TAR (Uwchradd) Mathemateg

Mae'r cwrs yn adlewyrchu'r safbwynt bod Mathemateg yn bwnc y gellir ei fwynhau a bod pob disgybl yn gallu ennill boddhad drwy weithgareddau mathemategol.

Seilir y cwrs ar weithdai sy'n rhoi cyfle ichi gymryd rhan weithredol ym mhob sesiwn. Ystyrir amrywiaeth o'r cyrch ddulliau addysgu y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth, gan gynnwys datrys problemau, gwaith ymchwiliol, a defnyddio technoleg gwybodaeth. Yn y lle cyntaf byddwch yn canolbwyntio ar sut i gynllunio gwersi a sut i gynnwys amrywiaeth yn eich gwaith addysgu. Agwedd allweddol ar y cwrs yw'r cyfle i ddatblygu eich addysgu er mwyn darparu ar gyfer gwahanol arddulliau dysgu disgyblion.

Mae'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn ffurfio prif ffocws y cwrs ac edrychir yn fanwl arno er mwyn eich darparu'n dda ar gyfer eich swydd addysgu gyntaf.

Byddwch yn ymweld ag amrywiaeth o ysgolion er mwyn profi amrywiaeth o amgylcheddau a sicrhau bod eich profiad mor eang â phosib.

Cysylltir yr aseiniadau cwrs yn uniongyrchol â'ch cyfnodau ymarfer addysgu er mwyn iddynt roi cymorth perthnasol ichi.

Mae Mathemateg yn bwnc cyffrous i'w addysgu ac i'w ddysgu. Rhoddir cyfle i chi ddysgu sut i addysgu'n effeithiol fel bod eich disgyblion yn gallu gwneud cynnydd cadarn.

Gellir cysylltu â Gwyn Jones os dymunir trafod unrhyw agwedd ar y cwrs.

Yn ôl at y tudalen pynciau