Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Grant i gyllido ymchwil i fanciau’n cau yng Nghymru

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae banciau wedi cau dros 600 o ganghennau yn y Deyrnas Unedig. Ond sut mae'r nifer yng Nghymru'n cymharu â hyn?

Dyna'r cwestiwn y bydd Dr Edward Jones o Ysgol Busnes Bangor yn ceisio ei ateb, diolch i grant ymchwil a gafwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd y cyllid yn galluogi Dr Jones, sy'n ddarlithydd mewn economeg, i wneud cymhariaeth ystadegol o gau banciau yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol.  Gobeithir y bydd y dadansoddiad terfynol o gymorth i arwain trafodaethau polisi yn ymwneud â datblygu'r economi.

"Mae ymchwil flaenorol yn y maes yma wedi canolbwyntio ar gymariaethau rhwng ardaloedd cyfoethog a difreintiedig," eglurodd Dr Jones.  "Mae'r banciau'n honni mai'r rheswm pam eu bod yn cau canghennau yw oherwydd bod llai a llai o bobl yn eu defnyddio, ond mae  cau’r canghennau hyn yn cael effaith sylweddol ar y gymuned a busnesau lleol, hyd yn oed pan mae darpariaethau eraill (megis bancio ar-lein) yn cael eu cynnig.

"Yn dilyn colli nifer o Swyddfeydd Post yng Nghymru wledig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, awgrymwyd efallai bod angen polisi economaidd penodol i'r rhannau hyn o'r wlad.  Bydd yr ymchwil yma'n cefnogi trafodaethau parhaus gan wneuthurwyr polisi ar effaith cau canghennau ar y gymuned leol, a bydd yn ymchwilio i weld a ydyw Cymru wedi dioddef cyfradd uwch o ganghennau'n cau na gweddill y Deyrnas Unedig." 

Fel rhan o'i ymchwil bydd Dr Jones yn cyfarfod â dau o wneuthurwyr polisi'r Cynulliad Cenedlaethol a bydd yn mynd i gyfarfod yn San Steffan. 

Mae'r project yn cyflawni amcanion strategol Ysgol Busnes Bangor a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol o ran hyrwyddo cyhoeddiadau ymchwil yn Gymraeg a fydd yn dylanwadu ar yr economïau lleol a chenedlaethol. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2016