Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymraeg BA (Anrhydedd)

Cod UCASQ562
CymhwysterBA (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol113 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Ni fu erioed adeg fwy cyffrous i astudio’r Gymraeg ym Mangor. Mewn meysydd mor amrywiol â’r cyfryngau, addysg, y gwasanaeth sifil, cysylltiadau cyhoeddus, byd cyfieithu a llywodraeth leol, y mae galw aruthrol am rai sydd â gradd dda yn y Gymraeg. Mae Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mangor wedi ymateb yn egnïol i’r alwad hon drwy greu cyrsiau diddorol a blaengar sy’n berthnasol i ofynion y byd modern. Iaith fyw y presennol yn hytrach na chrair o’r gorffennol yw’r Gymraeg ym Mangor. Yma cewch gyfle nid yn unig i astudio a mwynhau un o lenyddiaethau hynotaf y byd, ond cyfle hefyd i ddilyn modiwlau mwy ymarferol eu gogwydd a fydd yn baratoad ardderchog ar gyfer gyrfa a swydd.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Rydym yn cynnig dewis eang o fodiwlau, yn cynnwys meysydd blaengar fel medrau cyfieithu, ysgrifennu creadigol ac astudiaethau ffilm a theatr.
 • Mae gennym enw da o safbwynt safon ein haddysgu a gofal myfyrwyr.
 • Mae’r staff yn weithgar ym meysydd ymchwil, beirniadaeth lenyddol ac ysgrifennu creadigol.
 • Mae proffil uchel yr Ysgol a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at ei safonau yn golygu bod llawer o alw am ein myfyrwyr ni.
 • Gallwch barhau i astudio yn yr Ysgol hyd at lefel MA, MPhil a PhD.
 • Mae Bangor yn ddewis delfrydol os yw’r Gymraeg yn ail iaith i chi. Byddwn yn eich annog i ddatblygu’n siaradwr hyderus trwy gyfrwng dysgu mewn grwpiau bach a modiwlau arbennig.

Gofyn cwestiwn

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Cewch eich dysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau tiwtorial a gweithdai bob wythnos. Ar ben hynny byddwch yn gwneud traethodau, amrywiol ymarferion, gwaith darllen a pharatoi ar gyfer seminarau.

Mae'r asesiad yn gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau. Os ydych chi’n astudio cwrs gradd anrhydedd sengl, byddwch hefyd ym Mlwyddyn 3 yn gwneud traethawd hir ar bwnc y cytunwyd arno ymlaen llaw yn y flwyddyn olaf.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Os ydych chi’n dilyn cwrs gradd Cymraeg, byddwch yn astudio modiwlau gorfodol a gallwch ddilyn rhai dewisiadau ychwanegol yn y pwnc.

Blwyddyn 1

Iaith Gyntaf

Modiwlau gorfodol:

 • Modiwlau gorfodol:
 • Llên Gyfoes
 • Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol
 • Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol
 • Defnyddio’r Gymraeg
 • Llenyddiaeth y Cyfnod Modern Cynnar
 • Theatr Fodern Ewrop

Dewisiadau:

 • Gweithdy Creadigol
 • Sgriptio Teledu
 • Gwyddeleg Fodern
 • Amryw fodiwlau eraill

Ail Iaith

Modiwlau gorfodol:

 • Ysgrifennu Cymraeg
 • Cymraeg Llafar
 • Golwg ar Lenyddiaeth
 • Llên a Llun

Dewisiadau:

 • Dewisir modiwlau eraill o blith y rhai iaith gyntaf

Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3

Yn dibynnu ar eich union gwrs gradd, byddwch yn dilyn rhywfaint o fodiwlau gorfodol, ond gan adeiladu ar yr amrediad o fodiwlau sydd ar gael yn y flwyddyn gyntaf, cewch hefyd ddewis o blith  rhestr helaeth o fodiwlau yn eich ail a’ch trydedd flwyddyn.

Gallwch ddewis modiwlau ar wahanol fathau llenyddol …

 • Rhyddid y Nofel – golwg ar genre y nofel, o Daniel Owen i Dewi Prysor.
 • Y Theatr Gymraeg Fodern – o glasuron Saunders Lewis hyd at ddramâu cyfoes heriol Aled Jones Williams.
 • Barddoniaeth Fodern – o ‘Ymadawiad Arthur’ ramantaidd T. Gwynn Jones hyd at ‘Pam y Creodd Duw Grocrotjis?’ ddigrif-ddwys Gwyn Thomas.
 • Y Sgrin Fach Gymraeg – gan gynnwys cyfresi dramâu teledu pwerus Meic Povey a Siwan Jones.

