Astudiaethau Ffilm gyda Dylunio Gemau BA (Anrhydedd)

* Cwrs newydd, yn ymodol ar gael ei ddilysu

Cod UCASW622
CymhwysterBA (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120-104 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

This specially designed degree offers students the opportunity to study Game Design together with Film Studies. In common with all our Creative Studies and Media courses, this degree is structured around a balance between theory and practice.

For the Game Design element of the degree, practical work - with game engines or physical game materials - is integrated with opportunities to engage critically with theories of gaming culture, mechanics, narratives and aesthetics. Together these provide students with the insight needed to produce games that are both immersive and engaging. During the course, you will have the opportunity to create games in many formats, including: 2D platforms games, 3D games, board game and collectable card games. ‘Play’ will be used in teaching and development aspects of the course.

The BA in Film Studies with Game Design combines the study of these subjects with a critical investigation of topics such as Film History, Film Language, Film Criticism and Theorising Film, as well as allowing you to take specialist film modules in areas such as America on Film, Film Authorship, Film Genre, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock and European Cinema. You will be encouraged to apply concepts and skills gained in your major degree subject (Film Studies) to the design of games, thereby developing an interdisciplinary attitude to film, game design and the creative industries in general.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • The School of Creative Studies and Media is unique in its close integration of academic and theoretical approaches with hands-on creative practice. Students in the School have the opportunity at all levels to combine a study of their chosen field with practice-based outcomes.
 • We specialise in a number of key areas: Film Studies; Game Design, Performance Studies; Professional Writing and Journalism; Media and Digital Communication; Creative and Media Practice. The School has research interests in all areas of Film Studies, with research programmes running in several key areas.
 • We have excellent links with industry, include film and television companies, game design companies, theatre companies, newspapers and online media.
 • Many members of staff in the School are practising professionals, who work on joint projects and act as consultants to industry.
 • The School is fully-equipped with cameras, production facilities, editing suites, and gaming and digital media equipment available to students.

Cynnwys y Cwrs

This course offers a balance of practical and analytical tasks. You will attend lectures seminars, tutorials and workshops, spending around 12-18 hours in lectures, workshops, seminars and screenings per week. In addition, you will spend time preparing for classes, carrying out independent research and reading, and completing assignments and working on designs.

Practical modules will be assessed both on creative output and on the student’s ability to reflect critically on their practice. Other assessment methods include reading blogs, presentations, pitches, proposals, game bibles and game prototypes. During the final year of the course students will work to develop their own, extended concept and then work as part of a production team to market and seek funding for the team’s chosen game prototype.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

Compulsory Game Design Modules:

 • Game Studies: Core Concepts
 • Game Design 1: Design, Prototype

Compulsory Film Modules:

 • Film History
 • Film Language
 • Film Criticism

Optional Modules:

Choose one from a list that may include:

 • American Television Drama
 • Introduction to European Cinema
 • Introduction to Screenwriting
 • Introduction to Media Practice
 • Digital Communication

 Year 2

Compulsory Modules:

 • Game Studies: Levels & Mechanics
 • Game Design 2: 3D Engines
 • Theorising Film 

Optional Modules:

Choose a further four modules from a list that may include:

 • America on Film
 • Authorship & Hollywood
 • Alfred Hitchcock
 • Stanley Kubrick: Auteur
 • Film Industry development
 • The German Film
 • Contemporary Spanish Cinema
 • Writing for Film & TV
 • Race & Gender in Film
 • Understanding Documentary
 • Film Distribution & Marketing
 • French Cinema 1895-1950
 • Scripted Media 

Year 3

Compulsory Modules:

 • Dissertation
 • Game Studies: The Game Bible
 • Game Design 3: Produce & Pitch

Optional Modules:

Choose a further four modules from a list that may include:

 • America on Film
 • Authorship & Hollywood
 • Adaptations in European Cinema
 • Stanley Kubrick: Auteur
 • Catalan Identity on the Screen
 • Race & Gender
 • Film Distribution & Marketing
 • French Cinema since 1960
 • Animation

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Astudiaethau Ffilm gyda Dylunio Gemau.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Our graduates work in the film, media, games and creative industries, in teaching, in arts development, in film programming, filmmaking and scheduling, and in other fields where their developed visual sense and ability to engage critically and creatively with film is seen to be of considerable importance. Graduates from this programme will have highly developed analytical and creative skills. Several graduates each year go on to develop their work further with us through a period of postgraduate study, where once again the School uniquely offers a combination of critical and creative approaches to the study of film and filmmaking, production, and game design.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2019 entry:

 • 120-104 tariff points from a level 3 qualification*.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements – IELTS 6.0 with no element below 5.5).

For 2018 entry:

 • 120-104 tariff points from a level 3 qualification*.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements – IELTS 6.0 with no element below 5.5).

*Level 3 qualifications include A Level, BTEC, Access, Welsh Baccalaureate Qualification and others - for a full list, please refer to the UCAS tariff on www.ucas.com.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Team, Creative Studies and Media
Tel: 01248 382118
E-mail: cah@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/scsm

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf