Cwestiynau Cyffredin am Covid-19 (Coronafeirws) a'r Brifysgol

Dychwelyd i'r campws

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod yn ailagor ein adeiladu a gwasanaethau llyfrgell

Am fwy o wybodaeth, ewch at ein tudalennau Cwestiynau a Ofynnwyd yn Aml (FAQ). Os nad yw eich cwestiwn wedi ei restri, cysylltwch â ni drwy ein gwasanaeth Holi’r Llyfrgell neu e-bostiwch ni at llyfrgell@bangor.ac.uk.

Nodwch – Bydd rhaid cyflawni pob gwasanaeth a threfniadau gweithio yn unol â chanllawiau a chyngor y llywodraeth a’r Brifysgol. Gan hynny, gall argaeledd gwasanaethau ac adeiladau newid ar fyr-rybudd.

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn adeiladau’r llyfrgell bob amser (oni bai eich bod yn eithriedig).

Oni bai bod gennych sesiwn orfodol ar y campws nad oes dewis amgen ar-lein ar gael ar ei chyfer, yna nid yw'n ofynnol i chi fod ar y campws ar gyfer eich astudiaethau. Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pan mae sesiynau ar y campws yn rhai gorfodol. Fodd bynnag, mae teithio am resymau addysgol yn cael ei ganiatáu a phe bai arnoch angen cael mynediad at adnoddau neu ddychwelyd i'r Brifysgol i astudio, neu i weithio, gallwch wneud hynny yn unol â chyngor y Llywodraeth.

Os nad ydych yn dychwelyd i Fangor, nid oes angen i chi wneud 'Cais i astudio oddi ar y campws' yn ystod y cyfnod hwn oni bai bod eich Ysgol wedi nodi hynny pan fo gofynion arbennig gan gyrff proffesiynol.

Cwestiynau Cyffredinol am y Brifysgol

Os oes gennych symptomau Coronafeirws ac yn dymuno archebu prawf Symptomatig Covid-19, dylech ffonio 03000 851480 ac yna bydd tîm y GIG yn cynnig amser a lleoliad addas i chi, lle bydd nyrs y GIG yn cynnal eich prawf PCR (adwaith cadwyn polymeras).

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dilyn eich canlyniad, y dylech ei dderbyn cyn pen 72 awr ar ôl eich prawf.

 

 

Os ydych wedi cael canlyniad prawf cadarnhaol am Covid-19 rhowch wybod i'r Brifysgol cyn gynted â phosibl yma https://apps.bangor.ac.uk/covid/

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gymorth lle bynnag y mae nhw, bydd yr holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael ar-lein. Yn ogystal, bydd myfyrwyr ar y campws yn gallu gwneud apwyntiad wyneb yn wyneb ag Ymgynghorwyr Anabledd, Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr ac ystod o staff Cymorth Myfyrwyr eraill.

Bydd mannau astudio yn parhau i fod ar agor i fyfyrwyr nad oes ganddynt fynediad at fannau astudio addas yn eu llety. Cewch ragor o wybodaeth yma 

O’r 10 Mawrth 2021, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’i ymdrechion i leihau lledaeniad Coronafeirws.

Os ydi tîm Profi / Olrhain / Diogelu yn cysylltu â chi yn dilyn cyswllt â phrawf positif, bydd rhaid i chi hunan-ynysu am o leiaf 10 diwrnod, ond byddwch yn cael cynnig prawf ar ddechrau eich cyfnod hunan-ynysu ac ar wythfed diwrnod eich cyfnod hunan-ynysu, hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Nid yw cymryd prawf yn golygu nad ydych i hunan-ynysu. Os ydi’r tîm yn cysylltu â chi bydd rhaid hunan-ynysu am 10 diwrnod, hyd yn oed os yw canlyniad y prawf yn negyddol. Mae hyn oherwydd gall gymryd 10 diwrnod i symptomau ddatblygu, neu i’r feirws ymddangos yn eich system.

Dylech ond gael prawf cofid os ydych chi’n datblygu symptomau. Fel cyswllt i achos ni fyddai canlyniad prawf negatif yn eich eithrio o’r gofyn i hunan ynysu am 10 diwrnod.