Gallwch ddewis modiwlau o wahanol gyfnodau hanesyddol …

 • Canu Llys – golwg ar gonglfeini’r traddodiad barddol Cymraeg o gyfnod y Cynfeirdd Taliesin ac Aneirin hyd at y Gogynfeirdd.
 • Chwedlau’r Oesoedd Canol – cyflwyniad i ryddiaith ffantastig y Mabinogi a chwedlau Cymraeg sydd wedi cyrraedd pedwar ban byd.
 • Beirdd yr Uchelwyr – golwg ar waith y Cywyddwyr ac ar rai o’u prif genres fel mawl, marwnad a serch.
 • Dafydd ap Gwilym – cyfle i ganolbwyntio ar farddoniaeth un a ystyrir gan amryw’n fardd mwyaf yr iaith Gymraeg erioed!
 • Llên a Chymdeithas 1500-1800 – cyfle i drin a thrafod gweithiau dylanwadol meistri rhyddiaith fel Morgan Llwyd ac Ellis Wynne.
 • Llenyddiaeth Gymraeg America – cyfle i astudio llên Gymraeg o gyfandir arall ymhell y tu hwnt i ffiniau daearyddol Cymru.

 Cewch gyfle i drin yr iaith yn ymarferol …

 • Ymarfer Ysgrifennu – cyfle i gryfhau eich sgiliau ysgrifenedig ac ymarfer gwahanol gyweiriau ieithyddol.
 • Medrau Cyfieithu – cyfle i ddatblygu sgiliau hynod ddefnyddiol ar gyfer gweithle’r Gymru gyfoes.

Cewch gyfle i drin yr iaith yn hanesyddol ac yn wleidyddol …

 • Datlygiad yr Iaith – twf a datblygiad yr iaith Gymraeg a’i hanes o’i chyfnodau cynharaf hyd at ymgyrychoedd Cymdeithas yr Iaith yn ail hanner yr ugeinfed ganrif.

A chewch gyfle i drin yr iaith yn greadigol …

 • Gweithdy Rhyddiaith – cyfle i ddatblygu ffolio o weithiau rhyddiaith creadigol.
 • Gweithdy Cynganeddu – os am ennill y Gadair Genedlaethol, dyma’r modiwl i chi!
 • Gweithdy Barddoniaeth – cyfle i ddatblygu portffolio o gerddi rhydd.
 • Sgriptio – cyfle i i ddatblygu sgiliau plotio a chymeriadu drwy lunio drama ar gyfer y llwyfan neu’r sgrin fach.
 • O’r Llyfr i’r Llwyfan – cyfle i drafod sut yr aed ati i addasu clasuron rhyddiaith fel Rhys Lewis a Cysgod y Cryman ar gyfer y llwyfan ac i gymhwyso hynny at dasg addasu eich hun.

Cewch gyfle hefyd i drafod llenyddiaeth o bersbectif gwahanol …

 • Athroniaeth a Llenyddiaeth – a yw ffuglen yn gallu bod yn wir? A yw’r awdur wedi marw? Beth yw llenyddiaeth?

Ac os nad yw’r dewis holl ddewis yma’n ddigon ichi, ym mlwyddyn olaf eich cynllun gradd, cewch gyfle i fynd i’r afael â thestun sydd o wir ddiddordeb ichi …

 • Traethawd Estynedig – beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, boed y stori fer neu’r blog, Guto’r Glyn neu neu Ifor ap Glyn, llenyddiaeth plant neu bapurau bro, dyma’ch cyfle i ymchwilio ymhellach a gwir ymestyn eich diddordeb!

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cymraeg.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Mynediad yn 2021:

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM**
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda Cymraeg fel elfen: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â Ewropeaidd ac eiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com. **Gall gael ei ystyried gyda chymhwyst Cymraeg e.g. Lefel A.

Mynediad yn 2020:

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM**
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda Cymraeg fel elfen: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â Ewropeaidd ac eiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com. **Gall gael ei ystyried gyda chymhwyst Cymraeg e.g. Lefel A.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Costau dewisol:

Gall myfyrwyr ddewis prynu llyfrau os ydynt am gael eu copïau eu hunain, ond nid yw hyn yn orfodol (bydd yr holl lyfrau ar gael yn y llyfrgell). Bydd union faint y gost hon yn dibynnu’n llwyr ar y myfyriwr unigol, ond gellid amcangyfrif y bydd nifer o fyfyrwyr yn dewis gwario rhyw £20 y modiwl.

Os bydd myfyrwyr yn mynychu’r seremoni raddio, telir c.£12 am docyn i’r myfyriwr a dau westai, a rhyw c.£40 i logi gŵn (gall y prisiau hyn newid).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Tim Mynediad
Cymraeg
Ffôn: 01248 382085
e-bost: cymraeg.israddedig@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf