Owen Tudur Davies

Enw
Owen Tudur Davies
Swydd
Darlithydd mewn Addysg Gynradd (Mathemateg)
E-bost
eds416@bangor.ac.uk
Ffôn
(01248) 382937
Lleoliad
Hiraethog

Darlithydd addysg yw Owen sy'n arbenigo mewn Mathemateg Cynradd a Meddwl Cyfrifiadurol. Graddiodd gyda BSc mewn Biocemeg yn 1997 ac yna aeth ymlaen i gwblhau TAR mewn Cemeg ym Mhrifysgol Cymru Bangor ym 1999. Dechreuodd addysgu Gwyddoniaeth a Mathemateg mewn ysgolion uwchradd ym 1999 a chyfrannu at ddosbarthiadau nos ECDL i oedolion yng Ngholeg Menai.

Yn 2003 fe'i dewiswyd gan Cynnal i fod yn un o hyfforddwyr y Gronfa Cyfleoedd Newydd a bu'n datblygu gwersi a deunyddiau datblygu proffesiynol mewn TGCh ar gyfer athrawon yng Ngwynedd a Môn.

Mae Owen wedi treulio'r 15 mlynedd diwethaf yn addysgu Mathemateg a TGCh yn ogystal â chyfrannu at gyfrifoldebau bugeiliol a rhaglenni ymyrraeth cynnydd academaidd ar gyfer disgyblion uwchradd.

Mae Owen wedi arbenigo mewn projectau pontio cynradd/uwchradd ac wedi gweithio gyda budd-ddeiliaid megis STENA ac Arian Amcan Un i hwyluso profiadau rhifedd sy'n torri tir newydd ar gyfer disgyblion cynradd.
Ymunodd Owen â'r Ysgol Addysg yn 2014 i weithio ar raglenni TAR cynradd a rhaglenni BA gyda Statws Athro Cymwysedig, ac mae ei ddiddordebau a'i weithgarwch ymchwil ym maes Hanes Mathemateg ac addysgeg, Meddwl Cyfrifiadurol a chodio.

Mae Owen wedi gweithio gyda nifer o ysgolion yn yr ardal ac wedi arwain digwyddiadau codio cyfrifiadurol fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus athrawon ac wedi cynnal gweithdai i ddisgyblion. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ymchwil yn y maes hwn, ac mae'n gwneud gwaith ymgynghorol i Microsoft UK.

Ar hyn o bryd mae Owen yn ysgrifennu traethawd ymchwil yn edrych ar bryder Mathemategol a goblygiadau hynny i athrawon dan hyfforddiant.

Achrediadau a chymwysterau proffesiynol

Enwebwyd Owen yn Microsoft Innovative Educator Expert 2017 a bu'n llwyddiannus. Mae'r swyddogaeth hon yn golygu arloesi'r dechnoleg ddiweddaraf yn y brifysgol ac mewn ysgolion yn ogystal â gwneud gwaith ymgynghorol ar ddatblygu meddalwedd Microsoft Education.

Addysgu

Prif swyddogaeth Owen yw arwain y cwrs RhAG Cynradd fel cyfarwyddwr cwrs a chydlynu ac addysgu'r cwrs TAR Cynradd (mathemateg) yn ogystal â'r rhaglen israddedig BA SAC, ond mae hefyd yn addysgu ac yn cyfrannu at y modiwlau isod:

TAR Cynradd

  • XTE/C 3016 Datblygu sgiliau addysgu 7-11
  • BA SAC Addysg Gynradd
  • XCB 2008 Astudiaethau pynciau craidd 1
  • XCB 2008 Astudiaethau pynciau craidd 2

MA Astudiaethau Addysg

  • XME 4079-Digital Competency
  • XME 4095 Placement school experience
  • Goruchwyliwr traethawd hir

Ymchwil


Traethawd Hir MA: Evaluating a Mathematical subject knowledge intervention programme on a PGCE course.
PhD (ar y gweill): Digital Competency: Implementation models for computational thinking.

Grantiau

£2,000 Grant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer Cynhadledd Cymhwysedd Digidol ym Mangor yn 2018
£2,000 Grant Ymarferydd Digidol Creadigol, Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf
£500 Lwfans Ymarferydd Digidol Creadigol ar gyfer cynnal gweithdai creadigrwydd digidol gyda GISDA.
£12,000 - Llywodraeth Cymru / WISERD i ymchwilio i sut mae'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei weithredu.

Cyflwyniadau mewn cynadleddau

13-15 Mawrth 2017 Cynhadledd Microsoft Innovative Educator: How Bangor is supporting students with Office 365