Dr Jean Ware

Enw
Dr Jean Ware
Swydd
Darllenydd yn Addysg
E-bost
j.ware@bangor.ac.uk
Ffôn
(01248) 388233
Lleoliad
Trefenai, Safle'r Normal

Bywgraffiad

Darllenydd mewn Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) yw Jean Ware. Gwella addysg disgyblion ag anawsterau dysgu difrifol a lluosog yw prif ddiddordeb ac arbenigedd ei hymchwil. Mae wedi gwneud cyfraniad pwysig i addysg y disgyblion hyn trwy ymchwilio i feysydd cyfathrebu, cwricwlwm, addysgeg, asesu, a hyfforddiant staff; ac yn benodol trwy ledaenu'r gwaith hwn ymysg ymarferwyr. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth mewn cyfnodolion proffesiynol a chyfnodolion a adolygir gan gydweithwyr, a hi yw golygydd the SLD Experience, cyhoeddiad gan BILD ar gyfer athrawon a phobl eraill sy'n gweithio â disgyblion ag anawsterau dysgu difrifol. Bu'n gysylltiedig â datblygu Graddfeydd P ac Ar Drywydd Dysgu, sef deunyddiau asesu a gafodd gryn dipyn o glod ar gyfer disgyblion ag anghenion cymhleth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2006. Bydd yn cyfrannu'n rheolaidd at ddatblygu adnoddau ar gyfer athrawon sy'n gweithio â dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn y Deyrnas Unedig ac mewn gwledydd eraill ac at ddatblygiad proffesiynol parhaus athrawon. Mae ganddi ddiddordeb penodol yn y cyswllt rhwng ymchwil a datblygiad proffesiynol parhaus, ac mae ar hyn o bryd yn cefnogi staff Ysgol Bryn Elian gyda datblygu ymchwil i'w harferion eu hunain.

Cafodd Jean radd cyd-anrhydedd mewn Seicoleg ac Iaith a Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Keele yn 1973 ac MA mewn Arafwch Meddwl yn 1974. Cafodd Dystysgrif Addysg i Raddedigion (gyda theilyngdod) o Brifysgol Reading yn 1978 a bu'n dysgu plant ag anawsterau dysgu difrifol yn Hampshire, Berkshire ac Ealing hyd 1984 pan gafodd ysgoloriaeth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i gwblhau ymchwil PhD i'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu difrifol a lluosog yn y London University Institute of Education. Wrth wneud yr ymchwil hwnnw edrychodd yn fanwl ar effaith rhyngweithio ag oedolion ar ddatblygiad cyfathrebu plant ag anawsterau dysgu difrifol a lluosog. Llwyddodd i gael grant ymchwil gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i ymestyn yr ymchwil ar ôl cael ei PhD; a chafodd canfyddiadau'r project hwnnw eu cyhoeddi mewn llyfr ar gyfer athrawon: Creating a Responsive Environment sydd bellach yn ei ail rifyn. Ar ôl cwblhau ei PhD, arhosodd yn y London Institute fel darlithydd am chwe blynedd, yn rhedeg rhaglen arbenigol mewn Anawsterau Dysgu o fewn Diploma Anghenion Addysgol Arbennig, sef cwrs datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer athrawon, cyn symud i Brifysgol Caerdydd yn 1993. Cafodd ei gwahodd i fynd i redeg cyrsiau ar gyfer athrawon plant ag anawsterau dysgu difrifol yn St Patrick’s College, Dulyn, pan gafodd y plant hyn eu derbyn i'r gyfundrefn addysg yn Iwerddon yn 1995, a symudodd i St Patrick's yn 1998. Daeth yn Gyfarwyddwr Addysg Arbennig yn St Patrick's yn 2003. Tra oedd yn Iwerddon bu'n arwain ceisiadau llwyddiannus am gyllid ymchwil i ymchwilio i swyddogaeth ysgolion a dosbarthiadau arbennig (DES, a NCSE, Iwerddon), datblygu canllawiau ar gyfer disgyblion y mae eu cyrhaeddiad yn sylweddol is na disgwyliadau yn ôl oedran (QCA, Lloegr), datblygu pecyn addysgu cyfrifiadurol i ddisgyblion ag anawsterau dysgu difrifol a lluosog (DES, Iwerddon) archwilio darpariaeth blynyddoedd cynnar mewn dwy ran o Iwerddon (Centre for Early Child Development and Education, Iwerddon).

Ers symud i Fangor yn 2008, mae wedi parhau i ymchwilio i'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Addysgol Arbennig, gan gynnwys arwain astudiaeth ar fynediad plant ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig at y cwricwlwm mewn ysgolion prif lif (NCSE, Iwerddon), a chydweithio ag eraill i gael cyllid ar gyfer gwerthuso cynllun Sêr Darllen yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol, ar gyfer ymchwil i ddwyieithrwydd ac Anghenion Addysgol Arbennig (Mantais). Ers symud i Fangor mae hefyd wedi bod yn datblygu ei harbenigedd i gynnwys maes na wnaed digon o ymchwil iddo hyd yma sef Anghenion Addysgol Arbennig a Dwyieithrwydd ac mae wedi cael nifer o fyfyrwyr PhD yn llwyddo i gwblhau eu hastudiaethau yn y maes hwn.

Mae hefyd yn awdures ac yn gyd-awdures nifer o erthyglau, llyfrau a phenodau mewn llyfrau, ac yn ddiweddar mae wedi cydweithio â'r Athro J. Goldbart (MMU) ar adolygiad systematig o effeithiolrwydd a chynaliadwyedd ymyriadau a gynlluniwyd i wella ansawdd y rhyngweithio rhwng staff a phobl ag anawsterau dysgu difrifol a lluosog.

Gwahoddir Jean yn rheolaidd i gymryd rhan mewn digwyddiadau DPP i athrawon, yn lleol ac yn genedlaethol, yn enwedig mewn perthynas â Llwybrau Dysgu.

Prosiectau / Cyhoeddiadau / Ymchwil

Projectau cyfredol


1. Rapid evidence assessment on the effectiveness of interventions to support young people with hearing impairments, visual impairments and multisensory impairments” Department of Disability Inclusion and Special Needs (DISN) School of Education, University of Birmingham (Douglas, McLinden, Hodges, Terlektsi, Hewett, Wooten, Ellis a Thistlethwaite a’r Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor (Ware a Williams)
2. Developing writing skills of secondary-aged learners with persistent literacy difficulties through explicit grammar teaching. McCormack-Colbert, Ware a Jones.
3. How children with and without Special Educational Needs think about friendship (Ware a Cully)

Cyhoeddiadau

 

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Ymchwil
Cyfarwyddwr y rhaglen EdD
Aelod: Bwrdd Moeseg Yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
Aelod: Pwyllgor Ymchwil y Coleg
Aelod: Bwrdd Ysgol Ddoethurol y Brifysgol

Addysgu


Blwyddyn 3: Profound Learning Difficulties (Trefnydd Modiwl) (XAE3039) – Semester 1 a 2 (20 credyd)
Anawsterau Dysgu Dwys (Trefnydd Modiwl) (XAC3039) – Semester 1 a 2 (20 credyd)

MA Education: Meeting SEN (XME4006) Semester 1 a 2 (30 credyd)
MA Education: Towards Inclusion (XME4029) Semester 1 a 2 (30 credyd)
EdD Thesis Proposal (XME5001) Semester 1 (30 credyd)

PhD/ EdD: Goruchwyliwr cyntaf: 6 myfyriwr
Ail oruchwyliwr: 1 myfyriwr

Cymwysterau

BA 21 Cydanrhydedd (Keele) 1973 Psychology and English Language and Literature
MA (Keele) 1974 Psychology of Mental Retardation
PGCE gyda Theilyngdod (1978) (Reading) First School
PhD (Llundain) 1987 Psychology of Education “Providing Education for Children with Profound and Multiple Learning Difficulties. A Survey of Resources and an analysis of Staff: Pupil Interactions in Special Care Units”