Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymraeg Proffesiynol (i Ddechreuwyr) BA (Anrhydedd)

Cod UCASQ564
CymhwysterBA (Anrhydedd)
Hyd4 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol112 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymateb i’r galw cynyddol gan gyflogwyr am fyfyrwyr sydd â safon uchel o sgiliau yn y Gymraeg y gellir eu cymhwyso’n rhwydd i’r gweithle. Byddwch yn astudio amryw o feysydd sy’n ymwneud ag iaith a llenyddiaeth Gymraeg gyda phwyslais mawr ar agweddau ymarferol a galwedigaethol. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi fynd ar brofiad gwaith gyda chyflogwyr a chwmnïau proffesiynol.

Mae’r cwrs hwn yn cydweithio’n agos â Chanolfan Bedwyr, canolfan sydd wedi’i henwi ar ôl cyn-bennaeth Adran Gymraeg Bangor, y diweddar Bedwyr Lewis Jones. Byddwch yn elwa o’r arbenigedd cenedlaethol a rhyngwladol y mae Canolfan Bedwyr wedi ei ddatblygu dros y blynyddoedd. Mae’r cwrs hwn yn gyfle i chi ddilyn gradd gyda’r holl elfennau sy’n ddisgwyliedig o fewn gradd draddodiadol yn y Gymraeg, ond gyda llwybr ymarferol clir a fydd yn arwain i gyfeiriadau gyrfaol amrywiol.

Ni ddylech gael eich rhwystro, chwaith, os nad oes gennych Lefel A – rydym bob tro’n fodlon ystyried cymwysterau eraill, a phrofiadau amgen: mae Cymraeg yn bwnc i fyfyrwyr o bob cefndir. Ac nid yw’r drysau ar gau hyd yn oed yn achos y rheiny nad ydynt eto wedi siarad gair o Gymraeg: mae’r cwrs pedair blynedd hwn yn caniatáu i ddechreuwyr pur astudio gyda ni.

Mae blwyddyn sylfaen unigryw, sy’n rhoi’r ffocws ar sgiliau ymarferol, wedi cael ei chynllunio ar gyfer siaradwyr ansicr a dechreuwyr: dyma gyfle ichi gael y wybodaeth a’r hyder i ymuno, yn y flwyddyn ddilynol, â blwyddyn gyntaf y BA Cymraeg Proffesiynol.

Ar y llwybr hwn, mae’r addysgu cyfrwng Cymraeg yn cynyddu fesul tipyn, ac mae modiwlau arbennig wedi eu cynllunio i hwyluso ‘croesi’r bont’ o fod yn ddysgwr i fod yn siaradwr mentrus (â gradd mewn Cymraeg).

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Mae hon yn radd newydd sbon sy’n gyfuniad amrywiol o fodiwlau newydd a modiwlau traddodiadol a fydd yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Cewch eich dysgu mewn dosbarthiadau bychain, a fydd yn eich galluogi i ddod i adnabod y staff a’ch cyd-fyfyrwyr yn dda.
 • Mae gan yr Ysgol draddodiad llwyddiannus o safbwynt safon ei dysgu a boddhad myfyrwyr.
 • Cewch gyfle i fynd ar brofiad gwaith fel rhan o’ch cwrs.
 • Byddwch yn cael eich dysgu gan staff sy’n ymchwilio yn gyson, ac yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau.
 • Mae proffil uchel yr Ysgol a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at ein safonau yn golygu bod llawer o alw gan gyflogwyr am ein myfyrwyr ni.
 • Mae Bangor yn eich galluogi i fyw bywyd myfyriwr i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar a naturiol.

Cynnwys y Cwrs

The four-year programme includes a Foundation Year, which leads to the regular three-year BA degree (see also Professional Welsh BA).

There will be a variety of assessment methods depending on the requirements of individual modules. You will learn through a combination of lectures and seminars, and will also be able to go on a work placement. Our aim is to give students the opportunity to study the Welsh language in a practical way that will strengthen their written and oral skills and also allow them to study Welsh literature. This course places particular emphasis on developing awareness, and promoting understanding, of Welsh in the workplace.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Mae'r rhaglen bedair-blynedd yn cynnwys Blwyddyn Sylfaen sy’n arwain at dair blynedd arferol y radd BA.

