Dr Susan Wyn Jones

Enw
Dr Susan Wyn Jones
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Cemeg)
E-bost
s.w.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382955
Lleoliad
Eifionydd, Safle'r Normal

Mae Susan Wyn Jones yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Cafodd ei gradd baglor mewn Cemeg ym Mhrifysgol Bangor gydag anrhydedd dosbarth cyntaf a Gwobr Muriel Edwards am y marciau uchaf. Ar ôl gwneud PhD (hefyd ym Mhrifysgol Bangor), aeth i swydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Toronto, Canada. Wedi dychwelyd i Gymru, gwnaeth gwrs TAR cyn dod yn Bennaeth Cemeg mewn ysgol uwchradd leol yn 1997.

Ymunodd â'r Ysgol Addysg yn 2006 gan gymryd cyfrifoldeb dros hyfforddi Anogwyr Dysgu ar ran Llywodraeth Cymru a chyfrannu at y rhaglen TAR uwchradd. Gan gydweithio ag adrannau addysg awdurdodau lleol ar draws Gogledd Cymru, sefydlodd Radd Sylfaen newydd i Anogwyr Dysgu i'w galluogi i adeiladu ar eu hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru ac ennill gradd. Mae hefyd wedi bod yn arweinydd modiwl i'r modiwl E-lwybr i AAA, sef modiwl dysgu o bell arloesol i Gydlynwyr AAA a chynorthwywyr dysgu.

Oherwydd ei gwaith cydweithredol â phrifysgolion ar draws Cymru gyda'r rhaglen Anogwyr Dysgu, a'i harbenigedd gyda dysgu o bell ar y modiwl E-lwybr, rhoddwyd ei henw gerbron i gynnal y radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol, fel rhan o gais llwyddiannus a wnaed gan Brifysgolion Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd a'r Sefydliad Addysg, Llundain. Daeth wedyn yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol ym Mangor.
Yn 2013 daeth yn Gyfarwyddwr y radd Meistr lawn-amser mewn Astudiaethau Addysgol, gan ddatblygu'r rhaglen hon fel y byddai'n apelio'n eang at fyfyrwyr cartref a rhyngwladol. Darperir modiwl lleoliad ar y cwrs hwn sy'n galluogi myfyrwyr i weld theori'n cael ei rhoi ar waith mewn ysgolion lleol.

Er 2014 mae wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol ac yn Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu.

Mae'n aelod o weithgor cwricwlwm ac asesu'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol a chyda diddordeb mewn hybu dulliau addysgu effeithiol sy'n sicrhau fod pob plentyn yn gwneud cynnydd a chyflawni eu gwir botensial.

Addysgu

Rhaglen Meistr mewn Astudiaethau Addysg, gyda chyfrifoldeb penodol dros y modiwl lleoliad.
Rhaglen TAR Uwchradd, gyda chyfrifoldeb penodol dros addysg wyddonol a chyfrannu at y rhaglen Astudiaethau Proffesiynol.


Myfyrwyr ymchwil

Rhifedd a gwyddoniaeth.

Mae Anthony Clowser wedi rhoi sgyrsiau i athrawon ysgolion uwchradd lleol ac athrawon dan hyfforddiant ar ymarfer gorau i ddatblygu rhesymu rhifyddol gyda dysgwyr, a rhoddodd bapur ar y pwnc hwn yng nghynhadledd WISERD, Caerdydd 2015 ac yng Nghynhadledd y Sefydliad Ffiseg, Bangor, 2016.


EdD

Llythrennedd wyddonol.

Enillodd Gemma Dale ei doethuriaeth yn 2016 ac mae wedi cyflwyno poster ar ei hymchwil yng nghynhadledd WISERD yng Nghaerdydd. Mae wedi rhoi sawl sgwrs i athrawon dan hyfforddiant ar arfer gorau i sicrhau llythrennedd wyddonol ymysg dysgwyr a pharatoi at yr asesiad PISA nesaf (a fydd yn asesu llythrennedd wyddonol).


Datblygiad llythrennedd a dyslecsia.

Anna McCormack oedd y myfyriwr rhan-amser cyntaf yn yr Ysgol Addysg i gael doethuriaeth mewn Addysg yn 2015 a chyflwynodd ei hymchwil ar arfer gorau mewn cefnogi datblygu llythrennedd ymysg dysgwyr â dyslecsia yng Nghynhadledd Bangor i Fyfyrwyr Meistr ym mis Hydref 2015.

Cyhoeddiadau

Jones. S. W. 2018. Improving student teachers’ critical thinking skills at university to support their transition into schools. [On-line]. Retrieved from https://chartered.college/author/guest_l_22

Accepted McCormack-Colbert, A, Jones, S and Ware, J. (2018). Developing writing skills of learners with persistent literacy difficulties through explicit grammar teaching, Support for Learning.

Jones, S. 2017. Initial and continuing teacher education: thoughts and experiences from a Welsh perspective. Science Teacher Education.79.pp.5 – 16.

Commissioned report, 2017: Re-thinking Educational attainment and poverty (REAP) in rural Wales. ap Gruffudd, G., Spencer, L., Payne, J., Wilde, A., Watkins, R., Jones, S., Thomas, E. M., Hughes, C. and O'Connor, B.

Jones. S.W. 2018 Developing student teachers’ ability to evaluate their pupils’ learning in the classroom. The Journal of Teacher Action Research. 4(3) pp 39 – 54

Clowser, A, Jones, S. and Lewis, J. (2017). Can the principles of cognitive acceleration be used to improve numerical reasoning in Science? School Science Review. 99(368) pp117 – 122.

McCormack-Colbert, A, Jones, S and Ware, J. (2017). Perceptions of support for secondary school learners with dyslexia in France and in Wales: case study analyses, Support for Learning.

Jones, S and Lewis, J. (2016). Teacher Education in Wales. In: Bamber, P and Moore, J (eds). Teacher Education in Challenging Times. Abingdon: Routledge pp 41 – 43

Jones. S. 2016. Critical thinking and problem solving. Bangor University: North and Mid Wales Centre for Teacher Education.

Jones, S., Lewis, J., Ware, J., and Butler, C. (2011). Professional Development needs of teachers across Wales, Higher Education Academy.

Power, S., Taylor, C., Lewis, J., Connolly, M., Thomas, G. and Jones, S. (2010). Realizing the ‘Learning Country’? Research activity and capacity within Welsh local authorities, Contemporary Wales, 23, 71 – 92

2017 Prif Ymchwilydd: Cefnogi addysgu, dysgu ac asesu mewn gwyddoniaeth CA3/4 (S. Jones, B. Jones, N. Jones, B. Jones a R. Watkins, £10,000).

2017 Prif Ymchwilydd. Addysgu gwyddoniaeth yn ddwyieithog a thrwy gyfrwng y Gymraeg. (S. Jones. £2,500).

Yn 2015 sefydlwyd grŵp pedagogeg gwyddoniaeth yng ngogledd Cymru i arwain y ffordd i wireddu gweledigaeth Donaldson am gwricwlwm newydd i Gymru. Fe wnaeth y Sefydliad Ffiseg gefnogi lledaenu darganfyddiadau'r grŵp yng nghynhadledd Bangor, 2016.

Yn 2010 dyfarnwyd grant fechan gan yr HEA i wneud gwaith ymchwil i ddatblygiad proffesiynol athrawon.

Cynadleddau

Cynhadledd y Sefydliad Ffiseg, Bangor 2010 – 2018
Gan gydweithio â'r Sefydliad Ffiseg, mae'r adran Wyddoniaeth yn yr Ysgol Addysg wedi cynnal cynhadledd i athrawon ysgolion uwchradd lleol i hyrwyddo dysgu ffiseg. Mae'r prif siaradwyr wedi cynnwys gwyddonwyr byd enwog megis Y Fonesig Yr Athro Joyce Bell Burnell (darganfyddwr pylsarau), Yr Athro Athene Donald (enillydd gwobr L'Oreal Merched mewn Gwyddoniaeth) a Dr Lyn Evans (y gwyddonydd Cymreig a gynorthwyodd i ddatblygu'r Large Hadron Collider, Genefa).
Cynhadledd CELT 2017. Cyflwyniad: Datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol a meddwl yn annibynnol ar lefel prifysgol - cefnogi israddedigion a darpar athrawon.
Cynhadledd IPDA, 2016, Stirling. Cyflwyniad: Anghenion datblygu proffesiynol i athrawon.
Cynhadledd Graddau Meistr i athrawon, 2015, Prifysgol Bangor. Cyflwyniad: Gweithdy i athrawon ar ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol.

Gwaith ymgynghorol

Ymgynghorydd: cefnogi athrawon nad ydynt yn arbenigwyr i addysgu gwyddoniaeth mewn ysgol uwchradd
Ymgynghorydd: Geiriadur Cymraeg o dermau cemegol (rhan o'r Ap Geiriaduron)
Cynrychioli HAGA yng Nghymru ar grŵp tasg cwricwlwm ac asesu'r Gymdeithas Cemeg Frenhinol.