Dave Beck

Cenedligrwydd: Prydeinig

Goruchwyliwr Ymchwil: Dr Hefin Gwilym a Dr Eifiona T. Lane

Cyhoeddiadau:

Beck, D. (2016). ‘Why does the Growth of food banks matter’? The Conversation. 2016, [Ar-lein}. Ar gael: https://theconversation.com/why-does-the-growth-of-food-banks-matter-58000
Beck, D.; Lane, E.T.; Harris, I; Gwilym, H., (2016). Mapping the growth of the Welsh Food Bank Landscape 1998-2015

https://apps.bangor.ac.uk/research/outputs/manager/view/36047

Cynadleddau yr aethpwyd iddynt/y cyflwynwyd ynddynt:

2013 - ‘Food Justice’. Cynhadledd tlodi bwyd rhyngwladol Prifysgol Reading
2013 - Ph.D. Cynhadledd Ymchwil Prifysgol Caerdydd
2014 - Cynhadledd Ymchwil Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor
2015 - Ph.D. Cynhadledd Ymchwil Ysgol Daearyddiaeth Prifysgol Bangor
2015 - Cynhadledd Credyd Cynhwysol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Prifysgol Bangor
2015 - Strategaeth Trechu Tlodi/Trechu Tlodi Bwyd Llywodraeth Cymru
2014/2015 – Ymchwiliad Seneddol Trawsbleidiol i Newyn yn y Deyrnas Unedig
2016 - Cynhadledd Budd-ddeiliaid Lleol: Mapio Tlodi Bwyd. Prifysgol Bangor

Cymwysterau Blaenorol:

BA (Anrh) Cynllunio a Rheolaeth Amgylcheddol (Prifysgol Bangor)
MA Ymchwil Gymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol (Prifysgol Bangor)

Manylion unrhyw addysgu ym Mhrifysgol Bangor:

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu Deall Cymdeithas (SXU 1003) i'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, ac yn rhoi diweddariadau ar fy ngwaith ymchwil gydag amryw o ddosbarthiadau eraill ar draws adrannau eraill (Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol SXP 1020, MA Gwaith Cymdeithasol).

Rwyf hefyd yn ddarlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn Sefydliad Coleg y Drindod (Bangor).

Yn ogystal â dysgu fi hefyd yw cydlynydd Partneriaeth Gymunedol Caru Bangor ar ran Undeb y Myfyrwyr.

Gwybodaeth am eich adran academaidd:

Mae Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor newydd ddathlu ei phen blwydd yn hanner cant ac roedd hi'n gysylltiedig ar y dechrau â deall y newidiadau cyflym a phellgyrhaeddol i sefydliadau cymdeithasol yn y 1960au, ac  â chwrdd â'r angen am ymarferwyr â chymwysterau yn y gwasanaethau cymdeithasol oedd wrthi'n ehangu ar y pryd. Heddiw mae gan yr ysgol dros 40 o staff dysgu, ymchwil a gweinyddol, ac yn gartref i dros 400 o israddedigion, 50 o ôl-raddedigion hyfforddedig, ac ugain o fyfyrwyr ymchwil.

Yn bwysicach, mae'r Ysgol yn parhau i ymwneud â'r gymuned leol ac yn cynnig graddau isradd ac ôl-radd drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae wrthi'n gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol yng ngogledd Cymru.

Teitl eich ymchwil a chrynodeb byr:

‘Wyneb Tlodi Bwyd yn Newid’

Mae fy ngwaith ymchwil yn mapio twf y sector cymorth bwyd mewn argyfwng ar hyd a lled Cymru lle rwy'n ymchwilio i'r profiad o dlodi bwyd a'r ddealltwriaeth arno drwy'r defnydd ar fanciau bwyd.

Mae'r gwaith ymchwil wedi canolbwyntio ar dair ardal wahanol ar gyfer astudiaethau achos yng Nghymru sy'n ceisio egluro'r profiad o dlodi bwyd mewn lleoliadau gwledig a threfol. Mae'r dadansoddi data ansoddol wedi defnyddio nifer o ddulliau o fynd ati gyda'r grwpiau amrywiol sy wrthi gyda'r banciau bwyd (defnyddwyr y gwasanaeth, cydlynwyr, gwirfoddolwyr a chyrff cyfeirio lleol) drwy gyfweliadau lled-strwythuredig, cyfweliadau naratif bywgraffyddol a grwpiau ffocws. Mae hyn wedi ei gyfuno gyda dadansoddiad meintiol o'r nifer cynyddol o bobl yn cael eu cyfeirio at fanciau bwyd yng Nghymru a defnyddir hyn i egluro twf y sector a sut gellir mapio hynny drwy Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS).

Pa sgiliau a enilloch o wneud PhD?

Mae'r wybodaeth drylwyr a gynigir gan y PhD yn cael ei gyrru drwy'r sylw i fanylion rydych yn rhan ohono. Rwyf wedi canfod fod y gallu i ddatblygu dull dadansoddol o ddeall tueddiadau presennol neu ffenomenon newydd sy'n codi wedi bod yn berthnasol i'm gwaith ymchwil, yn enwedig gan fy mod yn gweithio gyda data ansoddol. Mae'n bwysig deall fodd bynnag fod y data ansoddol dan sylw wedi codi o brofiadau go iawn pobl hawdd eu niweidio, ac felly mae'r gallu i weithio gyda grwpiau gwahanol o bobl ar draws pob sector yn y gymdeithas wedi bod yn un o'r sgiliau allweddol rwyf wedi'u datblygu.

Sut ydych chi'n meddwl y gallai eich ymchwil chi wneud cyfraniad i'r gymuned/partneriaid allanol?

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar dwf banciau bwyd ar draws Cymru. Mae banciau bwyd yn cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol sydd wedi cydnabod bod galw cynyddol am fwyd mewn ymateb i argyfwng.  O'r herwydd, mae effaith y gwaith ymchwil yn anelu at gynnig eglurder a darlun gwirioneddol o'r tirlun banciau bwyd yng Nghymru. Wedi bod yn gysylltiedig â rhoi gwybodaeth arbenigol i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain, yn ogystal â budd-ddeiliaid eraill am y sector banciau bwyd yng Nghymru. Y dystiolaeth yw, fel y dengys fy ngwaith ymchwil, fod banciau bwyd wedi tyfu o dan y ddwy lywodraeth ddiwethaf. Sefydlwyd y banc bwyd cyntaf yng Nghymru yn 1998, ac mae twf y banciau bwyd i'w weld wrth iddynt gynyddu o 16 banc bwyd o dan y Llywodraeth Lafur gan ymestyn yn 157 o dan y Llywodraeth Geidwadol.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor?

Astudio ym Mhrifysgol Bangor oedd fy newis cyntaf fel myfyriwr israddedig mewn gradd mewn astudiaethau'r amgylchedd am fod yma gymaint o amrywiaeth ar garreg y drws. Mae Bangor yng nghanol ehangder mawr Parc Cenedlaethol Eryri a’r tirlun gwledig agored a'r economi gymysg a gynigir gan hyn. Yna mae'r cysylltiad ag Ynys Môn sy'n gadael ichi archwilio ei threftadaeth gymhleth yn nhirlun yr iaith Gymraeg.  Ar gyfer fy astudiaethau isradd ac ôl-radd, mae treftadaeth hon a thirlun bwyd fel hyn wedi bod yn gyrru fy ngwaith ymchwil, ac rwyf wedi bod wrthi'n edrych ar systemau bwyd Cymru am bron i 10 mlynedd.

A oes gennych unrhyw gyngor i fyfyrwyr sy'n ystyried gwneud PhD ym Mhrifysgol Bangor?

Mae llawer o lwybrau ymchwil yn gysylltiedig â'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, naill ai'n edrych ar y cymhlethdodau o ran bywyd cymdeithasol, neu sut gallwn gysyniadoli a gwella ein dealltwriaethau 'o'n bywydau ni'. Yn fy achos i, roedd gennyf ddiddordeb mewn edrych ar y cysylltiadau sydd rhwng daearyddiaeth a phenderfynyddion cymdeithasol bywyd bob dydd, a dylanwad/canlyniadau bwyd a thlodi. Ond ceir llwybrau ymchwil eraill hefyd, megis drwy Droseddu a Chyfiawnder Troseddol, iechyd a gofal cymdeithasol, Cymunedau a diwylliannau, a Lles a Llesiant. Mae dod i adnabod y staff a'r myfyrwyr yn wych a gallu rhyngweithio â nhw, ac mae'r ysgol yn dda iawn am ymwneud â'r myfyrwyr ym mhrosesau academaidd a chymdeithasol y brifysgol - ni waeth beth fo lefel yr astudio.