Mae ‘cyswllt’ yn berson sydd wedi bod yn agos at rywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 unrhyw bryd o 2 ddiwrnod cyn i’r unigolyn fod yn symptomatig hyd at 10 diwrnod o ddechrau’r symptomau (dyma pryd y maent yn heintus i eraill). Er enghraifft, gall cyswllt fod:

 • pobl sy'n treulio amser sylweddol yn yr un cartref â pherson sydd wedi profi'n bositif am COVID-19
 • partneriaid rhywiol
 • unigolyn sydd wedi cael cyswllt wyneb yn wyneb (o fewn un metr), gyda rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, gan gynnwys:
 • cael eu pesychu arno
 • cael sgwrs wyneb yn wyneb o fewn un metr
 • cael cyswllt corfforol croen-i-groen, neu
 • cyswllt o fewn un metr am funud neu fwy heb gyswllt wyneb yn wyneb
 • person sydd wedi bod o fewn 2 fetr i rywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 am fwy na 15 munud
 • rhywun sydd wedi teithio mewn cerbyd bach gyda rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 neu mewn cerbyd neu awyren fawr ger rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19

Os cawsoch eich nodi fel cyswllt agos rhaid i chi hunan-ynysu. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd Profi Olrhain Diogelu yn cysylltu â chi ac yn eich cynghori i hunan-ynysu am 10 diwrnod o'ch cyswllt â pherson positif Covid-19.

Pan fydd Olrheiniwr Cyswllt yn eich ffonio, byddant yn yn eich cynghori i hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf PCR cyn gynted â phosib, ac eto ar diwrnod 8. Os yw’r profion yn negyddol, bydd dal angen i chi hunan-ynysu am y 10 diwrnod.

Manylion llawn ar gael trwy’r wefan

O’r 10 Mawrth 2021, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’i ymdrechion i leihau lledaeniad Coronafeirws.

Os ydi tîm Profi / Olrhain / Diogelu yn cysylltu â chi yn dilyn cyswllt â phrawf positif, bydd rhaid i chi hunan-ynysu am o leiaf 10 diwrnod, ond byddwch yn cael cynnig prawf ar ddechrau eich cyfnod hunan-ynysu ac ar wythfed diwrnod eich cyfnod hunan-ynysu, hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Nid yw cymryd prawf yn golygu nad ydych i hunan-ynysu. Os ydi’r tîm yn cysylltu â chi bydd rhaid hunan-ynysu am 10 diwrnod, hyd yn oed os yw canlyniad y prawf yn negyddol. Mae hyn oherwydd gall gymryd 10 diwrnod i symptomau ddatblygu, neu i’r feirws ymddangos yn eich system.

Manylion archebu prawf yma:

https://apps.bangor.ac.uk/covid/

Os cawsoch eich hysbysu eich bod yn gyswllt â pherson sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer COVID-19, rhaid i chi hunan-ynysu yn eich preswylfa am 10 diwrnod o ddyddiad eich cyswllt diwethaf â nhw. Gallech gael dirwy os na fyddwch yn aros gartref ac yn hunan-ynysu os bydd Prawf, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi a'ch cyfarwyddo i wneud hynny.

Os cawsoch eich nodi fel cyswllt agos, dywedwch wrth eich Tiwtor ar unwaith eich bod yn hunanwahanu ac yn methu â mynychu grwpiau a darlithoedd personol ond yn gallu astudio o bell, a gofyn am ddysgu ar-lein ar FyMangor.

Arhoswch yn eich man preswyl am 10 diwrnod a dilynwch y canllawiau hunan-ynysu isod. Peidiwch â mynd i siopau, unrhyw adeilad arall yn y Brifysgol, gwaith, nac unrhyw fannau cyhoeddus, a pheidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus na thacsis.

Rydych mewn perygl o ddatblygu COVID-19 am y 10 diwrnod nesaf. Gan ein bod bellach yn gwybod y gall pobl fynd yn heintus hyd at 2 neu 3 ddiwrnod cyn i'r symptomau ddechrau, fe allech chi ledaenu'r afiechyd i eraill os na fyddwch chi'n hunan-ynysu.

