Dewi Rowlands

Enw
Dewi Rowlands
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
E-bost
d.r.rowlands@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383061/383005
Lleoliad
Eifionydd, Safle'r Normal

Graddiodd Dewi Rowlands gyda BA (Anrhydedd) mewn Dylunio Diwydiannol o Sheffield Polytechnic yn 1988. Cafodd gweithiau a gynhyrchwyd gan Dewi yn ystod y cwrs ac a ddangoswyd yn y Sioe Raddio eu dewis ar gyfer arddangosfa arbennig yn y London Design Centre i'r cynnyrch mwyaf arloesol ac o'r ansawdd uchaf gan raddedigion y flwyddyn honno. Ef oedd yr unig fyfyriwr gradd y dangoswyd dau ddarn o'i waith yn yr arddangosfa honno.


Ar ôl cael ei gymhwyster dysgu, mae wedi bod yn athro Dylunio a Thechnoleg mewn ysgolion uwchradd a datblygu rhaglenni fel rhan o goleg Addysg Bellach newydd yn ne Gwynedd. Yn ystod y cyfnod hwn bu'n dysgu nifer o gyrsiau galwedigaethol a lefel A, a oedd yn cynnwys Dylunio 3D, Diplomâu Sylfaen Celf a Dylunio a chyrsiau Peirianneg. Yn ystod ei yrfa mae Dewi wedi cynhyrchu gwaith comisiwn o bwys, yn amrywio o ddodrefn a dylunio graffig i weithio gyda metelau gwerthfawr. Wedi secondiad dwy flynedd yn 1998 fe'i penodwyd yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Addysg yn 2000 a daeth yn Gyfarwyddwr Cwrs yn 2009. Ers iddo ddod yn gyfarwyddwr cwrs i ddwy raglen ddylunio i israddedigion, mae wedi cyflwyno methodolegau addysgu a dysgu newydd sydd wedi gwella ansawdd a lefel cyfranogi o fewn y sectorau addysg a diwydiant. Yn 2012 roedd yn rhan o dîm archwilio Estyn i Ganolfan Addysg Athrawon De a Gorllewin Cymru ac, ers 2010, mae hefyd wedi bod yn un o'r panel beirniaid i Wobrau Arloesi Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.


Yn ddiweddar fe'i dyrchafwyd yn Uwch Ddarlithydd. Roedd hyn i gydnabod ei waith yn datblygu cwricwla newydd a modiwlau'n gysylltiedig â gwaith gyda chwmnïau a hyfforddeion sydd wedi cael lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig. Cyfeiriwyd at waith a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad â chwmnïau partneriaeth fel arfer gorau gan HEFCW ar gyfer cyhoeddiadau adrodd. Mae'r projectau yn y gwaith, sydd yn awr wedi eu sefydlu fel rhan o'r rhaglen, wedi dod i’r safle uchaf yn y DU am 'Gyflogadwyedd Dylunio' a 'Boddhad Myfyrwyr'. (The Times and Sunday Times Good University Guide 2016 / 2017).


Mae Dewi'n frwd iawn dros hyrwyddo cwricwla sy'n gwella cyflogadwyedd hyfforddeion tra hefyd roi cyngor ymgynghorol i bartneriaid diwydiannol Prifysgol Bangor.

Ar hyn o bryd mae'n ymwneud â'r projectau a ganlyn:

  • Dysgu modiwl aml-ddisgyblaethol 'Menter drwy Ddylunio', sy'n dod â myfyrwyr o Beirianneg, Dylunio, Astudiaethau Creadigol, Seicoleg a Busnes at ei gilydd drwy 'brojectau byw' lle defnyddir methodolegau dylunio drwy broject PONTIO (Canolfan y Celfyddydau ac Arloesi).
  • Hyrwyddo 'Methodolegau Dylunio' ar gyfer datblygu a gweithredu cwricwlwm ar draws holl fodiwlau BSc Dylunio a Chynhyrchu.
  • Gweithio fel ymgynghorydd/goruchwyliwr ar raglen KESS II sy'n datblygu protocolau arloesi newydd gyda Marco Gearing Ltd.
  • Datblygu rhaglen MSc newydd a fydd yn defnyddio'r modiwlau lleoliad gwaith fel sail i ddatblygu gyrfa.


A fyddech cystal â chysylltu â Dewi os ydych yn:

  • ddarpar fyfyriwr sydd angen gwybodaeth am y cyrsiau BSc Dylunio Cynnyrch / BSc Dylunio a Thechnoleg SAC
  • athro/athrawes Dylunio a Thechnoleg a hoffai drafod projectau cydweithredol
  • gwmni dylunio neu weithgynhyrchu sydd â diddordeb mewn darparu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr
  • fusnes sy'n chwilio am bartneriaeth academaidd KTP neu SIP
  • busnes sy'n chwilio am ymgynghoriaeth dylunio ac arloesi