Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dylunio Arloesi Cymhwysol MSc/PGDip/PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Dylunio Arloesi Cymhwysol
 • Cymhwyster: MSc/PGDip/PGCert
 • Hyd: 1 flwyddyn galendr lawn fel myfyriwr llawn-amser; hefyd ar gael yn rhan-amser, dros 2 flynedd

Noder: nid yw hwn yn gwrs cyfrwng Cymraeg ond bydd darlithwyr sy'n siarad Cymraeg ar gael i sgwrsio am eich gwaith ac mae hefyd yn bosib cyflwyno aseiniadau yn Gymraeg.  

Gellir newid y byd trwy roi meddylfryd dylunio ar waith.  Mae'r cwrs hwn yn cynnig llwybr i unigolion sy'n dymuno arwain ym maes arloesi trwy gyfrwng creadigrwydd a meddylfryd dylunio cymhwysol, mewn amrywiaeth o ddiwydiannau cysylltiedig. 

Ceir sawl diffiniad o'r gair 'arloesi' a p’un ai eich bod yn dewis ei ddiffinio fel cam neu naid, arloesi yw ffordd newydd o wireddu gwerth. Gallai hyn fod trwy gynnyrch neu wasanaeth newydd, newid sefydliadol, prosesau newydd, hwyluso arfer creadigol neu bennu cyfeiriad strategol ac arwain arno. Mae ar y byd angen pobl sy'n gallu ymwneud â thirwedd cynyddol newidiol anghenion cymdeithasol, busnes a chynaliadwyedd, sydd wedi eu harfogi â meddylfryd dylunio a dulliau cydweithredol, i greu gwir werth.

Mae sgiliau meddylfryd dylunio yn hynod yn drosglwyddadwy a gellir eu defnyddio i ddeall a rhoi sylw i amrywiaeth o heriau sy'n ymwneud â phobl, ac mae ganddynt botensial i beri newid sylweddol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i lywio, rhwyfo a siglo'r cwch yng nghyd-destun gweithgareddau arloesi cymhwysol. 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal dros ddau semester astudio,  sy'n cynnwys projectau sy'n seiliedig ar ddylunio; astudiaeth academaidd; a lleoliad diwydiannol proffesiynol sy'n canolbwyntio ar ymchwil, gan arwain at broject ymchwil annibynnol, terfynol.   Gall y project ymchwil terfynol ddilyn tri llwybr, gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth fasnachol, entrepreneuriaeth neu ymgynghoriaeth fasnachol, a hynny ar sail dyheadau gyrfaol a maes diddordeb yr unigolyn. 

Rhennir y modiwlau cynnwys rhwng modiwlau craidd, sy'n cynnig dealltwriaeth fanwl o'r offer a thechnegau a ddefnyddir i roi syniadau dylunio arloesol ar waith, tra bod modiwlau dewisol yn cynnig cyfleoedd i ddilyn meysydd cysylltiedig o ddiddordeb mewn mwy o fanylder.  Rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd addysgu a dysgu rhagorol ar eich cyfer trwy ddefnyddio adnoddau dysgu, technoleg, cyfryngau ac amgylcheddau arloesol, a thrwy amrywiaeth eang o ddulliau asesu. 

Modiwlau Craidd

 • Meddylfryd Dylunio - Proses a Hwyluso
 • Meddylfryd Dylunio - Strategaeth
 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Dylunio
 • Project Dylunio
 • Traethawd Hir MSc (gyda llwybrau ar sail ymchwil, arteffactau ac adroddiad, a chynllunio strategol) 

Modiwlau Dewisol

 • CAD Parametrig gyda Modelu Arwyneb Uwch
 • Dadansoddiad Elfen Feidraidd CAD ar gyfer Diwydiant
 • Graffeg Ddigidol Gymhwysol
 • Hwb a Newid Ymddygiad
 • Seicoleg Defnyddwyr:  Theori
 • Seicoleg Defnyddwyr Gymhwysol

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn pwnc cysylltiedig fel Dylunio, Seicoleg neu Fusnes, neu gymwysterau/profiad cyfwerth.  Dylai ymgeiswyr hefyd fod â chefndir neu dystiolaeth o ddiddordeb mewn dylunio, neu weithgaredd cysylltiedig â dylunio.

IELTS: 6.5

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Bwriad y Radd Meistr mewn Dylunio Arloesi Cymhwysol yw gwella eich rhagolygon a'ch cyfleoedd gyrfa, gan gynnig yr hyblygrwydd i addasu'r cwrs i'ch maes chi neu i ddiwydiant sydd o ddiddordeb i chi.  Gall myfyrwyr ddewis astudio naill ai'n llawn-amser neu'n rhan-amser, a all gynnwys astudio ochr yn ochr â chyflogaeth mewn swydd gysylltiedig.  Bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs Meistr yn gallu ymgymryd â swyddi arwain, rheoli ac ymarfer mewn meysydd sy'n gysylltiedig â dylunio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, yn ogystal â dilyn llwybrau entrepreneuraidd.   

Ymchwil/Dolenni Diwydiannol

Mae gan yr academyddion sy'n gysylltiedig â'r rhaglen hon gysylltiadau helaeth â chwmnïau dylunio a gweithgynhyrchu yn fyd-eang, a chânt eu defnyddio i sicrhau bod modiwlau'n berthnasol i swyddi modern dylunio arloesi, ac fel sylfaen i ddatblygiad proffesiynol trwy leoliadau gwaith, ac i hyrwyddo meddylfryd arloesol sy'n canolbwyntio ar fasnach.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: applieddesign@bangor.ac.uk

Cyrsiau Eraill

(leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

PGCE Secondary leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Camau nesaf