Darlith Goffa Syr Hugh Owen 2017


Curo’n hyderus ar y drws tri-enw:

golwg ar le’r Gymraeg yn adolygiad Donaldson


Yr Athro Mererid Hopwood
Cyfadran Addysg a Chymunedau, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


Cyflwyniad


Yn y ddarlith hon dadansoddir Dyfodol Llwyddiannus, adolygiad annibynnol y cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru a gynhaliwyd gan yr Athro Graham Donaldson, gan archwilio’r potensial sydd i’r Gymraeg chwarae rhan allweddol y tu hwnt i’r ‘Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’ a ddisgrifiwyd ganddo. Gan feddwl am y nod o ‘filiwn o siaradwyr Cymraeg’, ystyrir pa fath o newidiadau cadarnhaol y gellid eu gwneud trwy fabwysiadu dull gweithredu mwy hollgynhwysol at ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru. Edrychir ar ddwyieithrwydd fel cyfrwng a all gynorthwyo’n sylweddol i gyflawni pedwar diben craidd y cwricwlwm newydd, gan ofyn beth mae bod ‘ar daith dwyieithrwydd’ yn ei olygu. Sylfaen y ddarlith yw erthygl a gyhoeddwyd gan yr Athro Mererid Hopwood yn Cylchgrawn Addysg Cymru, Cyfrol 19, 2017, tt. 69-89.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma