Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd BA (Anrhydedd)

Cod UCASQW5H
CymhwysterBA (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Mae’r cwrs gradd hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng dwy o Ysgolion academaidd mwyaf profiadol a blaengar Prifysgol Bangor, sef Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Cerddoriaeth. Mae’r ddwy Ysgol hon wedi hen arfer cydweithio ac mae’r radd arbennig hon yn cyfuno arbenigedd mewn ysgrifennu creadigol gyda chyfansoddi cerddorol i greu rhaglen academaidd arloesol ac unigryw. Tybed na fyddai’r cwrs hwn wedi apelio at rai o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg fel y cantorion-gyfansoddwyr Caryl Parry Jones a Meinir Gwilym?

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Mae gan Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Cerddoriaeth enwau rhagorol am ansawdd eu dysgu a’u gofal am eu myfyrwyr. Mewn arolygon boddhad myfyrwyr, mae’r ddwy ysgol wedi sgorio’n uchel ar hyd y blynyddoedd.
 • Yn ogystal â bod yn athrawon medrus, mae’r darlithwyr sy’n cyfrannu at y rhaglen radd hon, wedi eu profi eu hunain fel awduron, cyfansoddwyr a pherfformwyr talentog sydd wedi ennill amryw wobrau cenedlaethol am eu gwaith.
 • Mae proffil amlwg y ddwy ysgol academaidd hon a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at eu safonau uchel, yn golygu bod galw mawr am eu myfyrwyr. O ganlyniad, mae gan raddedigion y ddwy ysgol record ardderchog o safbwynt cyflogadwyaeth.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael cyfuniad o ddarlithoedd ffurfiol, seminarau a gweithdai i grwpiau llai, a thiwtorialau unigol. Cewch brofi hefyd amrywiaeth o ddulliau asesu, o waith cwrs ac ymarferion rheolaidd i draethodau a phrojectau, o brofion llafar i arholiadau ffurfiol.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Blwyddyn 1

Byddwch yn astudio gwerth 80 credyd yn Ysgol y Gymraeg, sef cyfuniad o fodiwlau gorfodol fel:

 • Gweithdy Creadigol
 • Sgriptio Teledu
 • Yr Iaith ar Waith
 • a rhai dewisol fel:
 • Llên Gyfoes
 • Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol
 • Rhyddiaith yr Oesoedd Canol
 • Y Theatr Gymraeg Fodern
 • Llenyddiaeth y Cyfnod Modern Cynnar

Byddwch yn astudio gwerth 40 credyd yn yr Ysgol Cerddoriaeth, sefl:

 • Astudio Cerddoriaeth (modiwl gorfodol)
 • Celfyddyd Sonig

Blwyddyn 2

Byddwch yn astudio gwerth 80 credyd yn Ysgol y Gymraeg, sef cyfuniad o rai gorfodol fel:

 • Gweithdy Rhyddiaith
 • Gweithdy Cynghanedd
 • Sgriptio

a rhai dewisol fel:

 • Dafydd ap Gwilym
 • Rhyddid y Nofel
 • Llenyddiaeth Gymraeg America
 • Barddoniaeth Fodern

Byddwch yn astudio gwerth 40 credyd yn yr Ysgol Cerddoriaeth, sef:

 • Sgiliau Ysgrifennu Caneuon

a dewis o blith modiwlau eraill fel:

 • Y Beatles
 • Cerddoriaeth David Bowie
 • Hanes Cerddoriaeth Bop Gymraeg
 • Technegau Recordio
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth Ffilm
 • Geiriau a Cherddoriaeth
 • Dewis o fodiwlau Genre / Cyfansoddwyr
 • Technegau Recordio
 • Cyfansoddi gyfer Ffilm a‘r Cyfryngau
 • Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles
 • Cerddoriaeth yn y Gymuned

Blwyddyn 3

Byddwch yn astudio gwerth 80 credyd yn Ysgol y Gymraeg, fel y rhai gorfodol hyn:

 • Gweithdy Barddoniaeth
 • Y Theatr Gymraeg Fodern
 • Traethawd Hir

At hynny, gellir dewis modiwlau eraill fel:

 • Medrau Cyfieithu
 • Y Sgrin Fach Gymraeg
 • O'r Llyfr i'r Llwyfan

Byddwch yn astudio gwerth 40 credyd yn yr Ysgol Cerddoriaeth sef:

 • Project Ysgrifennu Caneuon

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gofynion Mynediad

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Mynediad yn 2019:

 • 112 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* yn cynnwys gradd B mewn lefel A Cymraeg (neu gyfwerth) a
  naill ai B mewn Lefel A Cerddoriaeth neu Radd V (5) ym mhapur theori ABRSM. Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Mynediad yn 2018:

 • 112 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* yn cynnwys gradd B mewn lefel A Cymraeg (neu gyfwerth) a
  naill ai B mewn Lefel A Cerddoriaeth neu Radd V (5) ym mhapur theori ABRSM. Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Dr Aled Llion Jones
Tiwtor Mynediad
Ysgol y Gymraeg
Ffôn: 01248 382240
e-bost: cymraeg@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr -wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety newydd i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf