Cwestiynau Cyffredin am Covid-19 (Coronafeirws) a'r Brifysgol

Cwestiynau Cyffredinol am y Brifysgol

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gymorth lle bynnag y mae nhw, bydd yr holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael ar-lein. Yn ogystal, bydd myfyrwyr ar y campws yn gallu gwneud apwyntiad wyneb yn wyneb ag Ymgynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr ac ystod o staff Cymorth Myfyrwyr eraill.

Bydd mannau astudio yn parhau i fod ar agor i fyfyrwyr nad oes ganddynt fynediad at fannau astudio addas yn eu llety. Cewch ragor o wybodaeth yma 

Rydym yn darparu profiad Dysgu Cyfunol i chi. Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl:

  • Bydd sesiynau byw ar y campws fel seminarau, sesiynau ymarferol a thiwtorialau yn cael eu cyflwyno mewn grwpiau bach fel eich bod chi’n gallu pellhau’n gymdeithasol. Bydd maint y grwpiau yn dibynnu ar y mesurau pellhau cymdeithasol sydd ar waith ar y pryd.
  • Lle mae’n briodol, mae staff hefyd yn gweithio ar ddarparu sesiynau ymarferol ar-lein, gan gynnwys defnyddio meddalwedd arloesol mewn labordy.
  • Byddwch yn derbyn sesiynau darlith “arferol” ar-lein. Efallai bod y rhain wedi’u recordio neu efallai’n fyw. Yn ogystal, mae staff yn gweithio ar ffyrdd arloesol a chyffrous newydd o addysgu, megis sesiynau byr wedi’u recordio, bydd yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i ddatblygu cymunedau dysgu gyda chyd-fyfyrwyr a phrofiadau dysgu o ansawdd uchel.
  • Bydd eich dysgu hunangyfeiriedig hefyd yn rhan o’ch rhaglen, fel sy’n digwydd fel arfer. (e.e., darllen, paratoi ar gyfer aseiniadau, gwylio adnoddau fideo eraill, gweithio gyda’ch cyd-fyfyrwyr ar weithgareddau dysgu).

Bydd faint o’ch rhaglen sydd yn cael ei ddarparu’n fyw ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar nifer o bethau. Yn gyntaf faint o’ch cwrs penodol sy’n cynnwys darlithoedd mawr, seminarau, gwaith ymarferol a gwaith maes. Ac yn ail ar y rheolau a’r canllawiau sy’n ymwneud â Covid 19 y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw wrth inni fynd trwy’r flwyddyn academaidd. Rydym yn ceisio sicrhau bod gennym yr hyblygrwydd i gynyddu faint o addysgu byw sydd ar y campws pan allwn.

Mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r bwrdd iechyd lleol i fonitro profion sy’n bositif am Covid 19 ymhlith myfyrwyr a staff. Mae gennym gynlluniau cadarn ar waith i ymateb i unrhyw gynnydd pryderus mewn achosion. Mae Covid 19 yn bresennol ym mhob cymuned a dyma pam yr ydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gydymffurfio â'r rheolau a gwneud eich rhan i helpu i leihau lledaeniad y feirws.

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, rhaid i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo
gorchuddion wyneb yn adeiladau'r brifysgol.

Mae rhesymau dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb wedi eu nodi yng
nghanllawiau Llywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys:

  • Y rhai na allant roi gorchudd wyneb amdanynt, eu gwisgo na'u tynnu oherwydd salwch corfforol neu feddyliol / rhesymau'n ymwneud ag anabledd
  • Y rhai y byddai rhoi gorchudd wyneb amdanynt, ei wisgo neu'i dynnu'n peri trallod mawr iddynt
  • Rhoi cymorth i rywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
  • Er mwyn gwarchod rhag niwed neu anaf, neu risg o niwed neu anaf, i chi'ch hun neu i eraill er mwyn gwarchod rhag anaf, neu i ddianc rhag risg o niwed
  • Bwyta neu yfed
  • Cymryd meddyginiaeth

Nid oes unrhyw ofyniad i bobl ddarparu prawf eu bod wedi'u heithrio rhag gwisgo
gorchudd wyneb, ond efallai yr hoffent lawrlwytho e-gerdyn o Gov.uk y gellir ei
ddefnyddio o'u ffôn.

Yn ystod darlithoedd a seminarau, mae angen i fyfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb,
ond efallai na fydd angen i ddarlithwyr a hyfforddwyr wneud hynny gan fod mesurau
lliniaru eraill yn eu lle, fel cyflwyno o bellter dros 2 fetr neu o'r tu ôl i orchudd/sgrin
persbecs. Nid yw'n ofynnol i staff mewn swyddfeydd ag un yn unig ynddynt, a
mannau tebyg, wisgo gorchudd wyneb. Ni ddisgwylir i fyfyrwyr yn eu cartref eu
hunain wisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, efallai na fydd angen gwisgo gorchuddion
wyneb ar gyfer rhai gweithgareddau gwyddonol lle byddai'r rhain yn peri mwy o risg.
Bydd gofynion yn cael eu nodi o fewn gweithdrefnau labordy.

Caiff myfyrwyr ac aelodau staff eu hannog yn gryf i fod yn ystyriol o eraill a all fod â
chyflyrau iechyd, ac i wisgo gorchuddion wyneb yn adeiladau'r Brifysgol.

Os oes angen i chi hunan-ynysu byddwch yn gallu defnyddio’r adnoddau ar-lein i barhau â’ch cwrs nes eich bod chi’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb eto.