Hyd yn oed os na fyddwch byth yn datblygu symptomau, gallwch ddal i gael eich heintio a phasio'r firws ymlaen heb yn wybod iddo.

Ni ddylech drefnu profion oni bai eich bod yn datblygu symptomau COVID-19. Y symptomau pwysicaf yw peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, colli, neu newid yn eich synnwyr arferol o flas neu arogl (anosmia).

Os nad oes gennych symptomau COVID-19, nid oes angen i bobl eraill yn eich cartref hunan-ynysu gartref gyda chi.

Cymerwch gamau i leihau lledaeniad posibl yr haint yn eich preswylfa: er enghraifft, golchwch eich dwylo yn aml am o leiaf 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr, neu defnyddiwch lanweithydd dwylo.

Os oes unrhyw un rydych chi'n byw gyda nhw'n glinigol fregus neu'n glinigol hynod fregus, cadwch draw oddi wrthyn nhw gymaint â phosib.

Ymarfer hylendid dwylo a resbiradol da: Golchwch eich dwylo yn aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad, sychwch yn drylwyr neu defnyddiwch lanweithydd dwylo. Ceisiwch osgoi cyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn a'ch ceg â dwylo heb eu golchi. Gorchuddiwch beswch a disian.

Mae llawer o bobl sy'n hunan-ynysu yn ei chael hi'n ddefnyddiol atgoffa eu hunain pam mae'r hyn maen nhw'n ei wneud mor bwysig. Mae rhai pobl yn cael eu heffeithio'n wael gan COVID-19, yn enwedig y rhai sy'n agored i niwed yn glinigol ac yn hynod fregus yn glinigol. Trwy aros adref, rydych chi'n amddiffyn bywydau eraill; eich ffrindiau, teulu a'r gymuned ehangach, yn ogystal â sicrhau nad yw'r GIG yn cael ei lethu.

 

Os ydych chi'n gyswllt â pherson sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, ond nad oes gennych symptomau, nid oes angen i bobl eraill sy'n byw gyda chi hunan-ynysu a dylent ddilyn y canllawiau cyffredinol. Dylech ymarfer hylendid da a cheisio lleihau cyswllt agos cymaint â phosibl.

Os byddwch chi'n datblygu symptomau COVID-19, dylech drefnu i gael prawf i weld a oes gennych COVID-19. Os ydych chi'n byw gyda phobl eraill, bydd angen iddyn nhw ddechrau hunan-ynysu gartref/preswylfa wrth i chi aros am ganlyniad eich prawf. Dilynwch y Canllawiau Aros yn y Cartref: canllawiau aros gartref i aelwydydd â choronafeirws posibl neu wedi'i gadarnhau.

Bydd hunan-ynysu gartref am y cyfnod o 10 diwrnod yn helpu i amddiffyn eich teulu, ffrindiau a'r GIG. Gall hunan-ynysu gartref fel hyn hefyd amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, trwy leihau'r siawns o ail don o COVID-19 yn y gymuned ehangach.

 

Rydym yn darparu profiad Dysgu Cyfunol i chi. Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl:

 • Bydd sesiynau byw ar y campws fel seminarau, sesiynau ymarferol a thiwtorialau yn cael eu cyflwyno mewn grwpiau bach fel eich bod chi’n gallu pellhau’n gymdeithasol. Bydd maint y grwpiau yn dibynnu ar y mesurau pellhau cymdeithasol sydd ar waith ar y pryd.
 • Lle mae’n briodol, mae staff hefyd yn gweithio ar ddarparu sesiynau ymarferol ar-lein, gan gynnwys defnyddio meddalwedd arloesol mewn labordy.
 • Byddwch yn derbyn sesiynau darlith “arferol” ar-lein. Efallai bod y rhain wedi’u recordio neu efallai’n fyw. Yn ogystal, mae staff yn gweithio ar ffyrdd arloesol a chyffrous newydd o addysgu, megis sesiynau byr wedi’u recordio, bydd yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i ddatblygu cymunedau dysgu gyda chyd-fyfyrwyr a phrofiadau dysgu o ansawdd uchel.
 • Bydd eich dysgu hunangyfeiriedig hefyd yn rhan o’ch rhaglen, fel sy’n digwydd fel arfer. (e.e., darllen, paratoi ar gyfer aseiniadau, gwylio adnoddau fideo eraill, gweithio gyda’ch cyd-fyfyrwyr ar weithgareddau dysgu).

Bydd faint o’ch rhaglen sydd yn cael ei ddarparu’n fyw ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar nifer o bethau. Yn gyntaf faint o’ch cwrs penodol sy’n cynnwys darlithoedd mawr, seminarau, gwaith ymarferol a gwaith maes. Ac yn ail ar y rheolau a’r canllawiau sy’n ymwneud â Covid 19 y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw wrth inni fynd trwy’r flwyddyn academaidd. Rydym yn ceisio sicrhau bod gennym yr hyblygrwydd i gynyddu faint o addysgu byw sydd ar y campws pan allwn.

Mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r bwrdd iechyd lleol i fonitro profion sy’n bositif am Covid 19 ymhlith myfyrwyr a staff. Mae gennym gynlluniau cadarn ar waith i ymateb i unrhyw gynnydd pryderus mewn achosion. Mae Covid 19 yn bresennol ym mhob cymuned a dyma pam yr ydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gydymffurfio â'r rheolau a gwneud eich rhan i helpu i leihau lledaeniad y feirws.

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod rhai ardaloedd gyda chyfyngiadau teithio oherwydd Covid 19. O ran y dull addysgu dros y flwyddyn academaidd nesaf, fe fydd y cyrsiau yn cael eu darparu drwy ddysgu cyfunol. Bydd rhan fwyaf o’r cyrsiau yn cynnwys presenoldeb ar y campws mewn seminarau neu mewn sesiynau sgiliau ymarferol, yn ogystal â dysgu a seminarau ar-lein. Bydd faint o amser dysgu sy’n digwydd ar y campws yn ddibynnol ar eich cwrs a'ch blwyddyn astudio.
 
Os ydych chi yn byw yn y DU a ddim yn dymuno teithio i’r Brifysgol yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau sydd wedi eu gosod gan y Llywodraeth, rydym yn eich cynghori i gysylltu â’ch Ysgol academaidd i drafod eich opsiynau. I’r rhai ohonoch sydd yn dymuno teithio, bydd y Brifysgol yn cefnogi eich penderfyniad, a gallwn gynnig Llety mewn Neuadd yn gynnar os dymunwch, i chi gael hunan-ynysu. Rydym yn gofyn i bob myfyriwr sydd yn teithio i fod yn ymwybodol o symptomau Covid 19 ac i beidio teithio ac i gael prawf os oes gennych unrhyw bryderon.
 

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, rhaid i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo
gorchuddion wyneb yn adeiladau'r brifysgol.

Mae rhesymau dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb wedi eu nodi yng
nghanllawiau Llywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys:

 • Y rhai na allant roi gorchudd wyneb amdanynt, eu gwisgo na'u tynnu oherwydd salwch corfforol neu feddyliol / rhesymau'n ymwneud ag anabledd
 • Y rhai y byddai rhoi gorchudd wyneb amdanynt, ei wisgo neu'i dynnu'n peri trallod mawr iddynt
 • Rhoi cymorth i rywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
 • Er mwyn gwarchod rhag niwed neu anaf, neu risg o niwed neu anaf, i chi'ch hun neu i eraill er mwyn gwarchod rhag anaf, neu i ddianc rhag risg o niwed
 • Bwyta neu yfed
 • Cymryd meddyginiaeth

Nid oes unrhyw ofyniad i bobl ddarparu prawf eu bod wedi'u heithrio rhag gwisgo
gorchudd wyneb, ond efallai yr hoffent lawrlwytho e-gerdyn o Gov.uk y gellir ei
ddefnyddio o'u ffôn.

Yn ystod darlithoedd a seminarau, mae angen i fyfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb,
ond efallai na fydd angen i ddarlithwyr a hyfforddwyr wneud hynny gan fod mesurau
lliniaru eraill yn eu lle, fel cyflwyno o bellter dros 2 fetr neu o'r tu ôl i orchudd/sgrin
persbecs. Nid yw'n ofynnol i staff mewn swyddfeydd ag un yn unig ynddynt, a
mannau tebyg, wisgo gorchudd wyneb. Ni ddisgwylir i fyfyrwyr yn eu cartref eu
hunain wisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, efallai na fydd angen gwisgo gorchuddion
wyneb ar gyfer rhai gweithgareddau gwyddonol lle byddai'r rhain yn peri mwy o risg.
Bydd gofynion yn cael eu nodi o fewn gweithdrefnau labordy.

Caiff myfyrwyr ac aelodau staff eu hannog yn gryf i fod yn ystyriol o eraill a all fod â
chyflyrau iechyd, ac i wisgo gorchuddion wyneb yn adeiladau'r Brifysgol.

Os oes angen i chi hunan-ynysu byddwch yn gallu defnyddio’r adnoddau ar-lein i barhau â’ch cwrs nes eich bod chi’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau wyneb yn wyneb eto.

Bydd myfyrwyr presennol eisoes yn gyfarwydd â'r Ap Cofrestru https://yma.bangor.ac.uk a ddefnyddir fel arfer gan y Brifysgol i fonitro presenoldeb mewn darlithoedd at ddibenion gwella ymgysylltiad a chyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol. Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i'r Ap hwn fel y gallwn adnabod eich cysylltiadau agos yn gyflym os byddwch chi neu gyd-fyfyriwr yr ydych wedi cael cysylltiad agos a hwy yn cael canlyniad Covid-19 positif.

I gefnogi'r gwaith o olrhain cysylltiadau byddwn yn casglu data trwy'r ap, a phan ofynnir i ni wneud hynny byddwn yn rhannu data â system Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru ar sail y cofnod presenoldeb a gawn gennych wrth i chi fynychu ein digwyddiadau yn ogystal â mathau eraill o wybodaeth arall ar gais y tîm olrhain ar y pryd.

Sylwch, nid yn unig y byddwn yn defnyddio’r Ap mewn darlithoedd ond yn ystod cyfnod y pandemig byddwn hefyd yn ei ddefnyddio ar adegau eraill mewn lleoliadau academaidd ac anacademaidd. Byddwch yn barod i nodi'r cod PIN yn yr URL uchod pryd bynnag y gofynnir ichi wneud hynny - bydd hyn yn eich cadw chi a'ch cyd-fyfyrwyr yn ddiogel.

Yn seiliedig ar y data rydych chi'n ei ddarparu, byddwn ni'n gallu gweld yn gyflym gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ein darlithoedd a'n digwyddiadau. Pan ofynnir i ni wneud hynny gan Iechyd Cyhoeddus Cymru o dan y system Track, Trace and Protect byddwn yn rhannu'r data hwn, ynghyd â'ch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt.

Rydym yn bwriadu sicrhau bod cynnwys ar-lein ar gael am y flwyddyn gyfan felly os na allwch fod ar y campws oherwydd Covid 19 byddwch yn dal i allu parhau â’ch astudiaethau.

Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi ymrwymo i gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar eich cwrs, gan gynnwys ar y campws.

Na, mae’n ddrwg gennym, nid yw hwn yn opsiwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod yr holl gynnwys craidd ar gael ar-lein i’w ddefnyddio lle na all myfyrwyr fod ar y campws oherwydd Covid 19.

Mae hyn er mwyn amddiffyn myfyrwyr rhag colli elfennau o’u rhaglen os na allant fynychu’r campws am gyfnod byr neu os na ellir cyflwyno rhannau o’r rhaglen, fel darlithoedd mawr, ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol.

Mae cryfderau allweddol Prifysgol Bangor o amgylch ein cymuned a’r ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth a gynigiwn.

Felly, byddwn yn disgwyl ichi sicrhau eich bod ar gael i gymryd rhan mewn cymaint o’r cymorth, y ddarpariaeth a’r gweithgareddau ar y campws â phosib.