Blwyddyn Sylfaen

Mae’r flwyddyn sylfaen yn canolbwyntio’n bennaf ar feithrin sgiliau llafar, ond bydd myfyrwyr hefyd yn meithrin sgiliau ysgrifenedig ac yn dysgu am hanes, llenyddiaeth a diwylliant y Gymraeg.

Byddwch yn dysgu dan ofal arbenigwyr Canolfan Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin ym Mhrifysgol Bangor, a hefyd yn Ysgol y Gymraeg ei hun.

Modiwlau Gorfodol:

 • CXC 1034 Cymraeg Llafar Dwys 1
 • CXC 1035 Cymraeg Llafar Dwys 2
 • CXC 1036 Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg

Blynyddoedd 1-3

Byddwch yn cael ei asesu drwy amrywiaeth o ddulliau yn ôl yr hyn sy’n briodol i ofynion modiwlau unigol. Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a chewch gyfle i fynd ar leoliad gwaith. Y nod yw rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio’r iaith Gymraeg mewn modd ymarferol a fydd yn cryfhau eu sgiliau ysgrifenedig a llafar yn ogystal â rhoi’r cyfle iddynt astudio agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg hyd at y presennol. Bydd pwyslais arbennig ar ddatblygu ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth o’r Gymraeg yn y gweithle.

Blwyddyn 1

Wedi cwblhau’r flwyddyn sylfaen, byddwch yn ymuno â myfyrwyr Blwyddyn 1 BA Cymraeg Proffesiynol (trywydd ail iaith). Byddwch yn astudio rhai modiwlau gorfodol sydd wedi eu cynllunio i roi trosolwg ichi o ehangder y pwnc, a chewch ddewis eraill o blith nifer o opsiynau.

Modiwlau Craidd:

 • Defnyddio’r Gymraeg
 • O’r Senedd i’r Swyddfa
 • Llên Gyfoes
 • Llên y Cyfnod Modern Cynnar

Modiwl Gorfodol:

 • Cyflwyniad i Bolisi a Chynllunio Ieithyddol a ddysgir gan Dr Rhian Hodges o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas 

Modiwlau Opsiynol:

 • Hyd at 40 credyd arall o blith modiwlau Ysgol y Gymraeg neu ysgolion eraill

 Blwyddyn 2 a 3

Modiwlau Craidd:

 • Iaith Gwaith
 • Ymarfer Ysgrifennu
 • Portffolio Proffesiynol
 • Medrau Cyfieithu

Modiwlau Gorfodol:

 • Datblygiad yr Iaith*

Opsiynol:

 • Unrhyw 40-60 credyd arall o blith modiwlau Ysgol y Gymraeg neu ysgolion eraill

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cymraeg Proffesiynol (i Ddechreuwyr) .

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gradd mewn Cymraeg Proffesiynol yn gallu arwain at nifer eang o yrfaoedd. Y mae galw aruthrol am raddedigion yr Ysgol hon ac mae’r sgiliau a ddysgwch wrth ddilyn modiwlau mwy ymarferol yn baratoad gwych ar gyfer gyrfa a swydd. Mae nifer o raddedigion yn mynd ymlaen i weithio mewn amryw o feysydd megis, addysgu (cynradd, uwchradd, addysg bellach, addysg uwch), cyfieithu, newyddiadura, y cyfryngau, golygu a’r byd cyhoeddi, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, swyddogion y wasg, cynllunio ieithyddol, gweinyddiaeth a’r gwasanaethau sifil.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Ar gyfer graddau cyd-anrhydedd dylech fwrw golwg ar ofynion mynediad eich pwnc dewisol arall.

Mynediad 2020:

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM**
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda Cymraeg fel elfen: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â Ewropeaidd ac eiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com. **Gall gael ei ystyried gyda chymhwyst Cymraeg e.g. Lefel A.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Tîm Mynediad, Cymraeg
Ffôn: 01248 382118
Ebost: cymraeg.israddedig@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf