Cerddoriaeth BMus (Anrhydedd)

Cod UCASW302
CymhwysterBMus (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120–128 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Nod ac amcan y cyrsiau hyn yw perfformio, cyfansoddi, ac astudio cerddoriaeth o bob cyfnod mewn awyrgylch greadigol fyrlymus ac ysgolheigaidd.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau sy’n eich galluogi i lunio’ch cwrs gradd i adlewyrchu’ch diddordebau a’ch cryfderau.
 • Ymhlith ein haelodau staff cyfeillgar a hynod gefnogol, fe geir cyfansoddwyr, cerddoregwyr a pherfformwyr sydd ag arbenigedd mewn amrywiaeth eang o feysydd ym maes cerddoriaeth.
 • Gwneir llawer o’r dysgu mewn grwpiau bach sy’n creu amgylchedd dysgu ysbrydoledig a chefnogol. Mae’r dewisiadau yn cynnwys hyfforddi ensemble, projectau yn y gymuned a hyfforddiant yng nghrefft yr arweinydd.
 • Sicrhaodd 93% o raddedigion yr Ysgol yn 2015 swydd yn y maes o fewn chwe mis i gwblhau’r cwrs
 • Yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (2015) dyfarnwyd sgôr o 97% i’r Ysgol.
 • Mae ein cyfres gyngherddau yn un o’r rhai ehangaf a’r mwyaf amrywiol mewn unrhyw brifysgol ym Mhrydain. Mae’r gyfres yn cynnwys cyngherddau cerddoriaeth siambr (a phreswyliaeth flynyddol gan Ensemble Cymru a’r Benyounes Quartet, sydd hefyd yn cynnig dosbarthiadau meistr); datganiadau gan gantorion ac offerynwyr blaenllaw, cyngherddau o gerddoriaeth acwstmatig a roddir gan Electroacwstig Cymru, ac ymweliadau cyson gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.Yn ogystal â hyn, cynhelir Gŵyl Cerddoriaeth Newydd yn yr Ysgol. Mae tocynnau tymor ar gael i fyfyrwyr am bris rhesymol iawn.
 • Mae gennym gôr mawr a cherddorfa symffoni, côr siambr, grwpiau cerddoriaeth gynnar ac amrywiaeth o ensemblau eraill.
 • Rhoddir cyfle i berfformwyr chwarae concertos gyda cherddorfa symffoni'r Brifysgol. Perfformir cyfansoddiadau gan ein myfyrwyr yn aml gan gerddorion proffesiynol sy’n ymweld â’r Ysgol. Mae Cymdeithas Gerdd y Brifysgol hefyd yn cynnal cerddorfa a chôr ac mae cymdeithasau eraill Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys band pres, band jazz, a chymdeithas sioeau cerdd.
 • Mae gennym ddwy neuadd gyngerdd odidog ac adeilad adrannol sy’n cynnwys ystafelloedd dysgu, neuadd ymarfer a nifer o ystafelloedd ymarfer ar gyfer unigolion. Mae gan yr Ysgol gasgliad eang o bianos, organau, telynau, offerynnau taro a harpsicordiau. Mae ein 4 stiwdio yn cynnwys offer o safon rhyngwladol ar gyfer recordio, ymchwilio a chyfansoddi. Mae gennym dros 3,000 o gryno ddisgiau ac 20,000 o sgorau.
 • Mae gennym amrywiaeth helaeth o adnoddau electronig, yn cynnwys Llyfrgell Gerddoriaeth Naxos a cherddoriaeth Grove ar-lein. Mae gennym hefyd gyfrifiaduron gyda meddalwedd Sibelius a meddalwedd cerddoriaeth arall arnynt.
 • Cynigir Ysgoloriaethau Perfformio i’r offerynwyr neu gantorion mwyaf addawol. Cewch fwy o fanylion gan y Tiwtor Mynediad.
 • Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA. Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill 2:1 neu uwch, ac wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod. Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA a bydd myfyrwyr sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA. Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch â: cah@bangor.ac.uk.
 • Mae gennym gysylltiad cryf â’r diwylliant Cymreig ac rydym wedi ymrwymo i’w astudio. Mae’r Ysgol yn gartref i Archif Cerddoriaeth Draddodiadol (sy’n cynnwys casgliad o dros 300 o offerynnau o ddiwylliannau byd-eang), Archif Cerddoriaeth Boblogaidd Gymreig (sy’n cynnwys llyfrgell sylweddol o recordiau), a Chasgliad Crossley-Holland (sy’n cynnwys casgliad o dros 2,000 o offerynnau o ddiwylliannau byd-eang).

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael tua 12 awr o ddarlithoedd yr wythnos gan gynnwys seminarau a dosbarthiadau tiwtorial, ynghyd â hyfforddiant unigol os byddwch yn dilyn modiwl Perfformio Unawdol. Ar ben hynny, byddwch yn treulio amser yn darllen gwaith cefndir, gwrando ar gerddoriaeth, cwblhau traethodau a gwaith cwrs a pharatoi ar gyfer seminarau, ynghyd ag ymarfer a pherfformio mewn ensembles, corau a cherddorfeydd. Mae nifer o fodiwlau yn cynnwys ymweliadau maes, er enghraifft â chyngherddau, cwmnïau recordio a chyhoeddwyr cerddoriaeth. Bydd rhai yn cynnwys lleoliadau byr y tu allan i’r Brifysgol (gyda’r modiwl Cerddoriaeth yn y Gymuned er enghraifft). Mae gan yr Ysgol gyswllt agos â rhai o brif sefydliadau cerddorol Prydain gan gynnwys Cerddorfa Philharmonig Lerpwl, Sinffonietta Llundain, Cwmni Sain (Llandwrog) ayyb. Gallwch ddisgwyl treulio rhwng traean a dwy ran o dair o’r flwyddyn olaf yn gweithio ar brojectau cerddoriaeth annibynnol.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Blwyddyn 1

Os byddwch chi’n dilyn cwrs Cerddoriaeth BA, byddwch yn cymryd rhwng 80 a 120 credyd mewn cerddoriaeth (mae gofyn i chi gwblhau 120 credyd bob blwyddyn); bydd myfyrwyr BMus yn cymryd y 120 i gyd mewn cerddoriaeth.

Modiwlau craidd:

 • Astudio Cerddoriaeth
 • Harmoni a Gwrthbwynt

Dewisiadau gan gynnwys:

 • Perfformio Unawdol
 • Cyfansoddi
 • Diwylliannau Cerdd Byd-Eang
 • Creu Cerddoriaeth

Blwyddyn 2

Ar gyfer y cwrs Cerddoriaeth BA, byddwch yn cymryd rhwng 100 a 120 credyd mewn cerddoriaeth; bydd myfyrwyr BMus Cerddoriaeth yn cymryd 120 credyd mewn cerddoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr Cerddoriaeth a

Modiwlau gorfodol:

 • Rhaid dewis o leiaf dau o'r modiwlau canlynol: Cerddoreg; Cyfansoddi, Perfformio Unawdol, Nodiant a Golygu.
 • Byddwch hefyd yn astudio o leiaf un o’r
  Astudiaethau Genre neu Gyfansoddwyr ym
  mhob semester. Mae’r rhain yn newid bob
  blwyddyn, ond ymhlith enghreifftiau ceir:

Astudiaethau Genre:
Hanes Cerddoriaeth Bop Gymraeg, Symffoni’r Ugeinfed Ganrif, Beethoven a’r Pedwarawd Llinynnol, Madrigal y Dadeni, Minimaliaeth.

Astudiaethau Cyfansoddwyr:
Wagner, Elgar, Falla, Stravinsky, Bartók, Y Beatles, Boulez, Handel, Hildegrad of Bingen, Vaughan Williams, Nyman, Zappa, Dvořák.

Dewisiadau (dewis eang yn cynnwys):
Harmoni a Gwrthbwynt; Ethnogerddoreg; Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru; Gweinyddu’r Celfyddydau; Cerddoriaeth yn y Gymuned; Offeryniaeth a Threfnu; Cyfansoddi Acwsmatig; Technegau Recordio; Perfformio gydag Ensemble; Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles; Astudiaethau Perfformio Hanesyddol; Arwain; Cyfansoddi ar gyfer Ffilm a’r Cyfryngau; Cyhoeddi a Chysodi Cerddoriaeth.

Blwyddyn 3

Bydd yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio yn rhai cerddoriaeth, p’un a fyddwch chi’n dilyn cwrs Cerddoriaeth BA neu BMus. Bydd yn rhaid i chi wneud gwaith project mewn un o leiaf o’r meysydd project canlynol: Traethawd Hir, Golygu, Astudiaethau Tonyddol, Cyfansoddi (yn cynnwys Cyfansoddi Acwstig, Cyfansoddi Acwsmatig, Cyfansoddi Poblogaidd), Perfformio Unawdol.

Mae’r dewisiadau ar gyfer y modiwlau sy’n cael eu dysgu yn cynnwys:

 • Technegau Dysgu ar gyfer Perfformio Unawdol
 • Golygu Cerddoriaeth y 15fed Ganrif
 • Astudiaethau Genre
 • Astudiaethau Cyfansoddwyr
 • Modiwlau dewisol o flwyddyn 2

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cerddoriaeth.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Tra bo llawer o raddedigion yn dilyn gyrfaoedd ym maes cerddoriaeth, mae’r cyrsiau gradd hyn hefyd yn baratoad da ar gyfer amrywiaeth eang o swyddi mewn gweinyddu, masnach, a rheoli. Mae ein graddedigion wedi dod yn berfformwyr proffesiynol, cyfansoddwyr, athrawon, gweinyddwyr celfyddydau, therapyddion cerdd, cyhoeddwyr cerddoriaeth, llyfrgellwyr, rheolwyr cyngherddau, rheolwyr llwyfan, cynhyrchwyr recordio a darlledu, a pheirianwyr sain. Mae llawer o gynfyfyrwyr wedi gwneud hyfforddiant cerddorol ychwanegol ar ôl y cyrsiau gradd hyn, fel perfformwyr, ysgolheigion neu gyfansoddwyr, a cheir cyfleoedd i ddilyn y rhain i gyd ym Mangor.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gofynion Mynediad

Mynediad yn 2019:

 • 120-128 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* fel rheol gydag o leiaf gradd B mewn Lefel A Cerddoriaeth (neu gyfwerth) a/neu Teilyngdod mewn Gradd 5 ABRSM Theori neu Gradd 7/8 Ymarferol. Cysylltwch â'r Ysgol am fanylion yr holl gymwysterau Cerddoriaeth rydym yn eu derbyn. Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Mynediad yn 2018:

 • 120-128 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* fel rheol gydag o leiaf gradd B mewn Lefel A Cerddoriaeth (neu gyfwerth) a/neu Teilyngdod mewn Gradd 5 ABRSM Theori neu Gradd 7/8 Ymarferol. Cysylltwch â'r Ysgol am fanylion yr holl gymwysterau Cerddoriaeth rydym yn eu derbyn. Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Yr Ysgol Cerddoriaeth
Ffôn: 01248 382181
e-bost: cerdd@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/cerddoriaeth

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae gogledd Cymru wedi ei henwi’r 4ydd lle gorau i ymweld â nhw ar draws y byd yn 2017 yn ôl y Lonely Planet yn sgil ei harddwch naturiol a’r cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety newydd i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf