Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cerddoriaeth BMus (Anrhydedd)

Cod UCASW302
CymhwysterBMus (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120–128 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Nod ac amcan y cyrsiau hyn yw perfformio, cyfansoddi, ac astudio cerddoriaeth o bob cyfnod mewn awyrgylch greadigol fyrlymus ac ysgolheigaidd.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau sy’n eich galluogi i lunio’ch cwrs gradd i adlewyrchu’ch diddordebau a’ch cryfderau.
 • Ymhlith ein haelodau staff cyfeillgar a hynod gefnogol, fe geir cyfansoddwyr, cerddoregwyr a pherfformwyr sydd ag arbenigedd mewn amrywiaeth eang o feysydd ym maes cerddoriaeth.
 • Gwneir llawer o’r dysgu mewn grwpiau bach sy’n creu amgylchedd dysgu ysbrydoledig a chefnogol. Mae’r dewisiadau yn cynnwys hyfforddi ensemble, projectau yn y gymuned a hyfforddiant yng nghrefft yr arweinydd.
 • Sicrhaodd 93% o raddedigion yr Ysgol yn 2015 swydd yn y maes o fewn chwe mis i gwblhau’r cwrs
 • Yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (2015) dyfarnwyd sgôr o 97% i’r Ysgol.
 • Mae ein cyfres gyngherddau yn un o’r rhai ehangaf a’r mwyaf amrywiol mewn unrhyw brifysgol ym Mhrydain. Mae’r gyfres yn cynnwys cyngherddau cerddoriaeth siambr (a phreswyliaeth flynyddol gan Ensemble Cymru a’r Benyounes Quartet, sydd hefyd yn cynnig dosbarthiadau meistr); datganiadau gan gantorion ac offerynwyr blaenllaw, cyngherddau o gerddoriaeth acwstmatig a roddir gan Electroacwstig Cymru, ac ymweliadau cyson gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.Yn ogystal â hyn, cynhelir Gŵyl Cerddoriaeth Newydd yn yr Ysgol. Mae tocynnau tymor ar gael i fyfyrwyr am bris rhesymol iawn.
 • Mae gennym gôr mawr a cherddorfa symffoni, côr siambr, grwpiau cerddoriaeth gynnar ac amrywiaeth o ensemblau eraill.
 • Rhoddir cyfle i berfformwyr chwarae concertos gyda cherddorfa symffoni'r Brifysgol. Perfformir cyfansoddiadau gan ein myfyrwyr yn aml gan gerddorion proffesiynol sy’n ymweld â’r Ysgol. Mae Cymdeithas Gerdd y Brifysgol hefyd yn cynnal cerddorfa a chôr ac mae cymdeithasau eraill Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys band pres, band jazz, a chymdeithas sioeau cerdd.
 • Mae gennym ddwy neuadd gyngerdd odidog ac adeilad adrannol sy’n cynnwys ystafelloedd dysgu, neuadd ymarfer a nifer o ystafelloedd ymarfer ar gyfer unigolion. Mae gan yr Ysgol gasgliad eang o bianos, organau, telynau, offerynnau taro a harpsicordiau. Mae ein 4 stiwdio yn cynnwys offer o safon rhyngwladol ar gyfer recordio, ymchwilio a chyfansoddi. Mae gennym dros 3,000 o gryno ddisgiau ac 20,000 o sgorau.
 • Mae gennym amrywiaeth helaeth o adnoddau electronig, yn cynnwys Llyfrgell Gerddoriaeth Naxos a cherddoriaeth Grove ar-lein. Mae gennym hefyd gyfrifiaduron gyda meddalwedd Sibelius a meddalwedd cerddoriaeth arall arnynt.
 • Cynigir Ysgoloriaethau Perfformio i’r offerynwyr neu gantorion mwyaf addawol. Cewch fwy o fanylion gan y Tiwtor Mynediad.
 • Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA. Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill 2:1 neu uwch, ac wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod. Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA a bydd myfyrwyr sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA. Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch â: cah@bangor.ac.uk.
 • Mae gennym gysylltiad cryf â’r diwylliant Cymreig ac rydym wedi ymrwymo i’w astudio. Mae’r Ysgol yn gartref i Archif Cerddoriaeth Draddodiadol (sy’n cynnwys casgliad o dros 300 o offerynnau o ddiwylliannau byd-eang), Archif Cerddoriaeth Boblogaidd Gymreig (sy’n cynnwys llyfrgell sylweddol o recordiau), a Chasgliad Crossley-Holland (sy’n cynnwys casgliad o dros 2,000 o offerynnau o ddiwylliannau byd-eang).

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael tua 12 awr o ddarlithoedd yr wythnos gan gynnwys seminarau a dosbarthiadau tiwtorial, ynghyd â hyfforddiant unigol os byddwch yn dilyn modiwl Perfformio Unawdol. Ar ben hynny, byddwch yn treulio amser yn darllen gwaith cefndir, gwrando ar gerddoriaeth, cwblhau traethodau a gwaith cwrs a pharatoi ar gyfer seminarau, ynghyd ag ymarfer a pherfformio mewn ensembles, corau a cherddorfeydd. Mae nifer o fodiwlau yn cynnwys ymweliadau maes, er enghraifft â chyngherddau, cwmnïau recordio a chyhoeddwyr cerddoriaeth. Bydd rhai yn cynnwys lleoliadau byr y tu allan i’r Brifysgol (gyda’r modiwl Cerddoriaeth yn y Gymuned er enghraifft). Mae gan yr Ysgol gyswllt agos â rhai o brif sefydliadau cerddorol Prydain gan gynnwys Cerddorfa Philharmonig Lerpwl, Sinffonietta Llundain, Cwmni Sain (Llandwrog) ayyb. Gallwch ddisgwyl treulio rhwng traean a dwy ran o dair o’r flwyddyn olaf yn gweithio ar brojectau cerddoriaeth annibynnol.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Please click on the link below to see the modules current students on this course are studying.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cerddoriaeth.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Tra bo llawer o raddedigion yn dilyn gyrfaoedd ym maes cerddoriaeth, mae’r cyrsiau gradd hyn hefyd yn baratoad da ar gyfer amrywiaeth eang o swyddi mewn gweinyddu, masnach, a rheoli. Mae ein graddedigion wedi dod yn berfformwyr proffesiynol, cyfansoddwyr, athrawon, gweinyddwyr celfyddydau, therapyddion cerdd, cyhoeddwyr cerddoriaeth, llyfrgellwyr, rheolwyr cyngherddau, rheolwyr llwyfan, cynhyrchwyr recordio a darlledu, a pheirianwyr sain. Mae llawer o gynfyfyrwyr wedi gwneud hyfforddiant cerddorol ychwanegol ar ôl y cyrsiau gradd hyn, fel perfformwyr, ysgolheigion neu gyfansoddwyr, a cheir cyfleoedd i ddilyn y rhain i gyd ym Mangor.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Mynediad 2021:

Ar gyfer graddau cyd-anrhydedd dylech fwrw golwg ar ofynion mynediad eich pwnc arall hefyd. Ar gyfer pob cwrs Cerddoriaeth mae’r gallu i ddarllen hen nodiant yn ofynnol. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cerddoriaeth neu ar-y-cyd ag un o’r cymwysterau eraill isod**)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth: DDM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio**
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Bydd pwyntiau o arholiadau gradd yn cael eu pan fo’n addas, er nad ydynt fel rheol yn el eu cynnwys

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC,

Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill –am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

**gellir ei ystyried ar y cyd . gradd B mewn lefel A Cerddoriaeth; neu Teilyngdod mewn ABRSM/Trinity/LCM/Rockschool Theori Gradd 5 / Gradd 7 Ymarferol; neu IT Uwch Cerdd.

Mynediad 2020:

Ar gyfer graddau cyd-anrhydedd dylech fwrw golwg ar ofynion mynediad eich pwnc arall hefyd. Ar gyfer pob cwrs Cerddoriaeth mae’r gallu i ddarllen hen nodiant yn ofynnol. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cerddoriaeth neu ar-y-cyd ag un o’r cymwysterau eraill isod**)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth: DDM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio**
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Bydd pwyntiau o arholiadau gradd yn cael eu pan fo’n addas, er nad ydynt fel rheol yn el eu cynnwys

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC,

Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill –am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

**gellir ei ystyried ar y cyd . gradd B mewn lefel A Cerddoriaeth; neu Teilyngdod mewn ABRSM/Trinity/LCM/Rockschool Theori Gradd 5 / Gradd 7 Ymarferol; neu IT Uwch Cerdd.

 

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs:

Core module (WXM 1001, The Study of Music): purchase of text book A History of Western Music: £25 (usual price £39).

Or

Core module (WXC 1001, Astudio Cerddoriaeth): purchase of text book Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin: £15 (usual price £25) [earlier edition of the English version].

Although we are moving to online submissions as of 2017-18, a minority of modules may require students to print out a copy of the assignment (i.e. they will not be suitable for online submission). These costs will vary according to students.

Necessarily Incurred Costs:

Instruments, instrument consumables (e.g. reeds, strings), instrument repairs, will vary from student to student.

Pontio concert tickets - varies, but on average around £50 a year.

Optional Costs:

Optional Year 1 module, Composition (WXK 1011) or Cyfansoddi (WXC 1011): purchase of text book, Composing Contemporary Music or Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes: £10 (usual cost £15).

Optional Year 3 module, Teaching in Context (WXM 3270): DBS check, if applicable (may not be to all students, depending on project chosen): £44.

Software (if students wish to work at home rather than on campus).

Sheet music (if students wish to have their own copies rather than using those in the Library).

Optional trips (e.g. annual BBC National Orchestra of Wales workshop in Cardiff) – cost varies.

Additional Tickets for School Graduation Tea: £10 per head.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Cerddoriaeth
Ffôn: 01248 382085
e-bost: cerdd@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/cerddoriaeth

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf