Rhys Coetmor Jones

Enw
Rhys Coetmor Jones
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Addysg Gorfforol)
E-bost
edsc0a@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383008
Lleoliad
Nantlle, Safle'r Normal

Proffil Enillodd Rhys Coetmor Jones radd BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Chwaraeon a Symudiad Dynol yn Athrofa Addysg Uwch Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) cyn cwblhau Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) mewn Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl graddio bu’n dysgu Addysg Gorfforol yn bennaf ond hefyd Gwyddoniaeth a Daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg, yn ogystal ag Addysg Gorfforol mewn ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn Perth, yng Ngorllewin Awstralia ac mewn ysgol yn Hyattsville, Washington DC, UDA lle'r oedd hefyd yn un o'r hyfforddwyr pêl-droed. Bu’n Bennaeth Addysg Gorfforol a hefyd yn rhan o’r uwch dîm rheoli


Bu Rhys yn gweithio hefyd i gwmni addysg chwaraeon yn UDA fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol a bu’n gyfrifol am gynllunio, cyflwyno ac addysgu/hyfforddi rhaglenni addysg gorfforol a chwaraeon i blant rhwng 3-18 oed mewn ysgolion elfennol, ysgolion canol ac ysgolion uwchradd, gweithgarwch corfforol yn y gymuned a darparwyr chwaraeon a chlybiau pêl-droed ieuenctid ar draws Tennessee, West Virginia, Kentucky a rhannau o Georgia. Fel rhan o’i waith bu Rhys yn cyflwyno rhaglenni addysgu hyfforddwyr i hyfforddwyr pêl-droed ac i hyfforddwyr amrywiaeth o chwaraeon, yn ogystal ag athrawon Addysg Gorfforol. Bu hefyd yn gyfrifol am hyfforddi a rheoli hyfforddwyr pêl-droed a hyfforddwyr amrywiaeth o chwaraeon trwy gydol y flwyddyn ar draws rhanbarth y de-ddwyrain.


Ymgymerodd Rhys â swydd darlithio ym Mhrifysgol Bangor lle cwblhaodd ei MA mewn Arweinyddiaeth Addysg ac mae wrthi’n cwblhau cymhwyster lefel Meistr (Lefel 7) mewn ‘Hyfforddi a Mentora Rheolwyr’ gyda’r Institute of Leadership and Management (ILM). Mae ei ddiddordebau a’i weithgareddau ymchwil ym maes pedagogiaeth Addysg Gorfforol (ymarfer ar sail modelau), datblygu cwricwlwm/athrawon/arweinwyr a llesiant dysgwyr/athrawon trwy fethodolegau ac ymyriadau hyfforddi. Mae’n ymchwilio tuag at ei PhD (trwy gyhoeddiadau) ym maes hyfforddi ar gyfer llesiant, arweinyddiaeth a datblygu a dysgu proffesiynol. Ers iddo ddod i Fangor mae Rhys wedi dysgu Addysg Gorfforol, Llesiant ac wedi tiwtora ar yr holl raglenni addysg gychwynnol athrawon (sectorau Cynradd ac Uwchradd), ar y BA Astudiaethau Plentyndod, y radd sylfaen mewn Plentyndod Cynnar, y BSc mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol a'r BSc mewn Chwaraeon, Iechyd, Gweithgarwch Corfforol ac Addysg Gorfforol. Rhyw yw tiwtor arweiniol a chydlynydd y rhaglen TAR mewn Addysg Gorfforol. Ar hyn o bryd mae'n Ddirprwy Gyfarwyddwr y cwrs TAR Uwchradd, yn Gyfarwyddwr y Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) ac yn aelod o'r uwch grŵp rheoli yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol. Mae hefyd yn aelod o dîm arwain a datblygu hyfforddi Prifysgol Bangor sy’n hyfforddi staff academaidd, cefnogi a rheoli ar bob lefel o fewn y brifysgol a Chyngor Sir Gwynedd. Mae wedi gweithio hefyd fel aelod allanol o banel dilysu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, i roi mewnbwn arbenigol i broses dilysu rhaglen gradd gyntaf ddwyieithog ym maes Addysg Gorfforol yn y brifysgol.


Cyfrifoldebau

  • Cyfarwyddwr y Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP)
  • Dirprwy Gyfarwyddwr TAR Uwchradd
  • Tiwtor Arweiniol Addysg Gorfforol
  • Wedi llunio, gweithredu ac yn cydlynu cyfarfodydd clwstwr astudiaethau proffesiynol i wella dysgu, llesiant ac ymroddiad proffesiynol hyfforddeion TAR uwchradd tra byddant ar brofiad ysgol. Llwyddwyd i sefydlu tri chlwstwr cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ystod y tair blynedd academaidd diwethaf ac maent yn gweithredu ar draws rhanbarth gogledd Cymru.

 

Addysgu


BA Addysg Gynradd (SAC) / Primary Education (QTS)

XCC 1011 Byd y Plentyn / XCE 1011 Child’s World

XCC 2009 Astudiaethau pwnc allgraidd . XCE 2009 Non-Core subject studies
XCC 3009 Pynciau allgraidd / XCE 3009 Non-core subject studies

XCC 3011 Byd y Plentyn / XCE 3011 Child’s World

TAR Cynradd / PGCE Primary

XTC 3014/16 Datblygu sgiliau addysgu 3-7 & 7-11

XTE 3014/16 Developing teaching skills 3-7 & 7-11

TAR Uwchradd / PGCE Secondary

XPC/XPE 4001 Addysg Gorfforol/Physical Education

XPC/XPE 4005 Astudiaethau Proffesiynol/Professional Studies

FdA Early Childhood

XAC/XAE 2026 Y Plentyn Iach / The Healthy Child


Goruchwylio Ymchwil

PGCE Primary Research Project / TAR Cynradd Prosiect Ymchwil

PGCE Secondary Action Research / TAR Uwchradd Ymchwil Gweithredol

MA Education (f/t): Myfanwy Wilson ‘Intrinsic motivation within Physical Education Teacher Education’

Aelodaeth Broffesiynol


Association for Physical Education (AfPE)

Arbenigedd a Diddordebau Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil ac arbenigedd Rhys ym maes ymarfer ar sail modelau, datblygiad proffesiynol athrawon ac arweinwyr a dysgu trwy ymyriadau hyfforddi a thrwy ddefnyddio technoleg a'r cyfryngau cymdeithasol i ddatblygu athrawon ac i helpu myfyrwyr i ddysgu. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn hyfforddi fel methodoleg i ddatblygu llesiant, gwydnwch a chryfder meddyliol plant a phobl ifanc. Ar hyn o bryd mae’n ymchwilio i’r defnydd o’r dull ‘astudio gwersi’ i ddatblygu ymarfer athrawon cyn swydd ac mewn swydd, ac effaith grwpiau mentora cyfoedion ar ddysgu, llesiant ac ymroddiad proffesiynol myfyrwyr. Mae Rhys hefyd yn cyfrannu at ffurfio a datblygu rhaglen datblygu arweinwyr hyfforddi ar gyfer arweinwyr addysg yng ngogledd orllewin Cymru. Cynllun cydweithredol yw hwn rhwng adran Adnoddau Dynol Cyngor Sir Gwynedd, Addysg ac Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor. Mae Rhys wedi cyflwyno un erthygl ac mae dwy erthygl arall ar y gweill ganddo a fydd yn cael eu cwblhau a'u cyflwyno eleni.

Grantiau

£55,000 Project llythrennedd corfforol Chwaraeon Cymru


Ymchwil a Chyhoeddiadau

Traethawd hir MA heb ei gyhoeddi, Prifysgol Gaer. Effective mentoring within initial teacher education


Jones, R. I’w gyflwyno. Characteristics of an effective mentoring program. North and Mid Wales Centre of Teacher Education, Wales Journal of Education.


Jones, R. Ar y gweill. Peer mentoring groups. Student teacher, professional mentor and tutor’s perspectives, Journal of Teacher Action Research.


Jones, R, Jones, S. Ar y gweill. Professional learning through Lesson Study within Initial Teacher Education, International journal for lesson and learning studies