Bydd myfyrwyr presennol eisoes yn gyfarwydd â'r Ap Cofrestru https://yma.bangor.ac.uk a ddefnyddir fel arfer gan y Brifysgol i fonitro presenoldeb mewn darlithoedd at ddibenion gwella ymgysylltiad a chyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol. Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i'r Ap hwn fel y gallwn adnabod eich cysylltiadau agos yn gyflym os byddwch chi neu gyd-fyfyriwr yr ydych wedi cael cysylltiad agos a hwy yn cael canlyniad Covid-19 positif.

I gefnogi'r gwaith o olrhain cysylltiadau byddwn yn casglu data trwy'r ap, a phan ofynnir i ni wneud hynny byddwn yn rhannu data â system Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru ar sail y cofnod presenoldeb a gawn gennych wrth i chi fynychu ein digwyddiadau yn ogystal â mathau eraill o wybodaeth arall ar gais y tîm olrhain ar y pryd.

Sylwch, nid yn unig y byddwn yn defnyddio’r Ap mewn darlithoedd ond yn ystod cyfnod y pandemig byddwn hefyd yn ei ddefnyddio ar adegau eraill mewn lleoliadau academaidd ac anacademaidd. Byddwch yn barod i nodi'r cod PIN yn yr URL uchod pryd bynnag y gofynnir ichi wneud hynny - bydd hyn yn eich cadw chi a'ch cyd-fyfyrwyr yn ddiogel.

Yn seiliedig ar y data rydych chi'n ei ddarparu, byddwn ni'n gallu gweld yn gyflym gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ein darlithoedd a'n digwyddiadau. Pan ofynnir i ni wneud hynny gan Iechyd Cyhoeddus Cymru o dan y system Track, Trace and Protect byddwn yn rhannu'r data hwn, ynghyd â'ch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt.

Na, mae’n ddrwg gennym, nid yw hwn yn opsiwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod yr holl gynnwys craidd ar gael ar-lein i’w ddefnyddio lle na all myfyrwyr fod ar y campws oherwydd Covid 19.

Mae hyn er mwyn amddiffyn myfyrwyr rhag colli elfennau o’u rhaglen os na allant fynychu’r campws am gyfnod byr neu os na ellir cyflwyno rhannau o’r rhaglen, fel darlithoedd mawr, ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol.

Mae cryfderau allweddol Prifysgol Bangor o amgylch ein cymuned a’r ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth a gynigiwn.

Felly, byddwn yn disgwyl ichi sicrhau eich bod ar gael i gymryd rhan mewn cymaint o’r cymorth, y ddarpariaeth a’r gweithgareddau ar y campws â phosib.

Mae Cronfa Caledi Ddigidol ar gael ar gyfer myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd sydd yn gymwys. Mae’r gronfa hon yn darparu cefnogaeth ar gyfer costau annisgwyl na all myfyrwyr eu talu. Cysylltwch â moneysupport@bangor.ac.uk am wybodaeth.

Mae Offer Amddiffyn Personol (PPE) a gorchuddion wyneb yn ddwy eitem wahanol. Bydd y Brifysgol yn darparu PPE ar gyfer y gweithgareddau hynny y mae angen eu defnyddio, megis rhyngweithio agos a gwaith labordy. Bydd yr angen am PPE yn cael ei nodi mewn asesiadau risg neu brotocolau unigol. Yn unol ag argymhellion Llywodraeth Cymru, argymhellir defnyddio gorchuddion wyneb tair haen (golchadwy).

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod yn ailagor ein adeiladu a gwasanaethau llyfrgell

Am fwy o wybodaeth, ewch at ein tudalennau Cwestiynau a Ofynnwyd yn Aml (FAQ). Os nad yw eich cwestiwn wedi ei restri, cysylltwch â ni drwy ein gwasanaeth Holi’r Llyfrgell neu e-bostiwch ni at llyfrgell@bangor.ac.uk.

Nodwch – Bydd rhaid cyflawni pob gwasanaeth a threfniadau gweithio yn unol â chanllawiau a chyngor y llywodraeth a’r Brifysgol. Gan hynny, gall argaeledd gwasanaethau ac adeiladau newid ar fyr-rybudd.

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn adeiladau’r llyfrgell bob amser (oni bai eich bod yn eithriedig).

 

Byw yn Neuaddau’r Brifysgol

Ydy.

Os oes rhaid i’r campws gloi i lawr ac na allwch ddefnyddio’ch llety, ni fydd yn rhaid i chi dalu.

Bydd ystafell yn cael ei dyrannu i chi mewn fflat, bydd y myfyrwyr eraill yn y fflat yn dod yn ‘aelwyd’ i chi felly does dim angen i chi bellhau’n gymdeithasol oddi wrthynt. Bydd gennych eich cyfleusterau en-suite eich hun ond byddwch yn rhannu cyfleusterau cegin gyda’r myfyrwyr eraill yn eich fflat.

 

Byddwch yn rhydd i deithio, ar yr amod bod teithio o’r fath yn unol â chyngor y Llywodraeth. Ni fydd y Brifysgol yn gosod unrhyw gyfyngiadau.

 

Mae Campws Byw yn cynllunio rhaglen ar-lein o weithgareddau cymdeithasol. Byddwch wrth gwrs yn gallu trefnu eich gweithgareddau cymdeithasol eich hun wyneb yn wyneb â’r myfyrwyr eraill yn eich fflat gan y byddant yn rhan o’ch ‘cartref’.

Byddwch chi’n hunan-ynysu yn eich ystafell. Dylech roi gwybod i staff y Neuaddau ar unwaith drwy ebostio cymorthcovid@bangor.ac.uk ac yna byddwn yn eich cefnogi i sicrhau eich bod yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch, gan gynnwys cyflenwadau o fwyd. Bydd y gefnogaeth yma hefyd ar gael i fyfyrwyr Bangor yn Neuadd Snowdon, Wrecsam.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?