Rydym wedi ymgynghori â Chymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain ac maent wedi dweud y canlynol wrthym:

'Ein safbwynt ni yw nad yw profion PCR ac LFD yn amharu ar yr ympryd, a dyma farn y mwyafrif llethol o ysgolheigion Islamaidd. Ynghlwm mae ffeithlun yr ydym wedi'i lunio.' 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall pob myfyriwr prifysgol ddychwelyd ar gyfer dysgu cyfunol yn ystod tymor yr haf.

Bydd addysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau ym Mhrifysgol Bangor o ddydd Llun 12 Ebrill.

Os ydych yn bwriadu dychwelyd i Fangor o dramor, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am yr wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau teithio.

Mae rheolau llym mewn grym mewn perthynas â theithio rhyngwladol, gan gynnwys gofynion o ran hunanynysu a chael profion. Bydd swyddogion iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn gwirio bod y rheolau hyn yn cael eu dilyn. Mae'n bwysig iawn eich bod yn dilyn y rheolau hyn.

Caiff y rheoliadau eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd – gwiriwch y sefyllfa ddiweddaraf mewn da bryd cyn eich dyddiad teithio arfaethedig. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran Cwestiynau Cyffredin Rhyngwladol yma.

Mae gwybodaeth ddefnyddiol i’w chael ar y tudalennau gwe canlynol:

 

Bydd ein clybiau a’n cymdeithasau chwaraeon yn rhedeg o fis Medi. Byddwn yn gwneud y gorau o’r gofod awyr agored ar garreg ein drws i gynnig rhaglen o weithgareddau chwaraeon a chyffredinol drwy gadw pellter cymdeithasol, yn ogystal â chynnig darpariaeth ar-lein.

Mae Cronfa Caledi Ddigidol ar gael ar gyfer myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd sydd yn gymwys. Mae’r gronfa hon yn darparu cefnogaeth ar gyfer costau annisgwyl na all myfyrwyr eu talu. Cysylltwch â moneysupport@bangor.ac.uk am wybodaeth.

Mae Offer Amddiffyn Personol (PPE) a gorchuddion wyneb yn ddwy eitem wahanol. Bydd y Brifysgol yn darparu PPE ar gyfer y gweithgareddau hynny y mae angen eu defnyddio, megis rhyngweithio agos a gwaith labordy. Bydd yr angen am PPE yn cael ei nodi mewn asesiadau risg neu brotocolau unigol. Yn unol ag argymhellion Llywodraeth Cymru, argymhellir defnyddio gorchuddion wyneb tair haen (golchadwy).

Byw yn Neuaddau’r Brifysgol

Ydy.

Os oes rhaid i’r campws gloi i lawr ac na allwch ddefnyddio’ch llety, ni fydd yn rhaid i chi dalu.

Bydd ystafell yn cael ei dyrannu i chi mewn fflat, bydd y myfyrwyr eraill yn y fflat yn dod yn ‘aelwyd’ i chi felly does dim angen i chi bellhau’n gymdeithasol oddi wrthynt. Bydd gennych eich cyfleusterau en-suite eich hun ond byddwch yn rhannu cyfleusterau cegin gyda’r myfyrwyr eraill yn eich fflat.

 

Byddwch yn rhydd i deithio, ar yr amod bod teithio o’r fath yn unol â chyngor y Llywodraeth. Ni fydd y Brifysgol yn gosod unrhyw gyfyngiadau.

 

Mae Campws Byw yn cynllunio rhaglen ar-lein o weithgareddau cymdeithasol. Byddwch wrth gwrs yn gallu trefnu eich gweithgareddau cymdeithasol eich hun wyneb yn wyneb â’r myfyrwyr eraill yn eich fflat gan y byddant yn rhan o’ch ‘cartref’.

Byddwch chi’n hunan-ynysu yn eich ystafell. Dylech roi gwybod i staff y Neuaddau ar unwaith drwy ebostio cymorthcovid@bangor.ac.uk ac yna byddwn yn eich cefnogi i sicrhau eich bod yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch, gan gynnwys cyflenwadau o fwyd. Bydd y gefnogaeth yma hefyd ar gael i fyfyrwyr Bangor yn Neuadd Snowdon, Wrecsam.