Bydwreigiaeth BM (Anrhydedd)

Cod UCASB720
CymhwysterBM (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

BFI_Accredited

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Gwybodaeth i Brifysgolion a Myfyrwyr ynghylch y goblygiadau i'r newidiadau i Gynllun Bwrsariaethau Addysg Iechyd GIG Cymru 2017/18.

Cefndir y cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i gofrestru a gweithredu fel bydwraig a chael Gradd Anrhydedd mewn Bydwreigiaeth.

Byddwch yn cael cyfle i gael profiad clinigol mewn unedau mamolaeth sy’n cynnig gofal i ferched beichiog a’u teuluoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda thimau bydwreigiaeth yn y gymuned a darparu gofal parhaus.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Mae gennym hanes maith o hyfforddi bydwragedd i safon uchel.
 • Mae Prifysgol Bangor wedi ei gosod yn 1af yng Nghymru ac yn 3ydd ym Mhrydain am Nyrsio (Complete University Guide 2017).
 • Nod y cwrs yw helpu i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen i ymarfer bydwreigiaeth i safon uchel.
 • Mae’r darparwyr bydwreigiaeth glinigol yn rhoi cyfleoedd amrywiol a chyffrous i chi weithio gyda mentoriaid yn y gymuned ac mewn ysbytai.
 • Ma ffioedd y cwrs yn cael eu talu gan gig ynghyd â mynediad i gynllun Bwrsariaeth y gig – gweler http://www.wales.nhs.uk/siteplus/829/page/36092
 • Mae gwyliau blynyddol wedi eu pennu ymlaen llaw ar gyfer y cwrs.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Mae'r cwrs wedi ei seilio ar egwyddorion sylfaenol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth sy’n pennu’r athroniaeth a’r gwerthoedd sy’n sail i'r gofynion ar gyfer cael eich derbyn i'r rhan bydwreigiaeth o'r gofrestr broffesiynol:

 • Darparu gofal sy’n canolbwyntio ar ferched
 • Ymrwymiadau moesegol a chyfreithiol
 • Parch tuag at unigolion a chymunedau
 • Ansawdd a rhagoriaeth mewn gofal bydwreigiaeth
 • Dysgu Gydol Oes
 • Natur a chyd-destun cyfnewidiol ymarfer bydwreigiaeth
 • Ymarfer a dysgu wedi ei seilio ar dystiolaeth

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Bydwreigiaeth.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gofynion Mynediad

Mynediad yn 2017 (tariff newydd UCAS ar gyfer cyrsiau yn cychwyn ym Medi 2017):

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn pennu gofynion Derbyn i ymgeiswyr, yn cynnwys dangos eu bod mewn iechyd da ac o gymeriad da. Bydd yr Ysgol yn mynnu bod ymgeiswyr yn cydymffurfio â safonau iechyd galwedigaethol a gwiriadau’r DBS. Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gyflawni gofynion mynediad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer llythrennedd a rhifedd lefel 3. Y rhain fel rheol fydd cymhwyster TGAU mewn Mathemateg a Chymraeg neu Saesneg (graddau A i C) neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny mewn sgiliau allweddol rhifedd a chyfathrebu.

Gofynion academaidd:

 • 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3*.Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Dylai ymgeiswyr sydd wedi cyflawni’r cymwysterau uchod dros 5 mlynedd neu fwy yn ôl brofi eu bod wedi astudio ar lefel briodol yn ddiweddar.

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Fel arfer gellir defnyddio pob cymhwyster lefel 3 (e.e. GCE, Lefel A ac AS, VCEs a Sgiliau Allweddol) i gyfrif cyfanswm eich pwyntiau.

Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Cymwysterau nad ydynt yn y fframwaith tariff

 • Bagloriaeth Gymreig:
  Rydym yn derbyn diploma llawn y Bagloriaeth Gymreig sy’n cyfateb a 120 o bwyntiau tariff UCAS.
 • Bagloriaeth Ryngwladol:
  Fel rheol, dylech fod wei cael y diploma llawn a gall cynigion amrywio yn ôl y cwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano.
 • Cyrsiau Mynediad a Mynediad hŷn
  Rydym yn croesawu eich cais os ydych yn gwneud cwrs Mynediad cydnabyddedig. Rydym hefyd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hyn eraill sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn: 01248 382017

Sut i Ymgeisio

Please read the general information below titled How to Apply through UCAS.

Here is additional information about the application process from the School of Healthcare Sciences: The Midwifery course code is course code B720 and there are no other application forms to complete. You will be notified via UCAS if you have been selected for interview or not. UCAS provides great deal of information including information on academic tariff/credit if you are unsure whether you meet our minimum academic entry requirements.

If you have been successfully shortlisted you will be invited to one of the selection days, which are held in both Bangor and Wrexham. The site you are invited to for selection day does not necessarily reflect your placement location if offered a place on the course. The selection day will involve group interviews by lecturing and senior Health Board midwifery staff, written and numeracy tests under examination conditions and the opportunity to tour the School and meet current/former students. 

During the selection day the admissions team will need to confirm your identity. You will need to bring with you an original and a copy of a birth certificate, passport or driving licence plus two passport photos of yourself. You also need to bring along a completed character reference with you. The form and instructions can be downloaded here. The results of any outstanding results you are yet to receive will be verified via UCAS during Confirmation and Clearing in August.

If you have been accepted following interview please click here.

If you were declined an interview: please see a presentation that outlines reasons for being declined an interview. 

Following interview, if you were not offered a place: please see a presentation that outlines reasons for being declined a place on this occasion.  

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

e-bost: bydwreigiaeth@bangor.ac.uk neu Sheila Brown, ffôn: 01248 383 906
www.bangor.ac.uk/gwyddoraugofaliechyd

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad.

Addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf

Dewiswch brifysgol o’r radd flaenaf, sy’n cael ei chydnabod am ansawdd yr addysgu ac ymchwil. Mae Bangor ymhlith y 50 prifysgol gorau yn y DU (THE World University Rankings 2013–2014), a caiff ymchwil o’r radd flaenaf ei gynnal yma.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2017!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr -wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae canolfan chwaraeon Brailsford wedi ei hailddatblygu’n ddiweddar, mae llety newydd i fyfyrwyr wedi agor ym Mhentref Santes Fair.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2016.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf