Gwyn Jones

Enw
Gwyn Jones
Swydd
Darlithydd Addysg (Mathemateg)
E-bost
edsc09@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388230
Lleoliad
Hiraethog, Safle'r Normal

Mae gennyf gefndir helaeth mewn addysg fathemateg ar ôl dysgu, arolygu a gweithio fel ymgynghorydd yn y sector uwchradd yng Nghymru a Lloegr.


Fel athro, bum yn dysgu mathemateg yn Llundain a gogledd Cymru fel athro prif ffrwd a phennaeth adran. Yn Ysgol Morgan Llwyd, roeddwn yn ymwneud â phrojectau ymholiadau athrawon a ariannwyd gan y GTCW ac fe wnes i arwain projectau ar waith trawsgwricwlaidd gyda Daearyddiaeth (a ddaeth yn destun fideo Llywodraeth Cymru ar arfer da) a rhoi mathemateg CAME ar waith.


O ganlyniad, ar y cyd gyda Education Interactive, ysgrifennais ddeunyddiau gwaith cartref uwchradd ar gyfer project gwaith cartref Ocean Maths, ynghyd â pharatoi adnoddau addysgu helaeth i'r Ark Academy Trust a chyfrannu at asesu cynnydd disgyblion mewn mathemateg i'r QCA. Fe wnes i hefyd ysgrifennu 'The Data Books', sef cyfres o weithgareddau ystadegau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru (ACCAC) a phecynnau dysgu Illuminate (uwchradd) a Wondermaths (cynradd) i Ddysgwyr Mwy Galluog a Dawnus.


Rydw i'n wastad wedi bod yn frwd dros hybu TGCh mewn addysg fathemateg, yn cynnwys technoleg a ddelir â llaw a geometreg ddeinamig, ac rydw i wedi gweithio gyda Texas Instruments, gan roi gweithdai i'w TI-nspire yn ogystal â hyfforddi athrawon yng ngogledd Cymru mewn CABRI.


Yn fy swydd bresennol fel tiwtor mathemateg uwchradd TAR, rydw i wedi gallu datblygu'r diddordebau uchod yn ogystal â dilyn y diweddaraf o ran datblygiadau mewn addysg fathemateg, drwy fod yn aelod o'r BSRLM, BERA a'r ATM.


Yn ogystal, rydw i wedi bod yn ymwneud â'r MEP o'i sefydlu ac, o ganlyniad, rydw i wedi gallu datblygu partneriaethau gyda chydweithwyr mewn prifysgolion eraill (UCL-IOE, Caerdydd, ac Aberystwyth), wedi darparu hyfforddiant i fentoriaid ar draws Cymru gyfan, ac wedi goruchwylio athrawon gyda'u hymchwil ystafell ddosbarth eu hunain, gan arbenigo mewn ymchwiliadau ar raddfa fechan o fewn methodoleg ymchwil weithredol. Mae'r pynciau a oruchwyliwyd yn cynnwys rhifedd, llythrennedd, cynhwysiad a datblygu dysgu wedi'i seilio ar broblemau mewn gwyddoniaeth


Mae fy mhroffil ymchwil wedi cynnwys goruchwylio myfyrwyr ar y cwrs MA yn ymchwilio i ddisgyblion Mwy Galluog a Dawnus, a arweiniodd at ddarlith drwy wahoddiad i'r 'National Mathematical Centre' yn Nigeria, ac ar hyn o bryd, rydw i'n goruchwylio ymchwil i bryder mathemateg ymhlith genethod mewn ysgolion uwchradd.


Mae fy ymchwil bersonol fy hun wedi cynnwys gwerthusiad o sylwadau arsylwi gwersi i fyfyrwyr TAR. Ar hyn o bryd, rydw i'n ymchwilio i ran y cydlynydd llythrennedd wrth ddatblygu llythrennedd ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion uwchradd, ac yn astudio ar gyfer fy ngradd EdD (cyflwynwyd y canfyddiadau rhagarweiniol yn BERA 2017).

 

Dysgu

PGCE Secondary Mathematics (G1X1 Mathematics)
PGCE Primary
BA Primary QTS
MA in Education: Research Methods Module

Master's in Educational Practice (MEP)
Module Convenor:   Literacy and Numeracy Across the Curriculum (SIT809)
Behaviour Management (SIT802)
Supervising Tutor:   Action Enquiry Project (SIT808)
developing oracy in KS4 science lessons;
implementing the Pie Corbett reading scheme;
using drama to stimulate boys' reading and writing;
investigating numerical reasoning across mathematics and PE departments;
effective mentoring of year 8 pupils;
developing year 7 pupils' oracy in PE;
literacy support for year 6 pupils.
All projects are being investigated within a Teacher Enquiry methodology

Grwp Ymchwil

Hyfforddiant Athrawon a Datblygiad Proffesiynol

Arall

Member of: BERA, BRSLM, ATM
Video of MEP lecture: https://vimeo.com/69156152