyfyrwyr yn ddiogel.

Yn seiliedig ar y data rydych chi'n ei ddarparu, byddwn ni'n gallu gweld yn gyflym gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ein darlithoedd a'n digwyddiadau. Pan ofynnir i ni wneud hynny gan Iechyd Cyhoeddus Cymru o dan y system Track, Trace and Protect byddwn yn rhannu'r data hwn, ynghyd â'ch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt.

Na, mae’n ddrwg gennym, nid yw hwn yn opsiwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod yr holl gynnwys craidd ar gael ar-lein i’w ddefnyddio lle na all myfyrwyr fod ar y campws oherwydd Covid 19.

Mae hyn er mwyn amddiffyn myfyrwyr rhag colli elfennau o’u rhaglen os na allant fynychu’r campws am gyfnod byr neu os na ellir cyflwyno rhannau o’r rhaglen, fel darlithoedd mawr, ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol.

Mae cryfderau allweddol Prifysgol Bangor o amgylch ein cymuned a’r ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth a gynigiwn.

Felly, byddwn yn disgwyl ichi sicrhau eich bod ar gael i gymryd rhan mewn cymaint o’r cymorth, y ddarpariaeth a’r gweithgareddau ar y campws â phosib.

Mae Cronfa Caledi Ddigidol ar gael ar gyfer myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd sydd yn gymwys. Mae’r gronfa hon yn darparu cefnogaeth ar gyfer costau annisgwyl na all myfyrwyr eu talu. Cysylltwch â moneysupport@bangor.ac.uk am wybodaeth.

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod yn ailagor ein adeiladu a gwasanaethau llyfrgell

Am fwy o wybodaeth, ewch at ein tudalennau Cwestiynau a Ofynnwyd yn Aml (FAQ). Os nad yw eich cwestiwn wedi ei restri, cysylltwch â ni drwy ein gwasanaeth Holi’r Llyfrgell neu e-bostiwch ni at llyfrgell@bangor.ac.uk.

Nodwch – Bydd rhaid cyflawni pob gwasanaeth a threfniadau gweithio yn unol â chanllawiau a chyngor y llywodraeth a’r Brifysgol. Gan hynny, gall argaeledd gwasanaethau ac adeiladau newid ar fyr-rybudd.

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn adeiladau’r llyfrgell bob amser (oni bai eich bod yn eithriedig).

 

Byw yn Neuaddau’r Brifysgol

Ydy.

Os oes rhaid i’r campws gloi i lawr ac na allwch ddefnyddio’ch llety, ni fydd yn rhaid i chi dalu.

Byddwch yn rhydd i deithio, ar yr amod bod teithio o’r fath yn unol â chyngor y Llywodraeth. Ni fydd y Brifysgol yn gosod unrhyw gyfyngiadau.

 

Mae Campws Byw yn cynllunio rhaglen ar-lein o weithgareddau cymdeithasol. Byddwch wrth gwrs yn gallu trefnu eich gweithgareddau cymdeithasol eich hun wyneb yn wyneb â’r myfyrwyr eraill yn eich fflat gan y byddant yn rhan o’ch ‘cartref’.

Byddwch chi’n hunan-ynysu yn eich ystafell. Dylech roi gwybod i staff y Neuaddau ar unwaith drwy ebostio cymorthcovid@bangor.ac.uk ac yna byddwn yn eich cefnogi i sicrhau eich bod yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch, gan gynnwys cyflenwadau o fwyd. Bydd y gefnogaeth yma hefyd ar gael i fyfyrwyr Bangor yn Neuadd Snowdon, Wrecsam.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?