Rowena Hughes-Jones

Enw
Rowena Hughes-Jones
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Blynyddoedd Cynnar)
E-bost
eds415@bangor.ac.uk
Ffôn
382958
Lleoliad
Hiraethog

Mae Rowena Hughes-Jones yn ddarlithydd yn yr Ysgol Addysg er 2015. Mae ei chefndir mewn Addysg Gynradd a bu’n iddi beilotio, gweithredu a chefnogi’r Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion yng Ngwynedd. Rhwng 2010 a 2012 bu ar secondiad yn cydweithio gyda cwmni CYNNAL yng Ngwynedd  fel Swyddog Hyfforddi’r Cyfnod Sylfaen. Bu iddi gynnig hyfforddiant i athrawon yn lleol, yn draws sirol ac yn genedlaethol. Wedi cyfnod byr yn ol yn yr ysgol fe’i penodwyd yn Athrawes Gefnogi Dechrau’n Deg i Wynedd a’i gwelodd yn cefnogi Cylchoedd Meithrin, Meithrinfeydd a sefydliadau eraill a gynigiai ddarpariaeth i blant ardaloedd Dechrau’n Deg.

Fe’i penodwyd i’r Ysgol Addysg yn 2015 fel Darlithydd Blynyddoedd Cynnar gan arwain modiwlau a chyfrannu ar gwrs Gradd Sylfaen (FdA) mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar a Chymorth Dysgu ac i gyfrannu at y cyrsiau hyfforddi athrawon (HAGA) sef BA Addysg Gynradd gyda SAC a’r cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR). Mae hefyd yn cyfrannu at y cwrs BA Astudiaethau Plentyndod a Phobl ifanc sydd yn ei gweld yn cwmpasu ei diddordeb cynhenid mewn Cymdeithaseg ac ymarferion effeithiol wrth gefnogi plant.
Mae ei diddordebau yn cynnwys Hyrwyddo Sgiliau Personol Cymdeithasol a Lles Plant, Datblygiad Plentyn, Strategaethau Dysgu Gweithredol a Hyrwyddo Ymddygiad Gadarnhaol .

Yn 2017 cafodd ei phenodi yn gyfarwyddwr cwrs y Radd Sylfaen (FdA) mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Mae’n hyrwyddo cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a darperir ran helaeth o’i modiwlau yn ddwy ieithog.

Dysgu

BA Astudiaethau Plentyndod

Blwyddyn 2: Datblygu Ymarfer Effeithiol/ Developing Effective Practice

TAR

Astudiaethau Proffesiynol
Saesneg
Prosiect Ymchwil

PGCE

Professional Studies
Research Projects

BA SAC

Blwyddyn 1: Astudiaethau Proffesiynol
                      Saesneg

Blwyddyn 3 :Astudiaethau Proffesiynol
                       Saesneg

FdA

Blwyddyn 1: Meithrin Ymddygiad Addas/ Fostering Acceptable Behaviour
Blwyddyn 2: Rheoli Meithrinfa/ Nursery Management
                       Lleoliad Gwaith/ Work Placement

Mae’n goruchwylio traethodau hir y myfyrwyr is-raddedig ac yn goruchwylio prosiectau ymchwil myfyrwyr TAR/PGCE ar lefel Meistr.

Grŵp Ymchwil

Cynhwysiad/anghenion addysgol arbennig

Hyfforddiant Athrawon a Datblygiad Proffesiynol

Cyhoeddiadau

Bu’n rhan o’r tîm fu’n adolygu a diwygio Modiwlau Cenedlaethol y Cyfnod Sylfaen.

Arall

Yn achlysurol mae’n aelod o baneli cenedlaethol Swyddogion Hyfforddi y Cyfnod Sylfaen.